Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

október 30, 2009 havi archívum

Az Apostolok Cselekedetei * 28. fejezet

1. A máltai tartózkodás. Megmenekülésünk után megtudtuk, hogy a szigetet Máltának hívják. * 2. A bennszülöttek igazán emberségesen bántak velünk: tüzet raktak és mindnyájunkat odahívtak a ránkszakadt esô és hideg elôl. * 3. Pál összeszedett egy csomó rôzsét, de mikor a tûzre rakta, a hôség elôl egy vipera kúszott elô és a kezére vetette magát. * 4. Mikor a bennszülöttek meglátták a kezén csüngô állatot, ezt mondogatták egymásnak: “Ez az ember bizonyosan gyilkos, mert kimenekült ugyan a tengerbôl, de az Igazság nem hagyja életben.” * 5. Ô azonban lerázta az állatot a tûzbe és semmi baja sem történt. * 6. Azok pedig várták, hogy fölpuffad vagy holtan rogy össze. Várták is jóideig, de mikor látták, hogy semmi baj sem éri, véleményt változtattak és azt mondták róla, hogy isten. * 7. Azon a vidéken volt a vidék elsô tisztviselôjének, Publiusznak a birtoka. Ez házába fogadott és három napig szívesen látott minket. * 8. Publiusz apja történetesen láztól és vérhastól gyötörve feküdt. Pál bement hozzá, s imádsággal és kézrátétellel meggyógyította. * 9. Erre az eseményre aztán a sziget többi betege is odajött és meggyógyultak. * 10. Nagy tiszteletben is tartottak minket, s mikor hajóra szálltunk, minden szükségessel elhalmoztak. * 11. A hajóút utolsó szakasza. Három hónap mulva egy alexandriai hajón tovább indultunk. Ez a hajó a szigeten telelt és a Dioszkúrok jelvényét viselte. * 12. Szirakúzába érve három napig ott vesztegeltünk. * 13. Innen a part mellett haladva Régiumba érkeztünk. Egy nappal késôbb déli szél támadt, s így a következô napon Puteoliba érkezhetünk. * 14. Itt testvérekre találtunk, kérésükre egy hétig ott maradtunk és azután indultunk tovább Róma felé. * 15. A testvérek, amint hírt kaptak rólunk, elénk siettek egészen Forum Appii és Tres Tabernae tájékáig. Pál láttukra hálát adott Istennek és bizalomra gerjedt. * 16. Rómába érkezésünk után Pál engedélyt kapott, hogy magánlakásban maradhasson egy katona ôrízete mellett. * 17. Szent Pál Rómában hirdeti Krisztust. Harmadnapra magához kérette a tekintélyesebb zsidókat. Mikor összejöttek, ezekkel a szavakkal fordult hozzájuk: “Testvéreim, én semmit sem tettem a nép vagy az ôsi szokások ellen, mégis bilincsbe verve adtak át Jeruzsálembôl a rómaiak kezébe. * 18. Ezek megvizsgálták az ügyemet s aztán szabadon akartak bocsátani, mert semmi fôbenjáró vétséget nem követtem el. * 19. Azonban a zsidók tiltakozása következtében kénytelen voltam a császárhoz föllebbezni, de nem azért, mintha népem ellen akarnék vádaskodni. * 20. Ez az oka annak, hogy látni kivántalak titeket és néhány szót akartam szólni hozzátok. Ezt a bilincset ugyanis Izrael reménysége miatt verték rám.” * 21. Azok erre kijelentették neki: “Nem kaptunk levelet felôled Júdeából, és az ideérkezô testvérek közül sem hozott senki hírt vagy mondott valami rosszat. * 22. Szeretnénk tôled hallani, milyen fölfogást vallasz. Azt tudjuk ugyanis errôl a felekezetrôl, hogy mindenütt ellenzésre talál.” * 23. Megállapodtak vele egy napban, és ekkor igen sokan eljöttek hozzá a lakására. Meggyôzô erôvel magyarázott nekik Isten országáról, és reggeltôl estig igyekezett megnyerni ôket Jézusnak a Mózes törvényébôl és a prófétákból merített érvekkel. * 24. Némelyek elfogadták azt, amit mondott, mások meg hitetlenek maradtak. * 25. Végül, mivel nem értettek egyet, szétoszlottak. Pál ekkor ezt a mondást olvasta rájuk: “Helyesen szólt a Szentlélek, mikor Izaiás próféta által ezt mondta atyáitoknak: * 26. Menj el ehhez a néphez és így beszélj: Hallani fogtok, de nem érttek, Nézni fogtok, de nem láttok. * 27. Megkérgesedett ennek a népnek a szíve: Fülükre nagyot hallanak És behunyják szemüket, Hogy szemükkel ne lássanak És ne halljanak fülükkel, Szívükben értelem ne legyen És meg ne térjenek, Hogy meggyógyítsam ôket. * 28. Vegyétek tehát tudomásul, hogy Isten üdvözítô szándéka a pogányoknak szól majd, s azok hallgatni fognak rá.” * 29. Ezekre a szavakra a zsidók nagy vitatkozva eltávoztak tôle. * 30. Két álló esztendeig maradt bérbevett szállásán. * 31. Mindenki fogadott, aki betért hozzá, és nagy bizalommal akadálytalanul tanította az Úr Jézus Krisztusról szóló igazságokat.

Az Apostolok Cselekedetei * 27. fejezet

1. A hajóút elsô szakasza. Mikor megtörtént a döntés, hogy hajón indulunk Itáliába, Pált és még több foglyot átadtak az Auguszta zászlóalj Júliusz nevû századosának. * 2. Egy adramitteni hajóra szálltunk föl, amely az ázsiai kikötôk felé tartott, és kifutottunk a tengerre. Velünk tartott a tesszalonikai macedón Arisztarhusz is. * 3. Másnap megérkeztünk Szidonba. Júliusz emberségesen bánt Pállal és megengedte, hogy fölkeresse barátait, s hogy azok gondját viselhessék. * 4. Innen továbbindulva az ellenszél miatt Ciprus tulsó partja mellett hajóztunk el, * 5. majd a ciliciai és pamfiliai tengeren keresztülhaladva a liciai Mirába érkeztünk. * 6. A százados itt egy Itáliába induló alexandriai hajóra talált, s arra szállított át minket. * 7. Hajónk több napon át lassan haladt elôre, s csak nagy nehezen jutottunk el Knidusz elé. Mivel a szél gátolt minket, Szalmóné táján Kréta alá hajóztunk. * 8. Üggyel-bajjal haladtunk a partok mellett s végül egy Jókikötônek nevezett helyhez értünk. Ennek közelében fekszik Lászája városa. * 9. Az idó igen eljárt, és a hajózás már nem volt biztonságos, hiszen a böjt is elmúlt már. Ezért Pál figyelmeztette ôket: * 10. “Emberek, látom, hogy a hajózás kezd gyötrelmessé és, nemcsak a rakományra és hajóra, hanem a mi életünkre nézve is, veszélyessé válni.” * 11. A százados azonban inkább bizott a kormányosban és a hajó gazdájában, mint Pál szavaiban. * 12. A kikötô sem volt alkalmas a telelésre, ezért aztán a többség abban a tervben állapodott meg, hogy elhajózunk onnét, és amennyiben lehetséges, Fônixbe tartanak és ott telelnek. Ez egy krétai kikötô, amely védelmet nyújt a délnyugati és északnyugati széllel szemben. * 13. Tengeri vihar. Gyönge déli szél fújt, ezért azt gondolták, hogy tervüket végre tduják hajtani. Fölvonták tehát a horgonyt, és tovább indultak Kréta mentén. * 14. Kisvártatva azonban az Euraquilónak nevezett forgószél csapott le ránk. * 15. Belekapott a hajóba, úgyhogy nem tudtunk a széllel szemben tovább haladni. Föladtuk a harcot, s a szél elragadott minket. * 16. Mikor elfutottunk egy Klauda nevû kis sziget mellett, alig tudtuk megmenteni a csónakot. * 17. Miután mégis fölhúzták, védôintézkedést alkalmaztak: körülkötözték a hajót, s mivel attól tartottak, hogy a Szirtiszre vetôdnek, lebocsátották a lassítót és így haladtak tovább. * 18. A rettenetes vihar hányt-vetett minket, s ezért másnap a rakomány egy részét a tengerbe dobták. * 19. Harmadnapon pedig saját kezükkel kidobálták a hajófölszerelést. * 20. Több napon át sem a nap, sem a csillagok nem tüntek föl, a nagy vihar pedig folyton dühöngött: így hát oda volt már megmenekülésünk minden reménye. * 21. Mikor már az étel sem kellett, Pál ezekkel a szavakkal lépett hozzájuk: “Emberek! Rám kellett volna hallgatnotok: nem lett volna szabad elindulni Kréta alól, s ilyen veszélyt és kárt venni a nyakunkba. * 22. De most arra biztatlak titeket, ne vesszétek el bizalmatokat, mert emberéletben nem lesz veszteség, csak a hajó megy tönkre. * 23. Az éjjel ugyanis megjelent elôttem annak az Istennek az angyala, akié vagyok és akinek szolgálok, és ezt közölte velem: * 24. Ne félj Pál! Neked meg kell jelenned a császár elôtt, ezért Isten a kedvedért megkiméli mindazokat, akik veled utaznak. * 25. Bízzatok hát emberek, mert én hiszek Istenben, hogy minden úgy történik, ahogy közölte velem. * 26. Valami szigetre kell kivetôdnünk.” * 27. Hajótörés. Már a tizennegyedik éjszaka szakadt ránk, mióta az Adrián hajóztunk, mikor a hajósoknak éjféltájban az a sejtésük támadt, hogy valamilyen szárazföldhöz közeledünk. * 28. Erre lebocsátották a mélységmérôt és húsz ölet mértek, kevéssel odább ismét lebocsátva tizenöt ölet mértek. * 29. Aztán attól tartva, hogy szirtek közé sodródunk, a hajó faráról négy horgonyt eresztettek le, és sóvárogva várták a hajnalhasadást. * 30. A hajósok meg akartak szökni a hajóról, ezért azzal az ürüggyel, mintha a hajó orráról akarnának horgyony kivetni, arra készültek, hogy a csónakot tengerre bocsássák. * 31. Pál azonban figyelmeztette a százados és a katonákat: “Ha ezek nem maradnak a hajón, ti nem menekülhettek meg.” * 32. Erre a katonák elvágták a csónakot tartó köteleket s hagyták hogy kiessék. * 33. Mikor pirkadni kezdett, Pál mindnyájukat kérte, hogy vegyenek magukhoz valami táplálékot. “Ma már a tizennegyedik napja, hogy étlen vesztegeltek, és semmit sem vesztek magatokhoz. * 34. Ezért nagyon kérlek titeket, vegyetek magatokhoz valami táplálékot, az javatokra szolgál. Egyikteknek sem vész el még a hajaszála sem a fejérôl.” * 35. Ezeket mondva kezébe vette a kenyeret, mindnyájuk szeme láttára hálát adott Istennek, majd megtörte és enni kezdett. * 36. Erre mindnyájan megnyugodtak s szintén vettek magukhoz eledelt. * 37. Összesen kétszázhetvenhatan voltunk a hajón. * 38. Majd mikor jóllaktunk az étellel, úgy könnyítettek a hajón, hogy a gabonát a tengerbe hányták. * 39. Mikor aztán megvirradt, nem ismerték föl a szárazföldet, de észrevettek egy öblöt, amelynek lapos partja volt. Gondolták, hogy ha lehetséges, erre futtatják föl a hajót. * 40. A horgonyokat eloldották és hagyták a tengerbe veszni, egyben meglazították a kormányrúdak köteleit is. A vezérvitorlát fölhúzták a szél fúvásának irányában, és így igyekeztek a part felé. * 41. Egy földnyelv elé érkezve ráhajtották a hajót. A hajó orra ugyan megakadt és mozdulatlan maradt, a tatja azonban kezdett szétmállani az erôs hullámverés következtében. * 42. A katonák akkor elhatározták, hogy megölik a foglyokat, hogy valamelyik ki ne ússzék és meg ne szökjék. * 43. A százados azonban meg akarta menteni Pált, s ezért megtiltotta tervük megvalósítását. Megparancsolta tehát, hogy elôször azok szálljanak ki, akik tudnak úszni, és igyekezzenek kijutni a szárazra. * 44. A többieket pedig úgy vitték ki: némelyeket deszkákon, másokat a hajó roncsain. Így aztán mindenki épségben kijutott a partra.

Az Apostolok Cselekedetei * 26. fejezet

1. Agrippa király erre Pálhoz fordult e szavakkal: “Megengedjük, hogy szólj a magad érdekében.” Pál erre kiterjesztette kezét, majd belekezdett védekezô beszédébe. * 2. “Boldognak tartom magamat, Agrippa király, hogy a te jelenlétedben védekezhetem a zsidók összes vádaskodásai ellen, annál is inkább, * 3. mivel te ismered a zsidóknál honos összes szokásokat és vitás kérdéseket. Kérlek tehát, hallgass meg türelmesen. * 4. Életem kezdettôl fogva népem környezetében, Jeruzsálemben folyt, és ifjúkoromtól kezdve ismeretes az összes zsidók elôtt. * 5. Régtôl fogva ismernek, s ha akarják, ôk is megerôsíthetik, hogy vallásuk legszigorúbb felekezete szerint éltem, mint farizeus. * 6. Most meg azért állok itt és várom itéletemet, mert reméltem Isten atyáinknak tett igéretében, * 7. pedig tizenkét törzsünk is abban reménykedik, hogy elnyeri ezt, ha éjjel-nappal állandóan teljesíti szolgálatát. E miatt a reménység miatt vádolnak engem a zsidók, király. * 8. Mi hihetetlent találtok abban, hogy Isten halottakat támaszt föl? * 9. Eleinte én is azt gondoltam, hogy határozottan a názáreti Jézus ellen kell szegülnöm, * 10. s ezt meg is tettem Jeruzsálemben. A fôpapok fölhatalmazásával sok szentet fogságba vetettem és kivégzésük mellett szavaztam. * 11. Zsinagógáról zsinagógára jártam, sokszor megkínoztattam ôket s így akartam ôket káromlásra kényszeríteni. Sôt mindinkább elfogott a dûh velük szemben, úgy hogy még idegen városokban is üldöztem ôket. * 12. Egy alkalommal a fôpapok fölhatalmazásával és engedélyével Damaszkusz felé tartottam. * 13. Ekkor útközben déltájban napnál vakítóbb fényt láttam, király, amely körülragyogott engem és útitársaimat. Mindnyájan földre buktunk. * 14. Ekkor egy hangot hallottam, amely zsidó nyelven így szólt hozzám: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Hiába rugdalózol az ösztöke ellen! * 15. Én erre megkérdeztem: Ki vagy Te Uram? Én vagyok Jézus, felelte az Úr, akit te üldözöl. * 16. De kelj föl, állj talpra. Azért jelentem meg elôtted, hogy terjesztôje és tanúja légy annak, amit láttál és amit még ezután mutatok nekedd. * 17. Megoltalmazlak népeddel és a pogányokkal szemben. * 18. Ezek közé (most) azért küldelek, hogy fölnyisd szemüket, hogy a sötétségbôl a világosságba, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, s így elnyerjék a bûnbocsánatot és helyet kapjanak azok között, akiket a belém vetett hit megszentelt. * 19. Ezért hát, Agrippa király, nem voltam hirtelen a mennyei látomás iránt, * 20. hanem hirdettem elôször a damaszkusziaknak, jeruzsálemieknek és egész Judea lakósainak, majd a pogányoknak is, hogy tartsanak bûnbánatot és térjenek meg Istenhez a bûnbánat méltó tettei által. * 21. Ezek miatt fogtak el a zsidók a templomban és voltak azon, hogy megöljenek. * 22. Isten oltalma azonban megsegített mind a mai napig. Tanuságo tettem kicsinyek és nagyok elôtt. Semmi mást nem mondtam azon kivül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek: * 23. vagyis hogy a Messiás szenvedni fog, elsônek támad föl a halottak közül, s világosságot hirdet népének és a pogányoknak.” * 24. Mikor védekezô beszédében eddig jutott, Fesztusz harsány hangon közbekiáltottt: “Elment az eszed, Pál! A sok tudomány elvette az eszedet.” * 25. “nem vagyok én esztelen, kegyelmes Fesztusz, viszonozta Pál, hanem igaz és józan szavakat hirdetek. * 26. A király, akihez éppen ezért bátran beszélek, ismeri ezeket a dolgokat. Valóban nem hinném, hogy valami is ismeretlen volna elôtte ezek közül, hiszen mindez nem zúgban történt. * 27. Agrippa király, hiszel a prófétákban? Tudom, hogy hiszel!” * 28. Erre Agrippa azt mondja Pálnak: “Kevés híja, hogy keresztény nem leszek.” * 29. Pál erre így felelt: “Arra kérem az Istent, hogy akár kevés, akár sok, nemcsak te, hanem egész mai hallgatóságom olyan legyen mint én, e bilincsek kivételével.” * 30. Ekkor a király, a helytartó, Berniké és a köröttük ülôk fölemelkedtek helyükrôl. * 31. Távozásuk közben ezeket a szavakat váltották egymás közt: “Ez az ember semmit sem tett, ami halált vagy bilincset érdemelne.” * 32. Agrippa pedig így nyilatkozott Fesztusz elôtt: “Ezt az embert szabadon lehetett volna bocsátani, ha nem föllebezett volna a császárhoz.”

Az Apostolok Cselekedetei * 25. fejezet

1. Pál a császárhoz föllebez. Fesztusz három napra rá, hogy megérkezett, föllátogatott Jeruzsálembe. * 2. A fôpapok és az elôkelô zsidók eléje járultak és elôadták panaszukat Pál ellen. * 3. Azt a kegyet kérték tôle, hogy hozassa föl ôt Jeruzsálembe. Így akarták ugyanis tôrbecsalni és eltenni láb alól. * 4. Fesztusz azonban azt válaszolta, hogy Pált Cezáreában ôrizteti, maga pedig hamarosan elutazik. * 5. “Jöjjenek le velem azok, mondta, akik illetékesek a dologban, s emeljenek vádat ellene, ha valóban bûntényt követett el.” * 6. Legföljebb nyolc-tíz napig tartózkodott köztük, azután lement Cezáreába. Másnap elfoglalta helyét a bírói emelvényen és elôvezettette Pált. * 7. Miután megjelent, a Jeruzsálembôl lejött zsidók körülállták és sok súlyos vádat hoztak föl ellene, de bizonyítani nem tudták. * 8. Pál viszont így védekezett: “Én sem a zsidók törvénye, sem a templom, sem a császár ellen nem vétettem semmit.” * 9. Fesztusz azonban a zsidók kedvében akart járni, ezért ezt a kérdést intézte Pálhoz: “Beleegyezel abba, hogy fölmenj Jeruzsálembe és ezek mondjanak itéletet fölötted az én jelenlétemben?” * 10. Pál azonban így válaszolt: “Császári bíróság elôtt állok, itt kell itélni fölöttem. A zsidókon semmi jogtalanságot nem követtem el, amint ezt magad is igen jól tudod. * 11. Ha vétkeztem, vagy valami halált érdemlô dolgot, készen állok a halálra. Ha azonban vádaskodásuknak semmi alapja sincsen, senki sem ajándékozhat engem oda nekik. A császárhoz föllebezek.” * 12. Fesztusz néhány szót váltott tanácsosaival, majd kijelentette: “A császárhoz föllebeztél, a császár elé fogsz járulni.” * 13. Agrippa király látogatása Fesztusznál. Néhány nap mulva Agrippa király és Berniké Cezáreába érkezett Fesztusz üdvözlésére. * 14. Több napja ott idôztek már, amikor Fesztusz a király elôtt szóvá tette Pál ügyét: “Félix itthagyott egy foglyot. * 15. Mikor Jeruzsálemben voltam, a zsidó fôpapok és vének hozzám fordultak ügyében és elitélését követelték. * 16. Azt feleltem nekik, hogy a rómaiak senkit sem szoktak kiszolgáltatni, amíg a vádlottat nem szembesítik vádlóival s alkalmat nem adnak neki, hogy védekezhessék a vád ellen. * 17. Mikor aztán többen idejöttek, másnap késedelem nélkül az itélôszékbe ültem és elôvezettettem ezt a férfit. * 18. A vádlók elôálltak, de nem hozakodtak elô ellene olyan gonoszság vádjával, mint én gondoltam volna, hanem vallásukkal kapcsolatban volt vitás kérdésük vele, meg valami meghalt Jézust illetôen, akirôl Pál azt erôsítgette, hogy él. * 19. Mivel azonban én nem igazodom el ezekben a kérdésekben, megkérdeztem, hajlandó-e fölmenni Jeruzsálembe, hogy ott itélkezzenek fölötte ebben az ügyben. * 20. Pál azonban föllebezett, hogy ügyét tartsák fönn a császár döntése számára. Ezért addig, amíg el nem tudom küldeni a császárhoz, ôrizetben tartom.” * 21. “Magam is szeretném hallani ezt az embert”, mondta ekkor Agrippa Fesztusznak. “Holnap meghallgathatod”, válaszolta ô. * 22. Az Apostol Agrippa király elôtt. Másnap Agrippa és Berniké nagy pompával bevonult a tárgyalóterembe az ezredesekkel és a város elôkelô polgáraival együtt, s aztán Fesztusz parancsára elôvezették Pált. * 23. “Agrippa király és ti mindnyájan, akik körünkben megjelentetek, szólalt föl ekkor Fesztusz, ô az, aki miatt a zsidók tömegestül hozzám járultak Jeruzsálemben és itt is, s akirôl azt kiabálták, hogy nem szabadd életben maradnia. * 24. Én azonban úgy találtam, hogy nem követett el semmi olyant, ami miatt halált érdemelne. De mivel a Fölséghez föllebezett, hogy elküldöm hozzá. * 25. Viszont nem tudok pontos adatokat róla írni az uralkodónak. Ezért vezettettem elétek, és kiváltkép te eléd, Agrippa király, hogy a kihallgatás megtörténte után legyen mit írnom. * 26. Észszerûtlennek tartom ugyanis, hogy a foglyot az ellene emelt vádak jelentése nélkül küldjem el.”

Az Apostolok Cselekedetei * 24. fejezet

1. A zsidók vádat emelnek az Apostol ellen. Öt nap mulva Ananiás fôpap néhány vén és egy ügyvéd, Tertullusz kiséretében leutazott, s jelentkezett a helytartó elôtt, hogy vádat emeljen Pál ellen. * 2. Ennek elôvezetése után hozzálátott a vád elôadásához: “A te gondoskodásod folytán tökéletes nyugalomban élünk és sok dologban javulás állt be ennek a népnek életében. * 3. Ezt mindig és mindenütt hálás lélekkel ismerjük el, kegyelmes Félix. * 4. De hogy hosszasabban föl ne tartóztassalak, kérlek, kegyeskedj szokásod szerint röviden meghallgatni minket. Meggyôzödtünk arról, hogy ez hitvány ember: * 5. Az egész földkerekségen lázadást szít az összes zsidók közt és a názáretiek felekezetének ô áll az élén. * 6. Sôt a templomot is meg akarta szentségteleníteni, s ezért elfogtuk. * 7. (Törvényünk szerint akartunk fölötte itélkezni, de Liziász ezredes karhatalommal kiragadta ôt kezünkbôl, s elrendelte, hogy vádlói eléd járuljanak.) * 8. Hallgasd ki, tôle megtudhatod, hogy mi az igazság mind e vádpontjainkkal kapcsolatban.” * 9. A zsidók is erôsítgették, hogy minden így van. * 10. A helytartó ekkor intett Pálnak, hogy fölszólalhat. “Tudom, hogy sok esztendeje szolgáltatsz igazságot ennek a népnek, kezdte ô beszédét, ezért hát nyugodt lélekkel adom elô védekezésemet. * 11. Meggyôzôdhetsz arról, hogy nincs tizenkét napja, hogy Jeruzsálembe érkeztem imádkozni. * 12. Nem is találtak úgy rám a templomban vagy a zsinagógában, de meg a városban sem, hogy valakivel veszekedtem volna vagy csôdületet idéztem volna elô. * 13. Az ellenem emelt vádakat sem tudják elôtted bizonyítani. * 14. Azt azonban megvallom neked, hogy atyáim Istenét a szerint a tanítás szerint szolgálom, amelyet ôk eretnekségnek mondanak, de hiszek mindabban, ami meg van írva a törvényben és a prófétákban. * 15. Istenbe vetett reménnyel hiszem, hogy az igazak és a gonoszok föl fognak támadni. Ezt különben ôk maguk is várják. * 16. Ezért magam is törekszem, hogy lelkiismeretem mindig feddhetetlen legyen Isten és az emberek elôtt. * 17. Több év elmúlta után azért jelentem meg, hogy alamizsnát hozzak népemnek, áldozatot mutassak be (és fogadalmat teljesítsek.) * 18. Ez alkalommal találtak rám megtisztulásom után a templomban, de nem tömeggel vagy zavart keltve. * 19. Mondja meg az a pár ázsiai zsidó, akinek meg kellett volna jelennie elôtted, hogy vádat emeljen, ha valami panasza van ellenem, * 20. vagy akár ezek maguk, hogy találtak-e bennem valami gonoszságot, mikor a fôtanács elôtt álltam? * 21. Talán csak nem abban az egyetlen mondatban, amit köztük állva kiáltottam: A holtak föltámadásának ügyében állok ma itélôszéketek elôtt?” * 22. Félix ekkor elutasította ôket, mert sok mindent tudott a tanításról. “Majd ha Liziász ezredes ideérkezik, mondta, akkor fogok ügyetekben döntést hozni.” * 23. A századosnak pedig azt az utasítást adta, hogy tartsa ôrizetben, de hagyja nyugton és ne akadályozzon meg senkit ismerôsei közül, ha szolgálatára akar lenni. * 24. A pör elnyújtása. Néhány nap mulva Félix zsidó feleségével, Druzillával együtt megjelent, hivatta Pált és meghallgatt ôt a Jézus Krisztusban való hitrôl. * 25. Mikor azonban az igazsagosságról, az önmegtartóztatásról és a jövendô életrôl kezdett el magyarázni, Félix megrettenve közbeszólt: “Most csak menj, megfelelô idôben majd hivatni foglak.” * 26. E mellett azt is remélte, hogy Páltól pénzt tud majd kizsarolni. Éppen ezért gyakran hivatta és elbeszélgetett vele. * 27. Két év mulva azután Félixnek Porciusz Fesztusz lett az utódja. Mivel pedig a zsidók kedvében akart járni, Pált a fogságban hagyta.

Az Apostolok Cselekedetei * 23. fejezet

1. Pál tekintetét a fôtanácsra vetve beszélni kezdett: “Testvérek! Én mind a mai napig tiszta lelkiismerettel éltem Isten akarata szerint.” * 2. Ananiás fôpap erre ráparancsolt a mellette állókra, hogy verjék ôt szájon. * 3. Pál azonban így vágott vissza neki: “Megver még téged az Isten, te fehérre meszelt fal! Leülsz, hogy a törvény szerint itélkezzél fölöttem, s aztán a törvény ellenére azt parancsolod, hogy üssenek meg.” * 4. A körülállók azonban figyelmeztették: “Az Isten fôpapját szidod?” * 5. “Nem tudtam testvérek, viszonozta Pál, hogy ô a fôpap. Hiszen az Írás azt mondja: Ne átkozd néped fejedelmét.” * 6. Pál jól tudta, hogy egyik felük a szadduceusok, a másik pedig a farizeusok közül kerül ki. Ezért így kiáltott föl a fôtanács elôtt: “Testvérek, én farizeus vagyok, farizeusok ivadéka! A holtak föltámadásába vetett remény miatt állok a bíróság elôtt.” * 7. Erre a szavára egyenetlenség támadt a farizeusok és a szadduceusok között, s a gyülekezet két táborra szakadt. * 8. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs föltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok viszont mindezt vallják. * 9. Nagy lárma keletkezett. A farizeusok pártjából fölemelkedett néhány törvénytudó és hadakozva kijelentette: “Semmi rosszat sem találunk ebben az emberben. Hátha egy szellem vagy egy angyal szólott hozzá?” * 10. A vitatkozás egyre inkább elfajult. Ezért az ezredes, attól tartva, hogy Pált széttépik, katonaságot hivatott, hogy ragadja ki közülük és vezesse föl a várba. * 11. A következô éjszakán az Úr megjelent neki és így szólt: “Légy állhatatos. Ahogy tanuságot tettél rólam Jeruzsálemben, ôgy kell tanuságot tenned Rómában is.” * 12. A zsidók merényletet terveznek. Napkelte után a zsidók közül néhányan összeszövetkeztek és átok terhe alatt kötelezték magukat, hogy se ételt se italt nem vesznek addig magukhoz, amig Pált meg nem ölik. * 13. Negyvennél többen voltak, akik így összeesküdtek. * 14. Ezek a következô szavakkal állítottak be a fôpapokhoz és a vénekhez: “Átok terhe alatt köteleztük magunkat, hogy egy falatot sem veszünk a szánkba, amíg Pált meg nem öljük. * 15. Most tehát a fôtanáccsal együtt jelentsétek az ezredesnek, hogy hozassa ôt elétek, mintha csak tüzetesebben meg akarnátok vizsgálni az ügyet. Mi pedig készen állunk, hogy jövet meggyilkoljuk ôt.” * 16. Pál nôvérének a fia azonban értesült a cselvetésrôl. Bement tehát a várba és tudtára adta Pálnak. * 17. Pál erre magához hívatta az egyik századost és megkérte: “Vezesd el ezt az ifjút az ezredeshez, mert valami jelentenivalója van számára.” * 18. Az elkísérte az ezredeshez és jelentette: “A fogoly Pál magához hivatott és megkért, hogy vezessem hozzád ezt az ifjút. Valami mondanivalója van számodra.” * 19. Az ezredes kezénél fogva félrevonta és megkérdezte: “Mirôl akarsz engem értesíteni?” * 20. “A zsidók megállapodtak abban, felelte ô, hogy megkérnek, küldesd Pált holnap a fôtanács elé, mintha csak pontosabban akarnák megismerni az ügyét. * 21. De te ne higgy nekik. Több mint negyven ember tôrbe akarja csalni. Ezek ugyanis átok terhe alatt kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak, amíg meg nem ölik ôt. Már készen állnak és várják, hogy igéretedet add neki.” * 22. Az ezredes ekkor ezzel a meghagyással bocsátotta el az ifjút: “Egy szóval se említsd senkinek sem, hogy ezeket tudtomra adtad.” * 23. Pált Cezáreába viszik. Azután két századost hivatott magához és ezt az utasítást adta nekik: “Tartsatok készenlétben az éjjel harmadik órájától kezdve kétszáz gyalogost, hogy Cezáreába menjenek, s ezenkivül hetven lovast és kétszáz dárdást. * 24. Szereljetek föl hátasállatokat is, és ültessétek rá Pált, hogy épségben jusson el Félix helytartóhoz.” * 25. Levelet is írt, mely a következôket tartalmazta: * 26. “Klaudiusz Liziász üdvözletét küldi Félixnek, a kegyelmes helytartónak. * 27. A zsidók elfogták ezt a férfit és meg akarták ölni, mire karhatalommal közbeléptem, mert megtudtam, hogy római polgár. * 28. Meg akartam tudni, hogy milyen vádat hoznak föl ellene, s ezért elvittem ôt a fôtanácsukba, * 29. Úgy vettem észre, hogy törvényük vitás kérdéseivel kapcsolatban vádoják, de semmi bûne nincsen, ami miatt halált vagy bilincset érdemelne. * 30. Mivel pedig azt is jelentették nekem, hogy merényletet terveznek ellene, azonnal hozzád küldtem. A vádlókat is értesítettem, hogy forduljanak hozzád, ha valami keresetük van ellene. Jó egészséget!” * 31. A katonák tehát a kapott parancs értelmében átvették Pált és elvitték az éj folyamán Antipatriszba. * 32. Másnap aztán a lovasokat továbbküldték vele, ôk meg visszatértek a várba. * 33. Azok pedig Cezáreába érve átadták a levelet a helytartónak s Pált is eléje állíttották. * 34. Az elolvasta a levelet, majd megkérdezte, melyik tartományból való. Mikor megtudta, hogy ciliciai, kijelentette: * 35. “Majd kihallgatlak, mikor vádlóid is megjelennek.” Végül megparancsolta, hogy Heródes várában tartsák ôrizetben.

Az Apostolok Cselekedetei * 22. fejezet

1. Pál védekezô beszéde. “Testvérek és atyák! Hallgassátok meg védekezésemet, melyet most elétek terjesztek.” * 2. Amint meghallották, hogy zsidóul szól hozzájuk, méginkább elcsöndesedtek. * 3. Ô meg így folytatta: “Zsidó ember vagyok, a ciciliai Tarzusban születtem, de ebben a városban nevelkedtem Gamáliel lábainál. Az ôsi törvény szigorú megtartására tanítottak, és Isten buzgó híve voltam, akár ma ti is mindannyian. * 4. Ezt a felekezetet halálosan gyûlöltem, férfiakat és asszonyokat kötöztem meg és vetettem börtönbe. * 5. Maga a fôpap és a tanács a tanum erre. Levelet is kaptam tôlük és úgy mentem el a damaszkuszi testvérekhez, hogy az ottani híveket megkötözve Jeruszálembe húrcoljam megbüntetés végett. * 6. Azonban útközben, mikor már Damaszkuszhoz közeledtem, délfelé hirtelen mennyei fény sugárzott körül. * 7. A földre zuhantam, majd egy hangot hallottam: Saul, Saul, miért üldözöl engem? * 8. Erre én megkérdeztem: Ki vagy Te, Uram? Ô pedig így válaszolt: Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. * 9. Társaim látták ugyan a fényt, a hozzám szóló hangot azonban nem hallottták. * 10. Mit tegyek hát Uram? – kérdeztem akkor. Az Úr pedig azt mondta nekem: Kelj föl és menj be Damaszkuszba, ott majdd megmondják neked mindazt, amit tenned kell. * 11. Mivel azonban a tündöklô fény hatása következtében elvesztettem látásomat, kisérôim kezemnél fogva vezettek, és így értem be Damaszkuszba. * 12. Itt egy bizonyos törvénytisztelô férfi, akirôl az ottlakó zsidók mind jó véleménnyel voltak, * 13. fölkeresett és elém állva ezt mondta nekem: Pál testvérem, láss újból! * 14. S én abban a pillanatban megláttam ôt. Ô meg így folytatta: Atyáink Istene elôre arra rendelt téged, hogy megismerd akaratát, hogy meglássad az Igazat és tulajdon hangját halljad. * 15. Ezért minden ember elôtt tanuskodnod kell arról, amit láttál és hallottál. * 16. Most tehát mire vársz még? Rajta, a keresztség által mosd le bûneidet és hívd segítségül az ô nevét. * 17. Késôbb, amikor Jeruzsálembe visszatérve a templomban imádkoztam, elragadtatásba estem. * 18. Ôt láttam, amint így szól hozzám: Siess, gyorsan távozz el Jeruzsálembôl, mert nem fogadják el rólam szóló tanuságtételeet. * 19. Uram, feleltem ekkor, ôk tudják, hogy én voltam az, aki a benned hívôket fogságba vetettem, és a zsinagógákban megostoroztattam. * 20. S mikor Istvánnak, a te vértanudnak vére ömlött, én ott voltam, helyeseltem tettüket és gyilkosai ruháját ôriztem. * 21. Ô azonban azt mondta nekem: Csak menj, mert én messzire, a pogányok közé küldelek téged.” * 22. Egészen eddig a mondatig meghallgatták, de ekkor nagy hangon kiabálni kezdtek: “Pusztítsd el a föld színérôl az ilyent! Nem érdemli meg, hogy éljen!” * 23. Ordítottak, köpenyüket lengették és port szórtak a levegôbe. * 24. Ezért az ezredes bevitte a várba azzal a meghagyással, hogy ostorral fogják vallatóra. Így akarta megtudni, mi okból kiabáltak ellene. * 25. Pál azonban, mikor szíjakkal lekötözték, megkérdezte a mellette álló századostól: “Nektek talán szabad római polgárt itélet nélkül mrgostoroznotok?” * 26. A százados ennek hallatára odalépett az ezredeshez és jelentette a dolgot: “Mit akarsz tenni? Ez az ember római polgár.” * 27. Erre az ezredes odasietett és megkérdezte tôle: “Mondd csak, római vagy?” “Igen.” – felelte ô. * 28. “Én drága pénzen jutottam ehhez a polgárjoghoz”, mondta ekkor az ezredes. “Én viszont abban születtem”, válaszolta Pál. * 29. Azok, akik a kínvallatásra készültek, nyomban félreálltak. Az ezredes szintén megijedt, mikor arra gondolt, hogy római polgár létére megkötöztette. * 30. Az Apostol a fôtanács elôtt. Másnap aztán szerette volna pontosabban megtudni, hogy a zsidók mivel vádolják. Levétette bilincseit, összehívta a fôpapokat és az egész fôtanácsot, aztán elôvezettette Pált és eléjük állította.

Az Apostolok Cselekedetei * 21. fejezet

1. Úton Jeruzsálem felé. Miután elváltunk tôlük, elhajóztunk s egyenes irányba haladva Kószba értünk, másnap meg Roduszba és onnét Patarába. * 2. Itt egy Föniciába induló hajóra találtunk. Fölszálltunk tehát és kifuttotunk a nyilt tengerre. * 3. Föltünt elôttünk Ciprus, ezt balkéz felôl elhagytuk és Szíriába hajóztunk. Tiruszban kötöttünk ki, mert a hajónak ott kellett leadnia rakományát. * 4. Megkerestük a tanítványokat és hét napig náluk maradtunk. Ezek a Lélek sugallatára azt tanácsolták Pálnak, hogy ne menjen föl Jeruzsálembe. * 5. Mikor e napok elteltével tovább folytattuk utunkat, valamennyien, feleségestül, gyerekestül kikísértek minket a városon kivül. * 6. A tengerparton térdreborulva imádkoztunk, majd kölcsönös búcsúzkodás után mi hajóra szálltunk, ôk meg hazatértek. * 7. Hajóutunk befejezéséül Ptolemaiszba érkeztünk. Üdvözöltük a testvéreket s egy napig náluk maradtunk. * 8. Másnap aztán tovább haladva Cezáreába jutottunk. Itt betértünk Fülöp evangelista, a hét diakónus egyikének házába, s nála szálltunk meg. * 9. Fülöpnek négy prófétai tehetséggel megáldott leánya volt. * 10. Néhánynapi otttartózkodásunk tartama alatt egy Agábusz nevû próféta érkezett oda Júdeából. * 11. Ez hozzánk lépett, elvette Pál övét és összekötözte vele saját lábát és kezét e szavak kiséretében: “Ezt mondja a Szentlélek: azt a férfit, akié ez az öv, a zsidók így kötözik majd meg Jeruzsálemben és kiszolgáltatják a pogányoknak.” * 12. Mikor ezt meghallottuk, mi is meg az odavalók is kértük ôt, hogy ne menjen föl Jeruzsálembe. * 13. Pál azonban így felelt: “Miért sírtok és miért szomorítjátok meg szívemet? Hiszen én kész vagyok arra, hogy az Úr Jézusért Jeruzsálemben nemcsak a megkötözést, hanem a halált is elviseljem.” * 14. S mivel nem tudtuk ôt meggyôzni, megnyugodtunk és azt mondtuk: “Legyen meg az Úr akarata.” * 15. E napok elmúltával tehát nekikészülôdtünk és fölmentünk Jeruzsálembe. * 16. Néhány Cezáreai tanítvány szintén velünk tartott és elvezetett minket a ciprusi Mnázonhoz, egy régi tanítványhoz, hogy nála vegyünk szállást. * Szent Pál fogsága * 17. Szent Jakab apostol tanácsa. Mikor megérkeztünk Jeruzsálembe, a testvérek szívesen fogadtak minket. * 18. Másnap Pál velünk együtt meglátogatta Jakabot. Ez alkalommal a preszbiterek is mind megjelentek. * 19. Köszöntötte ôket, aztán apróra elbeszélte, mi mindent mûvelt Isten a pogányok közt az ô szolgálata által. * 20. Azok meghallgatták, aztán Istent magasztalták, hozzá pedig így szóltak: “Látod testvér, hány ezren vannak a zsidók közt, akik megtértek, de azért mind féltékenyen megtartják a törvényt. * 21. Felôled viszont azt hallották, hogy a Mózestól való elpártolásra tanítod a pogányok közt élô zsidókat, s azt mondtad volna nekik, hogy ne végezzék el fiaikon a körülmetélést és ne éljenek a szokások szerint. * 22. Mi a teendô ezek szerint? (Elkerülhetetlen, hogy a tömeg össze ne csôdüljön, mert) mindenképpen megtudják, hogy ideérkeztél. * 23. Fogadd meg tehát tanácsunkat: van nálunk négy férfi, akik fogadalmat vállaltak magukra. * 24. Vedd ôket magad mellé, végezd el velük együtt a tisztulási szertartást és fizess értük, hogy megnyiratkozzanak. Ebbôl mindenki megérti, hogy semmi sem igaz abból, amit felôled híreszteltek, hanem te is megtartod a törvényt és szerinte élsz. * 25. Ami pedig a pogányok közül megtérteket illeti, már megírtuk végzésünket, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól, a vértôl, a fojtott állattól és a törvénytelen együttéléstôl.” * 26. Erre Pál másnap az illetô férfiak kíséretében elvégezte a tisztulási szertartást, velük együtt bement a templomba és bejelentette, hogy a tisztulás ideje akkor végzôdik, amikor mindegyikükért bemutatják az áldozatot. * 27. Az Apostolt elfogják. A hét nap már letelôben volt, mikor az Ázsiából való zsidók észrevették ôt a templomban. * 28. Fölizgatták az egész népet, megragadták és kiabálni kezdtek: “Izraelita férfiak, segítsetek! Ez az az ember, aki mindenfelé és mindenki elôtt a nép, a törvény és e szent hely ellen irányuló tanításokat terjeszt. Sôt még pogányokat is behozott a templomba és megfertôzte ezt a helyet.” * 29. Látták ugyanis vele a városban az efezusi Trofiumuszt és azt hitték, hogy a templomba is bevezette. * 30. Az egész város forrongani kezdett, s a nép összecsôdült. Pált megragadták és kivonszolták a templomból, a kapukat pedig azonnal bezárták. * 31. Már-már azon voltak, hogy megölik, amikor a helyôrség ezredeséhez eljutott a hír, hogy egész Jeruzsálemben zavargás tört ki. * 32. Az tüstént katonákat és tiszteket vett maga mellé és lesietett hozzájuk. Azok az ezredes és a katonák láttára abbahagyták Pál ütlegelését. * 33. Ekkor az ezredes odalépett, letartóztatta és kettôs bilincsbe verette. Aztán megkérdezte, hogy kicsoda és mit tett. * 34. A tömegbôl azonban össze-vissza kiabáltak. Mivel a zaj miatt semmi biztosat sem tudott megállapítani, megparancsolta, hogy vigyék a várba. * 35. A lépcsôhöz érve a katonáknak úgy kellett vinniük ôt a nép erôszakoskodása miatt. * 36. A tömeg ugyanis utána tódult és kiáltozott: “Halált reá!” * 37. Már azon voltak, hogy beviszik a várba, amikor Pál megszólította az ezredest: “Szabad valamit mondanom neked?” “Te tudsz görögül?” – kérdezte az. * 38. “Nem te vagy az az egyiptomi, aki nemrégen négyezer szikáriust lázított föl és vezetett ki a pusztába?” * 39. “Én tarzusi zsidó vagyok, felelte Pál, a híres ciliciai város polgára. Kérlek, engedd meg, hogy néhány szót intézzek a néphez.” * 40. Mikor az megadta az engedélyt, Pál a lépcsôre állva kezével intett a népnek. Miután mély csönd keletkezett, zsidó nyelven így szólította meg ôket:s

Az Apostolok Cselekedetei * 20. fejezet

1. Pál útnak indul. A fölfordulás megszüntével Pál magához hivatta a tanítványokat. Buzdította ôket, majd elbúcsúzott és Macedóniába utazott. * 2. Végigjárta ennek a kerületeit és sok beszédet intézett az ottaniakhoz. Majd Görögországba ment és ott tartózkodott három hónapon keresztül. * 3. Mikor ezután Szíriába készült hajózni, a zsidók cselt szôttek ellene. Ezért úgy döntött, hogy Macedónián keresztül tér vissza. * 4. Ázsiáig vele együtt tartott a béreai Szópáter, Pirrusz fia, s tesszalonikiak közül pedig Arisztarhusz és Szekundusz, továbbá a derbei Gájusz és Timóteus, végül Ázsiából Tihikusz és Trofimusz. * 5. Ezek elôrementek és Troászban vártak ránk. * 6. Mi pedig a kovásztalan kenyér napjai után hajóztunk el Filippibôl és öt nap múlva utolértük ôket Troászban, ahol egy hetet töltöttünk. * 7. A hét elsô napján egybegyültünk a kenyértörésre. Pál beszédet intézett hozzájuk, s mivel másnap el akart utazni, egészen éjfélig nyujtotta beszédét. * 8. A teremben, ahol összegyûltünk, volt lámpa bôvében. * 9. Egy Eutihusz nevô ifjú, aki az ablaknál ült, Pál hosszú prédikációja közben mély álomba merült. Úgy elnyomta az álom, hogy lezuhant a harmadik emeletrôl. * 10. Holtan szedték föl. Pál lement hozzá, aztán ráborult és átkarolva ôt így szólt: “Ne nyugtalankodjatok, mert a lelke még benne van.” * 11. Aztán fölment, elvégezte a kenyértörést és evett. Még jó sokáig, egész virradatig beszélt, s végül útra kelt. * 12. Az ifjút pedig élve vezették oda, és ez nem kis vigasztalásukra szolgált. * 13. Pál Milétuszban búcsút vesz az efezusiaktól. Mi pedig hajóra szállva Asszoszba mentünk, hogy ott vegyük föl Pált. Ô rendelkezett így, mert maga szárazon akarta megtenni az utat. * 14. Mikor Asszoszban találkoztunk, fölvettük ôt és úgy értünk Mitilénébe. * 15. Másnap innen elhajózva Kiosz elé jutottunk, a következô nap Számoszon kötöttünk ki, az erre következôn pedig megérkeztünk Milétuszba. * 16. Pál ugyanis elhatározta, hogy elhajózik Efezus mellett, hogy Ázsiában idôt ne veszítsen. Sietett, hogy hacsak lehetséges, pünkösd napjára Jeruzsálemben legyen. * 17. Milétuszból azután beüzent Efezusba és magához kérette az egyház preszbitereit. * 18. Mikor ezek megérkeztek, így szólt hozzájuk: “Ti tudjátok, hogy Ázsiába jövetelem elsô hapjától fogva hogyan éltem közöttetek. * 19. Az Úrnak mély alázatossággal, könnyek és zaklatások közt szolgáltam, melyek a zsidók ármánykodása következtében értek engem. * 20. Semmit sem vontam meg tôletek, ami hasznotokra szolgálhatott, hanem nyilvánosan és magánházakban tanítottalak benneteket. * 21. Most pedig belsô kényszerûség hajt, hogy Jeruzsálembe menjek. * 22. Nem tudom, hogy mi történik majd ott velem, legfeljebb annyit, hogy a Szentlélek minden városban értésemre adta, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám. * 23. De én nem becsülöm sokra az életemet, csak véghez tudjam vinni pályafutásomat és az Úr Jézustól rámruházott föladatomat: az Isten kegyelmérôl szóló evangélium hirdetését. * 24. És bizony tudom azt is, hogy közületek, akik közt az Isten országát hirdetve jártam, egy sem lát meg többé. * 25. Ezért hát szentül állítom nektek a mai napon: senkinek a vére nem szárad rajtam. * 26. Nem rejtettem el semmit sem, hanem Isten teljes akaratát föltártam elôttetek. * 27. Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra. Azért rendelt ennek élére titeket elöljárókul a Szentlélek, hogy igazgassátok az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett meg. * 28. Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok törnek rátok és nem kegyelmeznek a nyájnak. * 29. Sôt még köztetek is támadnak olyanok, akik csalárd beszéddel magukhoz akarják csábítani a tanítványokat. * 30. Örködjetek tehát és véssétek emlékezetetekbe, hogy három éven át éjjel-nappal szüntelenül könnyek közt intettem mindegyikteket. * 31. Most pedig Istennek és az ô kegyelmébe ajánlak titeket. Neki hatalma van arra, hogy fölépítse mûvét és megadja nektek az összes többi szentekkel közös örökséget. * 32. Nem kivántam senki ezüstjét, aranyát vagy ruháját. * 33. Ti tudjátok, hogy ezek a kezek keresték meg azt, amire nekem és környeztemnek szüksége volt. * 34. Minden alkalommal megmutattam nektek, hogy hogyan kell dolgozni és ezzel a gyöngéket segíteni. Jézus szavaira emlékezve, aki azt mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” * 35. Ezeket mondta, aztán térdrehullott és mindnyájukkal közösen imádkozott. * 36. Valamennyien hangos sírásra fakadtak és Pál nyakába borulva csókolgatták ôt. * 37. Az a mondása fájt nekik leginkább, hogy többé nem fogják viszontlátni. Végül elkisérték ôt a hajóhoz.

Az Apostolok Cselekedetei * 19. fejezet

1. Szent Pál Efezusba érkezik. Apolló korintusi tartozkódása idején Pál a fölsô tartományokon áthaladva Efezusba érkezett. * 2. Itt néhány tanítványra talált. “Megkaptátok a Szentlelket megtéréstek után?” – kérdezte tôlük. “Még csak azt sem hallottuk, felelték azok, hogy van-e Szentlélek.” * 3. Erre megkérdezte: “Mivel keresztelkedtetek meg akkor?” “János keresztségével”, válaszolták. * 4. “János a bûnbánat keresztségével keresztelt, magyarázta ekkor Pál a népet meg arra bíztatta, hogy higgyenek abban, aki ô utána jön, vagyis Jézsuban.” * 5. Ennek hallatára megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. * 6. Mikor pedig Pál rájuk tette kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, nyelveken kezdtek beszélni és prófétáltak. * 7. Ezek az emberek együttvéve mintegy tizenketten voltak. * 8. Az efezusi apostolkodás. Azután a zsinagógába bejárógatva három hónapon át bátor tevékenységet fejtett ki és meggyôzô beszédeket mondott az Isten országáról. * 9. Némelyek azonban megátalkodtak és nem fogadták be a hitet, sôt gyalázták a tanítást a nyilvánosság elôtt. Ezért eltávozott közülük, a tanítványokat is különválasztotta tôlük és egy bizonyos Tirannus iskolájában mindennap beszélt hozzájuk. * 10. Ez így tartott két esztendeig, úgyhogy Ázsia minden lakója, a zsiidók és pogányok egyaránt hallották az Úr igéjét. * 11. Isten rendkivüli csodákat is mûvelt Pál útján. * 12. Még kendôit és kötényét is levették róla, és mikor betegekre terítették, a betegség elhagyta azokat s a gonosz lelkek is kiszálltak belôlük. * 13. Némely csatangoló zsidó ördögûzô szintén megkisérelte, hogy az Úr nevét olvassa rá a gonosz lelkektôl megszállottakra. Ezt mondták: “Rád olvasom Jézust, akit Pál hirdet.” * 14. Egy zsidó fôpapnak, Szkévának hét fia is próbálkozott ezzel. * 15. A gonosz lélek azonban így vágott vissza nekik: “Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?” * 16. S ezzel az ember, akiben a gonosz lélek lakott, rájuk vetette magát. Kettôjüket leteperte és úgy elbánt velük, hogy ruhátlanul és sebektôl borítve menekültek ki abból a házból. * 17. Errôl azután Efezus valamennyi lakója, zsidó és pogány egyaránt tudomást szerzett. Mindnyájukat nagy félelem fogta el és nagy lett a becsülete az Úr Jézus nevének. * 18. Sok hívô elôállott és nyiltan feltárta tetteit. * 19. Azok közül pedig, akik varázslással foglalkoztak, jó sokan összehordták könyveiket és mindenki szemeláttára elégették, Ezek értéke ötvenezer ezüstre volt becsülhetô. * 20. Így az Úr erejének segítségével az ige tovább terjedt és gyarapodott. * 21. Az események után Pál lelkében az a terv érlelôdôtt meg, hogy átmegy Macedóniába és Ahájába, azután pedig Jeruzsálembe utazik. “Ottlétem utá, mondta, még Rómát is látnom kell.” * 22. Segítôtársai közül kettôt, Timóteust és Erasztust Macedóniába küldte, maga egy ideig még Ázsiában maradt. * 23. Az ezüstmûvesek zavargása. Ebben az idôben nem kis zavargás támadt az (Úr) tanításával kapcsolatban. * 24. Egy Demeter nevû ezüstmûves ezüst Artemisz-templomocskák készítésével nem csekély keresethez juttatta az iparosokat. * 25. Egybegyüjtötte ôket és a többi hasonló foglalkozásúakat és így szólt hozzájuk: “Emberek! Tudjátok, hogy ez a mesterség biztosítja jólétünket. * 26. Látjátok és halljátok azt is, hogy ez a Pál nemcsak Efezusban, hanem majdnem egész Ázsiában nagy tömeget meggyôzött és más fölfogásra birt. Azt mondja ugyanis, hogy nem istenek azok, amiket kézzel csinálunk. * 27. Ezzel azonban nemcsak az a veszély fenyeget, hogy megvetik mesterségünket, hogy semmibe veszik a nagy istennô, Artemisz templomát, és káros következménnyel lesz fölségére, pedig egész Ázsia, sôt az egész világ tiszteli.” * 28. Mikor ezt hallották, elöntötte ôket a düh és felkiáltottak: “Nagy az efezusiak Artemisze!” * 29. Az egész városban nagy fölfordulás keletkezett. Közös megegyezéssel a színházba rohantak, magukkal hurcolva a macedóniai Gájuszt és Arisztarhuszt, Pál társait. * 30. Erre Pál a nép közé akart menni, de tanítványai nem engedték. * 31. Néhányan az ázsiai fôtisztviselôk közül is, akik barátai voltak, üzenetet küldtek neki azzal a kéréssel, hogy ne menjen a színházba. * 32. Ott meg össze-vissza kiabáltak, mert a zûrzavar olyan nagy volt a népgyülésben, hogy többnyire még azt sem tudták, mért gyûltek össze. * 33. Végül kihúzták a tömeg közül Sándort, mivel a zsidók elôtuszkolták. Sándor kezével hallgatást intett és védekezni akart. * 34. De mikor észrevették, hogy zsidó, lármában törtek ki és mindnyájan vagy két órán keresztül harsogták: “Nagy az efezusiak Artemisze!” * 35. Végre a jegyzô lecsöndesítette a tömeget. “Efezusi férfiak, szólította meg ôket, van-e ember, aki ne tudná, hogy Efezus városa a nagy Artemisznek és égbô alászállott szobrának imádója? * 36. Minthogy e felôl senki sem kételkedik, le kell higgadnotok, és nem szabad semmit sem meggondolatlanul tennetek. * 37. Idehoztátok ezeket az embereket, pedig nem szentségtörôk s nem is káromolták a mi istennônket. * 38. Ha tehát Demeternek és iparostársainak panaszuk van valaki ellen, a törvénynapok és helytartók rendelkezésükre állnak, ott tegyenek panaszt. * 39. Ha meg más valami vitás kérdés merül föl, azt a törvényszerû népgyülésen lehet elintézni. * 40. Még abba a veszélybe kerülhetünk ugyanis, hogy följelentenek minket a mai zavargás miatt és semmi okot sem tudunk fölhozni, amivel számot tudnánk adni errôl a csôdületrôl.” Beszéde végeztével pedig föloszlatta a gyûlést.