Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

december 14, 2009 havi archívum

János apostol elsõ levele * 2. fejezet

1. Gyermekeim, azért írom ezeket, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezett, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. * 2. Õ engesztelõ áldozat bûneinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bûneiért is. * 3. Tartsátok meg Isten parancsait! Abból tudjuk meg, hogy ismerjük õt, ha megtartjuk parancsait. * 4. Aki azt állítja, hogy ismeri õt, de parancsait nem tartja meg, az hazug, és az igazság nincs benne. * 5. Aki viszont megtartja tanítását, abban Isten szeretete valóban tökéletes. Ezáltal gyõzõdünk meg róla, hogy benne vagyunk. Aki azt állítja, hogy õbenne él, annak úgy kell cselekednie, ahogy õ cselekedett. * 6. Szeretteim, ezzel nem új parancsot írok nektek. A régi parancs az, amelyet kezdettõl fogva kaptatok. A régi parancs az a tanítás, amit az imént hallottatok. * 7. Ám új parancsot is írok nektek, amely õbenne is és tibennetek is megvalósult. A sötétség múlóban van és az igaz világosság már ragyog. * 8. Aki azt állítja, hogy a világosságban van, de testvérét gyûlöli, az még most is sötétségben van. * 9. Aki szereti testvérét, az világosságban él, és abban nincs megbotránkozni való. * 10. Aki viszont gyûlöli testvérét, az a sötétségben él és sötétben jár. Nem tudja hova megy, mert a sötétség megvakította szemét. * 11. Írok nektek, gyermekek, mert benne bocsánatot nyertek bûneitekért. * 12. Írok nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettõl fogva van. Írok nektek ifjak, mert legyõztétek a gonoszt. * 13. Írtam nektek gyermekek, mert megismertétek az Atyát. Írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettõl fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erõsek vagytok: él bennetek Isten tanítása, és legyõztétek a gonoszt. * 14. Ne szeressétek a világot, sem azt, ami e világban van. Aki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. * 15. Minden, ami a világon van: a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége, nem az Atyától származik, hanem a világtól. * 16. De elmúlik a világ és annak bûnös kívánsága. Csak aki megteszi Isten akaratát, az él örökké. * 17. Óvakodjatok az antikrisztustól! Gyermekeim, itt az utolsó óra! Amint hallottátok, eljön az antikrisztus. Már eddig is sok antikrisztus támadt. Ebbõl tudjuk, hogy itt az utolsó óra. * 18. Közülünk kerültek ki, de nem tartoztak közénk. Ha közénk tartoztak volna, köztünk is maradtak volna. Rajtuk kellett nyilvánvalóvá lennie, hogy nem mindnyájan tartoznak közénk. * 19. Ti azonban a Szent kenetét kaptátok, s mindent tudtok. * 20. Nem is azért írtam nektek, mintha nem ismernétek az igazságot. Ti ismeritek, és azt is tudjátok, hogy semmi hazugság sem származik az igazságból. * 21. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Messiás? * 22. Ez az antikrisztus: tagadja az Atyát és a Fiút. Mind az uganis, aki tagadja a Fiút, nem ismeri el az Atyát sem. * 23. Aki megvallja a Fiút, elismeri az Atyát is. Maradjon meg bennetek, amit kezdettõl fogva hallottatok. Ha megmarad bennetek, amit kezdettõl fogva hallottatok, ti is megmaradtok a Fiúban és az Atyában. * 24. Az igéret pedig, amelyet ehhez fûzött, az örök élet. * 25. Ezeket akartam írni nektek azok miatt, akik félrevezetnek. * 26. Ami titeket illet, maradjon meg bennetek a tõle kapott kenet. Más tanítóra nincs szükség: bármire is tanítson az õ kenete, az igaz és nem hazugság. Maradjatok tehát õbenne, amint tanította. * 27. Igen, gyermekeim, maradjatok õbenne, hogy amikor majd megjelenik, bizalommal töltsön el, és eljövetelekor meg ne szégyenüljünk. * Isten Atyánk: éljetek, mint Isten gyermekei. * 28. Az istenfiúság kegyelmét kaptátok! Ha tudjátok, hogy õ igaz, tudjátok azt is, hogy mindaz, aki igazságot cselekszik, tõle született.

János apostol elsõ levele 1. fejezet * Bevezetés

1. Ami kezdettõl fogva volt, amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünk tapintott: az élet Igéjét jirdetjük nektek. * 2. Az élet megjelent. Mi láttuk, tanúságot teszünk róla és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. * 3. Azt hirdetjük tehát nektek, amit láttunk és hallottunk, hogy ti is közösségben legyetek velünk. A mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával és Fiúval, Jézus Krisztussal. * 4. Azért írjuk ezt nektek, hogy (örüljetek és) örömünk teljes legyen. * Isten világosság: éljetek Isten világosságában * 5. Kerüljétek a bûnt! Az üzenet, amit tõle hallottunk és nektek hirdetünk, ez: Isten világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek. * 6. Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, de sötétségben élünk, hazudunk és nem cselekszünk az igazság szerint. * 7. De ha világosságban élünk, amint õ is a világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással és Fiának, Jézus (Krisztusnak) vére megtisztít minden bûntõl. * 8. Ha azt állítjuk, hogy nincs bûnünk, önmagunkat csaljuk meg és az igazság nincs bennünk. * 9. Ha megvaljuk bûneinket, õ hûséges és igazságos: megbocsájtja bûneinket és megtisztít minden gonoszságtól. * 10. Ha azt állítjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük õt, és tanítása nincs bennünk.

2009. december 14., hétfő A közös élet valamilyen formája

Soha nem lehet eléggé ajánlani a papoknak, hogy gyakorolják a szolgálatuk lelki oldalának elmélyítését segítő közös élet valamilyen formáját; hogy gyakran találkozzanak, és testvéri körben osszák meg paptársaikkal ötleteiket, javaslataikat és tapasztalataikat; valamint támogassák azokat a társulatokat, amelyek a papok megszentelődését segítik.

Fontolják meg a papok a II. Vatikáni Zsinat figyelmeztetését, amely őket a papságban való közös részesedés által arra hívja, hogy érezzék igazán felelősnek magukat nehézségektől megzavart testvéreikért, akik komoly veszélynek teszik ki a bennük lévő isteni ajándékot.

Égjen bennük a szeretet azok iránt, akiknek figyelemre, megértésre, imára, tapintatos, de kézzelfogható segítségre van szüksége, és akik joggal számítanak azok határtalan szeretetére, akik a legigazibbb barátaik – vagy azok lehetnének.

VI. Pál pápa, Sacerdotalis caelibatus 80-81.

14. hétfő: KERESZTES SZENT JÁNOS (Szent Venantius Fortunatus)

Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből

Szám 24,2-7.15-17a

és felemelte szemét, mire meglátta Izraelt, amint sátraiban törzsei szerint táborozott. Ekkor leszállt rá Isten lelke, ő pedig elkezdte példázatát, s azt mondta: ,,Szól Bálám, Beor fia, szól a bezárt szemű ember, szól, aki Isten beszédeit hallja, aki a Mindenható látomását látja, aki leborul és akkor megnyílik a szeme: Mily szépek sátraid, Jákob, hajlékaid, ó Izrael! Mint az erdős völgyek, mint a folyóvíz menti jól öntözött kertek, mint a sátrak, melyeket az Úr állított fel, mint a vizek mentén a cédrusok. Ömlik a víz vedreiből, s vetése bőséges vizek közé kerül. Elveti az Úr Ágág miatt királyát, s elveszi a királyságát. Erre elkezdte példázatát és ismét szólt: ,,Szól Bálám, Beor fia, szól a bezárt szemű ember, szól, aki Isten beszédeit hallja, aki a Fölséges tudományát tudja, s a Mindenható látomásait látja leborulva, s megnyílt szemmel: Látom őt, de nincs még itt, nézem őt, de nincs még közel. Csillag támad Jákobból és királyi pálca kél fel Izraelből s megveri Moáb fejedelmeit, mind elpusztítja Szetnek gyermekeit.

Zs 24

Dávid zsoltára. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, tebenned remélek; ne hagyd, hogy megszégyenüljek, és ellenségeim ujjongjanak fölöttem! Hisz senki, aki tebenned bízik, meg nem szégyenül. De szégyen éri mindazokat, akik hiábavalóságok miatt hűtlenek lesznek. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, és ösvényeidre taníts meg engem! Vezess és oktass engem igazságodra, mert te vagy az én üdvözítő Istenem, és én tebenned bízom szüntelen! Emlékezzél meg, Uram, könyörületedről, és irgalmadról, hisz azok öröktől valók! Ifjúkorom bűneire s botlásaira ne gondolj vissza; Irgalmad szerint emlékezzél meg rólam, hiszen te jó vagy, én Uram! Édes az Úr és igazságos, ezért útbaigazítja a vétkeseket. Végzésével vezérli az alázatosakat, megtanítja útjaira a szelídeket. Az Úr minden útja irgalom és igazság azok iránt, akik szövetségét és törvényeit megtartják. A te saját nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az! Ki az, aki féli az Urat? Annak megmutatja, milyen utat válasszon. Annak boldogságot élvez majd a lelke, és utóda örökli a földet. Barátja az Úr azoknak, akik őt félik, és szövetségét megmutatja nekik. Állandóan az Úrra tekint szemem, mert ő húzza ki lábamat a tőrből. Tekints rám és irgalmazz nekem, mert elhagyatott és szegény vagyok. Szívem szorongatásai megsokasodtak, vezess ki ínségemből engem. Nézd megalázottságomat és szenvedésemet, bocsásd meg minden vétkemet! Nézd, milyen sokan vannak ellenségeim, milyen ádáz gyűlölettel gyűlölnek engem! Oltalmazz és szabadíts meg engem, ne hagyd, hogy megszégyenüljek, hiszen benned remélek! Álljanak mellém az ártatlanok és az igazak, mert beléd vetem bizalmamat. Szabadítsd meg Isten, Izraelt minden szorongatásából!

Mt 21,23-27

Amikor bement a templomba és tanított, odajöttek hozzá a főpapok és a nép vénei. Megkérdezték tőle: ,,Milyen hatalommal teszed mindezt? És ki adta neked ezt a hatalmat?” Jézus így válaszolt nekik: ,,Kérdeznék tőletek én is egy dolgot. Ha megmondjátok nekem, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem mindezt. János keresztsége honnan volt? A mennyből vagy az emberektől?” Azok így tanakodtak egymás közt: ,,Ha azt mondjuk: ,,a mennyből”, azt mondja majd nekünk: ,,Akkor miért nem hittetek neki?” Ha pedig azt mondjuk: ,,az emberektől”, félünk a néptől, mert mindnyájan prófétának tartják Jánost.” Azt felelték tehát Jézusnak: ,,Nem tudjuk.” Erre ő azt mondta nekik: ,,Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem mindezt.”