Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

szeptember 11, 2009 havi archívum

2009. szeptember 11., péntek A Misztérium újdonsága

„Ne alakuljatok a világ gondolkodásmódjához, hanem alakuljatok át, és újítsátok meg értelmeteket, hogy meg tudjátok különböztetni, mi Isten akarata, mi a jó, mi a kedves előtte és mi a tökéletes.” (Róm 12,2) Ne tartsátok sokra az uralkodó kultúra sémáit: értékelnünk kell az emberi keresés szomjúságát és kiáltását, de nem kultúrájának sémáit, amelyek által szeretné lehatárolni, és megoldottnak látni azokat a dolgait, amelyek nyugtalanítják őt. Ne fogadjátok el e világ sémáit, hanem alakítsátok át magatokat egy folyamatos átváltozásban, amelyben az uralkodó kategória az újdonság, vagyis a történés, a folytonos megújulás.

Alakuljatok át azáltal, hogy megújultok a dolgok megítélésének módjában! Alakítsátok át értelmeteket, az értékelési módotokat, öntudatotokat. Így tudjátok eldönteni, hogy mi Isten akarata. Így értitek meg azt az input-ot, amelyet a Misztérium ad jelen pillanatotok számára; az indítást, amelyet gerinceteknek, veséteknek ad, a szív renzdülését, amelyet a jelen pillanatban a Misztérium ad, aki a Szentlélek által működik. Ebből fakadóan és ennek következményeként érezzétek meg és valósítsátok meg azt, ami igazán jó és kedves a Létezőnek, azt, ami tökéletes és megfelel a maga igazi valójának.

Luigi Giussani: Szavak és papok

11. péntek

Bár üldöző voltam, Isten mégis megkönyörült rajtam

1Tim 1,1-2.12-14

Pál, Istennek, a mi Üdvözítőnknek és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeletéből Jézus Krisztus apostola Timóteusnak, kedves fiának a hitben. Kegyelem, irgalom és béke az Atyaistentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól! Hálát adok annak, aki erőt adott nekem, Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy megbízhatónak ítélt, és erre a szolgálatra rendelt engem, aki azelőtt káromló, üldöző és gyalázkodó voltam, de irgalmat találtam, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Sőt, valósággal elárasztott a mi Urunk kegyelme, a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel együtt.

Zs 15

Miktám, Dávidtól. Óvj meg engem, Uram, mert tebenned van reményem! Mondom az Úrnak: ,,Te vagy az én Istenem, nagyobb javam nincsen nálad.” A szentekben, a jeles férfiakban, akik a földön vannak, bennük van minden gyönyörűségem. Sok gyötrődése van azoknak, akik más istenek után futkosnak. Nem veszek részt véres áldozataikban, nevüket sem veszem ajkamra. Az Úr az én örökségem és kelyhem osztályrésze: te adod vissza örökségemet. A mérőzsinór pompás részt juttatott nekem, valóban pompás nekem az én örökségem. Áldom az Urat, aki értelmet adott nekem, veséim még éjjel is figyelmeztetnek engem. Szüntelenül az Úr van szemem előtt, meg nem ingok, hisz ő áll jobbomon. Ezért örvend a szívem és ujjong a nyelvem, sőt testem is reménységben pihen: Mert nem hagyod az alvilágban lelkemet, s nem engeded, hogy szented romlást lásson. Megmutatod nekem az élet útját, az öröm teljességét színed előtt, és a gyönyörűséget jobbodon mindörökké.

Lk 6,39-42

Hasonlatot is mondott nekik: ,,Vajon a vak vezethet-e vakot? Nem esnek-e mindketten verembe? Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél; valaki akkor tökéletes, ha olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? És hogyan mondhatod testvérednek: ,,Testvér, hadd vegyem ki szemedből a szálkát”, a te szemedben pedig nem látod a gerendát? Képmutató! Vesd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és csak azután fogj hozzá, hogy kivedd a szálkát testvéred szeméből!