Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint * 12. fejezet

1. Példabeszéd a gonosz szõlõmunkásokról. Ezután példabeszédekben így kezdett hozzájuk szólni: “Egy ember szõlõt ültetett. Bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt ásott és õrtornyot épített. Aztán bérbe adta szõlõmunkásoknak és elutazott messzire. * 2. Amikor eljött az ideje, küldött egy szolgát a szõlõmunkásokhoz, hogy beszedje tõlük a szõlõ termésébõl neki járó részt. * 3. Azok nekiestek, megverték és üres kézzel elkergették. * 4. Küldött egy másik szolgát, azt fejbe verték és gyalázattal halmozták el. * 5. Küldött egy harmadikat is, azt megölték. Küldött aztán még többet azok közül néhányat elvertek, másokat pedig megöltek. * 6. Ezután már csak egyetlen kedves fia maradt. Õt küldte utoljára hozzájuk, mert azt gondolta: a fiamat csak becsülni fogják. * 7. A szõlõmunkások azonban így biztatták egymást: itt az örökös! Rajta, öljük meg, és mienk lesz az öröksége. * 8. Nekiestek tehát, megölték és kidobták a szõlõbõl. * 9. Vajon mit tesz majd erre a szõlõ ura? Elmegy, megöli a szõlõmunkásokat, a szõlõt pedig másoknak adja bérbe. * 10. Nem olvastátok az Írást: A kõ, mit az építõk megvetettek, szegletkõvé lett. * 11. Az Úr mûvelte ezeket, csodálatos szemünk elõtt, amit cselekedett.” * 12. Erre el akarták fogni, de féltek a néptõl. Megértették ugyanis, hogy róluk mondta a példabeszédet. Otthagyták tehát és eltávoztak. * 13. Szabad-e adót fizetni a császárnak? Késõbb néhány farizeust és Heródes-pártit küldtek hozzá, hogy szaván fogják. * 14. Azok odamentek hozzá és így szóltak: “Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy és nem másokhoz igazodol, mert nem vezet emberi tekintet, hanem Isten útját az igazsághoz híven tanítod. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk?” * 15. Átlátva kétszínûségükön, így szólt: “Mit kísértetek engem? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam.” * 16. Amikor hoztak neki egyet, megkérdezte: “Kinek a képe és fölirata ez?” “A császáré” – felelték. * 17. Jézus erre kijelentette: “Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.” Azok igen elcsodálkoztak rajta. * 18. A föltámadás kérdése. Utána szadduceusok jöttek hozzá, akik tagadják a föltámadást, és a következõ kérdést intézték hozzá: * 19. “Mester, Mózes azt parancsolta nekünk: ha valakinek meghal a testvére és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, a testvér vegye el az özvegyet és támasszon utódot testvérének. * 20. Volt hét testvér. Az elsõ megnõsült, aztán meghalt utód nélkül. * 21. Feleségét elvette a második, de az is utód nélkül halt meg. Ugyanígy járt a harmadik is, * 22. sõt mind a hét (elvette õt), de egyik sem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is. * 23. A föltámadáskor majd, ha ugyan föltámadnak, melyiküknek lesz a felesége? Hiszen felesége volt mind a hétnek.” * 24. Jézus így válaszolt: “Azért tévedtek ugye, mert nem ismeritek sem az Írást, sem Isten hatalmát? * 25. A föltámadás után ugyanis nem nõsülnek, férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint az angyalok a mennyben. * 26. A halottak föltámadásáról pedig nem olvastátok Mózes könyvében, a csipkebokorról szóló részben, mit mondott neki az Isten: én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene? * 27. Isten nem a holtak Istene, hanem az élõké. Ezért alapos tévedésben vagytok.” * 28. A fõparancs. Egy írástudó is hallgatta a vitatkozást. Amikor látta, hogy milyen találóan felelt meg nekik, odalépett hozzá és megkérdezte tõle: “Melyik az összes parancsok között a legelsõ?” * 29. Jézus azt felelte: “Az elsõ így szól: halljad Izrael: az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. * 30. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl és minden erõdbõl. (Ez az elsõ parancs.) * 31. A második így szól: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Ezeknél nagyobb parancs nincsen.” * 32. Az írástudó erre így válaszolt: “Jól van, Mester, helyesen mondtad: õ az Egyetlen (Isten), rajta kívül nincsen más. * 33. Õt teljes szívbõl, (teljes lélekbõl), teljes elmébõl és minden erõbõl szeretni, a felebarátot pedig úgy szeretni, mint önmagunkat többet ér minden égõ és más áldozatnál.” * 34. Okos feleletének hallatára Jézus megdicsérte: “Nem vagy messze Isten országától.” Ezután senki sem merte többé kérdéseivel zaklatni. * 35. Dávid fia. Amikor Jézus a templomban tanított, megkérdezte: “Hogyan állíthatják az írástudók, hogy a Messiás Dávid fia? * 36. Hiszen Dávid maga mondja a Szentlélek sugallatára: Így szól az Úr az én Uramhoz: jobbom felõl foglalj helyet, míg lábad alá zsámolyul alázom Valamennyi ellenségedet. * 37. Ha tehát Dávid maga hívja õt urának, hogyan lehet az õ fia?” A nagy néptömeg örömest hallgatta õt. * 38. Óvakodjatok a képmutatástól. Máskor így tanította Õket: “Óvakodjatok az írástudóktól! Szívesen járnak hosszú köntösben és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik õket, * 39. szívesen foglalják el az elsõ székeket a zsinagógákban és a fõhelyeket a lakomákon. * 40. Fölélik az özvegyek házát és színleg nagyokat imádkoznak. Ezért súlyosabb ítélet vár rájuk.” * 41. A szegény asszony két fillérje. Késõbb leült a templom kincstárával szemben és figyelte, hogyan dob a nép pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. * 42. Jött egy szegény özvegyasszony is és két fillért dobott be, ami egy krajcárt ér. * 43. Odahívta tanítványait és így szólt: “Bizony mondom nektek: ez a szegény özvegy többet dobott a perselybe, mint a többiek. * 44. Azok ugyanis mindnyájan fölöslegükbõl adtak, ez azonban azt a keveset is odaadta, amire szüksége volt: egész megélhetését.”

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: