Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

november, 2009 havi archívum

Pál apostol második levele Timóteushoz * 3. fejezet

1. A jövõ veszélyei. Tudd meg, hogy a végsõ napokban veszedelmes idõk következnek. * 2. Az emberek önzõk lesznek, kapzsik, kérkedõk, kevélyek, szitkozódók, szüleiknek engedetlenek, * 3. rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, * 4. árulók, vakmerõk és fölfuvalkodottak. Inkább a gyönyört keresik majd, mint az Istent. * 5. Az istenfélelem látszatát keltik, de a lényegét megtagadják. Kerüld az ilyeneket. * 6. Ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba s megnyernek maguknak olyan nõket, akiket vétkek terhelnek és mindenféle vágy hajt; * 7. azokat, akik mindig csak tanulnak, de az igazság ismeretére soha el nem jutnak. * 8. Mint ahogy Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy szegülnek ellene ezek az igazságnak – romlott elméjû, megbízhatatlan hitû emberek. * 9. Ám sokra nem jutnak, mert oktalanságuk mindenki elõtt nyilvánvalóvá lesz, mint ahogy azoké is azzá vált. * 10. Kitartás az apostoli munkában. Te azonban megértetted tanításomat, életmódomat, életcélomat, hitemet, kitartásomat, szeretetemet, türelmemet, * 11. üldöztetésemet és szenvedéseimet – mindazt, ami Antióchiában, Ikóniumban és Lisztrában ért. Miféle üldözést nem viseltem el? De az Úr valamennyibõl kimentett. * 12. Hiszen mindaz, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban, üldözést szenved. * 13. A gonoszok és csalók viszont egyre mélyebbre süllyednek, tévedésbe ejtenek és tévelyegnek. * 14. Te azonban tarts ki abban, amit tanultál és amirõl meggyõzõdtél, hiszen tudod, kitõl tanultad. * 15. Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: az képes arra, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által az üdvösségre oktasson téged. * 16. Minden Istentõl sugalmazott Írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igaz életre való nevelésre, * 17. hogy Isten embere tökéletes és minden jócselekedetre kész legyen.

30. hétfő: SZENT ANDRÁS APOSTOL (ünnep)

A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből

Róm 10,9-18

Ha tehát a száddal vallod, hogy ,,Jézus az Úr!”, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt halottaiból, üdvözülsz. A szív hite megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az Írás ugyanis azt mondja: ,,Mindaz, aki hisz benne, meg nem szégyenül” [Iz 28,16]. Nincsen ugyanis különbség zsidó és görög között, mert mindnyájuknak ugyanaz az egy Ura van, aki bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül [Jo 3,5]. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak, ha nincsen, aki hirdesse? S hogyan hirdessék, ha nem küldték őket? Amint meg van írva: ,,Milyen gyönyörűségesek azok lábai, akik a jó hírt hirdetik!” [Iz 52,7] De nem mindnyájan fogadták engedelmességgel az evangéliumot. Azért mondja Izajás: ,,Uram, ki hitt annak, amit hallott tőlünk?” [Iz 53,1] Eszerint a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus szava által. De kérdem én: Talán nem hallották? Sőt, ellenkezőleg: ,,Hangjuk elhatott az egész földre, s beszédük a földkerekség határaira” [Zsolt 19,5].

Zs 18A

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Isten dicsőségét beszélik az egek, és keze művét hirdeti az égbolt. Ezt harsogja az egyik nap a másiknak, erre tanítja az egyik éj a másikat. Nem sustorgással, nem dadogással, hogy ne lehetne érteni őket: az egész földre elhat szózatuk, s a földkerekség határaira szavuk. Bennük ütötte fel a napnak sátrát, s az, mint a vőlegény, kilép nászházából, mint a hős, ujjongva indul neki útjának. Az ég egyik szélén kel föl, és útja annak másik széléig jut el, és nincs, aki melege elől elrejthetné magát. Szeplőtelen az Úr törvénye, felüdíti a lelket, az Úr rendelete megbízható, bölcsességet ad a kisdedeknek. Egyenesek az Úr végzései, vidámmá teszik a szívet, világos az Úr parancsa, felvilágosítja a szemet. Az Úr félelme tiszta, örökkön-örökké megmarad, igazak az Úr ítéletei, egytől-egyig igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, és megannyi drágakőnél, édesebbek a méznél, meg a csepegő lépes méznél. Szolgád meg is tartja őket, megtartásuk jutalma bőséges. Ki veszi észre a vétkeket? Tisztíts meg titkos bűneimtől, és a kevélységtől mentsd meg szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor szeplőtelen leszek, s a nagy vétektől tiszta maradok. Hadd legyen kedves előtted szám beszéde, és szívem elmélkedése mindenkor. Uram, én segítőm, én üdvözítőm!

Mt 4,18-22

Amint elhaladt a Galileai tenger mellett, látott két testvért: Simont, akit Péternek hívtak, és Andrást, a testvérét, amint körhálót vetettek a tengerbe; halászok voltak ugyanis. Azt mondta nekik: ,,Jöjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket!” Azok pedig azonnal elhagyták hálóikat és követték őt. Amikor onnan továbbment, látott másik két testvért: Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost a hajóban Zebedeussal, az apjukkal, amint javították hálóikat. És őket is hívta. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt.

Pál apostol második levele Timóteushoz * 2. fejezet

1. Az apostoli munka jutalma. Légy hát erõs, fiam, Krisztus Jézus kegyelmének erejével. * 2. Amit tõlem számos tanú jelenlétében hallottál, közöld megbízható emberekkel, akik mások oktatására is alkalmasak. * 3. Viseld el a szenvedéseket velem együtt, mint Krisztus Jézus hû katonája. * 4. Katona nem veszõdik világi dolgokkal, különben nem jár kedvében annak, akinek zsoldjába szegõdött. * 5. A versenyzõ is csak akkor nyer babérkoszorút, ha szabályszerûen küzd. * 6. A termésbõl is az elsõ rész a fáradozó földmûvest illeti. * 7. Gondold meg jól, amit mondok: az Úr majd megadja neked, hogy mindezt meg is értsed. * 8. Emlékezzél arra, hogy (az Úr) Jézus Krisztus, Dávid sarja, föltámadt holtából. Így hangzik az én evangéliumom. * 9. Ezért szenvedek még bilincseket is, mint egy gonosztevõ. Ám Isten igéje nincs megbilincselve. * 10. A választottakért tehát mindent eltûrök, hogy az örök dicsõséggel õk is elnyerjék az Üdvösséget Krisztus Jézusban. * 11. Igaz beszéd ez: ha vele halunk, vele is fogunk élni. Ha kitartunk vele, vele is fogunk uralkodni. * 12. Ha viszont megtagadjuk, õ is megtagad minket. * 13. Ám ha hûtlenné válunk, õ azért hû marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. * Helyes magatartás a tévtanítókkal szemben * 14. A jelen nehézségei. Ezekre figyelmeztess és hívd Istent bizonyságul, hogy ne vitatkozzanak üres szavakról: nem jó az semmire, csak a hallgatók megrontására. * 15. Törekedjél arra, hogy Isten megbízható munkása légy, akinek nincs miért szégyenkeznie, s aki helyesen hirdeti az igazság igéjét. * 16. Kerüld azonban a világias, üres fecsegést, mert többnyire csak istentelenségre vezet. * 17. Az ilyenek fecsegése úgy terjed, mint a rákfene. Közéjük tartozik Himeneusz és Filétosz is, * 18. akik eltévelyedtek az igazságtól, mert azt hangoztatják, hogy a föltámadás már megtörtént, s jó néhány ember hitét megzavarták. * 19. Ám Isten erõs építménye szilárdan áll s ez van ráírva: ” Az Úr ismeri övéit!” Továbbá: “Aki az Úr nevét hívja segítségül, hagyja abba a bûnözést!” * 20. De hiszen a nagy házban nemcsak arany- és ezüst eszközök, hanem fa- és csrépedény is van; azok tisztességes, ezek alantas használatra. * 21. Aki ilyen emberektõl tartózkodik, az tisztességes rendeltetésû, megszentelt, gazdájának hasznos s minden jóra alkalmas eszköz lehet. * 22. Kerüld az ifjúkor vágyait, törekedjél igaz életre, hitre, (reményre), szeretetre és békességre azokkal együtt, akik tiszta szívbõl hívják segítségül az Urat. * 23. Térj ki az oktalan és fegyelmezetlen viták elõl, hiszen tudod, hogy veszekedés lesz belõle. * 24. Márpedig az Úr szolgája ne veszekedjék, inkább legyen barátságos, tanításra kész és türelmes. * 25. Feddje meg szelíden az ellenszegülõket, hátha megadja nekik Isten a bûnbánat kegyelmét, hogy fölismerjék az igazságot, * 26. és kikerüljenek az ördög kelepcéjébõl, aki kényére-kedvére fogva tartja õket.

Pál apostol második levele Timóteushoz 1. fejezet * Bevezetés

1. Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Isten akaratából a Krisztus Jézusban való élet hirdetésére Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, szeretett fiának. * 2. Kegyelem, irgalom és békesség Istentõl, az Atyától és Urunktól, Krisztus Jézustól. * 3. Hálaadás. Hálát adok Istennek, akinek, mint õseim, tiszta lelkiismerettel szolgálok, és éjjel-nappal szüntelen megemlékezem rólad imádságaimban. * 4. Ilyenkor könnyeidre gondolva szeretnélek látni, hogy öröm töltsön el. * 5. Eszembe jut ugyanis õszinte hited, amely elõbb nagyanyádban Loiszban, majd anyádban Eunikében élt, és biztosan tudom, hogy benned is él. * Hûség az Úr szolgálatában * 6. Az evangélium bátor hirdetése. Ezért figyelmeztetlek, szítsd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézfeltételem által benned van. * 7. Hiszen Isten nem a félénkség lelekét, hanem az erõ, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. * 8. Ne szégyelld tehát az Urunk mellett szóló tanúságtételt, sem engem, aki fogoly vagyok érte, hanem, Isten erejében bízva, viseld el a szenvedéseket velem együtt az evangéliumért. * 9. Hiszen megmentett minket és szent hivatással meghívott, nem ugyan tetteink alapján, hanem saját elhatározásából és kegyelme által, melyet Krisztus Jézusban örök idõk elõtt adott nekünk. * 10. Ez most Üdvözítõnk, Krisztus Jézus megjelenése által nyilvánvalóvá is lett: õ legyõzte a halált, s az evangélium által felragyogtatta a halhatatlan életet. * 11. Ennek hirdetõje, apostola és tanítója lettem én. * 12. Ezért szenvedtem ezt is, de nem szégyenlem, mert tudom, kinek hiszek és meg vagyok gyõzõdve, hogy a rám bízott javakat õ megõrzi addig a napig. * 13. Az az üdvös tanítás legyen példaképed, anelyet Krisztus Jézusban hittel és szeretettel hallottál tõlem. * 14. Õrizd meg a rád bízott javakat a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik. * 15. Tudod, hogy az ázsiaiak mind cserbenhagytak, köztük Figellosz és Hermogenész is. * 16. Könyörüljön az Úr Onéziforosz csaladján, mert sokszor megvendégelt és nem szégyellte bilincseimet, * 17. sõt Rómába érve szorgosan kutatott utánam és meg is talált. * 18. Adja meg neki az Úr, hogy azon a napon irgalmasságra találjon Istennél. Hogy pedig Efezusban milyen szolgálatot tett nekem, te tudod legjobban.

2009. november 29., vasárnap Mária, az egyház modellje

Mária személye, aki hozzánk hasonlóan Isten népéhez tartozott, világosan mutatja, hogy a kereszténység lényege a szeretet, és ezért az egyházi személyeknek, mielőtt papok és püspökök lennének, először is igazi keresztényeknek, élő keresztre feszítetteknek kell lenniük, Jézushoz hasonlóan, aki a kereszten alapította meg Egyházát.

Mária ezenkívül a szeretetnek azt a lényegi tulajdonságát is kiemeli, amely az Egyházat eggyé forrasztja. Így a világnak megmutatja Krisztus Jegyesét, aki után Jézus vágyódott, és akit napjaink minden embere vár: a rendezett Szeretet. Az Egyház csakis ezen alapvető jellegzetességének fölmutatásával tudja méltó módon betölteni szerepét, mely magában foglalja a világgal való kapcsolatot és párbeszédet. A világot ugyanis az intézmény, a hierarchia gyakran kevéssé érdekli, viszont fogékony az Egyházban jelen levő szeretet tanúságtételére, amely az Egyházat a világ lelkévé teszi.

Chiara Lubich

29. vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA (C)

Abban az időben kisarjasztom Dávid igaz sarjadékát

Jer 33,14-16

Íme, jönnek napok, — mondja az Úr, — amikor valóra váltom azt a jó igét, amelyet Izrael házáról és Júda házáról mondottam. Azokban a napokban és abban az időben igaz sarjat sarjasztok Dávidnak, aki majd jogot és igazságot szolgáltat az országban. Azokban a napokban megszabadul Júda, és Jeruzsálem biztonságban lakik; így fogják nevezni: Az Úr a mi igazságunk.

Zs 24

Dávid zsoltára. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, tebenned remélek; ne hagyd, hogy megszégyenüljek, és ellenségeim ujjongjanak fölöttem! Hisz senki, aki tebenned bízik, meg nem szégyenül. De szégyen éri mindazokat, akik hiábavalóságok miatt hűtlenek lesznek. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, és ösvényeidre taníts meg engem! Vezess és oktass engem igazságodra, mert te vagy az én üdvözítő Istenem, és én tebenned bízom szüntelen! Emlékezzél meg, Uram, könyörületedről, és irgalmadról, hisz azok öröktől valók! Ifjúkorom bűneire s botlásaira ne gondolj vissza; Irgalmad szerint emlékezzél meg rólam, hiszen te jó vagy, én Uram! Édes az Úr és igazságos, ezért útbaigazítja a vétkeseket. Végzésével vezérli az alázatosakat, megtanítja útjaira a szelídeket. Az Úr minden útja irgalom és igazság azok iránt, akik szövetségét és törvényeit megtartják. A te saját nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az! Ki az, aki féli az Urat? Annak megmutatja, milyen utat válasszon. Annak boldogságot élvez majd a lelke, és utóda örökli a földet. Barátja az Úr azoknak, akik őt félik, és szövetségét megmutatja nekik. Állandóan az Úrra tekint szemem, mert ő húzza ki lábamat a tőrből. Tekints rám és irgalmazz nekem, mert elhagyatott és szegény vagyok. Szívem szorongatásai megsokasodtak, vezess ki ínségemből engem. Nézd megalázottságomat és szenvedésemet, bocsásd meg minden vétkemet! Nézd, milyen sokan vannak ellenségeim, milyen ádáz gyűlölettel gyűlölnek engem! Oltalmazz és szabadíts meg engem, ne hagyd, hogy megszégyenüljek, hiszen benned remélek! Álljanak mellém az ártatlanok és az igazak, mert beléd vetem bizalmamat. Szabadítsd meg Isten, Izraelt minden szorongatásából!

1Tessz 3,12 – 4,2

Titeket pedig gyarapítson, és tegyen gazdaggá a szeretetben egymás és mindenki iránt, ahogyan mi szeretünk titeket, s így szívetek erős legyen, feddhetetlen és szent Istenünk és Atyánk előtt, amikor Urunk, Jézus eljön minden szentjével. Ámen. Egyébként, testvérek, az Úr Jézusban kérünk és intünk titeket arra, amit tőlünk tanultatok, hogy hogyan kell élnetek és Isten kedvében járnotok. Éljetek is úgy, hogy előrehaladásotok mind nagyobb legyen. Hiszen ismeritek a parancsokat, amelyeket az Úr Jézus által adunk nektek.

Lk 21,25-28.34-36

Jelek lesznek akkor a napban, a holdban és a csillagokban, és a földön a népek kétségbeesett rettegése a tenger zúgása és háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, és annak várásától, ami a földkerekséggel történik, mert az egek erői megrendülnek. Akkor meglátják az Emberfiát, amint eljön felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel [Dán 7,13]. Mikor pedig ezek elkezdődnek, húzzátok ki magatokat és emeljétek fel a fejeteket, mert közel van a ti megváltástok.” Vigyázzatok hát magatokra, hogy el ne nehezedjen szívetek a tobzódásban és részegségben, s az élet gondjai között, és az a nap meg ne lepjen titeket hirtelen. Mert mint a csapda, úgy fog lecsapni mindazokra, akik az egész föld színén laknak. Virrasszatok tehát, és minden időben imádkozzatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami be fog következni, és megállhassatok az Emberfia előtt.”

Pál apostol elsõ levele Timóteushoz * 6. fejezet

1. A rabszolgák kötelességei. Mindazok, akik a rabszolgaság igájában görnyednek, tartsák gazdájukat teljes tiszteletben, hogy ne káromolja Isten nevét és tanításukat. * 2. Akinek pedig hívõ gazdája van, ne hanyagolja el kötelességét vele szemben azért, mert testvére, hanem annál szívesebben szolgáljon neki, mert hívõ, mert Isten elõtt kedves és a javát akarja. Ezt tanítsd, erre buzdíts! * 3. Óvás a kapzsiságtól. Ha valaki ellenkezõt tanít, s nem követi Urunk Jézus Krisztus üdvös igéit és az istenes tanítást, * 4. az elvakult és semmit sem ért. Fölösleges kérdéseken és szavakon nyargal, amibõl csak irigykedés, veszekedés, káromlás, rosszhiszemû gyanúsítás * 5. és zavart eszû, igazság híján lévõ emberek torzsalkodása származik, akik jövedelmi forrásnak tekintik az istenfélõ életet. * 6. Mindenesetre az istenfélõ élet bõséges nyereség forrása, ha megelégedés kíséri. * 7. Hiszen semmit sem hoztunk e világra, s nem is vihetünk el semmit. * 8. Ha ennivalónk és ruhánk van, elégedjünk meg vele. * 9. Aki meg akar gazdagodni, kísértésbe esik, (az ördög) kelepcéjébe, és sok oktalan meg káros kívánságba, melyek romlásba és kárhozatba döntik az embert. * 10. Minden baj gyökere ugyanis a pénz vágya. Néhányan törik magukat utána, ezért a hittõl elpártoltak és sok bajba keveredtek. * 11. Timóteus legyen példakép. Te azonban, Isten embere, menekülj ezektõl! Törekedjél inkább igaz lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. * 12. Vívd meg hit jó harcát! Szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, erre tetted le számos tanú elõtt az igaz hitvallást. * 13. Parancsolom neked Isten nevében, aki mindennek életet ad, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus elõtt tanúságot tett az igaz hitvallás mellett: * 14. tartsd meg a parancsot bûntelenül és feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. * 15. Az õ eljövetelét a boldog és egyedüli Uralkodó, a királyok Királya és az uralkodók Ura valósítja meg, * 16. aki egyedül halhatatlan, s megközelíthetetlen világosságban lakik, akit senki nem látott, s nem is láthat: tisztelet neki és örök hatalom! Amen. * 17. E világ gazdagainak hagyd meg, hogy ne kevélykedjenek, és ne bizakodjanak a bizonytalan vagyonban, hanem az (élõ) Istenben, aki bõven megad nekünk mindent megélhetésünkre. * 18. Legyenek jótékonyak, gazdagodjanak jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak. * 19. Így biztos alapot gyûjthetnek a jövõre, és elnyerik az igaz életet. * Befejezés * 20. Timóteus, õrizd meg a rád bízott kincset! Kerüld az istentelen, üres fecsegést és az áltudomány ellentmondásait. * 21. Vannak, akik ezeket vallják és el is tévelyedtek a hittõl. Kegyelem veletek! (Amen.)