Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

november 11, 2009 havi archívum

Pál apostol elsõ levele a korintusiakhoz * 8. fejezet * Az áldozati hús fogyasztása.

1. Elvi állásfoglalás. Ami a bálványoknak áldozott húst illtei, bizonyos, hogy mindnyájunknak van tudása. A tudás azonban fölfuvalkodottá tesz, a szeretet viszont épít. * 2. Aki sokat ad a tudásra, még nem ismert föl, hogyan kell tudnia. * 3. De aki szereti Istent, azt magáénak tudja. * 4. Ami tehát a bálványáldozatok fogyasztását illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy nincs isten, csak egy. Bár beszélnek istenekrõl az égen és a földön, – tudniilik sok istenük és sok uruk van * 6. – nekünk azonban egy az Istenünk: az Atya, akitõl minden származik, s mi érte vagyunk; egy az Urunk: Jézus Krisztus, aki által minden van, és mi is általa vagyunk. * 7. Megértés az aggályosokkal szemben. De nincs meg mindenkiben ez a tudás. Némelyek ugyanis mindmáig bálványokhoz szokva, úgy fogyasztják a húst, mint áldozati eledelt, s tével lelki ismeretünk beszennyezõdik. * 8. Az étel ugyan nem lesz kedvesebbé Isten elõtt. Sem azzal nem veszítünk, hogy nem eszünk, sem azzal nem nyerünk, ha eszünk. * 9. Arra azonban ügyeljetek, hogy az aggályosokkat szabadságotokkal meg ne botránkoztassátok! * 10. Ha tehát valaki azt, akinek tudása van, a bálványtemplom asztalánál látja, ugye téves lelkiismeretében fölbátorodik arra, hogy bálványhúst egyék? * 11. Így tudásod miatt elvész aggályos testvéred, akiért meghalt Krisztus. * 12. Ezért ha testvéred ellen vétkezel, s megsérted aggályos lelkiismeretét, Krisztus ellen vétkezel. * 13. Ha tehát az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább sohasem eszem húst, csak testvlremet meg ne botránkoztassam.

Pál apostol elsõ levele a korintusiakhoz * 7. fejezet * Válasz különbzõ kérdésekre. * A keresztény házasság és szüzesség.

1. A keresztény házasság. Leveletekre azt válaszolom: * 2. Jó, ha az ember asszonnyal nem érintkezik. A paráznaság veszélye miatt azonban, legyen csak minden férfinak felesége és minden asszonynak férje. * 3. A férfi teljesítse házastársi kötelességét feleségével szemben, s ugyanúgy az asszony is férjével szemben. * 4. Az asszony nem rendelkezik tulajdon testével, hanem a férje. Ugyanúgy a férfi sem rendelkezik tulajdon testével, hanem a felesége. * 5. Ne tartózkodjatok egymástól, legföljebb közös megegyezéssel egy idõre, hogy az imádságnak szenteljétek magatokat. Aztán térjetek vissza egymáshoz, hogy a sátán meg ne kísértsen, mivel nem tudtok önmegtartóztatásban élni. * 6. Ezt engedményképpen mondom, nem parancsként. * 7. Szeretném ugyanis, hogy mindnyájan olyanok legyetek, mint én magam, de hát mindenki saját ajándékát kapta Istentõl, egyik ilyent, másik amolyant. * 8. A nem házasoknak és özvegyeknek pedig azt mondom: * 9. Jó, ha úgy maradnak, mint én is. De ha nem tartóztatják meg magukat, lépjenek csak házasságra, mert jobb megházasodni, mint érzéki vágytól égni. * 10. A házasság fölbonthatatlansága. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr: A feleség férjét el ne hagyja. * 11. Ha mégis elhagyná, maradjon férj nélkül, vagy béküljön ki férjével. A férfi se bocsássa el feleségét. * 12. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamelyik testvérnek hitetlen felesége van, és ez szívesen megmarad vele, ne bocsássa el. * 13. Ha pedig valamely (hívõ) assznynak hitetlen férje van, s az szívesen megmarad vele, ne hagyja el a férjét. * 14. A hitetlen férfit ugyanis megszenteli a felesége, a hitetlen asszonyt pedig megszenteli a férje. Különben gyermekeitek tisztátalanok volnának, pedig szentek. * 15. De ha a hitetlen fél elválik, hadd váljék el. Ebben az esetben a testvér vagy a nõvér nincs lekötve, hiszen békességre hívott titeket az Isten. * 16. Honnan tudod, te asszony, hogy megmentheted férjedet? Vagy honnan tudod, te férfi, hogy megmentheted feleségedet? * 17. A keresztények társadalmi helyzete. Éljen mindenki úgy, ahogy az Úr megadta neki, s ahogy az Isten elhívta. ’gy rendelkezem minden egyházban. * 18. Ha körülmetélt kap meghívást, ne akarjon körülmetéletlennek látszani, ha viszont körülmetéletlen, nem metéltesse körül magát. * 19. A körülmetéletlenség mit se ér, de a körülmetéletlenség sem ér semmit, hanem Isten parancsainka megtartasa. * 20. Maradjon meg mindenki abban a hivatásban, amelyet kapott. * 21. Ha rabszolga hivatást kaptál, ne bánkódj miatta. Még ha szabad is lehetnél, maradj meg benne. * 22. Aki ugyanis mint rabszolga kapta hivatását az Úrban, az Úrnak szabadosa. Hasonlóképpen, aki mint szabad ember kapott hivatást, Krisztus rabszolgája. * 23. Váltságdíjat fizetett értetek, ne legyetek emberek rabszolgáivá! * 24. Testvérek, maradjon meg tehát Isten elõtt mindegyiktek abban, amire hivatást kapott. * 25. A szüzesség eszménye. Ami a szûzeket illeti, arra nézve nincs parancsom az Úrtól, tanácsot azonban adok, mint aki az Úr irgalmából elértem azt, hogy hitelt érdemeljek. * 26. A közeli nehéz idõk miatt azt tartom, hogy ez ajánlatos és jó, ha így marad az ember. * 27. Ha asszonyhoz vagy kötve, nekeresd az elválást. ha nem kötötted magadat asszonyhoz, ne keress feleséget. * 28. Ha azonban megnõsülsz, nem vétkezel, s ha szûz férjhez megy, nem követ el bûnt. Ám az ilyeneket testi nyugtalanság fogja gyötörni. Én pedi meg akarlak kímélni titeket. * 29. Azt mondom tehát testvérek: Az idõ rövid. Ezért, akinek felesége van, éljen úgy, mintha nem volna; aki sír, mintha nem sírna; * 30. aki örven, mintha nem örvendene; aki vásárol, mintha megsem tartaná; * 31. s aki érintkezik ezzel a világgal, mintha nem érintkeznék vele, mert elmúlik a jelen világ. * 32. Szeretném, ha gond nélkül lennétek. A nõtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében. * 33. A nõs azonban világi dolgokkal törõdik: hogyan keresse felesége kedvét, és megosztott. * 34. A nem házas asszon és szûz arra gondol, ami az Úré: hogy testben-lélekben szent legyen, a férjes nõnek azonban világi dolgokra van gondja: hogyan járjon a férje kedvében. * 35. Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy tõrbe ejtselek, hanem hogy fedhetetlen életrre és az Úrhoz való állhatatos ragaszkodásra segítselek titeket. * 36. Ha valaki azt gondolja, hogy szégyenkeznie kell hajadon lánya miatt, mert eljárt fölötte az idõ, s ha úgy van rendjén, tegye ahogy jónak látja. Nem vétkezik. Kössenek csak házasságot. * 37. De aki erõsen elhatározata a szívében, s mi sem kényszeríti, hanem ura saját akaratának és úgy döntött, hogy megõrizi saját hajadon leányát, jól teszi. * 38. Tehát, aki férjhez adja hajadon leányát, jól teszi; aki pedig nem adja férjhez, még jobban teszi. * 39. A második házasság. Az asszony le van kötve, amíg férje él, de ha férje meghal, fölszabadul. Férjhez mehet, akihez akar, de csak az Úrban. * 40. Boldogabb lesz azonban, ha úgy marad, ahogy van. Ez az én tanácsom, s hiszem, hogy Isten Lelke vezet.

2009. november 11., szerda A gyöngék közt gyöngévé lettem…

Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél többet megnyerjek. A zsidók között zsidóvá váltam, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény alá rendeltek között a törvény alárendeltje lettem – noha magam nem vagyok a törvénynek alárendelve –, csak hogy megnyerjem azokat, akik a törvény alárendeltjei. Azok közt, akikre a törvény nem vonatkozik, olyan lettem, mint aki a törvényen kívül áll – pedig nem állok Isten törvényén kívül, hanem Krisztus törvényének vagyok alárendelve –, csak hogy megnyerjem a törvény alá nem rendelteket. A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.

1 Kor 9,19-23

11. szerda: SZENT MÁRTON

Bölcsességet tanuljatok, és el ne essetek

Bölcs 6,1-11

Hallgassatok tehát, királyok és értsetek! Okuljatok, akik kormányozzátok a föld határait! Figyeljetek ti, akik sokaság fölött uralkodtok, és népek nagy számával hivalkodtok! Mert az Úrtól nyertétek a hatalmat, s a Fölségestől az uralmat, aki számonkéri tetteiteket, és kifürkészi terveiteket; mert, noha országa szolgái vagytok, nem ítéltetek igazul, nem tartottátok meg az igazság törvényét, és nem jártatok Isten akarata szerint. Iszonyúan és hamar megjelenik nektek, mert szigorú ítélet vár a hatalmon levőkre! A kicsiny ugyanis irgalmat talál, de kemény fenyítés vár a hatalmasokra, mert Isten nem tart senki személyétől, és nem fél senki rangjától, hisz a kicsinyt is, a nagyot is ő alkotta, s egyaránt viseli gondját mindegyiknek. Az erősekre azonban szigorúbb vizsgálat vár! Hozzátok szól tehát szavam, ti királyok, hogy bölcsességet tanuljatok, és el ne essetek! Mert, akik az igazságot igazságban megtartják, igazzá lesznek, s akik megtanulják, védelmezőre találnak. Kívánjátok tehát szavaimat, vágyódjatok utánuk, és okulásban lesz részetek!

Zs 81

Ászáf zsoltára. Áll az Isten az istenek gyülekezetében, s ítélkezik az isteneken: ,,Meddig ítéltek még hamisan, és meddig vagytok tekintettel a gonoszok személyére? Szolgáltassatok igazságot a szűkölködőnek s az árvának, juttassátok jogához a nyomorultat és a szegényt! Szabadítsátok meg a szegényt és a szűkölködőt mentsétek ki a gonoszok kezéből!” De ők sem nem tudnak, sem nem értenek, sötétben járnak; Mind meginognak ezért a föld alapjai. Én azt mondtam: ,,Ti istenek vagytok, mindnyájan a Fölséges fiai.” De meghaltok, mint más ember, elhullotok, mint akármelyik főember. Kelj fel, Isten! Ítéld meg a földet, mert a te örökséged minden nemzet.

Lk 17,11-19

Történt pedig, hogy miközben Jeruzsálem felé tartott, átment Szamarián és Galileán. Amikor beért az egyik faluba, szembejött vele tíz leprás férfi. Távolabb megálltak, és hangosan kiáltoztak: ,,Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” Amikor meglátta őket, azt mondta: ,,Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak!” [Lev 13,49]. Történt pedig, hogy amíg mentek, megtisztultak. Az egyikük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, hangosan magasztalta Istent, és lábai előtt arcra borulva hálát adott neki; s ez szamariai volt. Jézus megkérdezte tőle: ,,Nem tízen tisztultak meg? A többi kilenc hol van? Nem volt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?” Aztán így szólt hozzá: ,,Kelj föl és menj; a hited meggyógyított téged.”