Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

december 5, 2009 havi archívum

Pál apostol leleve a zsidókhoz * 10. fejezet

1. Áldozatának megváltó ereje. Mivel a törvény csak árnyéka a jövendõ javaknak s nem teljes képe a valóságnak, még azokkal az áldozatokkal sem tehette tökéletessé az áldozatok bemutatóit, amelyeket évrõl évre megszakítás nélkül mutattak be. * 2. Vajon nem hagyták volna abba különben az áldozatokat, ha egyszeri megtisztulás után az áldozó nem érezte volna lelkiismeretében a bûnt? * 3. De hiszen éppen ezek emlékeztettek évrõl évre a bûnre. * 4. Lehetetlen ugyanis, hogy bikák és bakok vére bûnöket töröljön el. * 5. Ezért mondja, amikor a világba lép: “Nem kell neked a véres és az ételáldozat, de embertestet alkottál nekem, * 6. engesztelés sem kedves, s égõ áldozat. * 7. Így szóltam hát: itt jövök, Istenem, hogy akaratodat megtegyem, amint a könyvtekercsben írva van.” * 8. Elõször azt mondja: “Véres és ételáldozat, engesztelõ és égõ áldozat nem kell s nem is tetszik neked” – áldozatok, amelyeket a törvény szerint mutatnak be. * 9. Azután így folytatja: “Azért jövök, hogy akaratodat megtegyem.” Eltörli az elsõt, hogy helyébe állítsa a másodikat. * 10. Ez az akarat Jézus Krisztus testének föláldozásával egyszer s mindenkorra megszentelt minket. * 11. Azonkívül minden pap nap nap után szolgálatba áll, és gyakran mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, éppen mivel nincs erejük arra, hogy a bûnt eltöröljék. * 12. Õ viszont csak egy áldozatot mutatott be a bûnökért, s örökre ott ül Isten jobbján. * 13. Most már csak arra vár, “míg lába alá zsámolyul alázza valamennyi ellenségét”. * 14. Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. * 15. Errõl tesz tanúságot a Szentlélek is, amikor így szól. * 16. “Ez az a szövetség, melyet ama napok után kötök velük, mondja az Úr: szívükbe öntöm törvényeimet, és elméjükbe vésem, * 17. bûneikre és törvényszegésükre többé nem emlékezem.” * 18. Ahol pedig ezek bocsánatot nyertek, nincs többé bûnért való áldozat. * Állhatatos hitvallás az új szövetség mellett * 19. Buzdítás az állhatatosságra. Testvéreim, Krisztus vérének erejében megvan tehát a reményünk arra, hogy beléphetünk a Szentek Szentjébe. * 20. Ez az új életút, melyet a függönyön, vagyis tulajdon testén keresztül nyitott nekünk. * 21. Fõpapunk is van, akit Isten háza fölé rendelt. * 22. Járuljunk hozzá õszinte szívvel, teljes hívõ bizalommal, hiszen a rossz lelkiismerettõl megtisztult a szívünk, és testünk is tiszta vízben mosdott. * 23. Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk hitvallásában, mert hûséges az, aki az ígéretet tette. * 24. Legyen gondunk arra, hogy szeretetre és jótettre buzdítsuk egymást. * 25. Összejöveteleinkrõl ne maradjunk el mint némelyek szoktak, hanem buzdítsuk egymást annál inkább, minél közelebb érzitek a napot. * 26. Ha ugyanis az igazság fölismerése után szántszándékkal vétkezünk, nem használ a bûnért való áldozat, * 27. hanem rettenetes ítélet és lángoló tûz vár ránk, mely megemészti a lázadókat. * 28. Aki Mózes törvényét szegi meg, annak két vagy három tanú szavára irgalom nélkül meg kell halnia. * 29. Gondolhatjátok, mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az, aki lábbal tiporja az Isten Fiát, semmibe veszi a szövetség vérét, mely õt megszentelte, a kegyelem Lelkét pedig megveti! * 30. Ismerjük õt, aki így szólt: “Enyém a megtorlás, én megfizetek.” Majd ismét: “Ítéletet mond az Úr népe fölött.” * 31. Rettenetes az élõ Isten kezébe jutni. * 32. Emlékezzetek csak az elmúlt idõkre, amikor a megvilágosodásban részesültetek és helytálltatok annyi küzdelemben és szenvedésben. * 33. Egyrészt a gyalázatnak és zaklatásoknak kitéve nevetség tárgyává lettetek, másrészt részvéttel kísértétek azokat, akikkel így bántak. * 34. Együtt szenvedtetek a foglyokkal és vagyonotok elrablását is örömmel viseltétek abban a tudatban, hogy értékesebb és maradandóbb javaitok vannak. * 35. Ezért ne veszítsétek el bizalmatokat, hiszen nagy jutalom jár érte. * 36. Állhatatosaknak kell lennetek, hogy Isten akaratát teljesítve elnyerjétek az ígéretet. * 37. “Már csak rövid, nagyon rövid az idõ, aztán eljön az eljövendõ, s nem késik. Az igaz ember a hitbõl él. * 38. De ha elpártol, nem telik benne kedvem.” * 39. Mi nem tartozunk az elpártolók közé, akik elkárhoznak, hanem a hívõk közé, akik megmentik a lelküket.

Pál apostol leleve a zsidókhoz * 9. fejezet

1. Az ószövetségi áldozatok tökéletlensége. Mindenesetre volt az elõzõ szövetségnek is istentiszteleti rendtartása és földi szentélye: * 2. egy sátor, amelynek elõrészében ott állt a gyertyatartó, az asztal és a fölajánlott kenyér. Ezt szentélynek nevezték. * 3. A második függöny mögött állt az a sátor, melyet Szentek Szentjének neveztek. * 4. Ebben volt az aranytömjénezõ és a szövetség szekrénye, amelyet minden oldalról arany borított. A szekrényben õrizték a mannát tartalmazó aranyedényt, Áron kivirágzott vesszejét és a szövetség tábláit, * 5. fölötte pedig az isteni dicsõség kerubjai voltak, melyek beárnyékolták az engesztelés trónját. Ezekrõl most nem szükséges egyenként beszélnem. * 6. Mióta ezt így elrendezték, az elsõ sátorba rendszeresen beléptek az istentiszteletet végzõ papok. * 7. A másikba azonban, egyszer egy évben, egyedül a fõpap lépett be, mégpedig azzal a vérrel, melyet a maga és a nép bûneiért áldozott föl. * 8. Ezzel azt jelezte a Szentlélek, hogy a Szentek Szentjébe vezetõ út nem nyílik meg addig, amíg az elsõ sátor fönnáll. * 9. Ez a jelen idõre vonatkozik. Ott olyan ajándékot és áldozatot mutatnak be, melyek a bemutatót lelkiismeretben nem tehetik tökéletessé. * 10. Hiszen csak testi szertartások, amelyek ételbõl, italból és különbözõ tisztálkodásból állnak és csak az újjárendezés idejéig köteleznek. * 11. Az új szövetség tökéletes áldozata. Krisztus azonban mint a jövendõ javak fõpapja jelent meg és belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem e világból való. * 12. Nem is bakok vagy borjak vérével, hanem tulajdon vérével lépett be egyszer s mindenkorra a Szentek Szentjébe, s örök megváltást szerzett. * 13. Ha ugyanis a bakok és bikák vére meg az üszõ hamva a tisztátalanokra hintve megszenteli õket, úgyhogy külsõleg megtisztulnak, * 14. mennyivel inkább tisztítja meg lelkiismeretünket a holt cselekedetektõl Krisztus vére – aki az örök Lélek által önmagát ajánlotta föl szeplõtelen áldozatul Istennek -, hogy az élõ Istennek szolgáljunk! * 15. Jézus az új szövetség közvetítõje. Ezért új szövetség közvetítõje õ, melyben a meghívottak a megígért örökké tartó örökségben részesülnek. Elõbb azonban az elõzõ szövetség idején elkövetett bûnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált. * 16. Ahol ugyanis végrendelet van, elõbb meg kell halnia a végrendelkezõnek, * 17. mert a végrendelet csak halál esetén jogerõs, és nem érvényes addig, amíg él a végrendelkezõ. * 18. Ezért az elsõ szövetséget sem kötötték vér nélkül. * 19. Miután ugyanis Mózes a törvény minden parancsát fölolvasta az egész nép elõtt, a bakok és borjak vérét vízzel keverte, aztán vörös gyapjúval és izsóppal meghintette magát a könyvet és az egész népet * 20. e szavakkal: “Ez a szövetség vére, amelyet Isten veletek kötött.” * 21. Ugyanúgy vért hintett a sátorra és az istentisztelet minden eszközére is. * 22. Sõt a törvény szerint majdnem minden vérrel tisztul meg, és vérontás nélkül nincsen bûnbocsánat. * 23. A mennyei dolgok elõképeinek így kellett megtisztulniuk, de maguknak a mennyeieknek ennél kiválóbb áldozatokkal. * 24. Krisztus ugyanis nem kézzel emelt szentélybe lépett be, mely a valódinak csak elõképe, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe elõtt közbenjárjon értünk. * 25. Ezért nincs szükség rá, hogy többször föláldozza magát, mint ahogy a fõpap minden évben belép a Szentek Szentjébe az idegen vérrel, * 26. különben a világ kezdete óta már többször kellett volna szenvednie. Õ azonban most, az idõk végén, egyszer s mindenkorra megjelent, hogy önmagát föláldozva eltörölje a bûnt. * 27. Amint az a rendelkezés, hogy az ember egyszer haljon meg s utána az ítélet következzék, * 28. úgy Krisztus is egyszer áldozta föl magát, hogy elvegye sokak bûnét. Másodszor nem a bûn miatt jelenik meg, hanem hogy üdvözítse azokat, akik rá várnak.

2009. december 5., szombat Az ősegyház példáját követve

Szükségszerű, hogy a papok a hit fényénél mérlegeljék mindazokat a dolgokat, melyekkel életük folyamán találkoznak, hogy megtanulják azokat helyesen, Isten akarata szerint fölhasználni, s képesek legyenek elutasítani mindazt, ami küldetésükben gátolná őket. Az egyházi hivatalt ne tekintsék kereseti forrásnak, a belőle származott jövedelmet ne is fordítsák családi vagyonuk növelésére.

Hivatásuk többre, az önkéntes szegénységre szól, hogy még nyilvánvalóbban hasonlóbbá váljanak Krisztushoz, és szabadabbá a szent szolgálatra. Mert Krisztus, noha gazdag volt, értünk szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjunk. Az apostolok példájukkal tanúsították, hogy Isten ingyenes ajándékát ingyen kell továbbadni, és tudtak bővelkedni, de szűkölködni is.

Sőt, a rendelkezésre álló javaknak bizonyos fokú közös használata – annak a vagyonközösségnek mintájára, melyről az ősegyház története oly elismerően szól – a legjobb utakat készíti a lelkipásztori szeretet számára.

Presbyterorum ordinis 17.

5. szombat

Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz

Iz 30,18-21.23-26

Az Úr azonban arra vár, hogy kegyelmezzen nektek, és ezért fölkel, hogy irgalmazzon nektek. Mert az ítéletnek Istene az Úr; boldogok mind, akik benne reménykednek! Bizony, Sion népe, aki Jeruzsálemben laksz, többé nem fogsz sírni; biztosan megkegyelmez neked kiáltásod hangjára, amint meghallja, válaszol neked. Bár az ínség kenyerét adja nektek az Úr, és a nyomorúság vizét, de nem rejtőzik el többé tanítód, hanem szemed látni fogja tanítódat, és füled meghallja az igét, mely mögötted szól: ,,Ez az út, ezen járjatok!”, amikor jobbra vagy balra letérnétek. Akkor esőt fog adni magodra, mellyel beveted a földet, és a föld termésének kenyere bőséges és tápláló lesz. Jószágod azon a napon tágas legelőn legel majd, és a tehenek meg szamárcsikók, melyek a földön dolgoznak, sózott takarmányt esznek, amelyet rostával és szórólapáttal tisztítottak meg. Minden magas hegyen és minden kiemelkedő dombon patakok és vízfolyások erednek a nagy öldöklés napján, amikor ledőlnek a tornyok. Olyan lesz a hold fénye, mint a napnak fénye, és a nap fénye hétszeres lesz, mint hét nappalnak a fénye, azon a napon, amelyen bekötözi az Úr népe sérülését, és verésének sebhelyét meggyógyítja.

Zs 146

ALLELUJA. Dicsérjétek az Urat, mert jó neki zengeni, gyönyörűség hirdetni Istenünk dicséretét. Felépíti az Úr Jeruzsálemet, egybegyűjti Izrael szétszórtjait. Meggyógyítja a megtört szívűeket, sebeiket bekötözi. A csillagoknak sokaságát megszámlálja, és nevén szólítja valamennyit. Nagy a mi Urunk, nagy az ő hatalma, nincs határa bölcsességének. Fölkarolja az Úr a szelídeket, de a bűnösöket porig alázza. Énekeljetek az Úrnak hálaadással, Istenünknek lanttal zengjetek. Ő borítja el felhőkkel az eget, és készít esőt a földnek. Ő sarjaszt füvet a hegyeken, és növényeket az emberek hasznára. Ő ad enni az állatoknak, a hozzá kiáltó hollófiókáknak. Nem a ló erejében telik kedve, sem a férfi lábszárában öröme. Azokban leli örömét az Úr, akik félik őt, azokban akik irgalmában bíznak.

Mt 9,35 – 10,1.6-8

Jézus bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden gyengeséget. Mikor a tömegeket látta, megesett rajtuk a szíve, mert elgyötörtek voltak és levertek, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok [Ez 34,5]. Erre így szólt tanítványaihoz: ,,Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.” Ezután magához hívta a tizenkét tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: ,,Elközelgett a mennyek országa!” Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!