Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

december 10, 2009 havi archívum

Jakab apostol levele * 5. fejezet

1. A gazdagság veszélyei. Rajta, ti gazdagok, zokogjatok s jajgassatok a rátok törõ nyomorúság miatt! * 2. Gazdagságtok megrothad, ruhátokat moly emészti! Aranyotok, ezüstötök megrozsdásodik! * 3. Rozsdája vád lesz ellenetek és megemészti testeteket, mint a tûz! Még az utolsó napokban is (ítéletet hozó) kincseket gyûjtöttetek magatoknak. * 4. Lám a munkabér, amelyet a földjeiteket learató munkásoktól visszatartottatok, az égre kiált, s az aratók jajszava a Seregek Urának fülébe jut. * 5. Ti a földön bõségben éltetek és dõzsöltetek, de a leölés napjára hizlaltátok szíveteket. * 6. Elítéltétek és megöltétek az Igazat, s õ nem állott ellen nektek. * intelmek * 7. Intés a türelemre. Legyetek tehát türelmesek, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Hiszen a földmûvelõ is nagy türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és késõi esõt meg nem kapja. * 8. Legyetek hát ti is türelemmel, és legyetek állhatatos szívûek! Közel az Úr eljövetele. * 9. Ne zúgolódjatok egymás ellen, testvéreim, hogy el ne ítéljenek. A bíró már az ajtóban áll! * 10. Testvérek, a bajok állhatatos elviselésében és a türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. * 11. Lám, boldogoknak mondjuk azokat, akik kitartottak. Hallottatok Jób türelmérõl és tudjátok, hogyan intézte sorsát az Úr. Hiszen irgalmas az Úr és könyörületes. * 12. Mindenekelõtt, testvéreim, ne esküdözzetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Igenléstek legyen: igen, tagadástok: nem! Különben ítélet fog sújtani titeket. * 13. Intés a kitartó imádságra. Szomorkodik valaki köztetek? Imádkozzék. Jó kedve van? Énekeljen zsoltárokat. * 14. Beteg valaki köztetek? Hívassa az egyház elöljáróit. Imádkozzanak fölötte s kenjék meg olajjal az Úr nevében. * 15. A hitbõl fakadó imádság üdvére lesz a betegnek és az Úr megkönnyebbíti õt, ha pedig bûnben van, bocsánatot nyer. * 16. Valljátok meg tehát egymásnak bûneiteket és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Sokat tehet az igaznak odaadó könyörgése. * 17. Illés hozzánk hasonló (gyarló) ember volt. Buzgón könyörgött, hogy esõ ne hulljon a földre. Nem is hullott három éven és hat hónapon keresztül. * 18. Majd újból imádkozott, mire az ég esõt adott, a föld megtermette gyümölcsét. * 19. Testvéreim, ha valaki jó útra téríti azt, aki letévedt közületek az igazság útjáról, tudja meg: * 20. aki visszatéríti a bûnöst téves útjáról, a halálból menti meg a lelkét, és számos bûnt eltakar.

Jakab apostol levele * 4. fejezet

1. Kapzsiság. Honnan a háborúskodás és pártoskodás köztetek? Honnan, ha nem bûnös kívánságaitokból, melyek tagjaitokban viaskodnak? * 2. Kívántok valamit, de nem teljesül. Öltök és irigykedtek, de nem juthattok semmihez. Veszekedtek és pöröltök, s mégsem értek el semmit, mert nem kértek. * 3. S ha kértek, nem kaptok, mert helytelenül kértek, hiszen bûnös kívánságaitok kielégítésére akarjátok fordítani. * 4. Világias lelkület. Ti házasságtörõk, nem tudjátok, hogy a világgal való barátkozás ellenségeskedés az Istennel? Aki tehát a világnak akar barátja lenni, ellensége lesz Istennek. * 5. Vagy azt gondoljátok, hiába mondja az Írás: féltékenyen szeret a Lélek, mely bennünk lakik? * 6. Annál gazdagabb azonban kegyelme, amelyet ránk áraszt. Azért mondja másutt: “Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.” * 7. Vessétek hát alá magatokat Istennek. Az ördögnek viszont álljatok ellen, akkor majd megfut elõletek. Közeledjetek Istenhez, s õ is közeledni fog hozzátok. * 8. Mossátok le kezeteket, ti bûnösök, s tisztítsátok meg szíveteket, ti ingadozó lelkûek! * 9. Érezzétek nyomorúságtokat, szomorkodjatok és sírjatok! Nevetéstek forduljon gyászra, örömötök pedig búsulásra! * 10. Alázkodjatok meg az Úr elõtt, õ majd fölmagasztal titeket. * 11. Szeretetlenség. Testvéreim, ne rágalmazzátok egymást. Aki rágalmazza vagy megítéli testvérét, a törvényt rágalmazza és a törvényt ítéli meg. Ha pedig a törvényt ítéled meg, nem vagy a törvény megtartója, hanem bírája. * 12. Egy a törvényhozó és a bíró: õ, akinek hatalma van, hogy fölmentsen vagy elmarasztaljon. Te pedig ki vagy, hogy felebarátodat megítéled? * 13. Evilági okosság. Rajta hát, mondjátok csak: “Ma vagy holnap abba a városba indulunk, ott töltünk egy évet, kereskedünk és nyerészkedünk.” * 14. Hiszen azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Ugyan mi az életetek? Csak pára, mely rövid ideig látszik, azután elenyészik. * 15. Ehelyett ezt kellene mondanotok: “Ha az Úr akarja, élni fogunk, s ezt vagy azt fogjuk tenni.” * 16. Ti pedig kevélyek vagytok és dicsekvõk. Minden ilyen dicsekvés rossz. * 17. Aki tehát tudja, mi a jó, de nem teszi, az vétkezik.

Jakab apostol levele * 3. fejezet

1. A nyelv megfékezése. Testvéreim, ne akarjatok nagyon sokan tanítókká lenni. Tudjátok meg, hogy ezzel csak annál súlyosabb ítélet vár rátok. * 2. Hiszen úgyis sok dologban vétünk mindannyian. Aki szavában nem vét, az tökéletes férfi, az féken tudja tartani egész testét is. * 3. Ha a lónak zablát vetünk szájába, hogy engedelmességre szorítsuk, egész testét irányítani tudjuk. * 4. Lám a nagy hajót, még ha erõs szél hajtja is, a kis kormány oda irányítja, ahová a kormányos akarja. * 5. Így a nyelv is kicsiny testrész ugyan, de nagy dolgokat visz végbe. Lám a csekély tûz mekkora erdõt gyújt föl. * 6. A nyelv is tûz, gonoszsággal telt világ. Tagjaink közül a nyelv az, amely beszennyezi egész testünket, sõt, a pokoltól lángra lobbanva, egész életutunkat fölégeti. * 7. Valamennyi vadállat, madár, csúszómászó és tengeri állat természete megszelídíthetõ, s az ember meg is szelídíti õket, * 8. a nyelvet azonban senki emberfia meg nem szelídítheti, mert nyughatatlanul gonosz, s tele van halálos méreggel. * 9. A nyelvvel áldjuk az Urat, a mi Atyánkat, de vele átkozzuk is az embert, bár Isten képmására alkotott teremtmény. * 10. Ugyanabból a szájból ered az áldás és az átok. Testvéreim, ennek nem volna szabad megtörténnie! * 11. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból ont édes és keserû vizet? * 12. S teremhet-e, testvéreim, a fügefa olajbogyót, vagy a szõlõtõ fügét? A sós forrás sem ont édes vizet. * Földi bölcsesség * 13. A kétféle bölcsesség. Ki bölcs és értelmes köztetek? Bizonyítsa kifogástalan életével, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. * 14. Ám ha keserû irigység és vetélkedés van szívetekben, ne büszkélkedjetek, meghazudtolva az igazságot. * 15. Ez nem fölülrõl származó bölcsesség, hanem földi, érzeki, sõt ördögi. * 16. Ahol ugyanis irigység és versengés van, ott békétlenség uralkodik, meg minden más hitványság. * 17. Az a bölcsesség azonban, amely fölülrõl származik, elõször is ártatlan, aztán békeszeretõ, szerény, engedékeny, (jórahajló), irgalommal és jótékonysággal teljes, nem kérkedõ és nem alakoskodó. * 18. Az igaz élet magját békében vetik el a békeszeretõk.

2009. december 10., csütörtök Az egység szerelmesei

Szükséges, hogy isteni segítséggel, az egység szolgálatában éljünk, az egység szerelmesei, szolgái, apostolai, prófétái és vértanúi legyünk. Íme azok az élet-, illetve munkaterületek, ahol Isten cselekésre indít bennünket:

a) Semmi olyat ne tegyünk vagy mondjunk, ami az egyenetlenséget szolgálja, ami intrikákhoz vezethet, bizalmatlanságot vagy fagyott légkört válthat ki.

b) Figyeljünk arra, hogy ne vezessen minket a csalárdság atyja és követei, akik gyakran erényes emberek, jó barátok, de akiket mégis eszközül használ fel a Gonosz.

c) Leljük örömünket a vetélkedések megszüntetésében, az egység előmozdításában, amikor sikerül a teremtmények jó oldalát fölfedeztetni, a párbeszédet szolgálni.

Az egység iránti szomjúságnak magában kell foglalnia minden idők és helyek összes teremtményét: valamennyi fajt, pártot és vallást.

Dom Hélder Câmara

10. csütörtök

Én megsegítelek – így szól az Úr, a te megváltód

Iz 41,13-20

Mert én vagyok az Úr, a te Istened, aki megragadom jobbodat, és így szólok hozzád: ,,Ne félj, én megsegítelek! Ne félj, te férgecske, Jákob, te kis bogár, Izrael! Én megsegítelek”, — mondja az Úr, a te megváltód, Izrael Szentje. — Íme, cséplőszánná teszlek téged, új és éles fogú cséplőhengerré. Hegyeket csépelsz és törsz össze, halmokat zúzol pozdorjává. Feldobod őket, és a szél elviszi, a szélvihar szétszórja őket. Te pedig ujjongsz majd az Úrban, és Izrael Szentjében dicsekszel. A szegények és a szűkölködők vizet keresnek, de nincs, nyelvük a szomjúságtól kiszárad. Én, az Úr, meghallgatom őket, én, Izrael Istene, nem hagyom el őket. Folyókat fakasztok a kopár dombokon, és a völgyek közepén forrásokat; a sivatagot bővizű tóvá teszem, és a kiaszott földet vizek forrásává. A sivatagban cédrust növesztek, akácot, mirtuszt és olajfát; a pusztában fenyőt ültetek, szilfát és ciprust egymás mellé, hogy lássák és megtudják, megfontolják és mindjárt megértsék: az Úr keze művelte ezt, és Izrael Szentje teremtette.

Zs 144,1-13

Dicséret. Dávidtól. Magasztallak téged, Istenem, királyom, s áldom nevedet örökkön örökké. Áldalak téged mindennap, és dicsérem nevedet örökkön örökké. Nagy az Úr és méltó a dicséretre, nagysága fölfoghatatlan. Nemzedék nemzedéknek dicséri alkotásaidat és hirdeti hatalmadat. Elmondják szentséged fölséges dicsőségét, elbeszélik csodáidat. Elmondják félelmetes erődet, és hirdetik nagyságodat. Megemlékeznek túláradó jóságodról, igazságodat ujjongva ünneplik. Irgalmas az Úr és könyörületes, hosszantűrő és nagyirgalmú. Jó az Úr mindenkihez, és könyörületes minden teremtményéhez. Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és áldjanak szentjeid. Országod dicsőségét hirdessék és beszéljék el hatalmadat, hogy megismertessék az emberek fiaival hatalmadat, és országodnak fölséges dicsőségét. A te országod örökké tartó ország, és uralmad nemzedékről nemzedékre fönnáll. Hűséges az Úr minden igéjében, és szentséges minden tettében.

Mt 11,11-15

Bizony, mondom nektek: asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb őnála. A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mostanáig erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják el azt. Az összes próféta és a törvény Jánosig erről jövendölt; és ha el akarjátok őt fogadni: igen, ő Illés, aki eljön. Akinek van füle, hallja meg.

Jakab apostol levele * 2. fejezet

1. Õrizkedjetek a személyválogatástól. Testvéreim! Ha hisztek dicsõséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók. * 2. Például gyülekezetetekbe belép egy aranygyûrûs, fényes öltözetû férfi, s bemegy egy kopott ruhájú szegény is. * 3. Ti a fényes öltözetûre figyeltek és azt mondjátok neki: foglalj kényelmesen helyet itt! A szegényre viszont rászóltok: te állj oda! Vagy pedig: ülj a zsámolyra, lábam elé! * 4. Ugye különbséget tesztek magatokban és igazságtalan gondolkozású bírák vagytok? * 5. Halljátok csak, szeretett testvéreim, ugye az Isten éppen azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények, hogy gazdagokká tegye õket a hitben, sõt örököseivé is annak az országnak, melyet az õt szeretõknek ígért? * 6. Ti pedig lenézitek a szegényt. Hát nem a gazdagok nyomnak el titeket erõszakkal s hurcolnak a törvény elé? * 7. Nem õk becsmérlik azt a jó nevet, amelyrõl elneveztek titeket? * 8. Ha ellenben az Íráshoz híven teljesítitek a királyi törvényt: “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” – helyesen teszitek. * 9. De ha személyválogatók vagytok, bûnt követtek el, s a törvény mint törvényszegõket elmarasztal. * 10. Aki az egész törvényt megtartja, de egy dologban vét, az egész ellen vétkezik. * 11. Aki ugyanis azt mondta: “Ne paráználkodjál”, azt is megparancsolta: “Ne ölj.” Ha tehát nem paráználkodol, ellenben ölsz, törvényszegõvé lettél. * 12. Úgy beszéljetek s úgy cselekedjetek, mint akik a szabadság tötvényének felelõsek. * 13. Irgalom nélkül sújtja az ítélet azt, aki nem gyakorolt irgalmasságot. Az irgalmasság azonban gyõzelmet arat az ítéleten. * 14. A jócselekedetek gyakorlása. Mit használ, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei azonban nincsenek? Vajon üdvözítheti õt a hit? * 15. Mondjuk, hogy egy testvérnek vagy nõvérnek nincs ruhája, s a mindennapi élelemben szükséget szenved. * 16. Ha mármost egyiktek azt mondja: “Menjetek békével! Melegedjetek! Lakjatok jól!” – de nem adja meg nekik, amire életük fönntartására szükségük van, ugyan mit használ az nekik? * 17. Ugyanígy van a hittel is: ha nincsenek cselekedetei, önmagában holt. * 18. De valaki azt mondhatná: neked hited van, nekem pedig cselekedeteim. Mutasd meg nekem tettek nélküli hitedet, akkor én tetteimbõl bizonyítom hitemet. * 19. Te hiszed, hogy egy az Isten? Jól teszed. Ezt azonban az ördögök is hiszik – és mégis rettegnek. * 20. Meg akarsz gyõzõdni, te oktalan ember, hogy tettek nélkül meddõ a hit? * 21. Vajon Ábrahám atyánk nem tettei alapján igazult-e meg, mivel fiát, Izsákot föláldozta az oltáron? * 22. Ebbõl láthatod, hogy a hit közremûködött ugyan tetteivel, de csak a tettek által vált tökéletessé. * 23. Így teljesedett be az Írás szava: “Ábrahám hitt Istennek, s ez megigazulására szolgált” és ezért “Isten barátjának” nevezték. * 24. Látjátok tehát, hogy tettek által igazul meg az ember, s nem csupán a hit által. * 25. Ugye a parázna Rácháb is a tettek által igazult meg, mert befogadta a kémeket, s aztán más úton bocsátotta el õket? * 26. Amint a test lélek nélkül halott, úgy a hit is halott tettek nélkül.

Jakab apostol levele 1. fejezet

1. Címzés. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája üdvözletét küldi a szórványban élõ tizenkét törzsnek. * Mennyei bölcsesség * 2. Öröm a megpróbáltatásban. Nagy örömnek tartsátok, testvéreim, ha különféle megpróbáltatás ér. * 3. Hiszen tudjátok, hogy hitetek erõpróbája állhatatosságot eredményez, az állhatatosság pedig tökéletessé teszi a cselekedetet. * 4. Így lesztek minden fogyatkozás nélkül tökéletesek és feddhetetlenek. * 5. Ha pedig valamelyiketek bölcsességre szorul, kérjen Istentõl, aki mindenkinek bõven, szemrehányó szavak nélkül ad, és meg is kapja, * 6. csak bizalommal kérjen és csöppet se kételkedjék. Aki ugyanis kételkedik, hosonlít a tengerhez, amit felver a szél és hullámait ide-oda hányja. * 7. Ne gondolja hát az ilyen tétova ember, aki minden tettében határozatlan, * 8. hogy mit is kap az Úrtól. * 9. Elfordulás a világtól. Az alacsony sorú dicsekedjék méltóságával, * 10. a gazdag ezzel szemben nyomorúságával, hiszen lemúlik, amint a mezõ virága. * 11. Felkel ugyanis a nap, és perzselõ hevével elszárítja a virágot: szirma lehull és színpompája odavész. Így enyészik el majd a gazdag is minden vállalkozásával. * 12. Boldog az az ember, aki állja a megpróbáltatást, mert ha hûnek bizonyul, elnyeri az élet koronáját, melyet Isten azoknak ígért meg, akik szeretik õt. * 13. Senki se mondja a kisértés idején: az Isten kísért engem. Isten nem kísérthetõ a rosszra, de maga sem kísért senkit. * 14. Mindenki úgy esik kísértésbe, hogy saját kívánsága vonzza és csábítja. * 15. A kívánság azután, mihelyt megfogant, bûnt szül, a bûn pedig, ha végrehajtják, halált okoz. * 16. Ne tévedjetek tehát, szeretett testvéreim. * 17. Felülrõl, a világosság Atyjától csak jó adomány, csak tökéletes ajándék származik. Nála nincsen változás, sem árnyéka a változandóságnak. * 18. Szabad akaratából hívott minket életre az igazság igéjével, hogy zsengéje legyünk teremtményeinek. * 19. Tettekben megnyilvánuló hit. Értsétek meg, szeretett testvéreim: legyen minden ember készséges a hallgatásra, de meggondolt a beszédben és nehezen haragvó. * 20. Haragjában ugyanis nem azt teszi az ember, ami Isten elõtt igazságos. * 21. Ezért vessetek el minden romlottságot és mindenféle gonoszságot, s fogadjátok szelíd készséggel a belétek oltott igét, mely meg tudja menteni lelketeket. * 22. Legyetek megvalósítói az égnek s ne csak hallgatói, különben önmagatokat csaljátok meg. * 23. Aki ugyanis csak hallgatja az igét, de nem valósítja meg, hasonlít ahhoz az emberhez, aki tükrörben szemléli természetes külsejét. * 24. Magára pillant ugyan, de továbbmegy s menten elfelejti, milyen is volt. * 25. Aki azonban figyelemsen beletekint a szabadság tökéletes törvényébe, sõt el is mélyül benne, és nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldog lesz tetteiben. * 26. Aki pedig vallásosnak tartja magát, de nem fékezi nyelvét, hanem önmagát áltatja, annak mit sem ér a vallásossága. * 27. Isten, a mi Atyánk szemében ez a tiszta és igazi vallásosság: viseld gondját a nyomorgó árvának és özvegynek s õrizd magadat tisztán e világtól.

2009. december 9., szerda A papi élet hitelessége

Talán inkább, mint valaha, a papi szolgálat hitelessége ma azon múlik, hogy a pap mennyire él a megélt egységbe gyökerezve, vagyis mennyire tud olyan életet élni, ahol a papi szolgálat a közös tanúságtétel része, ahol maga az Úr, az egyedüli Pap van jelen a közösségben.

Ha a papnak valamiben szakembernek kell lennie, akkor az a kommunió, az egység. A pap lelkisége és életformája az egység lelkisége és életformája.

A pap azonban nem tudja az egységet szolgálni, ha elszigetelten él. Ha a püspökével való egységből és presbitérium egységében él, csak akkor mutathatja meg, hogy nem ő maga cselekszik és beszél, hanem az Úr.

Klaus Hemmerle: Korunk papja

9. szerda

Akik az Úrban bíznak, erejük megújul

Iz 40,25-31

,,Kihez hasonlíthatnátok engem, hogy egyenlő volnék vele?” — mondja a Szent. Emeljétek a magasba szemeteket, és nézzétek: ki teremtette ezeket? Aki előhozza szám szerint seregüket, és mindnyájukat nevén szólítja; nagy ereje és erős hatalma miatt egyikük sem marad el. Miért mondod, Jákob, és miért szólsz így, Izrael: ,,Rejtve van utam az Úr előtt, és Istenem figyelmét igazságom elkerüli”? Vajon nem tudod? Vagy nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, aki a föld határait teremtette. Nem fárad el, és nem lankad el, bölcsessége kifürkészhetetlen. Erőt ad a fáradtnak, és az erőtlennek megsokasítja erejét. Elfáradhatnak a fiatalok, és ellankadhatnak, s az ifjak is megbotolva eleshetnek; de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak el, járnak, és nem fáradnak el.

Zs 102

Dávidtól. Áldjad, lelkem, az Urat, s egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el jótéteményeit. Ő megbocsátja minden gonoszságodat, ő meggyógyítja minden betegségedet; Ő megóvja életed a pusztulástól, ő irgalommal és kegyelemmel koronáz meg téged. Ő kielégíti javaival kívánságodat: mint a sasé, visszatér ifjúságod. Igaz dolgokat cselekszik az Úr, és igazságot szolgáltat minden elnyomottnak. Megismertette Mózessel útjait, Izrael fiaival cselekedeteit. Irgalmas és könyörületes az Úr, hosszan tűrő és nagyirgalmú. Nem tartja meg haragját mindenvégig és nem fenyeget örökké. Nem bűneink szerint bánt velünk, és nem fizetett meg nekünk gonoszságainkért. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy az ő irgalma azok számára, akik őt félik. Amilyen messze van kelet a nyugattól, olyan messzire veti tőlünk gonoszságainkat. Mint ahogy az atya könyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik. Mert ő ismeri létrejöttünket, és megemlékezik arról, hogy porból vagyunk. Olyan az ember élete, mint a fűé: kivirul, mint a mező virága, de ráfúj a szél, és nincs többé, s a helyét sem ismerik. De az Úr kegyelme öröktől fogva és örökké kíséri azokat, akik őt félik, s igazsága azok unokáit, akik megtartják szövetségét, és gondosan teljesítik parancsolatait. Az Úr az égben állította fel trónusát, és királysága mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai mind, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek szavát, mihelyt parancsának hangját meghalljátok. Áldjátok az Urat, seregei mind, szolgái, akik akaratát megteszitek. Áldjátok az Urat, művei mind, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat!

Mt 11,28-30

Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű — és nyugalmat találtok lelketeknek [Jer 6,16]. Mert az én igám édes és az én terhem könnyű.”