Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

december 11, 2009 havi archívum

Péter apostol elsõ levele * 2. fejezet

1. Vessetek le tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irígykedést és minden rágalmat. * 2. Ragaszkodás Krisztushoz. Kívánkozzatok a szellemi, hamisítatlan tej után, akár az újszülött kisdedek, hogy általa növekedjetek az üdvösségre, * 3. hiszen már tapasztaltátok, hogy jó az Úr. * 4. Ha hozzá, az eleven kõhöz járultok, melyet emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és megtisztelt, * 5. eleven kövek módjára ti is lelki templommá, szent papsággá épültök, hogy Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be. * 6. Ezért mondja az Írás: “Íme választott, becses szegletkövet rakok le Sionban, S aki benne bízik, azt szégyen nem éri.” * 7. Számotokra, hívõk számára tehát érték; a hitetlenek számára azonban ez a kõ, melyet az építõk elvetettek, szegletkõvé lett, * 8. s egyben a botlás kövévé és a botrány sziklájává. Ezek, mivel nem hisznek az igének, elbotlanak, ami már meg is történt velük. * 9. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsõségét hirdessétek, aki a sötétségbõl csodálatos világosságára hívott titeket. * 10. Ti, akik valaha nem voltatok nép, most Isten népe vagytok; akik azelõtt nem nyertetek irgalmat, most irgalomra találtatok. * 11. Tiszta élet és jótettek. Szeretteim, mint vándorokat és hontalanokat intelek titeket: tartózkodjatok a testi kívánságoktól, melyek a lélek ellen küzdenek. * 12. Viselkedjetek helyesen a pogányok között, hogy – bár azzal rágalmaznak, hogy gonosztevõk vagytok – jótetteitek láttára magasztalják majd Istent látogatása napján. * 13. Engedelmesség a fölsõbbség iránt. Engedelmeskedjetek az Úr kedvéért minden emberi méltóságnak: akár a császárnak, * 14. mint legfölsõbbnek, akár a helytartónak, akiket õ küldött a gonosztevõk megfenyítésére és a jók dicséretére. * 15. Istennek ugyanis az az akarata, hogy feddhetetlen élettel elnémítsátok az oktalanok tudatlanságát: * 16. szabad emberként, de nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójának használják, hanem mint Isten szolgái. * 17. Mindenkit becsüljetek! A testvéri közösséget szeressétek! Istent féljétek! A császárt tiszteljétek! * 18. A rabszolgák kötelességei. Szolgák! Teljes tisztelettel engedelmeskedjetek gazdátoknak, nemcsak a jónak és engedékenynek, hanem a szigorúnak is. * 19. Értékes ugyanis, ha valaki Istenhez tartozása tudatában elviseli a bántalmat, bár igazságtalanul szenved. * 20. Mi dicsõség van abban, ha hibátokért tûritek el az arculverést? De ha jót cselekesztek és ugyanakkor türelmesen szenvedtek, ez értékes Isten elõtt. * 21. Hiszen erre kaptatok hivatást, mert Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva nektek, hogy nyomdokaiba lépjetek. * 22. “Õ bûnt nem követett el, s szájában hamis szót nem találtak.” * 23. Mikor szidalmazták, a szidalmat nem viszonozta, mikor szenvedett, nem fenyegetõzött, hanem mindent az igazságos bíróra hagyott. * 24. Vétkeinket testén fölvitte a keresztfára, hogy meghaljunk a bûnnek és igaz életet éljünk. Ti az õ sajgó sebei által gyógyultatok meg: * 25. olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygõ juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondozójához.

Péter apostol elsõ levele 1. fejezet * Bevezetés

1. Címzés és apostoli üdvözlet. Péter, Jézus Krisztus apostola a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában szétszóródott hontalanoknak, * 2. akiket Isten az Atya gondviselése a Lélek megszentelése által kiválasztott az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Bõven részesüljetek kegyelemben és békességben. * 3. Hálaadás a megváltás kegyelméért. Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus halottaiból való feltámadása által, élõ reménységre szült ujjá minket: * 4. arra a romolhatatlan, szeplõtelen, hervadhatatlan örökségre, amely számotokra van fentartva a mennyben. * 5. Isten ereje a hit által meg is õriz titeket az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy a végsõ idõben kinyilvánuljon. * 6. Örüljetek tehát, ha esetleg kissé szomorkodtok is a sokféle kísértés miatt, * 7. hogy kipróbált hitetek, mely értékesebb a tûzpróbát kiállott veszendõ aranynál, dicséretre, dicsõségre és tiszteletre méltó legyen Jézus Krisztus megjelenésekor. * 8. Õt, bár nem láttátok, szeretitek, s mivel most láthatatlanul hisztek benne, kimondhatatlan és megdicsõült örömmel örvendeztek majd, amikor eléritek hitetek célját: * 9. lelketek üdvösségét. * 10. Ezt az üdvösséget kutatták és vizsgálták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemrõl jövendöltek. * 11. Azt vizsgálták, hogy mely idõre és milyen körülményekre mutat Krisztus bennünk mûködõ Lelke, mely elõre hirdette a Krisztusra váró sznevedést és a rá következõ megdicsõülést. * 12. Azt a kinyilatkoztatást kapták, hogy nem önmaguknak, hanem nektek szolgálnak mindazzal, amit most a mennybõl küldött Szentlélek által feltártak hithirdetõitek. Ennek szemléltetése még az angyalokat is vággyal tölti el. * A keresztény élet elemei * 13. Hitvallás az életszentségre. Készüljetek fel tehát lélekben, legyetek józanok és bízzatok teljesen abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor fogtok kapni. * 14. Engedelmes gyermekként ne engedjetek a korábbi tudatlanságból származó vágyaitoknak, * 15. hanem a titeket meghívó Szenthez méltóan magatok is váljatok szentté egész életmódotokban. * 16. Így szól ugyanis az Írás: “Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” * 17. S ha Atyának hívjátok õt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek tettei szerint, szent félelemmel éljétek le vándorlásotok idejét. * 18. Hiszen tudjátok, hogy nem múlandó dolog, ezüst vagy arany váltott meg öröklött, értéktelen életmódotoktól, * 19. hanem a hibátlan és szeplõtelen Báránynak, Krisztusnak drága vére. * 20. Õt (Isten) ugyan a világ teremtése elõtt kijelölte, de elõttetek csak a végsõ idõben nyilvánította ki. * 21. Õáltala hisztek Istenben, aki feltámasztotta õt halottaiból és megdicsõítette, hogy hitetek egyben Istenbe vetett remény is legyen. * 22. Felebaráti szeretet. Az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok lelketeket az õszinte testvéri szeretet számára: szeressétek tehát egymást állandóan, tiszta szívbõl. * 23. Nem veszendõ magból születtek ugyanis újja, hanem Isten élõ és maradandó igéje által, mert * 24. “Minden test olyen, mint a fûszál, s egész dicsõsge, mint mezõ virága: elhervad a fûszál és lehull a virág, de az Úr igéje örökké megmarad.” * 25. Ez pedig az az ige, amelyet nektek hirdettek.

2009. december 11., péntek Papnak lenni kapcsolatokat jelent

Márk atya kiváló ember abban az értelemben, hogy hűségesen végzi feladatait, beleértve a papi tisztaságot és az imaéletet, buzgó pap, és a szent tanítás lelkes hirdetője. De próbálj csak meg vele beszélgetni – ha egyáltalán sikerül! Próbálj csak együtt lenni vele! Jó és nagyszerű „önmagában”, de mindent lerombol, amikor kapcsolatba kerül valakivel.

Ki tudja, hány papról lehetne többé-kevésbé hasonlót mondani! Nos, ezekre az esetekre gondolva fogalmazhatnánk élesebben is: nem lehet valaki jó pap, ha önmagában jó, de alkalmatlan a kapcsolatépítésre, vagy ha belső, személyes életében sikeres, de emberi kapcsolataiban ismételten megbukik.

A kapcsolat az ember életének alapvető dimenziója, különösen annak esetében, aki azt választotta, hogy életét az üdvösség hirdetésére áldozza. Az evangélium hirdetése kapcsolatot jelent, az üdvösség kapcsolatot jelent, papnak lenni kapcsolatokat jelent.

A kapcsolat nem valami mellékes dolog, hanem a lét, az emberré válás, az egészséges ember, az igazi pap, a hiteles tanítványság lényege.

Amadeo Cencini

11. péntek (Szent I.Damazusz pápa)

Bárcsak figyeltél volna parancsaimra

Iz 48,17-19

Így szól az Úr, a te megváltód, Izrael Szentje: Én vagyok az Úr, a te Istened, aki tanítalak téged, hogy hasznodra váljék, aki vezetlek az úton, amelyen járnod kell. Ha figyeltél volna parancsaimra, olyan volna békességed, mint a folyam, és igazságod, mint a tenger hullámai; ivadékod annyi volna, mint a föveny, és méhed sarja annyi, mint homokszemei; nem veszne ki és nem tűnne el neve színem elől.

Zs 1

Boldog az az ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem áll a vétkesek útján, és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében, hanem az Úr törvényében leli kedvét, s törvényét éjjel-nappal eszében forgatja! Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében meghozza gyümölcsét, és amelynek nem hull le a lombja. Boldogul minden dolgában. Nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem úgy, miként a szálló por, amelyet elsodor a szél. Ezért a gonoszok meg nem állnak ítéletkor, sem a vétkesek az igazak gyülekezetében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, de elvész az istentelenek ösvénye.

Mt 11,16-19

Kihez is hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a gyerekekhez, akik a piacon ülnek, kiáltanak a többieknek, és mondják: ,,Furulyáztunk nektek, de nem táncoltatok, siratót énekeltünk, de nem gyászoltatok.” Mert eljött János, nem evett és nem ivott, és azt mondták: ,,Ördöge van!” Eljött az Emberfia, eszik és iszik, és azt mondják: ,,Íme, a falánk és borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja!” De a bölcsesség igazolást nyer a tettei által.”