Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint * 9. fejezet

1. Aztán így folytatta: “Bizony mondom nektek, a jelenlévõk közül néhányan nem halnak meg addig, amíg meg nem látják Isten hatalommal megvalósuló uralmát.” * 2. Urunk színeváltozása. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül õket vitte föl egy magas hegyre. Ott színében elváltozott elõttük. * 3. Ruhája olyan tündöklõ fehér lett, hogy a világon semmiféle kelmefestõ nem tudná fehérebbé tenni. * 4. Egyszerre csak megjelent nekik Illés és Mózes, amint Jézussal beszélgettek. * 5. Péter erre így szólt Jézushoz: “Mester, jó nekünk itt! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.” * 6. Nem is tudta, mit mondjon, annyira meg voltak ijedve. * 7. Egyszerre felhõ támadt, amely elborította õket, a felhõbõl pedig szózat hallatszott: “Ez az én szeretett Fiam, õt hallgassátok!” * 8. Mire körülnéztek, senki mást nem láttak, csak Jézust egymagát. * 9. Illés eljövetele. A hegyrõl lejövet Jézus meghagyta nekik, hogy senkinek se szóljanak a látomásról, amíg az Emberfia halottaiból föl nem támad. * 10. Meg is tartották ezt az utasítást, de egymás közt azon tanakodtak, hogy mit jelent az: halálából föltámad. * 11. Ezért megkérdezték tõle: “Miért mondják (a farizeusok és) az írástudók, hogy elõbb Illésnek kell eljönnie?” * 12. Õ így felelt: “Illés ugyan eljön elõbb és helyreállít mindent, de hogyan írhatták meg az Emberfiáról, hogy sokat kell szenvednie és megvetésben kell részesülnie? * 13. Én azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de kényük-kedvük szerint bántak vele, amint az Írás mondja róla.” * 14. A néma lélektõl megszállt. Amikor visszatért a tanítványokhoz, látta, hogy nagy tömeg tolong körülöttük és hogy írástudók vitatkoznak velük. * 15. Amint észrevették õt az emberek, mindnyájan meglepõdtek, és eléje siettek, hogy üdvözöljék. * 16. Megkérdezte tõlük: “Mirõl vitatkoztok velük?” * 17. Valaki a tömegbõl így felelt: “Mester, elhoztam hozzád fiamat, akiben néma lélek lakik. * 18. Valahányszor hatalmába keríti, földhöz vágja, aztán habzik a szája, csikorgatja a fogát és megmerevedik. Kértem tanítványaidat, hogy ûzzék ki belõle, de nem tudták.” * 19. “Hitetlen nemzedék, válaszolta, meddig maradjak még veletek? Meddig tûrjelek titeket? Hozzátok ide hozzám!” * 20. Odavitték. Mihelyt meglátta õt a lélek, elkezdte ide-oda rángatni a fiút. Az a földre esett és tajtékozva fetrengett. * 21. Jézus megkérdezte az apát: “Mióta szenved ebben a bajban?” “Gyermekkora óta, válaszolta. * 22. Sokszor tûzbe meg vízbe taszította hogy megölje. Ha van lehetõséged rá, szánj meg minket és segíts rajtunk.” * 23. Jézus így felelt: “Ami a lehetõséget illeti, minden módjában áll annak, aki hisz.” * 24. Erre a fiú apja (könnyek között) fölkiáltott: “Hiszek (Uram), segíts hitetlenségemen!” * 25. Amikor Jézus látta, hogy a tömeg egyre nagyobb lesz, ezekkel a szavakkal parancsolt rá a tisztátalan lélekre: “Te süket és néma lélek, parancsolom neked, takarodj ki belõle és soha vissza ne térj belé.” * 26. Erre hangos kiabálással és heves rángatások közt kiment belõle. A fiú olyan lett, mint a halott, úgyhogy többen megjegyezték: “Meghalt”. * 27. Jézus azonban kézen fogva fölemelte, s az fölállt. * 28. Amikor hazatért és egyedül maradt, tanítványai megkérdezték: “Mi miért nem tudtuk kiûzni?” * 29. Mire õ így felelt: “Ez a fajzat nem ûzhetõ ki másképp, csak imádsággal és böjttel.” * 30. Jézus másodszor jövendöli meg szenvedését. Útjukat folytatva, keresztül vándoroltak Galileán. De nem akarta, hogy valaki is megtudja, mert tanítványait akarta oktatni. * 31. Így szólt hozzájuk: “Az Emberfia emberek kezére kerül és megölik, de halála után harmadnapra föltámad.” * 32. Azok nem értették meg ezeket a szavakat, de nem merték faggatni. * 33. A tanítványok versengése. Kafarnaumba érkeztek. Hazatérve megkérdezte õket: “Mirõl beszéltetek útközben?” * 34. Azok hallgattak. Útközben ugyanis arról vitatkoztak egymással, hogy ki nagyobb közülük. * 35. Õ leült, magához hívta a tizenkettõt és így szólt hozzájuk: Aki elsõ akar lenni, az legyen a legutolsó és mindenki szolgája.” * 36. Aztán odahívott egy gyermeket, közéjük állította, majd az ölébe vette s így szólt hozzájuk: * 37. “Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig befogad engem, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött.” * 38. Ekkor János vette át a szót: “Mester, mondta, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöt ûzött, de nem követ minket. Megtiltottuk neki, mert nem csatlakozott hozzánk.” * 39. Jézus így válaszolt: “Ne tiltsátok meg neki. Aki az én nevemben csodát tesz, nem egyhamar fog szidalmazni engem. * 40. Aki nincs ellenünk, velünk van. * 41. Bizony mondom nektek: nem marad jutalom nélkül az, aki egy pohár vizet ad inni nektek, mivel Krisztuséi vagytok. * 42. A bûnre csábítás. Aki csak egyet is bûnre csábít a (bennem) hívõ kicsinyek közül, annak jobb volna, ha malomkövet kötnének nyakára és a tengerbe dobnák. * 43. Ha kezed bûnre csábít, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a pokolba jutnod, a kiolthatatlan tûzre * 44. (ahol a féreg el nem pusztul és a tûz ki nem alszik). * 45. Ha lábad csábít bûnre, vágd le. Jobb sántán bemenned az örök életre, mint két lábbal a pokolba kerülnöd * 46. (a kiolthatatlan tûzre, ahol a féreg el nem pusztul és a tûz ki nem alszik). * 47. Ha szemed csábít bûnre, vájd ki. Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a pokolba kerülnöd, * 48. ahol a féreg el nem pusztul és a tûz ki nem alszik. * 49. Mindenkit tûzzel sóznak majd be. * 50. A só hasznos. De ha a só elveszti ízét, ugyan mivel ízesítitek meg? Legyen só bennetek.”

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: