Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

november 19, 2009 havi archívum

Pál apostol levele az efezusiakhoz * 2. fejezet

1. A keresztény méltóság. Ti vétkeitek és bûneitek miatt halottak voltatok. * 2. Így éltetek annakidején a világ szokása szerint, a légûrben uralkodó fejedelem hatalma alatt. Ez az a lélek, amely most a hitetlenség fiaiban mûködik. * 3. Köztük éltünk egykor mi is testi vágyainkban, s megtettük, amit a test és az érzékek kívántak. Születésünknél fogva mi is a harag gyermekei voltunk, akárcsak a többi ember. * 4. De az irgalmasságában gazdag Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, * 5. hogy, bár bûneink miatt holtak voltunk, Krisztussal életre keltett minket. Kegyelembõl üdvözültetek. * 6. Krisztus Jézusban ugyanis föltámasztott minket és vele együtt maga mellé ültetett a mennyben, * 7. hogy az eljövendõ korokban megmutassa Krisztus Jézusban irántunk megnyilvánuló jóságából kegyelmének túláradó bõségét. * 8. Hiszen kegyelembõl üdvözültetek a hit által, s ez nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. * 9. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. * 10. Az õ alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket, melyeket Isten elõre elrendelt, hogy bennük éljünk. * 11. A pogányok meghívása. Jusson tehát eszetekbe, hogy születésteknél fogva egykor pogányok voltatok. A körülmetéltek, akiknek testén kézzel történt a körülmetélés, körülmetéletleneknek hívtak. * 12. Abban az idõben Krisztus nélkül éltetek, Izrael vallási közösségén kívül álltatok, nem volt részetek a megigért szövetségben, remény híján és Isten nélkül éltetek a világban. * 13. Most azonban ti, akik messze voltatok, Krisztus Jézusban közel jutottatok, Krisztus vére által. * 14. Õ a mi békességünk, aki a kettõt egyesítette, és a közbeesõ válaszfalat ledöntötte. * 15. Megszüntette az ellenségeskedést azzal, hogy a törvényt parancsaival és rendeleteivel saját testében érvénytelenítette. * 16. Mint békeszerzõ a két népet magában eggyé: új emberré teremtette, és a kereszt által mindkettõt egy testben engesztelte ki Istennel úgy, hogy saját személyében megdöntötte az ellenségeskedést. * 17. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távollevõknek, és békét a közelieknek. * 18. Általa van mindkettõnknek szabad útja egy Lélekben az Atyához. * 19. Most tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Istennek házanépe. * 20. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, amelynek maga Krisztus Jézus a szegletköve. * 21. Benne kapcsolódik egybe az egész épület, s emelkedik az Úr szent templomává. * 22. Benne épültök egybe ti is a Lélek által Isten hajlékává.

Pál apostol levele az efezusiakhoz 1. fejezet * Bevezetés

1. Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efezusban élõ szenteknek, * 2. Krisztus Jézus híveinek. Kegyelem nektek és békesség, Atyánktól, az Istentõl és az Úr Jézus Krisztustól. * A megváltás isteni mûve * 3. Isten kegyelmének magasztalása. Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki Krisztusban minden mennyei, leli áldással megáldott minket! * 4. Benne választott ki a világ teremtése elõtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk elõtte. * 5. Szeretetbõl eleve arra rendelt, hogy -akaratának tetszése szerint- Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk, * 6. s magasztaljuk felséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában felkarol minket. * 7. Benne van vére által szerzett megváltásunk, bûneink bocsánata, kegyelme bõségének arányában, * 8. amelyet minden bölcsességgel és okossággal, gazdagon árasztott ránk. * 9. Tudtunkra adta ugyanis jóságos tetszése szerint akaratának titkát, amellyel elhatározta, * 10. hogy az idõk teljességével Krisztusban, mint fõben foglaljon össze mindent, ami mennyben és földön van. * 11. Benne vagyunk hivatva az örökségre, amelyre annak végzése szerint lettünk rendelve, aki minden akaratának szabad elhatározása szerint cselekszik. * 12. Ezzel magasztaljuk dicsõségét mi, akik már azelõtt is reméltönk Krisztusban. * 13. Benne kaptátok ti is a megigért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igazság igéjét, az üdvösségteket hirdetõ evangéliumot, és hittetek benne. * 14. Õ örökségünk foglalója, amíg Isten dicsõségének magasztalásáara meg nem váltja tuljdonába vett népét. * 15. Hálaadás és könyörgés a hívekért. Miutáan értesültem az Úr Jézusba vetett hitetekrõl és az összes szentek iránt tanúsított szeretetetekrõl, * 16. szüntelenül hálát adok értetek és megemlékezem rólatok imádságomban: * 17. Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsõség Atyja, adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek õt. * 18. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag a szentek fenséges öröksége, * 19. és milyen mérhetetlenül nagy az õ hatalma felettünk, akik hívõkké lettünk. Nagyszerû erejének hatésát Krisztuson mutatta meg, * 20. amikor holtából feltámaszotta, s a mennyben jobbjára ültette, * 21. minden fejedelemség, hatalom, erõ és uralom, s minden néven nevezendõ méltóság fölé, nemcsak e világon, hanem az eljövendõben is. * 22. Mindent lába elé vetett és az egész egyház fejévé tette õt: * 23. ez az õ teste és teljessége, aki mindent mindenben betölt.

2009. november 19., csütörtök Megmaradni a világosságban

Szeretteim, nem új parancsról írok nektek, hanem a régi parancsról, amelyet kezdettől megtartotok. Másfelől mégis új parancsról írok nektek. Aki szereti testvérét, megmarad a világosságban, s nem szolgál botrányul másoknak.
1Jn 2,7.8.10

19. csütörtök: ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET (ünnep) (Szent Abdiás, Szent Geláz)

Az istenfélő asszony dicséretet érdemel: tettei dicsérjék őt

Péld 31,10-13.19-20.30-31

Derék asszonyt ki talál? Becse a korallokét messze meghaladja! Férjének szíve bátran ráhagyatkozik, és nem lesz nyereség híján. Jóval fizet neki és nem rosszal, élete minden napján. Előszedi a gyapjút és a kendert, és ügyes kézzel végzi a munkát, Kezébe veszi a rokkát, és ujjai megfogják az orsót. Megnyitja tenyerét a szegénynek, és kinyújtja kezét a szűkölködő felé. A kedvesség csal, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel! Adjatok neki keze gyümölcséből, és tettei dicsérjék őt a kapuknál!

vagy

1Jn 3,14-18

Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életre, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szeret, az a halálban marad. Mindaz, aki gyűlöli testvérét, gyilkos. És jól tudjátok, hogy egy gyilkosnak sincs örök élete, amely megmaradna benne. Abból ismertük meg Isten szeretetét, hogy életét adta értünk, tehát nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. Aki birtokolja a világ javait, és szűkölködni látja testvérét, de a szívét elzárja előle, hogyan marad meg abban az Isten szeretete? Fiacskáim! Ne szeressünk szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!

Zs 33

Dávidtól, amikor őrültséget színlelt Abimelek előtt, és az továbbengedte őt. Áldom az Urat minden időben, ajkamon van dicsérete szüntelen. Az Úrban dicsekszik lelkem, hallják meg a szelídek s örvendezzenek. Magasztaljátok az Urat velem, dicsérjük együtt az ő nevét. Kerestem az Urat és meghallgatott, minden rettegésből kiragadott engem. Nézzetek rá és megvilágosultok, és arcotok meg nem szégyenül. Íme ez a szegény kiáltott, az Úr meghallgatta, és kiszabadította minden szorongatásából. Az Úr angyala az őt félőket körülsáncolja, és kiragadja őket. Ízleljétek meg és lássátok, milyen édes az Úr, boldog az az ember, aki őbenne bízik! Féljétek az Urat, szentjei mind, mert nem szenvednek szükséget, akik őt félik! Gazdagok nyomorba juthatnak s éhezhetnek, de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítlak titeket. Ki az, aki élni akar, s jó napokat kíván látni? Őrizd meg nyelvedet a gonosztól, s ajkad ne beszéljen csalárdságot! Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd! Az Úr szemmel tartja az igazakat, és imádságukat meghallgatja. De az Úr tekintete ott a gonosztevőkön is, hogy eltörölje emléküket a földön. Kiáltottak az igazak és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásukból kiszabadította őket. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megmenti az alázatos lelkűeket. Sok nyomorúság éri az igazakat, de az Úr valamennyiből kimenti őket. Megőrzi minden csontjukat, egy sem törik el belőlük. Gonoszságuk öli meg a bűnösöket, s megbűnhődnek akik gyűlölik az igazat. De szolgáit az Úr megszabadítja, és senki sem bűnhődik, aki benne bízik.

Lk 6,27-38

Nektek viszont, akik hallgattok engem, azt mondom: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak benneteket, és imádkozzatok azokért, akik gyaláznak titeket. Annak, aki arcul üt téged, tartsd oda a másikat is; és attól, aki a felöltődet elveszi, ne tagadd meg a kabátodat sem. Adj mindenkinek, aki kér tőled; és ha valaki elveszi, ami a tiéd, vissza ne kérd. Amint akarjátok, hogy cselekedjenek veletek az emberek, ti is hasonlóképpen cselekedjetek velük. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen jutalmat érdemeltek? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. És ha azoknak adtok kölcsön, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, milyen jutalmat érdemeltek? Hiszen a bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek tehát ellenségeiteket! Tegyetek jót és kölcsönözzetek, semmit vissza nem várva; így nagy lesz a ti jutalmatok, és a Magasságbeli fiai lesztek, mert ő kegyes a hálátlanokhoz és gonoszokhoz. Legyetek tehát irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas! Ne ítéljetek, és titeket sem fognak elítélni. Ne kárhoztassatok senkit, és benneteket sem fognak kárhoztatni. Bocsássatok meg, és bocsánatot fogtok nyerni. Adjatok, és adnak majd nektek is: jó és tömött, megrázott és túláradó mértékkel adnak majd az öletekbe. Mert amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visszamérni nektek.”