Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

november 1, 2009 havi archívum

Pál apostol levele a rómaiakhoz * 4. fejezet

1. Ábrahám példája. Kérdezzük csak, mire jutott testi õsatyánk Ábrahám? * 2. Ha ugyanis Ábrahám tettei által igazult meg, akkor volna mivel dicsekednie. De Isten elõtt nincs neki mivel. * 3. Mit is mond az Írás? “Ábrahám hitt Istennek és ez megigazulására szolgált.” * 4. Márpedig aki tetteket visz végbe, annak a bér nem kegyelembõl, hanem fizetség címén jár. * 5. Aki viszont nem tetteket visz véghez, hanem hisz abban, aki a bûnöst igazzá teszi, annak hite szolgál megigazulására (Isten kegyelmének rendelése szerint). * 6. Ezért már Dávid is boldognak hirdeti az embert, akit Isten tettek nélkül tesz megigazulttá: * 7. “Boldog, akinek bûne megbocsátva S befödve gonoszsága, * 8. Boldog férfiú, akinek az Úr Vétkeit föl nem rója.” * 9. Vajon ez a boldogság csak a körülmetéltet illeti meg, vagy a körülmetéletlent is? Hiszen azt mondják: Ábrahámnak hite szolgált megigazulására. * 10. Nos hát hogyan szolgált neki? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Bizony nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotban. * 11. Azért kapta a körülmetélés jelét, mint a körülmetéletlenségben nyert hitbeli megigazulás pecsétjét, hogy atyja legyen minden körülmetéletlen hívõnek s így részesüljenek õk is a megigazulásban, * 12. és hogy atyja legyen a körülmetélteknek. Nemcsak azoknak tehát, akiket körülmetéltek, hanem azoknak is, akik a még körül nem metélt atyánk, Ábrahám hitének nyomán járnak. * 13. Isten ígérete és a hit. Az az ígéret ugyanis, hogy Ábrahám és utódai öröklik a világot, nem a törvénnyel, hanem a hitbeli megigazulással kapcsolatban hangzott el. * 14. Ha ugyanis a törvény alatt élõk az örökösök, akkor a hit hiábavaló, az ígéret pedig mit sem ér. * 15. Dehiszen a törvény büntetést eredményez! Ahol azonban nincs törvény, ott törvényszegés sincs. * 16. Azért hangzott el a hittel kapcsolatban, hogy a kegyelembõl tett ígéret minden utód számára biztos legyen, nemcsak azok számára, akik a törvény alatt élnek, hanem azok számára is, akik Ábrahám hitébõl valók. * 17. Az Írás e szava szerint: “Sok nép atyjává rendeltelek” – õ mindnyájunk atyja Isten elõtt, mert abban hitt, aki életre kelti a holtakat s létre hívja a nemlétezõket. * 18. Ábrahám hite Õ a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz az ígéret szerint: “Éppúgy lesz utódod.” * 19. Nem gyengült meg hitében, s holott már majdnem száz esztendõs volt, nem gondolt életerejét vesztett testére, sem Sárának elapadt méhére. * 20. Nem kételkedett Isten ígéretében hitetlenül, hanem erõs maradt hitében és megadta az Istennek járó tiszteletet. * 21. Meg volt gyõzõdve, hogy van hatalma ígéretének beváltására. * 22. Ez szolgált megigazulására. * 23. De nem csak miatta van megírva: “(Megigazulására) szolgált” – hanem miattunk is. * 24. Nekünk is arra szolgál, ha hiszünk abban, aki föltámasztotta halottaiból Urunkat (Jézus Krisztust), * 25. aki vétkeinkért halált szenvedett és megigazulásunkért föltámadt.

Pál apostol levele a rómaiakhoz * 3. fejezet

1. A zsidók kiváltságai. Mi elõnye van tehát a zsidónak? S mi haszna a körülmetéltnek? * 2. Minden tekintetben sok. Elõször is az, hogy Isten rájuk bízta kinyilatkoztatását. * 3. De hogyan? Ha némelyek hitetlenek voltak, vajon hitetlenségük megszünteti Isten hûségét? * 4. Egyáltalán nem. Ellenkezõleg: Isten igaz, mégha minden ember hazug is. Így mondja az Írás: “Ám te Uram, igaz vagy igéidben És diadalmas ítéleteidben.” * 5. De mit szóljunk ahhoz, hogy gonoszságunkból lesz nyilvánvalóvá Isten igazsága? Hát, emberileg szólva, nem igazságtalan az Isten, amikor haragjával sújt? * 6. Semmiképp sem. Különben hogyan ítélkezhetnék Isten a világ fölött? * 7. De hogyha Isten igazsága hazugságom révén csak nõttön nõ az õ dicsõségére, miért marasztal el engem bûnösnek? * 8. S miért ne tennénk rosszat, hogy jó származzék belõle, amint némelyek rágalmaznak minket és azt állítják, hogy mi ilyesmit mondunk. Ezek elmarasztalása jogos. * 9. A zsidók és pogányok egyformán bûnösök. Hogy áll tehát a dolog? Különbek vagyunk náluk? Egyáltalán nem. Hiszen az elõbb bizonyítottuk be, hogy a zsidó is, a pogány is mind alá van vetve a bûnnek. * 10. Meg van írva: “Nincs igaz egy sem; * 11. Nincs aki értene, Nincs, aki Istennel törõdne. * 12. Mind tévelyegnek, Romlásra váltak valamennyien, Egyetlen egy sincs, aki jót tegyen. * 13. Tátongó sír a torkuk És nyelvükkel csalárdul szólanak, Áspisok mérge ajkaik alatt. * 14. Szájukat lepi keserûség, átok, * 15. A vérontásra, arra gyors a lábuk. * 16. Romlás és balság jár útjukon, * 17. A béke útja idegen nekik, * 18. Az Isten félelmét nem ismerik.” * 19. Mi pedig tudjuk, hogy bármit mond a törvény, a törvény alatt élõnek mondja, hogy némuljon el minden száj s az egész világ bûnösnek vallja magát Isten elõtt. * 20. A törvény tettei által ugyanis senki meg nem igazul elõtte, sõt a bûn megismerése is a törvény által történik. * A megigazulás útja * 21. Hit Jézus Krisztusban. Most azonban az Istenben való megigazulás a törvénytõl függetlenül lett nyilvánvalóvá. * 22. Errõl tanúskodnak a törvény és a próféták: az Isten elõtt történõ megigazulásról a Jézus Krisztusban való hit által, melyben minden hívõ részesül. Ebben nincs különbség. * 23. Mindnyájan vétkeztek ugyanis és nélkülözik Isten dicsõségét. * 24. Kegyelme jóvoltából azonban ingyen történik megigazulásuk Jézus Krisztus megváltása által. * 25. Õt adta oda az Isten véres engesztelõ áldozatul a hit által, hogy kimutassa igazságosságát. * 26. Isteni türelmében ugyanis büntetlenül hagyta a korábban elkövetett vétkeket, hogy kimutassa igazságosságát a mostani idõben. Így bizonyul igazságosnak õ maga és teszi megigazulttá a Jézus (Krisztusban) hívõt. * 27. Hol van hát dicsekvésed? Semmivé lett. Miféle törvény által? A tettek törvénye által? Nem, hanem a hit törvénye által. * 28. Mi ugyanis azt valljuk, hogy az ember a törvény tetteitõl függetlenül a hit által igazul meg. * 29. Talán csak a zsidóké az Isten, s nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. * 30. Hiszen ugyanaz az Isten teszi megigazulttá a hívõ körülmetéltet és hite által a körülmetéletlent. * 31. Érvénytelenítjük talán a törvényt a hit által? Szó sincs róla! Ellenkezõleg: megszilárdítjuk a törvényt.

2009. november 1., vasárnap A szentek: Jézus tükrei

A szentek olyanok, mint a tükröcskék, amelyekben Jézus Krisztus önmagát szemléli. Jézus az apostolaiban szemléli a saját buzgóságát és szeretetét a lelkek üdvösségéért. A vértanúkban szemléli saját türelmét, szenvedéseit és fájdalmas halálát. A magányban élőkben saját ismeretlen és rejtett életét látja. A szüzekben saját folttalan tisztaságát csodálja meg, és minden szentben saját határtalan szeretetét, így a szentek erényeit csodálva nem teszünk mást, mint csodáljuk Jézus Krisztus erényeit.
A szentek nem mindannyian kezdték jól, de mindannyian jól fejezték be.
Vianney Szent János

1. vasárnap: MINDENSZENTEK (főünnep) (B. Romzsa Tódor)

Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve

Jel 7,2-4.9-14

Akkor láttam, hogy napkelet felől egy másik angyal száll fel, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hangosan azt kiáltotta a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek: ,,Ne ártsatok a földnek és a tengernek, sem a fáknak, amíg meg nem jelöljük homlokukon Istenünk szolgáit!” Hallottam a megjelöltek számát: száznegyvennégyezer megjelölt, Izrael fiainak valamennyi törzséből. Ezután nagy sereget láttam, amelyet senki sem volt képes megszámlálni, minden nemzetből, néptörzsből, népből és nyelvből a trón előtt és a Bárány előtt állni, hosszú fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaággal, és hangosan azt kiáltották: ,,Üdv a mi Istenünknek, aki a trónon ül [Iz 6,1], és a Báránynak!” Ekkor az összes angyal körülfogta a trónt, a véneket és a négy élőlényt, és a trón előtt arcra borulva imádta Istent: ,,Ámen! Áldás és dicsőség, bölcsesség, hálaadás, tisztelet, hatalom és erősség a mi Istenünknek, örökkön-örökké! Ámen.” Ekkor a vének közül megszólalt az egyik, és azt kérdezte tőlem: ,,Kik ezek, akik hosszú fehér ruhába vannak öltözve, és honnan jöttek?” Azt mondtam neki: ,,Uram, te tudod!” Erre ő azt mondta nekem: ,,Ezek azok, akik a nagy szorongatásból jöttek, és fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében [Dán 12,1; Ter 49,11].

Zs 23

Zsoltár Dávidtól. Az Úré a föld s ami azt betölti, a földkerekség és minden lakója. Mert ő alapította a tengerekre, s a folyók fölé ő állította. Ki mehet fel az Úr hegyére? Ki állhat meg az ő szent helyén? Az, akinek keze ártatlan, akinek szíve tiszta, aki magát hiúságra nem adja, s nem tesz hamis esküt. Az ilyen áldást nyer az Úrtól, s irgalmat Istentől, oltalmazójától. Ez azok nemzedéke, akik őt keresik, akik Jákob Istenének arcát keresik. Táruljatok fel, hatalmas kapuk, táruljatok fel, örök kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya! Ki az a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, a harcban hatalmas Úr. Táruljatok fel, hatalmas kapuk, táruljatok fel, örök kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya! Ki az a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya.

1Jn 3,1-3

Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Atya, hogy Isten fiainak neveznek, és azok is vagyunk! Azért nem ismer minket a világ, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most Isten fiai vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Tudjuk azonban, hogy amikor meg fog jelenni, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt, amint van. Mindaz, aki ezzel a reménységgel van iránta, megszenteli magát, mint ahogy ő is szent.

Mt 5,1-12a

A tömeget látva fölment a hegyre. Leült, a tanítványai odajöttek hozzá, ő pedig szólásra nyitva ajkát így tanította őket: ,,Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők majd vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők majd jóllaknak. Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak. Boldogok a szívükben tiszták, mert ők látni fogják Istent. Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben; így üldözték ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak.