Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

december 12, 2009 havi archívum

Péter apostol elsõ levele * 5. fejezet

1. Végsõ intelem és az örök dicsõség reménye. A közöttetek élõ elõljárókat, mint magam is elõljáró, Krisztus szenvedésének tanuja és egyben a jövõben föltáruló dicsõségének is részese, * 2. kérem, legeltessétek Isten rátok bízott nyáját: viseljétek gondját, ne kényszerûségbõl, hanem önként, Istenhez híven: ne haszonlesésbõl, hanem odaadással; * 3. ne zsarnokoskodva a választottak fölött, hanem mint a nyájnak mintaképei (jó szívvel). * 4. S ha megjelenik majd a legfõbb Pásztor, elnyeritek a dicsõség hervadhatatlan koszorúját. * 5. Ti pedig fiatalabbak, fogadjatok szót az elõljáróknak. Egymással szemben mindnyájan alázatosságot öltsetek magatokra, mert Isten a kevélyekkel szembeszáll, az alázatosaknak viszont kegyelmet ad. * 6. Alázkodjatok csak meg Isten súlyos keze alatt, hogy annakidején fölmagasztaljon titeket. * 7. Minden aggságos gondot hagyjatok rá, mert õ gondot visel rátok. * 8. Óvatosak és éberek legyetek. Ellenségtek, az ördög, mint ordító oroszlán jár körül, keresve, kit nyeljen el. * 9. Szálljatok vele szembe keményen a hit erejével, hiszen tudjátok, hogy testvéreiteket szerte a világon ugyanez a szenvedés éri. * 10. Isten pedig, minden kegyelemnek szerzõje, aki rövid szenvedéstek után (Jézus) Krisztusban örök dicsõségre hívott meg titeket, maga tesz rá alkalmassá, maga erõsít és szilárdít meg. * 11. Neki legyen (dicsõség és) hatalom mindörökkön-örökké. Amen. * Befejezés * 12. Ezt írtam nektek röviden Szilvánusz által, akit hûséges testvéreteknek tartok. Figyelmeztetlek titeket és tanusítom, hogy Isten igazi kegyelme az, amely mellé álltatok. * 13. Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni egyház, valamint fiam, Márk. * 14. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Kegyelem mindnyájatokkal, akik (Jézus) Krisztusban vagytok. (Amen.)

Péter apostol elsõ levele * 4. fejezet

1. Sorsközösségünk Krisztussal. Mivel tehát Krisztus testi életében szenvedett, ti is ugyanannak az érzületnek fegyverzetét öltsétek magatokra. Aki ugyanis testi életében szenved, * 2. szakított a bûnnel, hogy testi életének hátralévõ idejében ne emberi szenvedélyeknek, hanem Isten akaratának megfelelõen éljen. * 3. Éppen elég, hogy az elmult idõben a pogányok akaratát követtétek és bujaságban, gyönyörök közt, részegeskedésben, lakomákban és dõzsölésben, bûnös bálványimádást ûzve éltetek. * 4. Azok csodálkoznak, hogy nem tartotok velük a testiségnek ebben a posványában, és ócsárolnak miatta. * 5. De számot adnak majd annak, aki készen áll, hogy élõt-holtat megitéljen. * 6. Az evangélium ugyanis azért hangzott el a holtak elõtt is, hogy ha testükben emberi módon itélet sujtja is õket, Isten kegyébõl éljenek a Lélek által. * 7. A közeledõ itélet gondolata. Közel van mindennek a vége. Legyetek hát okosak és ügyeljetek arra, hogy helyesen imádkozzatok. * 8. Mindenekelõtt tartsatok ki egymás odaadó szeretetében, mert a szeretet sok bûnt eltakar. * 9. Legyetek vendégszeretõk egymás iránt, zokszó nélkül. * 10. Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit kiki nyert, mint Isten sokféle kegyelmének hû közvetítõi. * 11. Ha valaki beszél, mintegy Isten szavával szóljon; ha valaki szolgál, tegye azzal az erõvel, amit Isten juttat, hogy Jézus Krisztus által mindenben megdicsõüljön az Isten. Övé a dicsõség és hatalom mindörökkön-örökké. Amen. * 12. Kedveseim, ne ütközzetek meg azon a tüzes kohón, amelyen próbakép kell átjutnotok, mintha hallatlan dolog történnék veletek, * 13. hanem örvendjetek, ha résztvehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsõsége kinyilvánulásakor is szívbõl örvendhessetek. * 14. Ha Krisztus nevéért ócsárolnak, boldogok vagytok, mert az isteni Fölség Lelke pihen meg rajtatok. * 15. Egyiktek se azért szenvedjen, mert gyilkos, tolvaj, gonosztevõ vagy bitorló. * 16. De ha mint keresztény szenved, ne szégyelje, hanem dicsõítse meg Istent ezzel a hitvallással. * 17. Elérkezett ugyanis az idõ, hogy megkezdõdjék az itélkezés Isten házanépe fölött. Ha pedig rajtunk kezdõdik, mi lesz azoknak a vége, akik nem hittek Isten evangéliumának? * 18. S ha az igaz is alig menekül meg, hova lesz az istentelen és bûnös? * 19. Ezért azok is, akik Isten akarata szerint szenvednek, ajánlják lelküket jócselekedeteikkel a hûséges Teremtõnek.

Péter apostol elsõ levele * 3. fejezet

1. A házastársak kötelességei. Ugyanígy ti asszonyok is engedelmeskedjetek férjeteknek. Akkor majd azokat, akik nem hisznek az igének, az asszonyok élete beszéd nélkül is megnyeri, * 2. amikor istenfélõ, tiszta élteteket figyelik. * 3. Ékességetek ne legyen külsõséges: fodorított haj, arany karperec vagy fényes öltözet. * 4. Isten elõtt a rejtett belsõ ember értékes a maga zavartalan szelídségében és lelki nyugalmában. * 5. Így ékesítették magukat egykor az Istenben bízó asszonyok, akik férjük iránt engedelmesek voltak. * 6. Például Sára is engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának hívta. Ha tehát helyesen éltek és semmiféle fenyegetéstõl nem féltek, az õ leányaikká váltatok. * 7. Ti férfiak szintén megértéssel éljetek együtt a gyöngébb asszonyi nemmel. Adjátok meg nekik a tiszteletet, mint akik örököstársai az élet kegyelmének, hogy imáitoknak ne legyen akadálya. * 8. A békesség szelleme. Végül pedig legyetek mindnyájan együttérzõk, résztvevõk, testvérszeretõk, irgalmasok, (szerények) és alázatosak. * 9. Rosszért rosszal, szidalomért szidalommal ne fizessetek! Inkább áldást mondjatok! Hiszen arra vagytok hivatva, hogy áldás legyen az örökrészetek. * 10. “Hol az ember, ki életért eped, S szép napokat szeretne élni és hosszú életet? Õrizd meg a gonosztól ajkadat, Nyelved ne szóljon csalfaságokat. * 11. Fuss a gonosztól és a jót keresd, A békességet kutasd és kövesd. * 12. Az Úr szemei az igazakon, És fülei könyörgõ szavukon. De arca fenyegetõen viraszt a rosszakon.” * A keresztény élet indító okai. * 13. A szenvedõ Krisztus példája. Vajjon ki árthat nektek, ha buzgók vagytok a jóban? * 14. Mégha szenvednetek kell is az igazságért, boldogok vagytok. Ne rettegjetek tõlük s ne riadozzatok, * 15. hanem szentül õrizzétek szívetekben az Úr Krisztust. Mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységtekrõl kérdõre von titeket. * 16. De ezt szerényen, tisztességtudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való tisztességes életeteket becsmérlik, rágalmaikkal szégyent valljanak. * 17. Jobb ugyanis, hogy az ember jócselekedeteiért szenvedjen, ha ez Isten akarata, mint hogy gonoszságáért. * 18. Krisztus is meghalt egyszer a bûnök miatt, az Igaz a bûnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Teste szerint megölték ugyan, de a Lélek életre keltette. * 19. Így elment a börtönben sinylõdõ lelkekhez is, és hírt vitt azoknak, akik hitetlenek voltak akkor, amikor Isten Noé korában türelmesen várt, míg a bárka föl nem épült. Ebben csak kevés, mégpedig nyolc lélek menekült meg a víz által. * 20. Titeket is megszabadít most az így jelképezett keresztség, nem mint a testi szenny levetése, hanem mint az Istenhez tiszta lélekért intézett könyörgés Jézus Krisztus föltámadása által. * 21. Õ (legyõzte a halált, hogy az örök élet örökösei legyünk, és) az Isten jobbján ül, miután fölszállt a mennybe, s uralma alá vetette az angyalokat, a hatalmasságokat és erõsségeket.

2009. december 12., szombat A presbitérium felfedezése

Mindannyian az egyházi rend individualista felfogásában nőttünk föl és abban formálódtunk, mert ez rejtetten együtt járt a papság IV. század óta uralkodó szemléletével. A közösségi és missziós egyházkép azt kívánja, hogy a papságot más oldalról közelítsük meg, de mindenekelőtt újra fölveti a papi közösség sürgető igényét, figyelembe véve annak teológiai és pasztorális fontosságát.

Már bizonyított, ám mégsem eléggé megértett és az életet alakító igazság, hogy a pappá szentelés egyetlen presbitériumot hoz létre (PO 8.) Ez a megállapítás megtérést, újfajta papi közösségeket és pasztorális döntéseket igényel.

Egyetlen pap sem képes ugyanis küldetésének teljesen megfelelni „elszigetelten és egymagában, hanem csak a paptársakkal együttműködve, és azoknak vezetése alatt, akik az Egyház élén állnak” (PO 7.)

Lombardia papi bizottsága: Levél a papi élet tapasztalatáról, 2001

12. szombat (Chantal Szent Johanna Franciska)

Illés ismét eljön

Sir 48,1-4.9-11

Illés próféta jött ezután; tűzhöz volt hasonló, — a szava lángolt, mint a fáklya –, éhínséget hozott rájuk, és megfogyatkozott a száma azoknak, akik gonosz akarattal bosszantották, és nem tudták szívlelni az Úr parancsait. Az Úr szavával elzárta az eget, és három ízben tüzet hozott le az égből. Ilyen dicső volt Illés a csodáival! Ki is dicsekedhetne hozzád hasonlóan, aki felvitettél tüzes forgószélben, tüzes ló húzta kocsin, akiről meg van írva, hogy az ítélet idején csillapítod az Úr haragját. Kiengeszteled az apa szívét fiával, és helyreállítod Jákob törzseit! Boldogok, akik meglátnak téged, és barátságoddal dicsekednek.

Zs 79

A karvezetőnek. ,,A törvény lilioma” szerint. Ászáf zsoltára. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki Józsefet nyájként vezérled! Aki a kerubok felett trónolsz, ragyogj fel Efraim, Benjamin és Manassze előtt! Ébreszd fel hatalmadat és jöjj, szabadíts meg minket! Isten, állíts helyre minket, ragyogtasd fel arcodat és szabadok leszünk! Uram, seregek Istene, meddig haragszol még néped könyörgése ellenére? Könnyek kenyerével etetsz minket és bőséggel adod nekünk italul a könnyet. Civódás tárgyává tettél szomszédaink előtt, s ellenségeink gúnyolnak minket. Seregek Istene, állíts helyre minket, ragyogtasd fel arcodat és szabadok leszünk! Egyiptomból hoztad ki e szőlőtőt, nemzeteket űztél el és elültetted őt. Utat egyengettél előtte, elültetted gyökereit, s betöltötte a földet. Árnyéka elborította a hegyeket, vesszői az Isten cédrusfáit. Kiterjesztette indáit a tengerig, hajtásait a folyamig. Miért rontottad le kerítését, hogy szaggassák mind, akik elmennek mellette? Pusztítja az erdei vadkan és lelegeli a mezei vad. Seregek Istene, fordulj vissza hozzánk! Tekints le az égből, hogy meglásd és meglátogasd e szőlőt! Oltalmazd, amit jobbod ültetett, s az emberfiát, akit magadnak naggyá neveltél. Tűzzel égették feldúlták, vesszenek el arcod feddésétől! Legyen kezed jobbodnak férfián, az emberfián, akit magadnak naggyá neveltél. Nem távozunk el tőled, te éltetsz minket és mi segítségül hívjuk nevedet. Uram, seregek Istene, állíts helyre minket, ragyogtasd fel arcodat és szabadok leszünk.

Mt 17,10-13

Ezután a tanítványok megkérdezték tőle: ,,Miért mondják az írástudók, hogy Illésnek előbb el kell jönnie?” Ő ezt felelte: ,,Illés valóban eljön, és helyreállít mindent [Mal 3,23-24], sőt, mondom nektek: Illés már eljött, s nem ismerték fel őt, hanem azt tették vele, amit csak akartak. Éppígy az Emberfia is szenvedni fog általuk.” Akkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.