Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

november 27, 2009 havi archívum

Pál apostol elsõ levele Timóteushoz * 4. fejezet

1. Óvás a tévtanítóktól. A Lélek azonban világosan mondja, hogy a végsõ idõkben némelyek elpártolnak a hittõl, s megtévesztõ szellemekre meg ördögi tanításra hallgatnak. * 2. Ezek képmutató hazudozók, akiknek megbélyegzett a lelkiismeretük. * 3. Tiltják a házasságkötést és bizonyos ételeket is, pedig ezeket Isten azért teremtette, hogy a hívõk, akik fölismerték az igazságot, hálaadással fogyasszák. * 4. Hiszen Isten minden teremtménye jó, és semmi sem megvetendõ, amit hálaadással veszünk magunkhoz, * 5. mert Isten igéje és az imádság megszenteli. * Egyéni magatartás * 6. Példaadó élet. Ha ezt magyarázod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, mert annak a hitnek és helyes tanításnak igéi táplálnak, amelyet híven követtél. * 7. Vesd el a képtelen, vénasszonyos meséket, gyakorold magadat inkább az istenfélelemben. * 8. A test gyakorlásának ugyanis kevés a haszna, de az istenfélõ élet mindenre jó, mert a jelen és a jövendõ élet ígérete kíséri. * 9. Igaz beszéd ez és teljes hitelt érdemel. * 10. Hiszen ezért fáradunk és küszködünk, mert bízunk az élõ Istenben, aki minden embernek, elsõsorban a hívõknek üdvözítõje. * 11. Ezt hirdesd, ezt tanítsd! * 12. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, de légy is a hívek pédaképe beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban. * 13. Amíg odaérek, legyen gondod a fölolvasásra, a buzdításra és a tanításra. * 14. El ne hanyagold a benned lévõ kegyelmet, amit akkor kaptál, amikor elhangzott a prófétai szó és a presbiterek fejedre tették a kezüket. * 15. Ezekben gyakorold s ezeknek szenteld magadat, hogy haladásod mindenki elõtt nyilvánvaló legyen. * 16. Ügyelj magadra és a tanításra. Légy állhatatos benne. Ha így teszel, magadat is, hallgatóidat is üdvösségre segíted.

Pál apostol elsõ levele Timóteushoz * 3. fejezet

1. Az egyházi elöljárók. Igaz beszéd ez: aki püspökségre törekszik, magasztos dolgot kíván. * 2. A püspöknek ugyanis kifogástalannak, egyszer nõsültnek, józannak megfontoltnak, tisztességesnek, (szemérmesnek), vendégszeretõnek, tanításra termettnek kell lennie. * 3. Ne legyen iszákos vagy erõszakoskodó, hanem megértõ, ne veszekedõ, sem kapzsi. * 4. Saját házában legyen jó gazda, aki gyermekeit fegyelemre és teljes tisztességre fogja. * 5. Aki ugyanis tulajdon házában nem jó gazda, hogyan is tudná gondját viselni Isten egyházának? * 6. Újonnan megtért se legyen, hogy föl ne fuvalkodjék, s az ördög sorsára ne jusson. * 7. A kívülállók elõtt is jó híre legyen, hogy meg ne szólják és az ördög csapdájába ne kerüljön. * 8. A diákonusok. A diákonusok szintén tisztességesek legyenek, ne kétszínûek, sem borisszák vagy piszkos haszonra lesõk. * 9. A hit titkát tiszta lelkiismerettel õrizzék. * 10. Ki kell elõbb próbálni õket, és csak akkor szolgáljanak, ha kifogástalanok. * 11. Az asszonyok szintén legyenek tisztességesek, rágalmazást kerülõk, mértéktartók és mindenben megbízhatók. * 12. A diákonus legyen egyszer nõsült, gyermekeinek és otthonának jó elöljárója. * 13. Aki ugyanis jól végzi szolgálatát, nagy megbecsülésre és a Krisztus Jézusba vetett hitben való bizalomra tesz szert. * 14. Mindezt azért írom neked – bár remélem, hogy hamarosan eljutok hozzád -, * 15. hogy ha késném is, tudd, hogyan kell viselkedned az Isten házában, mely az élõ Isten egyháza s az igazság oszlopa és biztos alapja. * 16. Kétségkívül nagy dolog az istenfélõ élet titka: Testben nyilvánvaló lett, igazolást nyert lélekben, megjelent az angyaloknak, pogányoknak hirdették, világszerte hittek benne, fölment a dicsõségbe.

2009. november 27., péntek Krisztus hatékony jele

A papnak a közösség közelében kell lennie, az emberekkel kell élnie, meg kell értenie őket, és eggyé kell válnia velük. De ez az önkiüresítés, a „keresztény vagyok a keresztények között” egyszerűsége csak akkor jelent valamit, csak akkor jeleníti meg valóban Krisztus szeretetét, ha a pap – azzal együtt, hogy szerényen és egyszerű módon közel van az emberekhez – magában hordozza megbízatásának és szolgálata szentségi jellegének teljes nagyságát és mélységét.

Csak így lesz az önmagát kiüresítő Krisztusnak hatékony jele és jelenlétének eszköze.

Klaus Hemmerle: A pap ma

27. péntek (Szent Virgil)

Az ég felhőiben valaki jött, aki olyan volt, mint az emberfia

Dán 7,2-14

,,Éjszaka látomásomban azt láttam, hogy íme, az ég négy szele háborút támasztott a nagy tengeren, és négy nagy vadállat szállt fel a tengerből; mindegyik különbözött a másiktól. Az első olyan volt, mint a nőstény oroszlán, de sasszárnyai voltak; láttam, hogy kiszaggatták szárnyait, majd felemelték a földről, a lábára állították, mint valami embert, és emberi szívet kapott. A másik vadállat íme, olyan volt, mint a medve; félig állt, a szájában a fogai között három borda volt, és azt mondták neki: ,,Kelj fel, egyél nagyon sok húst!” Aztán íme, egy másik vadállatot láttam; olyan volt mint a párduc, de négy madárszárnya volt; fej négy volt ezen a vadállaton, és hatalmat kapott. Ezután íme, egy negyedik vadállatot láttam az éjszakai látomásban: rettenetes, csodálatos és igen erős volt; nagy vasfogai voltak, falt és rágott, és a maradékot összetaposta a lábával; más volt, mint azok az állatok, amelyeket előtte láttam, és tíz szarva volt. Figyeltem a szarvakat, és íme, még egy kis szarv támadt köztük; az előbbi szarvak közül hármat kitéptek miatta; és íme, ezen a szarvon az ember szeméhez hasonló szemek voltak, és egy száj, amely nagy dolgokat beszélt. Néztem, és egyszer csak trónokat állítottak fel, s egy Ősöreg leült; a ruházata fehér volt, mint a hó, és fején a haj olyan, mint a tiszta gyapjú; trónja lángoló tűz, kerekei égő tűz. Tüzes és sebes folyó jött ki színe előtt; ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer százezren hódoltak neki; a bíróság leült és a könyveket felnyitották. Amint néztem, láttam, hogy az elbeszélt nagy dolgok miatt, amelyeket az a szarv mondott, megölték a vadállatot, a teste elpusztult, és a tűzbe vetették, hogy elégessék. A többi vadállattól is elvették a hatalmat, és meghatározták, hogy mikortól meddig tartson életük ideje. Majd azt láttam az éjszakai látomásban, hogy íme, az ég felhőiben valaki jött, aki olyan volt, mint az Emberfia, s amikor az Ősöregig eljutott, az ő színe elé vitték, és ő hatalmat, méltóságot és országot adott neki, hogy minden nép, törzs és nyelv neki szolgáljon, és hatalma örök hatalom legyen, amely meg nem szűnik, és országa olyan, amely el nem pusztul.

Dán 3,75-81

Áldjátok az Urat, hegyek és halmok, dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mindörökké! Áldjátok az Urat, föld terményei mindnyájan, dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mindörökké! Áldjátok az Urat, források, dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mindörökké! Áldjátok az Urat, tengerek és folyamok, dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mindörökké! Áldjátok az Urat, nagy halak, és minden, ami a vizekben mozog, dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mindörökké! Áldjátok az Urat, az ég madarai mindnyájan, dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mindörökké! Áldjátok az Urat, vadak és barmok mindnyájan, dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mindörökké!

Lk 21,29-33

Példabeszédet is mondott nekik: ,,Nézzétek a fügefát és a többi fát. Amikor kifakadnak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek megtörténnek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony, mondom nektek: el nem múlik ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.