Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

október 8, 2009 havi archívum

Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint * 12. fejezet

1. Ne féljetek az üldözéstôl!. Közben olyan nagy tömeg gyûlt köréje, hogy csaknem összetaposták egymást. De ô csak tanítványaihoz szólt: “Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. * 2. Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna, sem eltitkolva, ami ki ne tudódnék. * 3. Amit sötétben mondtatok, elmondják majd fényes nappal, és amit szobában fülbe súgtatok, hirdetni fogják a háztetôrôl. * 4. Mondom nektek, barátaimnak: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de aztán semmi egyebet sem tudnak tenni. * 5. Megmondom én nektek, kitôl féljetek: Attól féljetek, aki miután elvette az életet, elég hatalmas ahhoz, hogy a pokolba taszítson. Igenis, mondom nektek: Tôle féljetek! * 6. Öt verebet ugye két fillérért adnak. De Isten egyrôl sem feledkezik meg közülük. * 7. Nektek viszont minden szál hajatok számon van tartva. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti a verebeknél. * 8. Mondom nektek: “Mindazt, aki megvall engem az emberek elôtt, az Emberfia is megvallja Isten angyalai elôtt. * 9. Aki pedig megtagad engem az emberek elôtt, azt én is megtagadom Isten angyalai elôtt. * 10. Aki az Emberfia ellen szól, bocsánatot nyer, de aki a Szentlélek ellen káromkodik, nem nyer bocsánatot. * 11. Mikor a zsinagógák, elöljárók vagy hatóságok elé hurcolnak titeket, ne legyen rá gondotok, hogyan és mivel védekezzetek vagy mit mondjatok. * 12. A Szentlélek abban az órában megtanítja nektek, mit kell mondanotok.” * 13. Ôrizkedjetek a kapzsiságtól!. Akkor odaszólt hozzá valaki a nép közül: “Mester, szólj testvéremnek, ossza meg velem az örökséget.” * 14. De ô elutasította: “Ember, ki tett engem bíróvá vagy végrehajtóvá köztetek? * 15. Vigyázzatok, fordult a többiekhez, ôrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bôvelkedéstôl függ az ember élete.” * 16. Aztán ezt a példabeszédet fûzte hozzá: “Egy gazdag embernek bôséges termést hozott a földje. * 17. Így okoskodott: Mit tegyek? Nincs hová gyûjtsem a termést. * 18. Tudom már mit teszek: Lebontom csûreimet és nagyobbakat építek, oda gyûjtöm a termést és minden vagyonomat, * 19. aztán elégedetten mondom: Ember, van elég vagyonod, sok évre eltart. Nyugodjál meg végre, egyél-igyál, élvezd az életet. * 20. De Isten így szól hozzá: Esztelen! Még az éjjel számon kérik tôled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél? * 21. Így jár az, aki kincset gyûjt magának, ahelyett hogy Istenben gazdagodnék.” * 22. Bízzatok a gondviselésben!. Aztán így szólt tanítványaihoz: “Ezért mondom nektek: Ne aggódjatok megélhetéstek miatt, hogy mit egyetek, sem testetek miatt, hogy mibe öltözzetek. * 23. Az élet több az eledelnél és a test több a ruhánál. * 24. Nézzétek a hollókat, nem vetnek, nem aratnak, nincs éléskamrájuk, sem csûrük, Isten táplálja ôket. Mennyivel többet értek ti a madaraknál! * 25. Ugyan melyiktek toldhatja meg életkorát csak egy arasznyival is, ha aggodalmaskodik? * 26. Ha tehát ilyen kicsiségre is képtelenek vagytok, mit aggódtok a többi miatt? * 27. Nézzétek a liliomokat, mint növekednek! Nem szônek, nem is fonnak. Mégis azt mondom nektek, még Salamon sem volt minden dicsôségében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. * 28. Ha pedig a füvet, mely ma a mezôn zöldell, de holnap a kemencébe kerül, Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitûek. * 29. Ne kérdezzétek tehát, mit egyetek, vagy mit igyatok. Ne nyugtalankodjatok! * 30. Mindezt a pogányok keresik. Tudja a ti Atyátok, hogy ezekre szükségtek van. * 31. Keressétek (elôször) inkább az ô országát (és annak igazságát) és ezeket (mind) megkapjátok. * 32. Gyûjtsetek mennyei kincset!. Ne félj te kisded nyáj! Úgy tetszett Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. * 33. Adjátok el amitek van és osszátok ki alamizsnaként. Készítsetek magatoknak ki nem merülô erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj hozzá nem fér és a moly meg nem rágja. * 34. Ahol a kincsed, ott a szíved is. * 35. Az éber szolgák.. Legyen csípôtök felövezve és égô gyertya a kezetekben. * 36. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják vissza a menyegzôrôl, hogy mihelyt megjön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. * 37. Boldogok azok a szolgák, kiket uruk érkezése ébren talál! Bizony mondom nektek: felövezi magát, asztalához ülteti és gondosan kiszolgálja ôket. * 38. Ha pedig a második, vagy a harmadik ôrváltáskor jön: Boldogok azok (a szolgák), ha így találja ôket. * 39. Gondoljátok meg: Ha tudná a házigazda, melyik órában jön a tolvaj, (bizonyára virrasztana) és nem engedné betörni házába. * 40. Ti is álljatok készen, mert az Emberfia abban az órában jön, amikor nem is gondoljátok.” * 41. Péter erre megkérdezte:”Uram, nekünk mondod ezt a példabeszédet vagy mindenkinek?” * 42. Az Úr így felelt: “Mit gondoltok, ki a hû és okos kulcsár, akit ura a háznép fölé rendelt, hogy kiadja búzarészüket kellô idôben? * 43. Boldog az a szolga, ha visszatérô ura ebben a tevékenységben találja. * 44. Igazán mondom nektek: minden vagyona fölé rendeli ôt. * 45. De ha az a szolga ezzel a gondolattal: Késlekedik még uram, verni kezdi a többi szolgát és szolgálót, eszik-iszik és részegeskedik, * 46. megjön az ura azon a napon, amikor nem várja, s abban az órában, amikor nem is sejti. Kegyetlenül megbünteti és a hûtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismeri ura akaratát * 47. és mégsem áll készen és nem tesz akarata szerint, sok verést kap. * 48. Aki pedig nem ismeri, de büntetésre méltót tesz, kevesebb verést kap. Mindattól, akinek sokat adtak, sokat fognak követelni, és akire többet bíztak, attól még többet fognak számonkérni. * 49. Jézussal vagy Jézus ellen.. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön: mennyire szeretném, ha már föllobbanna! * 50. Keresztséggel kell megkeresztelkednem: mennyire várom, hogy beteljesedjék! * 51. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek: Nem azt, hanem ellenkezést. * 52. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás közt: három kettô ellen és kettô három ellen. * 53. Szembeszáll az atya fiával és a fiú az atyjával, az anya a lányával és a leány anyjával, az anyós menyével és a meny anyósával.” * 54. Az idôk jele.. Aztán így szólt a néphez: “Ha látjátok, hogy nyugaton felhô támad, mindjárt azt mondjátok: Zápor jön, s úgy is lesz. * 55. Ha déli szél fúj, azt mondjátok: Hôség lesz, s megjön az is. * 56. Képmutatók! A föld és az ég jeleibôl tudtok következtetni, miért nem ismeritek föl a mostani idôt? * 57. Miért nem ítélitek meg magatok, mi a valóság? * 58. Mikor ellenfeleddel a hatóságokhoz mész, igyekezzél még az úton békességben megszabadulni tôle, hogy a bíróhoz ne hurcoljon, a bíró át ne adjon a poroszlónak, és a poroszló tömlöcbe ne vessen. * 59. Mondom neked, ki nem szabadulsz onnan, amíg az utolsó fillért is le nem fizetted.”

Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint * 11. fejezet

1. Az Úr imádsága. Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott. Mikor befejezte, egyik tanítványa kérte: “Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.” * 2. Erre így szólt hozzájuk: “Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. * 3. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. * 4. Bocsásd meg vétkeinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezõnek. És ne vigy minket kísértésbe.” * 5. Az állhatatos imádság. Aztán így folytatta: “Valamelyikteknek van egy barátja. Elmegy hozzá éjfélkor és azt mondja neki: barátom, adj kölcsön három kenyeret. Útról érkezett egy barátom és nincs mit elébe tegyek. * 6. De az kiszól: ne zavarj! * 7. Az ajtó már be van zárva, gyermekeim itt vannak a hálószobában. Nem kelhetek föl, hogy adjak neked. * 8. (De az nem hagyja abba a kopogtatást.) Mondom nektek: ha azért, mert barátja, nem is kelne föl, hogy kielégítse, alkalmatlankodása miatt mégis fölkel és odaadja, amire szüksége van.” * 9. Az imádság meghallgatása. “Mondom tehát nektek: kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak. * 10. Mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál és a zörgetõnek ajtó nyílik. * 11. Ha pedig valakitõl közületek kenyeret kér fia, talán követ ad neki? S ha halat kér, talán kígyót ad hal helyett? * 12. Vagy ha tojást kér, talán skorpiót ad neki? * 13. Ha tehát ti, bár rosszak vagytok, tudtok jót adni fiaitoknak, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tõle:” * 14. Jézus válaszol a farizeusok vádaskodására. Egy alkalommal kiûzött egy néma ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt, mire a nép csodálkozott. * 15. De néhányan megjegyezték: “Belzebulnak, az ördögök fejedelmének segítségével ûzi ki az ördögöket.” * 16. Mások próbára akarták tenni és égi jelet követeltek tõle. * 17. Õ azonban átlátva gondolataikon így szólt hozzájuk: “Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul és ház házra omlik. * 18. Ha tehát a sátán önmagában meghasonlanék, hogyan állhatna fönn országa? * 19. Azt mondjátok, hogy Belzebullal ûzök ördögöt? Ha én Belzebullal ûzök ördögöt, fiaitok kinek a segítségével teszik? * 20. Ezért õk lesznek a ti bíráitok. De ha én Isten ujjával ûzök ördögöt, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa. * 21. Amíg az erõs ember fegyveresen õrzi házát, biztonságban van a vagyona. * 22. De ha egy erõsebb megtámadja és legyõzi, elveszi fegyverét, amelyben bízott és a zsákmányt elosztja. * 23. Aki nincs velem, ellenem van; aki nem gyûjt velem, szétszór.” * 24. Visszaesés a bûnbe. “Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberbõl, puszta helyen jár és nyugalmat keres. Ha nem talál, azt mondja: visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. * 25. Amikor odaér, kisöpörve és földíszítve találja. * 26. Erre elmegy, hoz magával hét más lelket, magánál gonoszabbakat. Bemennek és ott laknak. Annak az embernek sorsa pedig rosszabbra fordul, mint elõbb volt.” * 27. Mária dicsérete. Még beszélt, amikor egy asszony így kiáltott a nép közül: “Boldog a méh, mely téged hordozott és az emlõ, melyet szoptál.” * 28. Õ azonban hozzáfûzte: “Boldogabb, aki hallgatja és megõrzi Isten igéjét.” * 29. Jónás jele. Amikor egyszer a nép köréje tódult, beszélni kezdett: “Ez a nemzedék gonosz nemzedék: jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás prófétáét. * 30. Amint ugyanis Jónás próféta jel volt a niniveiek számára, úgy lesz az Emberfia is jel e nemzedék számára. * 31. Dél királynõje megjelenik majd az ítéleten e nemzedék férfiaival és elítéli azokat, mert a föld végsõ határáról is eljött, hogy meghallgassa a bölcs Salamont. De Salamonnál nagyobb van itt. * 32. A ninivei férfiak megjelennek az ítéleten e nemzedékkel és elítélik azt, mert õk bûnbánatot tartottak Jónás prédikációjára. De Jónásnál nagyobb van itt. * 33. A belsõ világosság. Senki sem gyújt világot azért, hogy elrejtse, vagy véka alá tegye, hanem a tartóra, hogy aki csak belép, lássa fényét. * 34. Tested világa a szemed. Ha szemed ép, egész tested világos lesz, de ha hibás, tested is sötét lesz. * 35. Vigyázz, hogy a világosság benned sötétség ne legyen! * 36. Ha tested egészen világos és nincs benne semmi sötét, olyan világos lesz az egész, mintha a villám fénye világítaná meg.” * 37. Jaj nektek, farizeusok! Alighogy befejezte beszédét. egy farizeus meghívta, hogy étkezzék nála. El is ment és asztalhoz ült. * 38. Mikor a farizeus látta, hogy étkezés elõtt nem mosdott meg, megütközött. * 39. Az Úr azonban így szólt hozzá: “Ti farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül teli vagytok rablással és gonoszsággal. * 40. Esztelenek! Nem az alkotta a belsõt, aki a külsõt is alkotta? * 41. Adjátok inkább alamizsnának, ami benne van. akkor tiszták lesztek egészen. * 42. De jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden veteménybõl, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, az nem szabad elhagyni. * 43. Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a fõhelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket nyilvános tereken. * 44. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint a letaposott sírok: járnak fölöttük az emberek, anélkül hogy tudnák.” * 45. Jaj nektek, törvénytudók! Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett: “Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol.” * 46. De õ így válaszolt: “Jaj nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen nehéz terhet rótok az emberekre, de magatok egy ujjal sem érintitek a terhet. * 47. Jaj nektek! Síremlékeket építetek a prófétáknak atyáitok viszont megölték õket. * 48. Ezzel magatok is megvalljátok hogy egyetértetek atyáitok tetteivel. Azok megölték õket ti pedig emléket állítotok nekik. * 49. Azért mondja Isten bölcsessége: prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk: némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. * 50. E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta vérérõl melyet a világ kezdetétõl, * 51. Ábel vérétõl az oltár és a templom között megölt Zakariás véréig kiontottak. Igenis mondom nektek, számot fog adni ez a nemzedék. * 52. Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát, magatok nem mentek be, az odaigyekvõket pedig visszatartjátok.” * 53. Mikor abbahagyta, az írástudók és farizeusok nagy fölháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. * 54. Azon fondorkodtak, hogy szavaiból ellessenek valamit, (amivel vádolhassák).

2009. október 8., csütörtök A klerikalizmus ellenszere

A klerikalizmus az a Jézus által világosan elítélt torzulás, amelynek ki van téve minden, a vallási élet területén tevékenykedő „szakmabeli”. Abban nyilvánul meg, hogy magasabb rendűnek érzik magukat, vagy úgy prédikálnak másoknak, hogy közben ők maguk nem élik meg azt, amiről beszélnek. Keresik a kiváltságokat és az elismerést. Ezek mind az emberi gyöngeségből adódnak, ami az élet minden területén jelentkezik. Ezért sajnos elkerülhetetlen, hogy a vallásos közegben is előforduljon. Nekünk nem azon kell aggódnunk, hogy ne legyünk ellenségesek a klerikusokkal vagy a világiakkal, hanem igyekeznünk kell újraélni Jézus életét, és afelé haladni, amit Szent Pál mond: „Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” (Gal 2, 20). Ez a legjobb ellenszer a klerikalizmus ellen.
Pasquale Foresi

8. csütörtök: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep) (Szent Simeon)

Anyja vagyok én a szép szeretetnek

Sir 24,23-31

Jó illatot árasztok, mint a szőlőtő, és virágomból pompás, dús gyümölcs terem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, megismerésnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és az erény minden reménye. Jöjjetek hozzám mind, akik kívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom jobb a lépes méznél! Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben. Akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak, aki rám hallgat, meg nem szégyenül, s akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek.”

Jud 13,23-25

Gal 4,4-7

De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyerjük a fogadott fiúságot. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja: ,,Abba, Atya!” Tehát többé nem vagy már szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, akkor örökös is az Isten által.

Lk 1,26-28

Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.”