Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

november 26, 2009 havi archívum

Pál apostol elsõ levele Timóteushoz * 2. fejezet

1. Buzdítás az imádságra. Mindenekelõtt arra kérlek, végeztess könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, királyokért * 2. és minden följebbvalóért, hogy istenfélelemmel és tisztességgel teljes, békés és nyugodt életet élhessünk. * 3. Ez jó és kedves üdvözítõ Istenünk szemében, * 4. aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. * 5. Hiszen egy az Isten, egy a közvetítõ Isten és ember közt: az ember Krisztus Jézus, * 6. aki váltságul adta magát mindenkiért. Errõl kellõ idõben tanúságot kell tenni. * 7. Ezért kaptam a küldetést, hogy hírnök és apostol legyek – igazat mondok, nem hazudom -, a pogányok tanítója, hitben és igazságban. * 8. Helyes magatartás az istentiszteleten. Azt kívánom tehát, hogy a férfiak mindenütt áhítattal, s ne haragos és viszálykodó lélekkel emeljék imádságra kezüket. * 9. Kívánom azt is, hogy az asszonyok tisztességes ruhában járjanak, szemérmesen és szerényen ékesítsék magukat: ne göndörített hajjal, arannyal, gyöngyökkel és drága ruhában, * 10. hanem amint istenfélelemben élõ asszonyokhoz illik, jótettekkel. * 11. Az asszony csöndben hallgassa a tanítást, teljes engedelmességgel. * 12. Azt nem engedem meg, hogy az asszony tanítson, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem maradjon csöndben. * 13. Hiszen Ádám elsõ a teremtésben, Éva csak a második. * 14. Ádám nem hagyta magát félrevezetni, mint az asszony, aki bûnbe esett. * 15. De üdvözülni fog, ha gyermekeket szül, s ha kitart a hitben, a szeretetben, s a szerénységgel párosult tisztességben.

Pál apostol elsõ levele Timóteushoz 1. fejezet * Bevezetés

1. Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, üdvözítõ Istenünknek és reménységünknek, Krisztus Jézusnak rendelkezésébõl Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, igaz fiának a hitben. * 2. Kegyelem, irgalom és békesség az Istentõl, az Atyától és Urunktól, Krisztus Jézustól. * Általános lelkipásztori kötelességek * 3. Harc a hamis tanítások ellen. Amikor Makedóniába indultam, arra kértelek, maradj Efezusban és kösd némelyek lelkére, * 4. hogy ne tanítsanak tévesen, ne veszõdjenek mendemondákkal és vég nélküli nemzetségtörténetekkel, amik inkább a vitatkozást segítik elõ, mint az isteni üdvrend megvalósítását, ami a hiten alapul. * 5. Ennek a rendelkezésnek célja a tiszta szívbõl, jó lelkiismeretbõl és õszinte hitbõl fakadó szeretet. * 6. Ettõl tértek el az illetõk és üres fecsegésre adták magukat. * 7. Törvénytanítók szeretnének lenni, de meg sem értik, amit mondanak és amit csökönyösen állítanak. * 8. Mi tudjuk, hogy jó a törvény, ha helyesen tartja meg valaki. * 9. Tudom, hogy a törvényt nem az igaz emberért hozták, hanem a gonoszokért, lázadókért, istentelenekért, bûnösökért, vallástalanokért, a szentség ellenségeiért, azokért, akik apjukra-anyjukra kezet emelnek, gyilkosokért, paráznákért, * 10. fajtalanokért, rabszolgakereskedõkért, hazugokért, hamisan esküvõkért, meg mindazért, ami az igaz tanítással ellenkezik, * 11. mely a boldog Isten dicsõségének rám bízott evangéliuma. * 12. Hála az apostoli hivatásért. Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erõt adott nekem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatára rendelt, * 13. bár azelõtt káromló, üldüzõ és erõszakos ember voltam. Ám (Isten) mégis megkönyörült rajtam, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. * 14. Sõt valósággal elárasztott az Úr kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. * 15. Igaz beszéd ez és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bûnösöket üdvözítse, s ezek között az elsõ én vagyok. * 16. De éppen ezért találtam irgalomra, hogy Jézus Krisztus rajtam, az elsõn mutassa meg minden türelmét, példaképül azoknak, akik a jövõben hisznek benne és az örök életre jutnak. * 17. Az örökévalóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan, egyedülvaló Istennek legyen tisztelet és dicsõség mindörökkön-örökké. Amen. * 18. A rád vonatkozó korábbi prófétai szavak értelmében lelkedre kötöm, Timótus fiam: vívd meg bizalommal a jó harcot. * 19. Õrizd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, melyet néhányan elvetettek, s ezért hajótörést szenvedtek a hitben. * 20. Közéjük tartoznak Himeneusz és Alexander, akiket a sátánra hagytam: hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent.

2009. november 26., csütörtök Egyetlen mester

Az evangélium bölcsessége nem teremt kasztokat: egy alázatos szolgálólány többet érthet belőle, mint egy teológus; az Ars-i plébános többet, mint Lamennais. „Egy a ti Mesteretek, ti pedig testvérek vagytok”, mondotta Jézus. Hogy mindnyájan testvérek legyünk, egyetlen Mesterre van szükség, ahogy egyetlen az Atya is. Az ő tanítása ez: mindnyájan testvérek vagyunk. Mindenesetre az, aki magasabb hivatalt visel, alacsonyabb helyre kerül: a világ felé érvényes normák fejük tetejére fordulnak, minthogy a szeretet mértéke a testvériség lesz.

A kegyelem hatása alatt ez a nagylelkűség gyökeres aszkézist valósít meg: vagy mindent, vagy semmit. Aki igent mond, az evangéliumot fogadja el: elhagyja apját, anyját, földjét, a saját lelkét, hogy ezt az űrt Isten Lelke tölthesse be. Fölveszi a keresztet, hogy legyőzze önmagát.

Igino Giordani

26. csütörtök (Szent Szilveszter apát, Szent Konrád)

Az én Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját

Dán 6,12-28

Így azok az emberek, akik fürkészve lesték, rá is találtak Dánielre, amint imádkozott és Istenéhez könyörgött. Erre elmentek, és kérdést intéztek a királyhoz a parancs felől: ,,Király! Vajon nem rendelted-e el, hogy mindenkit, aki harminc napon belül valamely más istenhez vagy emberhez fordul kéréssel, mint hozzád, király, azt vessék az oroszlánok vermébe?” Azt felelte nekik a király: ,,Úgy van a dolog, a médek és a perzsák megszeghetetlen törvénye szerint.” Ekkor ők feleltek, és azt mondták a királynak: ,,A Júda fogoly fiai közül való Dániel nem törődik törvényeddel és a határozattal, amit kiadtál, hanem naponként háromszor elimádkozza a maga imádságát.” Mikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és Dániel mellé állt, hogy őt megszabadítsa, s egészen napnyugtáig azon fáradozott, hogy megmentse. Ám azok a férfiak megértették a királyt és azt mondták neki: ,,Tudd meg, király, hogy a médek és a perzsák törvénye szerint semmiféle határozatot, amelyet a király kiad, megváltoztatni nem szabad.” Erre a király kiadta a parancsot, és Dánielt előhozták, és az oroszlánok vermébe vetették. Azt mondta akkor a király Dánielnek: ,,A te Istened, akit te mindenkor tisztelsz, szabadítson meg téged!” Aztán hoztak egy követ, rátették a verem szájára, s a király lepecsételte gyűrűjével és főembereinek gyűrűjével, hogy semmi se történjék Dániel ellen. A király aztán hazament, és étkezés nélkül nyugalomra tért. Nem is hordták fel elé az étkeket, de még az álom is elkerülte őt. Hajnalhasadtával aztán felkelt a király, és sietve az oroszlánok verméhez ment. Mikor a verem közeléhez ért, síró hangon hívta Dánielt és szólította őt: ,,Dániel, az élő Isten szolgája, vajon a te Istened, akinek te mindenkor szolgálsz, meg tudott-e téged szabadítani az oroszlánoktól?” Azt felelte erre Dániel a királynak: ,,Király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát és bezárta az oroszlánok száját, és ezek nem ártottak nekem, mert ő igaznak talált engem; de ellened sem követtem el bűnt, király!” Igen megörült ennek a király, és megparancsolta, hogy húzzák ki Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülést sem találtak rajta, mert bízott az ő Istenében. A király parancsára azonban elővezették azokat a férfiakat, akik Dánielt bevádolták, és őket magukat vetették az oroszlánok vermébe, valamint fiaikat és feleségeiket. Még le sem értek a verem fenekére, s az oroszlánok máris megragadták őket, és összetörték minden csontjukat. Ekkor Dáriusz király írt minden népnek, törzsnek és nyelvnek, amely bárhol a földön lakik: ,,Békességtek bőségben legyen! Elrendeltem, hogy egész birodalmamban és országomban rettegjék és féljék Dániel Istenét, Mert ő az élő Isten, és örökké az marad; az Ő országának nem lesz vége, és hatalma örökké tart. Ő megment és megszabadít, jeleket és csodákat művel az égen és a földön; Ő, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok verméből.”

Dán 3,68-74

Áldjátok az Urat, harmat és dér, dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mindörökké! Áldjátok az Urat, fagy és hideg, dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mindörökké! Áldjátok az Urat, jég és hó, dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mindörökké! Áldjátok az Urat, éj és nap, dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mindörökké! Áldjátok az Urat, világosság és sötétség, dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mindörökké! Áldjátok az Urat, villámok és fellegek, dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mindörökké! Áldja az Urat a föld, dicsérje és mindenekfölött magasztalja őt mindörökké!

Lk 21,20-28

Amikor pedig látjátok, hogy seregek veszik körül Jeruzsálemet, tudjátok meg, hogy elközelgett az ő pusztulása. Akkor akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe. Az ottlévők költözzenek ki, és akik vidéken vannak, ne menjenek oda. Mert a bosszúállás napjai ezek [MTörv 32,35], hogy beteljesedjen mindaz, ami meg van írva. Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Mert nagy szorongatás lesz a földön és harag ezen a népen. Kard élén hullanak el, és fogságba hurcolják őket minden néphez, Jeruzsálemet pedig legázolják a pogányok [Zak 12,3], míg be nem telik a nemzetek ideje. Jelek lesznek akkor a napban, a holdban és a csillagokban, és a földön a népek kétségbeesett rettegése a tenger zúgása és háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, és annak várásától, ami a földkerekséggel történik, mert az egek erői megrendülnek. Akkor meglátják az Emberfiát, amint eljön felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel [Dán 7,13]. Mikor pedig ezek elkezdődnek, húzzátok ki magatokat és emeljétek fel a fejeteket, mert közel van a ti megváltástok.”