Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

Az Apostolok Cselekedetei * 7. fejezet

1. Szent István beszéde. Õ erre így kezdett beszélni: “Testvéreim és atyák, hallgassatok meg! A dicsõség Istene megjelent atyánknak Abrahámnak, mikor az még Mezopotámiában tartózkodott, vagyis mielõtt Háránba költözött volna, és így szólt hozzá: * 2. Hagyd el földedet és rokonságodat, és menj arra a földre, amelyet én mutatok neked. * 3. Erre õ eltávozott a kaldeusok földjérõl és Háránba költözött. Innen pedig atyja halála után erre a földre vezette át, ahol most ti laktok. * 4. Nem juttatott belõle neki még egy talpalatnyi földet sem, de megigérte, hogy birtokul adja majd neki és halála után utódainak – bár ekkor még nem volt fia. * 5. Isten azt is megmondta, hogy utódai hazátlanok lesznek idegen földön, s hogy szolgaságba hajtják és sanyargatják õket négyszáz esztendõn keresztül. * 6. De én itéletet ülök a nemzet fölött, amelynek szolgái lesznek, mondta Isten, s ezután kivonulnak és ezen a helyen fognak nekem szolgálni. * 7. Egyben megkötötte vele a körülmetélõs szövetségét. Így született neki Izsák, akit körülmetélt a nyolcadik napon, Izsáknak meg Jákob, Jákobnak pedig a tizenkét pátriárka. * 8. A pátriárkák irigységbõl eladták Józsefet Egyiptomba. * 9. Isten azonban vele volt és minden viszontagságán keresztül segítette. Kegyeltté tette és bölcseséget adott neki a fáraó, Egyiptom királya elõtt, úgy hogy ez megtette Egyiptom és egész udvara kormányzójává. * 10. Akkoriban éhinség és nagy nyomor támadt egész Egyiptomban meg Kánaánban, és atyáink nem találtak élelmet maguknak. * 11. Jákob azonban meghallotta, hogy Egyiptomban van gabona. * 12. Elküldte hát atyáinkat elsõ ízben. Második útjuk alkalmával József fölfedte kilétét testvérei elõtt, s így a fáraó elõtt kitudódott József származása. * 13. Majd József magáhozhivatta atyját, Jákobot, hetvenöt lelket számláló egész rokonságával együtt. * 14. Jákob tehát leköltözött Egyiptomba, s ott halt meg õ is, atyáink is. * 15. Szikembe szállították és abba a sírba temették el õket, amelyet Abrahám ezüstpénzen vett meg a szikemi Hémor fiaitól. * 16. Amikor már közel volt az Istentõl Abrahámnak tett igéret ideje, a nép egyre nõtt és szaporodott Egyiptomban, * 17. amíg csak egy más király nem vette át az uralmat Egyiptom fölött, aki nem ismerte Józsefet. * 18. Ez álnok módon bánt a nemzetünkkel: azzal sujtotta atyáinkat, hogy ki kellett tenniük csecsemõiket, hogy ne maradjanak életben. * 19. Ebben az idõben született Mózes, aki Isten kedveltje volt. * 20. Három hónapig az apai házban táplálták, és amikor kitették, a fáraó lánya vette magához és fia gyanánt neveltette. * 21. Mózest megtanították az egyiptomiak minden bölcseségére. Szavaiban és tetteiben egyaránt hatalmas volt. * 22. Amikor betöltötte negyvenedik évét, az a gondolata támadt, hogy meglátogatja testvéreit, Izrael fiait. * 23. Mikor pedig látta, hogy egyikükkel igazságtalanul bánnak, védelmére kelt. Úgy állt bosszút a megkínzott emberért, hogy agyonütötte az egyiptomit. * 24. Azt hitte, testvérei megértik, hogy Isten általa szabadítja föl õket, de azok nem értették meg. * 25. Másnap megjelent köztük, amikor éppen perlekedtek. Ezekkel a szavakkal békítgette õket: Emberek, testvérek vagytok, hát miért bántjátok egymást? * 26. De az aki bántalmazta a társát, félrelökte és rászólt: Ki tett téged elõljárónkká vagy bírónkká? * 27. Csak nem akarsz megölni, mint ahogy tegnap megölted az egyiptomit? * 28. E szavak hallatára Mózes elmenekült és Mádián földjére vándorolt, ahol két fia született. * 29. Negyven esztendõ telt el, mikor Sina hegyének pusztájában angyal jelent meg neki egy égõ csipkebokor lángjában. * 30. Mózes a jelenség láttára meglepõdött, amint azonban odament, hogy megtekintse, az Úr szava hallatszott: * 31. Én vagyok atyáid Istene, Abrahám, Izsák és Jákob Istene. * 32. Mózes megrettent és nem mert odanézni. Az Úr pedig így beszélt hozzá: Oldd le a sarut lábadról, mert szent föld az a hely, amelyen állsz. * 33. Jól láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, hallottam sóhajtásukat. Azért szálltam alá, hogy megszabadítsam õket. Most hát Egyiptomba küldlek téged. * 34. Isten azt a Mózest küldte vezérül és szabadítóul a csipkebokorban megjelent angyal által, akit megtagadtak, mikor azt mondták: Ki rendelt téged elõljárónkká vagy bírónkká? * 35. Õ vezette ki õket, õ mûvelt csodajeleket Egyiptom földjén, a Vörös-tengernél és a pusztában negyven esztendõn keresztül. * 36. Ez a Mózes mondta Izrael fiainak: Hozzám hasonló prófétát támaszt majd nektek Isten testvéreitek közül, õt hallgassátok. * 37. A pusztai együttlét során õ érintkezett az angyallal, aki Sina hegyén szólott hozzá és atyáinkhoz. Õ vette át az élet igéit, hogy velük közölje azokat. * 38. Ám atyáink nem akartak engedelmeskedni neki, hanem visszautasították és szívükben visszavágytak Egyiptomba. * 39. Ezért szólították föl Áront is: Készítess számunkra isteneket, azok vezessenek minket. Nem tudjuk ugyanis, mi történik a Mózessel, aki kihozott minket Egyiptom földjérõl. * 40. Egy borjúnak a bálványképét készítették el azokban a napokban. Áldozatot mutattak be a bálványnak és örömük telt saját kezük alkotásában. * 41. Ezért Isten elfordult tõlük, és hagyta hogy a csillagsereget tiszteljék, amint meg van írva a próféták könyvében: * 42. Izrael háza, mutattatok-e be nekem véres és égõ áldozatokat Negyven esztendõn keresztül a pusztában? Ellenkezõleg, Molok sátrát, és istenetek, Remfám csillagát hordoztátok magatokkal. Ti magatok készítettétek e bálványokat, hogy imádjátok õket. Ezért Babilonon túl ûzlek majd titeket. * 43. A szövetség sátra atyáinkkal volt a pusztában. Így rendelte el ezt õ, amikor közölte Mózesset, hogy a látott minta szerint kell elkészítenie. * 44. Ezt örökölték atyáink és behozták ide, mikor Józsue vezetésével birtokba vették a pogányok földjét, akiket Isten kiûzött atyáink elõl. Így volt az egészen Dávid koráig. * 45. Õ kegyelmet talált Istennél, és könyörgött hozzá, hadd készíthessen hajlékot Jákob Istenének. * 46. A templomot azonban Salamon építette föl. * 47. Csakhogy a Magasságbeli nem lakik emberi munkával emelt épületben, miként a próféta mondja: * 48. Az én trónom az ég, És a föld lábaim zsámolya. Miféle házat építnétek nekem? – kérdi az Úr. Ugyan hol lenne az én nyugvóhelyem? * 49. Hát nem az én kezem alkotott mindent? * 50. Ti keménynyakúak, ti körülmetéletlen szívûek és fülüek! Mindig ellenálltatok a Szentléleknek, ti is, akárcsak atyáitok! * 51. Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Leöldösték azokat, akik az Igaz eljövetelérõl jövendöltek. Ti pedig árulói és gyilkosai lettetek Neki, * 52. ti, akik az angyalok közvetítésével átvettétek ugyan a törvényt, de meg nem tartottátok.” * 53. Szent István vértanusága. Az elsõ egyházüldözés. Amikor ezt meghallották, szívüket elöntötte a méreg és fogukat vicsorították feléje. * 54. Õ azonban Szentlélekkel eltelve föltekintett az égre és, megpillantva az Isten dicsõségét és Jézust, * 55. amint az Isten jobbján áll, fölkiáltott: “Bizony látom a megnyílt eget, s az Emberfiát, amint az Isten jobbján áll!” * 56. Erre azok nagy hangon fölkiáltottak és befogták fülüket. * 57. Azután egy emberként rárontottak s a városon kívül vonszolva megkövezték. A tanuk pedig ruhájukat egy Saul nevû ifjú lábához rakták le. * 58. Amikor megkezdték István megkövezését, az így imádkozott: “Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet!” * 59. Mikor pedig térdrerogyott, fönnhangon kiáltotta: “Uram, ne ródd föl nekik ezt a bûnt!”

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: