Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

december 2, 2009 havi archívum

2. szerda (Szent Lúciusz, Szent Szilvánusz)

Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk!

Iz 25,6-10a

Készít majd a Seregek Ura minden népnek ezen a hegyen zsíros lakomát, lakomát színborokból, zsíros, velős falatokból, letisztult színborokból. Ezen a hegyen leveszi a leplet, a leplet, amely minden népre ráborult, és a takarót, amely minden nemzetre ráterült. Az Úr Isten eltávolítja örökre a halált, és letörli a könnyet minden arcról, népe gyalázatát elveszi az egész földről. Bizony, az Úr szólott! Ezt mondják majd azon a napon: ,,Íme, a mi Istenünk ő, benne reméltünk, hogy megszabadít minket. Ő az Úr, benne reméltünk, ujjongjunk és örvendezzünk szabadításán! Mert az Úr keze nyugszik ezen a hegyen.” Eltapossák Moábot a lakóhelyén, mint ahogy eltapossák a szalmát a trágyalében;

Zs 22

Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem. Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért. Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem. Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem; olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted. Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig.

Mt 15,29-37

Jézus ezután eltávozott onnan, és elment a Galileai tenger mellé. Fölment a hegyre és ott leült. Nagy tömeg jött oda hozzá, velük együtt sánták, vakok, nyomorékok, némák és sok másféle beteg. Letették őket a lábaihoz, ő pedig meggyógyította őket. A tömeg csodálkozott, amikor látta a némákat beszélni, a bénákat meggyógyulni, a sántákat járni, a vakokat látni, és magasztalták Izrael Istenét. Ezután Jézus magához hívta tanítványait és azt mondta nekik: ,,Sajnálom a tömeget, mert íme, már három napja velem vannak és nincs mit enniük. Nem akarom őket étlen elbocsátani, nehogy ellankadjanak az úton.” A tanítványok ezt felelték neki: ,,Honnan lenne a pusztaságban annyi kenyerünk, hogy jóltartsunk ekkora tömeget?” Jézus megkérdezte tőlük: ,,Hány kenyeretek van?” Azt felelték: ,,Hét, és néhány apró halunk.” Erre megparancsolta a tömegnek, hogy telepedjék le a földre. Azután fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megszegte, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a tömegnek. Ettek mindannyian, és jóllaktak. A megmaradt darabokat felszedték, hét tele kosárral.

Pál apostol leleve a zsidókhoz * 2. fejezet

1. Ezért kell annál pontosabban megtartanunk mindazt, amit hallottunk, hogy a céltól el ne sodródjunk. * 2. Ha ugyanis már az angyalok által meghirdetett igének akkora ereje volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség elvette méltó büntetését, * 3. hogyan menekülnénk meg mi, ha nem törõdünk ilyen magasztos üdvösséggel? Hiszen az Úr kezdte hirdetni, majd a fültanúk tanúskodtak hûségesen mellette, * 4. Isten pedig velük együtt igaznak bizonyította jelekkel, csodákkal, különbözõ hatalomnyilvánításokkal meg a Szentlélek tetszése szerint osztott adományokkal. * 5. Az emberiség megváltó királya. Az eljövendõ világot, amelyrõl beszélünk, nem angyalok alá rendelte Isten. * 6. Sõt, egy helyütt valaki nyomatékosan ki is fejezte: “Mi hát az ember, hogy eszedbe jut, s az ember fia, hogy meglátogatod? * 7. Angyalaid alá csak kevéssel aláztad, dicsõséggel, nagysággal koronáztad, * 8. (fölébe rendelted kezed minden mûvének,) lába alá vetetted a mindenséget.” Azzal ugyanis, hogy mindent uralma alá vetett, semmit sem hagyott, ami ne volna alávetve neki. Most azonban még nem látjuk, hogy minden uralma alatt állna. * 9. Azt viszont látjuk, hogy Jézus, aki kevéssel lett kisebb az angyaloknál, a halál elszenvedéséért a dicsõség és nagyság koronáját kapta, hiszen Isten irgalmas akaratából mindenkiért megízlelte a halált. * 10. Illõ volt ugyanis, hogy Isten, akiért és aki által a mindenség lett, úgy vezesse dicsõségre számos fiát, hogy üdvösségük szerzõjét a szenvedés útján tegye tökéletessé. * 11. Hiszen egytõl van mindkettõ: a megszentelõ és megszentelt is. * 12. Ezért nem szégyelli, hogy testvéreinek hívja õket, amikor azt mondja: “Hirdetlek majd testvéreimnek téged, gyülekezetben áldom dicsõséged.” * 13. Továbbá: “Bizalommal ráhagyatkozom.” * 14. Majd ismét: “Íme én és gyermekeim, akiket Isten nekem adott.” * 14. Mivel pedig a gyermekek teste-vére közös, ugyanúgy részesült azokban õ is. * 15. Így akarta halála által legyõzni azt, aki a halálon uralkodott, tudniillik az ördögöt, és így akarta fölszabadítani azokat, akik a halál félelmébõl egész életükön át szolgasorban sínylõdtek. * 16. Hiszen nem az angyaloknak fogta pártját, hanem Ábrahám utódainak. * 17. Minden tekintetben hasonlóvá kellett tehát lennie testvéreihez, hogy irgalmas és Istenhez hûséges fõpap legyen és kiengesztelje a nép bûneit. * 18. Így, mivel maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik kísértésbe esnek.

Pál apostol leleve a zsidókhoz 1. fejezet * Bevezetés

1. Miután többféleképpen és különbözõ módon szólt hajdan Isten a próféták útján az atyákhoz, * 2. e végsõ korszakban Fia által szólt hozzánk. Õt rendelte a mindenség örökösévé, hiszen általa teremtette a világot is. * 3. Dicsõségének kisugárzása és lényének képmása õ, aki hathatós szavával fenntartja a mindenséget. Miután pedig a bûntõl megváltott, az isteni Felség jobbjára ült a magasságban, * 4. s annyival kiválóbb lett az angyaloknál, amennyivel az övéknél különb nevet örökölt. * Az Újszövetség magasabb rendû az Ószövetségnél * Krisztus személyének fölsége * 5. Krisztus kiválóbb az angyaloknál. Ugyan melyik angyalnak mondta valaha Isten:”Az én Fiam vagy, én ma szültelek”?Vagy pedig:”Én atyja leszek, õ meg a Fiam”? * 6. Mikor aztán elsõszülöttjét bevezeti a világba, azt mondja:”Imádja õt Isten minden angyala.” * 7. Az angyalokról viszont:”A gyors szelek a te angyalaid, tüzes villámok szolganépeid.” * 8. Fiának ellenben:”Trónod, Isten, áll örök idõre, királyi pálcád igazság vesszõje, * 9. igazságot szeretsz, gonoszságot gyûlölsz, azért kent fel Isten, a te Istened, a vigasságnak olajával, minden barátaid felett.” * 10. Továbbá:”Kezdetben, Uram, a földet teremtetted, az egek a te kezedbõl születtek, * 11. elmúlnak mindezek, te megmaradsz, mint ócska köntös, úgy avulnak el, * 12. mindent mint rossz ruhát a változásnak adsz, te pedig ugyanaz vagy, és éveid nem fogyatkoznak el.” * 13. Ugyan melyik angyalnak mondta valaha:”Jobbom felõl foglalj helyet, míg lábad alá zsámolyul alázom valamennyi ellenségedet.” * 14. Ugye szolgáló lelkek õk valamennyien? Küldetésüket azoknak szolgálatára kapták, akik örökölni fogják az üdvösséget.