Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

november 18, 2009 havi archívum

Pál apostol levele a galatákhoz * 6. fejezet

1. Az igazi felebaráti szeretet. testvérek, ha botláson érnek valakit, ti, akik lelkiek vagytok, intsétek meg a szelídség szellemében. De ügyelj, hogy magad kísértésbe ne essél. * 2. Viseljétek el egy,ás gyengéit, így teljesítitek Krisztus törvényét. * 3. Aki beképzeli magának, hogy valaki, holott semmi, önmagát áltatja. * 4. Vizsgálja meg mindenki tulajdon tetteit, s tartsa meg dicsekvését önmagának, ahelyett, hogy msok elé tárná. Hiszen mindenkinek a maga terhét kell hordoznia. * 6. Akit a tanításra oktatnak, osztozzék tanítójával minden jóban. * 7. Ne áltassátok magatokat: Isten nem hagy magából gúnyt ûzni! * 8. Amit az ember vet, azt le is aratja. Aki tehát testébe vet, testébõl is arat majd romlást; aki pedig lelkébe vet, lelkébõl arat örök életet. * 9. Ne fáradjunk bele a jótettbe, mert ha bele nem fáradunk, annak idején aratni is fogunk. * 10. Rajta hát! Amíg idõnk van, tegyünk jót mindenkivel, fõképp pedig hittestvéreinkkel. * Befejezés * 11. Befejezõ intelmek. Nézzétek csak, mekkora betûkkel írok nektek saját kezemmel. * 12. Akik test szerint akarnak tetszeni, körülmetélésre könyszerítenek titeket, csak azért, hogy Krisztus keresztjéért üldözést ne szenvedjenek. * 13. Hiszen maguk a körülmetéltek sem tartják meg a törvényt, hanem azért kívánják, hogy titeket körülmetéljenek, hogy testetekkel dicsekedhessenek. * 14. Engem azonban Isten õrizzen attól, hogy mással dicsekedjem, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által a világ meg van feszítve számomra, s én a világ számára. * 15. (Krisztus Jézusban) ugyanis sem a körülmetélés, sem a körülmetéletlenség nem számít, hanem az új teremtmény. * 16. Béke és irgalom mindazoknak, akik e szabályt követik, és Isten Izraelének. * 17. Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert és (az Úr) Jézus jegyeit viselem testemen. * 18. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek! Amen.

Pál apostol levele a galatákhoz * 5. fejezet

1. Ragaszkodjatok a szabadsághoz! A szabadságra Krisztus vezetett minket. Álljatok tehát szilárdan és ne hagyjátok magatokat újra a szolgaság igájába hajtani. * 2. Én, Pál mondom nektek: ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. * 3. Ismét kijelentem minden körülmetélkedõnek, hogy köteles az egész törvényt megtartani. * 4. Ha a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, s kegyelmét elvesztettétek. * 5. Mi a hit erejével várjuk a Lélekben a megigazulásból fakadó reményt. * 6. Krisztus Jézusban ugyanis sem az nem számít, hogy körülmetélt valaki, sem az, hogy körülmetéletlen, hanem csak a hit, amely a szeretet által tevékeny. * 7. Eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak? * 8. Ez a szellem nem attól ered, aki titeket meghívott. * 9. Egy kevés kovász megerjeszti az egész tésztát. * 10. Azzal a bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy nem vélekedtek majd másképp. Aki pedig zavart kelt köztetek, megbûnhõdik, akárki legyen is. * 11. Testvérek, ha még mindig a körülmetélést hirdetem, miért üldöznek továbbra is? Akkor már megszûnt a kereszt botránya. * 12. Bárcsak egészen megcsonkítanák magukat azok, akik zavart támasztanak köztetek. * Az apostol tanítását követõ élet * 13. Lélek szerint éljetek! testvérek, ti szabadságra vagytok hivatva. Csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. * 14. Az egész törvény ugyanis ebben az egy mondatban teljesedik be: “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” * 15. Ám ha egymást marjátok és rágjátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne faljátok! * 16. Ezért azt mondom: lálekben éljetek! Akkor nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait. * 17. A test ugyanis a lálek ellen tusakodik, a lélek pedig a test ellen, s ellentétben állnak egymással. Így nem azt teszitek, amit szeretnétek. * 18. Ha a lélek vezet, nem vagytok a törvény alá rendelve. * 19. A test cselekedetei nyilvánvalóak: paráznaság, tisztátalanság (szemérmetlenség), * 20. fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, igigykedés, * 21. gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, s ezekhez hasonlók. Amint azelõtt mondtam, most megismétlem: akik ilyesmit tesznek, nem lesznek Isten országának örökösei. * 22. A lélek gyümölcsei viszont: öröm, békesség, türelem, kedvesség, * 23. jóság, hûség, szelídség (szerénység), önmegtartóztatás (tisztaság). * 24. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. * 25. Ha lélek éltet, éljetek is a lélekben. * 26. Ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve, hiú dicsõség után.

2009. november 18., szerda Tágítsuk ki a szívünket

Ki kell tágítani a szívünket Jézus Szívének mértékére. Micsoda munka! De ez az egyetlen szükséges dolgunk. Ha ezt megtettük, mindent megtettünk.

Mindenkit, aki a közelünkbe kerül, úgy kell szeretnünk, ahogy Isten szereti. És mivel az időben élünk, egyszerre egy felebarátunkat szeressük, ne maradjon a szívünkben a másik testvér iránti érzelem maradványa egy korábbi találkozásból. Így maga Jézus az, akit szeretünk mindenkiben. De ha visszamarad valami maradvány, az azt jelenti, hogy az előző testvért magunkért vagy magáért szerettük, nem Jézusért. És ez itt a baj.

Legfontosabb az, hogy megőrizzük magunkban Isten tisztaságát, azaz olyannak őrizzük meg szívünkben a szeretetet, ahogy Jézus szeret. Tehát ahhoz, hogy tiszták legyünk, nem kell kifosztani a szívünket, és elnyomni benne a szeretetet, hanem ki kell tágítani Jézus Szíve szerint, és szeretni mindenkit. Amint a földön található milliónyi szentostyából elég egy, hogy Istennel táplálkozzunk, éppúgy elég egyetlen testvér – az, akit Isten akarata mellénk ad –, hogy közösségre lépjünk az emberiséggel, a Misztikus Krisztussal.

Chiara Lubich

18. szerda (Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése, Szent Noé)

A világ Teremtője irgalmasságában vissza is adja nektek életeteket

2 Mak 7,1.20-31

Zs 16

Dávid imádsága. Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, méltasd figyelemre könyörgésemet. Hallgasd meg könyörgésemet, nem álnok ajakról fakad. Színed elől jöjjön igazság nekem, szemed lássa meg igazamat. Vizsgáld meg szívemet, és látogasd meg éjjel, tégy tűzpróbára engem, és nem találsz bennem gonoszságot. Szám nem beszélt emberek dolgáról, kerültem ajkad igéi szerint az erőszakos utakat. Tartsd meg léptemet a te ösvényeiden, hogy meg ne inogjon a lábam. Hozzád kiáltok, hisz te meghallgatsz, Istenem! Hajtsd hozzám füledet, hallgasd meg szavaimat! Mutasd meg csodás irgalmadat, hiszen megmented az üldözőktől azokat, akik jobbodban bíznak! Óvj, mint szemed fényét, nyújts szárnyad árnyékában menedéket nekem a gonoszok elől, akik nyomorgatnak engem!Ellenségeim dühöngve körülkerítettek, bezárták kövér szívüket, szájuk ontja a kevélységet. Megleptek, s íme, körülvesznek, rám szegezik szemüket, hogy földre terítsenek, Tekintetük, mint a prédára kész oroszláné, s mint a rejtekhelyén meghúzódó oroszlánkölyöké. Kelj fel, Uram! Előzd meg és terítsd le őt! Ments meg engem kardoddal az istentelentől, karoddal a halottaktól, Uram, a holtaktól, akiknek nincs már részük az életből! Töltsd meg hasukat javaiddal, hadd lakjanak jól gyermekeik, s hagyják fiaikra, ami megmarad. Én azonban igazságban látom meg arcodat, és színed látása tölt el amikor fölébredek.

Lk 19,11-28

Azoknak pedig, akik mindezt hallották, mondott egy példabeszédet is, mert közel volt már Jeruzsálemhez, és azt hitték, hogy hamarosan megjelenik az Isten országa. Így szólt hozzájuk: ,,Egy nemes ember messze földre indult, hogy királyságot szerezzen magának, és aztán visszatérjen. Hívatta tíz szolgáját, átadott nekik tíz mínát, s így szólt hozzájuk: ,,Gazdálkodjatok, amíg vissza nem jövök!” Alattvalói azonban gyűlölték őt, és követséget küldtek utána ezzel az üzenettel: ,,Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék rajtunk!” Ő azonban, amikor megszerezte a királyságot és visszatért, maga elé hívatta a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki mennyit szerzett vele. Jött az első, és azt mondta: ,,Uram, a mínád tíz mínát hozott.” Erre azt mondta neki: ,,Jól van, jó szolgám, mivel a kevésben hű voltál, hatalmad lesz tíz város felett.” Jött a második is, és így szólt: ,,Uram, a mínád öt mínát nyert.” Ennek is azt mondta: ,,Uralkodj öt város felett.” Aztán jött a következő, és így szólt: ,,Uram, itt van a mínád! Eltettem a kendőmben, mert féltem tőled, mivel szigorú ember vagy: elveszed, amit le nem tettél, és learatod, amit nem vetettél.” Azt mondta neki: ,,A magad szájából ítéllek meg téged, gonosz szolga! Tudtad, hogy szigorú ember vagyok: elveszem, amit le nem tettem, és learatom, amit nem vetettem. Miért nem tetted hát pénzemet a pénzváltóasztalra, hogy amikor visszatérek, kamatostul kapjam azt vissza?” Majd így szólt az ott állókhoz: ,,Vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek tíz mínája van.” Azok így szóltak: ,,Uram, annak már tíz mínája van.” Mondom nektek: ,,Mindannak, akinek van, még adnak, attól meg, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy uralkodjam felettük, hozzátok ide, és öljétek meg előttem.”” Miután ezeket mondta, haladt tovább Jeruzsálem felé.