Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

november 29, 2009 havi archívum

NÉGY GYERTYA


Négy gyertya égett  az adventi koszorún.

Olyan csend volt, hogy hallani lehetett amit a gyertyák beszéltek.

A lángja pislákolni kezdett, míg végül kialudt…

Az első gyertya megpislant és elkezdte

  • a nevem BÉKE

AZ ÉN LÁNGOM VILÁGÍT, DE AZ EMBEREK NEM TARTJÁK BE A BÉKÉT

A második gyertya is rákezdte:

a nevem HIT

DE AZ EMBEREK NEM AKARNAK TUDOMÁST SZEREZNI SEMMIRŐL, ÚGYHOGY HIÁBA VILÁGÍTOK ÉN IS

Huzat támadt és a gyertya lángja kialudt…

A harmadik gyerta szomorúan és csendesen rákezdte:az én nevem SZERETET

MÁR NINCS ÉRTELME, HOGY VILÁGÍTSAK,

AZ EMBEREK FÉLRETOLTAK ÉS ELFELEJTETTEK

És a lángja sisteregve kialudt…

egy kisfiú lépett a szobába ránézett a gyertyákra és így kiáltott: „NEKTEK ÉGNI KELL!“

És majdnem sírva fakadt…

és ebben a pillanatban megszólalt a negyedik gyertya is: NEFÉLJ! ameddig én égek, addig mindig van remény

a nevem:

REMÉNY

ÉS  A KISFIÚ MEGGYÚJTOTTA RÓLA  A HÁROM KIALUDT  GYERTYÁT.

A

REMÉNY

lángjának soha nem szabad kialudnia…

…és így a négy lángot:

Békéét,

Hitét,

Szeretetét és

Reményét

őrizni kell mindörökre.

Kellemes adventi ünnepeket!

Béke

Hit

Remény

Szeretet

Légy a BÉKE, a HIT, a SZERETET nagykövete!

Pál apostol levele Filemonhoz 1. fejezet

1. Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Krisztus Jézus foglya, és Timóteus testvér, Filemonnak, szeretett munkatársunknak, * 2. Appiának, (kedves) nõvérünknek, Archippusz bajtársunknak és a házadban lévõ közösségnek. * 3. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentõl és az Úr Jézus Krisztustól. * 4. Hálaadás. Hálát adok Istenemnek mindenkor, amikor imádságomban megemlékezem rólad, * 5. mert értesültem hitedrõl és szeretetedrõl, amely Krisztus Jézus és valamennyi szent iránt eltölt. * 6. Hitbõl fakadó nagylelkûséged legyen továbbra is hatékony minden jótett felismerésében, amire Jézus Krisztusért alkalom nyílik köztünk. * 7. Nagy örömömre és vigasztalásomra szolgál ugyanis szereteted, mert általad, testvér, a szentek szíve megenyhül. * 8. Kérés Onezimusz érdekében. Ezért, bár Jézus Krisztusban teljes joggal megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed, * 9. a szeretet miatt inkább kérlek, így amint vagyok: én az öreg Pál, aki most Krisztus Jézusért fogságot is szenvedek, * 10. Fiamért, Onezimuszért könyörgök, kinek bilincseimben adtam életet. * 11. Egykor haszontalan volt számodra, most azonban számodra is, számomra is hasznos. * 12. Visszaküldöm õt, mint saját szívemet. * 13. Szívesen magamnál tartottam volna, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért viselt bilincseimben. * 14. Jóváhagyásod nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jótéteményed ne kényszerbõl, hanem önként történjék. * 15. Hiszen talán éppen ezért távozott el tõled egy idõre, hogy visszakapjad mindörökre. * 16. Már nem mint rabszolgát, hanem mint valami jobbat: mint szeretett testvért. Õ nekem nagyon is az, de mennyivel inkább neked: test szerint is, és az Úrban is. * 17. Ha tehát együtt érzel velem, fogadd õt úgy, mint engem. * 18. Ha pedig megkárosított vagy tartozik valmivel, írd terhemre. * 19. Én, Pál, saját kezûleg írom: én térítem meg. Arról nem is szólok, hogy önmagaddal is nekem tartozol. * 20. Bizony, testvér! Hasznodat akarom venni az Úrban. Enyhítsd meg szívemet Krisztusban. * 21. Befejezés. Engedelmességedben bízva írok neked. Tudom, hogy többet is teszel annál, amit mondok. * 22. Egyszersmind készíts szállást is nekem. remélem ugyan, hogy imádságtokra ajándékul visszakaptok engem. * 23. Köszönt téged Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban, * 24. és munkatársaim: Márk, Arisztarchusz, Démász meg Lukács. * 25. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel! Amen.

Pál apostol levele Tituszhoz * 3. fejezet

1. Engedelmesség az elöljárókkal szemben. Figyelmeztesd õket, hogy vessék alá magukat a fejedelmeknek és a hatóságoknak, engedelmeskedjenek és legyenek minden jóra készek. * 2. Senkit se szidalmazzanak és ne veszekedjenek, hanem legyenek elnézõk, s tanusítsanak mindenki iránt nagy szelídséget. * 3. Hiszen egykor mi magunk is oktalanok, hitetlenek és tévelygõk voltunk, mindenféle vágynak és gyönyörnek éltünk, gonoszságunkban és irigykedésünkben utálatra méltóak voltunk és gyûlöltük egymást. * 4. Mikor azonban megjelent az üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete, megment minket, * 5. – nem ami igaz cselekedeteinkért, hanem irgalmassága miatt – az újjászületés és megujulás fürdõjében, amelyben a Szentlélek mûködik, * 6. akit bõven kiársztott ránk Üdvözitõnk, Jézus Krisztus által. * 7. Kegyelmébõl megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek. * 8. Óvás a haamis tanításoktól. Igaz beszéd ez, és kívánom, hogy teljes határozottsággal hangoztasd: Akik hisznek Istenben, törekedjenek arra, hogy jócselekedetekben elõljárjanak. Ez válik az emberek javára és hasznára. * 9. Kerüld azonban az oktalan kérdéseket, a nemzettségtörténeket, a veszekedéseket s a törvényrõl szóló vitákat, mert haszontalanok és hiábavalók. A tévtanítót egy-két figyelmeztetés után kerüld, hiszen tudod, hogy az ilyen ember meghasonlottt, bûnben él s önmagát itéli el. * Befejezés. * 12. Ha majd hozzád küldöm Artemászt vagy Thikuszt, siess, jöjj hozzám Nikopoliszba, mert úgy határoztam, hogy, hogy a telet ott töltöm. * 13. Zénászt, a törvénytudót, és Apollót gondosan ellátva küld tovább, hogy semmiben hiányt ne szenvedjenek. * 14. Tanulják meg a mieinkis, hogy szükség esetén jótettekkel mûködjenek közre, különben gyümölcstelenek lesznek. * 15. Köszöntenek a velem lévõk mindnzájan. Köszöntsd szokat, akik szeretnek minket a hitben. (Isten) kegyelme legyen mindnyájatokkal. (Amen.)

Pál apostol levele Tituszhoz * 2. fejezet * Lelkipásztori tanácsok.

1. Az állapotbeli kötelességek sürgetése. Te azt hirdesd, ami az üdvös tanításnak megfelel. * 2. Az idõsebb férfiak józanak legyenek, tisztességesek, megfontoltak, a hitben, szeretetben és türelemben erõsek. * 3. Az idõsebb asszonyok szintén legyenek komoly magaviseletûek, ne rágalmazzanak, ne igyanak sok bort, hanem tanítsanak a jóra. * 4. Oktassák a fiatal asszonyokat, hogy férjükhöz ragaszkodjanak, gyermekeiket szeressék, * 5. legyenek megfontoltak, tiszták (erkölcsösek), háziasak, gyöngédek, férjüknek engedelmesek, hogy Isten igéjét káromlás ne érjen. * 6. Az ifjakat is buzdítsd, hogy mindenben fegyelmezetten éljenek. * 7. Magad járj elõ a jópéldával mindenben, a tanításban légy kifogástalan és komoly. * 8. Szavad legyen józan és feddhetetlen, hadd szégyenüljön meg az ellenfél, mivel semmi rosszat nem tud ránk fogni. * 9. A rabszolgák mindenben engedelmeskedjenek gazdáiknak, járjanak jedvükbe, * 10. ne ellenkezzenek, ne csaljanak, hanem tanúsítsanak mindenben igaz hûséget, hogy díszére válljanak minden tekintetben üdvözítõ Istenünk tanításának. * 11. A megváltás kegyelme. Megjelent ugyanis Istennek minden emberre üdvöt árasztó kegyelme, * 12. amely arra tanít, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a világi vágyakkal, s éljünk mértéktartóan, szentül és buzgón e világon. * 13. Várjuk a boldog reményt: a nagy Istennek és Üdvözítõnknek, Jézus Kriszusnak dicsõséges eljövetelét * 14. aki önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson és jótettekben buzgolkodó választott bépévé tegyen.

Pál apostol levele Tituszhoz 1. fejezet * Bevezetés

1. Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola, Isten választottainak hite és az igazság ismerete végett, * 2. mely istenfélelemre vezet és az örök élet reményét adja. Ezt örök idõk elõtt megigérte az igazmondó Isten, * 3. aztán kellõ idõben nyilvánosságra is hozta tanítását az igehirdetés által, melyet üdvözítõ Istenünk rendelete rám bízott. * 4. Titusznak, szeretett fiának a közös hitben.Kegyelem és békesséeg az Atyaistentõl és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítõnktõl. * Gondoskodás a krétai egyházról * 5. Egyházi elöljárók rendelése. Azért hagytalak Krétában, hogy elintézd, ami még hátramaradt, s városról városra egyházi elöljárókat rendelj, amint meghagytam neked. * 6. Olyant keress, aki feddhetetlen, egyszer nõsült férfi, akinek gyermekei hívõk és könnyelmû élettel vagy engedetlenséggel nem vádolhatók. * 7. A püspöknek ugyanis, mint Isten megbízottjának feddhetetlennek kell lennie, nem önhittnek, nem ingerlékenynek, nem iszákosnak, nem veszekedõnek, nem haszonlesõnek, * 8. hanem vendégszeretõnek, jóakaratúnak, megfontoltnak, igaznak, szentnek, fegyelmezettnek. * 9. Ragaszkodjék a hiteles tanítás szavaihoz, hogy képes legyen józan oktatásával buzdítani és az ellentmondókat megcáfolni. * 10. Harc a tévtanítókkal szemben. Akad ugyanis számos lázongó, fecsegõ és ámító ember, különösen a körülmetéltek sorában. * 11. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak, s piszkos haszonlesésbõl olyasmit tanítanak, amit nem kellene. * 12. Egyikük, asját prófétájuk azt mondta: “A krétai örök hazudozó, gonosz fenevad és falánk naplopó.” * 13. Ez a tanúságtétel igaz. Ezért fedd õket keményen, hogy hit dolgában épek legyenek. * 14. Ne hallgassanak zsidó mendemondákra és az igazságtól elfordult emberek rendelkezéseire. * 15. A tisztának minden tiszta, a tisztátalannak és hitetlennek pedig semmi sem tiszta, mert elméjük és lelkiismeretük megfertõzött. * 16. Hangoztatják, hogy ismerik az Istent, de tetteikkel megtagadják, mert utálatra méltók, konokok és semmi jótettre sem alkalmasak.

2009. november 30., hétfő Felelős világiak

A lelkipásztori szemléletmódot oly módon kellene javítani, hogy – miközben ügyelünk a különféle hivatásokra, a fölszenteltek és világiak sajátos szerepére – Isten Népének valamennyi tagja együttesen egyre inkább ráébredjen közös felelősségére. Ez felfogásbeli váltást kíván, főleg a világiak tekintetében. Ahelyett, hogy a „papság munkatársainak” tekintenénk őket, inkább az Egyház létének és tevékenységének „társ-felelőseiként” kell őket elismernünk, előmozdítva azt, hogy kialakuljon az érett és elkötelezett világi hivatás.

A megkereszteltek közösségének Egyház-tudata nem csökkenti a plébánosok felelősségét. Éppen rajtatok múlik, kedves plébánosok, hogy segítsétek azoknak az embereknek a lelki és apostoli növekedését, akik már buzgó módon elkötelezték magukat a plébánián: ők a közösség magvát alkotják, mely kovászként hat majd a többiek körében.

XVI. Benedek beszéde a római egyházmegye pasztorális találkozóján, 2009

Pál apostol második levele Timóteushoz * 4. fejezet

1. Kérve-kérlek Istenre s Krisztus Jézusra, ki ítélni fog eleveneket és holtakat, az õ eljövetelére és országára: * 2. hirdesd az Igét! Állj elõ vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel! * 3. Eljön ugyanis az idõ, amikor a józan tanítást nem hallgatják szívesen az emberek, hanem ízlésük szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat és csiklandoztatják a fülüket, * 4. elfordulnak az igazság meghallgatásától és mesékre hajlanak. * 5. Te azonban maradj mindig meggondolt, viseld el a bajokat, lásd el az igehírdetõ munkáját, teljesítsd szolgálatodat. * 6. Én ugyanis nemsokára áldozatul esem, s közel van már elköltözésem ideje. * 7. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. * 8. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják eljövetelét. * Befejezés * 9. Siess, jöjj mielõbb! * 10. Démász ugyanis a világ kedvéért elhagyott és Tesszelonikába ment, Kreszcensz Galáciába, Títusz meg Dalmáciába. * 11. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé és hozd el, hasznát tudom venni szolgálatomban. * 12. Tichikuszt Efezusba küldtem. * 13. Köpenyemet, melyet Troászban Karposznál hagytam, arra jövet hozd magaddal. A könyveket is, fõleg pedig a pergamen tekercseket. * 14. Alexander, a rézmûves, sok rosszat tett velem. Az Úr majd megfizet neki tettei szerint. * 15. Te is õrízkedjél tõle, nagyon ellenszegült szavainknak. * 16. Elsõ védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra. Mindenki cserbenhagyott. Ne rovassék föl nekik! * 17. Ám az Úr pártomra állt és erõt öntött belém, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam, s tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából. * 18. Az Úr továbbra is megszabadít minden gonosz cselvetéstõl és mennyei országának üdvösségére vezet. Dicsõség neki mindörökkön-örökké! Amen. * 19. Köszöntsd Priszkát és Akvilát, továbbá Onéziforosz családját. * 20. Erasztosz Korintusban maradt. Tromifoszt betegen hagytam Milétoszban. * 21. Siess, hogy a tél beállta elõtt megjöhess. Köszöntenek Eubúlosz, Pudensz, Línusz, Klaudia és az összes testvérek. * 22. Az Úr Jézus (Krisztus) legyen lelkeddel! Kegyelem veletek. (Amen.)