Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

december 13, 2009 havi archívum

Péter apostol második levele * 3. fejezet

1. Krisztus második eljövetele. Szeretteim, már ezt a második levelet írom nektek, hogy a figyelmeztetéssel ébren tartsam bennetek a tiszta lelkületet. * 2. Emlékezzetek a szent próféták régebben mondott szavaira, valamint az üdvözítõ Úrnak apostolaitok által hirdetett parancsaira. * 3. Elõször is gondoljatok arra, hogy az utolsó idõben gonosz csúfolódók lépnek föl, akik kényük-kedvükre élnek, s azt kérdezgetik: * 4. “Hol marad megigért eljövetele? Hiszen, mióta atyáink elhúnytak, minden úgy maradt, mint a teremtés kezdetétõl fogva!” * 5. Ám készakarva eltitkolják maguk elõtt, hogy már régóta megvolt az ég és a föld, mely Isten szavára vízbõl és víz által keletkezett, * 6. s általa az akkori világ vízzel borítva elpusztult. * 7. A mostani eget és földet ugyanaz a szó õrizte meg, hogy fönntartsa az istentelenek elitélésének és kárhozatának napjára a tûz számára. * 8. Különösen pedig az ne kerülje el figyelmeteket, szeretteim, hogy egy nap az Úr elõtt olyan, mint ezer esztendõ, s ezer esztendõ is, akárcsak egyetlen nap. * 9. Az Úr nem késik igéretével, mint ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem nagy türelmet tanusít irántatok. Nem kívánja senkinek a vesztét, hanem hogy mindenki bûnbánatra térjen. * 10. Eljön azonban az Úr napja, mint a tolvaj. Akkor az egek nagy robajjal elpusztulnak, az elemek megolvadnak a hõségben, s a föld és rajta minden alkotás tûzben ég el. * 11. Milyen szentül és istenfélõen kell élnetek, ha mindez így elpusztul, * 12. hiszen várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét! Akkor az egek tûzben pusztulnak el és az elemek hõségben olvadnak szét. * 13. Mi azonban új égre és új földre várunk, mely az igazság otthona. * 14. Befejezés. Szeretteim, azért, ha erre vártok, azon legyetek, hogy õ békességben szeplõtelennek és kifogástalannak találjon titeket. * 15. Használjátok föl Urunk türelmét üdvösségtekre! Így írt nektek a neki juttatott bölcseséggel szeretett testvérünk, Pál is minden levelében, amikor errõl beszél. * 16. Akad azonban némi nehezen érthetõ is bennük, amit a tanulatlanok és a hitben ingadozók vesztükre ferdítenek el, akárcsak a többi Írást. * 17. Ti már elõre tudtok ezekrõl, szeretteim. Legyetek tehát résen, hogy az istentelenek tévedése el ne sodorjon és biztonságotokat el ne veszítsétek. * 18. Inkább gyarapodjatok Urunk és Üdvözítõnk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében. Neki legyen dicsõség most és az örökkévalóság napján! Amen.

Péter apostol második levele * 2. fejezet

1. A hamis tanítók sorsa. Akadtak azonban a nép között hamis próféták is, amint közöttetek is lesznek tévtanítók, akik kárhozatos eretnekségeket terjesztenek, megváltó Urukat megtagadják és gyors pusztulást zúdítanak magukra. * 2. Számosan szegõdnek társukul a kicsapongásban, és miattuk becsmérlik majd az igaz utat. * 3. Kapzsiságukban hízelgõ szavakkal ki is fosztanak majd titeket. De régóta készen áll már számukra az itélet: kárhoztatásuk nem alszik el. * 4. Hiszen a vétkes angyaloknak sem kegyelmezett Isten, hanem sötét alvilági mélységekbe taszította õket, hogy õrizetben maradjanak az itéletig. * 5. Nem kegyelmezett a régmult világnak sem, hanem csak Noét, az igazság hirnökét mentette meg hetedmagával, amikor az istentelenek világára zúdította a vízözönt. * 6. A szodomaiak és gomorraiak városát is elhamvasztotta és végpusztulással böntette, intõ például azok számára, akik a jövõben gonoszat tesznek. * 7. De az igaz Lótot, akit a zabolátlan kicsapongók életmódja meggyötört, kimentette. * 8. Az igaz ugyanis közöttük lakott, látta és hallotta õket, és jámbor lelkét napról-napra gyötörték gaztetteik. * 9. Bizony ki tudja ragadni az Úr az istenfélõket a kísértésbõl, a gonoszakat viszont kínok közt tartja meg az ítélet napjára, * 10. elsõsorban azokat, akik tisztátalan testi vágyba merülve élnek és a felsõbbséget megvetik. Vakmerõk és önhittek õk, akik nem átallják a magasztos lényeket káromolni, * 11. noha az erõben és hatalomban kiválóbb angyalok nem hoznak ellenük az Úr elõtt kárhoztató itéletet. * 12. Ezek azonban, akárcsak a természettõl elfogásra és levágásra szánt állatok, azt káromolják, amit nem ismernek. El is pusztulnak majd, éppúgy mint azok, és megkapják gonoszságuk jutalmát. * 13. Élvezetnek tartják a mindennapos mulatozást: gyönyörökben szétfolyó piszok- és szennyfoltok, amikor veletek lakmároznak. * 14. Szemük házasságtörõ vággyal teli, és éhes a bûnre. Az ingatag lelkeket megtévesztik. Szívük kapzsiságra szokott. Az átok fiai õk! * 15. Elhagyták az egyenes utat és eltévedtek. Bozor fiának, Bálámnak útját járják, aki igazságtalan bérre áhítozott, de meglakolt vétkéért. * 16. A néma igavonó állat ugyanis emberi hangot hallatott és rosszalta a próféta istentelen viselkedését. * 17. Elapadt források õk, vihartól hajszolt fellegek, akikre a sötét alvilág vár. * 18. Hívsággal teli szavakat hangoztatva buja testi kívánságokra ingerlik azokat, akik csak a minap szabadultak ki a tévelygõk közül. * 19. Szabadságot igérnek nekik, maguk meg a romlottság rabjai. Annak rabja ugyanis mindenki, aki õt legyõzte. * 20. Kijutottak ugyan a világ posványából, amikor Urunkat és Üdvözítõnket, Jézus Krisztust megismerték, de aztán újra elmerültek benne és hatalmába kerültek, úgyhogy utóbbi soruk rosszabb a korábinál. * 21. Jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy annak megismerése után eltérjenek a nekik adott szent törvénytõl. * 22. Találóan áll rájuk a közmondás:”Visszatér az eb ahhoz, amit kihányt”, meg ez:”A megfürdött sertés pocsolyában hempereg.”

Péter apostol második levele 1. fejezet

1. Címzés és apostoli üdvözlet. Simon Péter, Jézus Kriszus szolgája és apostola azoknak, akik Istenünk és Megváltónk, Jézus Krisztus üdvözítõ szándékából ugyanannak a drága hitnek lettek részesei, mint mi. * 2. Kegyelemmel és békességgel töltsön el titeket Istennek és Urunknak, (Krisztus) Jézusnak ismerete. * 3. Krisztus üdvösségre vezetõ ismerete. Az istenfélõ életre szolgáló ésszes javakat isteni hatalma az õ megismerése által juttatta nekünk, aki dicsõségével és erejével meghívott minket. * 4. Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb igéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek és elmeneküljetek a romlottság elõl, mely a bûnös kívánság által uralkodik a világon. * 5. Éppen ezért legyetek igen buzgók és mutassátok meg sorjában hitetek által az erényt, * 6. az erény által a tudást, a tudás által az önuralmat, az önuralom által az állhatatosságot, az állhatatosság által az istenfélelmet, * 7. az istenfélelem által a testvéri jóindulatot, a testvéri jóindulat által a felebaráti szeretetet. * 8. Ha ezek megvannak bennetek és gyarapodnak is, nem lesztek restek és gyümölcstelenek Urunk Jézus Krisztus teljes megismerésében. * 9. Akiben ezek hiányoznak, azt vakság veri, mert elfelejtette régi bûneitõl való megtisztulását. * 10. Ezért annál inkább iparkodjatok, testvéreim, hogy hivatástokat és kiválasztástokat (jó cselekedetekkel) biztosítsátok, mert ha ezt teszitek, sohasem fogtok többé elbotlani. * 11. Így ugyanis széles út nyílik elõttetek Urunk és Üdvözítõnk, Jézus Krisztus országba. * 12. Ezért mindenkor azon leszek, hogy emléksztessetek erre titeket, bár ismeritek a jelenvaló igazságot és szilárdan álltok mellette. * 13. Helyesnek tartom ugyanis, hogy amíg ebben a sátorban idõzöm, figyelmeztesselek és serkentselek titeket, mert biztos vagyok abban, * 14. hogy sátram lebontása hamarosan bekövetkezik, amint Urunk Jézus Krisztus is értésemre adta ezt. * 15. Gondom lesz rá azonban, hogy ezekrõl holtom után is bármikor meg tudjatok emlékezni. * 16. Nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsxõülésének szemtanúi. * 17. Amikor Isten, az Atya megtisztelte és megdicsõítette, ez a szózat hangzott le hozzá a magasztos dicsõségbõl: “Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, (õt hallgassátok)!” * 18. Mi hallottuk ezt az égbõl jövõ szózatot, amikor vele voltunk a szent hegyen. * 19. Ezenkívül birtokában vagyunk a megbízható prófétai jövendöléseknek is. Jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító mécsre, amíg fel nem virrad a nappal és a hajnalcsillag fel nem kél szívetekben. * 20. Mindenekelõtt azt értsétek meg, hogy az Írásnak egyetlen jövendõlése sem származik egyéni értelmezésbõl. * 21. Emberi elhatározásból ugyanis sohasem született jövendölés, hanem a Szentlélektõl sugallva Isten megbízásából beszéltek a szent férfiak.

2009. december 13., vasárnap Testvériség a kézzelfogható döntésekben

A papi testvériség szelleme megkívánja, hogy a papok ne feledkezzenek meg a vendégszeretetről, gyakorolják a jótékonyságot és osszák meg egymással javaikat. Külön gondjuk legyen beteg társaikra, az elcsüggedtekre, a munkákkal túlterheltekre, a magukra hagyottakra, a számkivetettekre és azokra, akik üldözést szenvednek. Felüdülés végett is szívesen és örömmel találkozzanak.

Annak érdekében, hogy a papok a lelki és szellemi életben kölcsönösen segíteni tudják egymást, hogy jobban együtt tudjanak működni a szolgálatban és megszabaduljanak az egyedüllétből eredő esetleges veszélyektől, alakítsák ki a közös élet valamilyen formáját. Az egyéni és a lelkipásztori igényeknek megfelelően ez lehet együttlakás, ahol ez megoldható, asztalközösség vagy legalább gyakori és rendszeres összejövetel.

Presbyterorum ordinis 8.

13. vasárnap: ADVENT 3. VASÁRNAPJA (SZENT LÚCIA)

Veled van Istened, boldogan örül neked, megújít szeretetével

Szof 3,14-18a

Zengedezzél, Sion leánya, ujjongj Izrael; örvendezzél és vigadj teljes szívvel, Jeruzsálem leánya! Az Úr megsemmisítette ítéletedet, eltávolította ellenségeidet; Izrael királya, az Úr, közötted van, nem kell többé félned semmi bajtól. Azon a napon, majd ezt mondják Jeruzsálemnek: ,,Ne félj! Sion, ne lankadjon el kezed! Az Úr, a te Istened, közötted van, erős ő és megszabadít. örvendezik majd feletted örömmel, újjáéleszt szeretetével, és ujjongva vigad fölötted, mintha ünnepet ülne.” ,,Elfordítom felőled a balsorsot, hogy többé ne legyen gyalázatod miatta.

Iz 12,2-6

Íme, Isten az én üdvösségem, bízom és nem félek, mert erőm és ujjongó dalom az Úr, ő lett nekem üdvösségem.” Örömmel merítetek majd vizet az üdvösség forrásaiból. Így szóltok azon a napon: ,,Adjatok hálát az Úrnak, szólítsátok a nevén, ismertessétek meg a népek közt tetteit! Emlékeztessetek arra, hogy magasztos a neve! Énekkel dicsérjétek az Urat, mert fönséges dolgot művelt, legyen ismert ez az egész földön! Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közötted Izrael Szentje!”

Fil 4,4-7

Örüljetek az Úrban mindig! Újra mondom: Örüljetek! Ismerje meg mindenki a ti szelídségeteket! Az Úr közel van! Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé! Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban.

Lk 3,10-18

Ekkor megkérdezte őt a tömeg: ,,Mit cselekedjünk tehát?” Ő ezt felelte nekik: ,,Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek nincsen; és akinek ennivalója van, hasonlóképpen tegyen.” Odajöttek a vámosok is, hogy megkeresztelkedjenek, és megkérdezték tőle: ,,Mester! Mit cselekedjünk?” Ő ezt válaszolta nekik: ,,Semmit ne követeljetek azon felül, ami elő van írva nektek.” Megkérdezték őt a katonák is: ,,Hát mi mit cselekedjünk?” Azt mondta nekik: ,,Senkit se bántalmazzatok, ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal.” A nép pedig várakozott, és mindenki tanakodott szívében János felől, vajon nem ő-e a Krisztus. János így szólt mindnyájukhoz: ,,Én csak vízzel keresztellek titeket. De jön, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó a saruszíját megoldani. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Szórólapátja a kezében van, és megtisztítja szérűjét. A búzát összegyűjti a magtárjába, a pelyvát pedig olthatatlan tűzzel elégeti.” Még sok egyébre is intette, tanította a népet.