Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

december 15, 2009 havi archívum

János apostol elsõ levele * 5. fejezet

1. Higgyetek Krisztusban! Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Messiás, Istentõl született, és csak az, aki a szülõt szereti, szereti annak gyermekét is. * 2. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha Istent szeretjük és megtartjuk parancsait. * 3. Szeretetünk Isten iránt abban mutatkozik, hogy megtartjuk parancsait. * 4. Parancsai nem nehezek. Minden ugyanis, ami Istentõl született, gyõzedelmeskedik a világon. A gyõzelem, amely diadalt arat a világon: a mi hitünk. * 5. Ki gyõzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? * 6. Hiszen Jézus Krisztus az, aki víz, vér és Lélek által jött. Nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által. Errõl a Lélek tanuskodik, hiszen a Lélek az igazság. * 7. Hároman tanuskodnak tehát (a mennyben: az Atya, az Ige és a Szentlélek, és ez a három egy. És hárman tanuskodnak a földön): * 8. a Lélek, a víz és a vér, és ez a három egy. * 9. Ha az emberek tanuságát elfogadjuk, az Isten tanusága nagyobb. Isten tanusága az, hogy tanuságot tett Fiáról. * 10. Aki hisz Isten Fiában, magában hordja (Isten) tanuságát. Aki nem hisz Istennek, hazugnak tartja õt, mert nem hisz Isten tanuságában, amelyet Fiáról tett. * 11. A tanuság pedig arról szól, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet Fiában van. * 12. Akiben a Fiú van, annak van élete; akiben nincs Isten Fia, annak nincsen élete. * 13. Ezeket azért írom nektek, akik hisztek az Isten Fiában, hogy tudjátok: örök életetek van. * 14. Könyörögjetek bizalommal! Az a bizalom él bennünk iránta, hogy bármit is kérünk akarata szerint, meghallgat minket. * 15. Tudjuk ugyanis, hogy minden kérésünket meghallgatja, és tudjuk azt is, hogy õ sugallta mindazt, amit kérünk. * 16. Ha látja valaki, hogy testvére vétkezik, de nem halált hozó bûnnel, könyörögjön érte, hogy visszakapja az életet. Ez arra áll, aki nem halált hozó bûnnel vétkezett. Van halált hozó bûn is. Ilyennél nem mondom, hogy könyörögjön érte. * 17. Minden gonoszság bûn. De van bûn, amely nem halálthozó. * Befejezés. * 18. Tudjuk, hogy mindaz, aki Istentõl született, nem vétkezik. Aki Istentõl született, távol tartja magát a bûntõl, és a gonosz nem fér hozzá. * 19. Tudjuk, hogy Istentõl vagyunk, a világ viszont teljesen a gonoszságban fetreng. * 20. Tudjuk azt is, hogy Isten Fia eljött, és érzéket adott nekünk, hogy megismerjük az igaz Istent. Ezzel az õ igaz Fiában, Jézus Krisztusban vagyunk: õ az igaz Isten és az örök élet. * 21. Gyermekeim, õrizkedjetek a bálványoktól. (Amen.)

János apostol elsõ levele * 4. fejezet

1. Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek! Vizsgáljátok meg a lelkeket, vajjon Istentõl valók-e, mert sok hamis próféta lépett föl a világban. * 2. Az Istentõl való lélek errõl ismerhetõ föl: Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentõl van. * 3. Minden olyan lélek viszont, amely nem vallja Jézust, nem Istentõl való. Ez az antikrisztus szelleme, akirõl hallottátok, hogy eljön, sõt már a világban is van. * 4. Ti Istentõl vagytok, gyermekeim, és gyõzedelmeskedtetek azon. Hiszen, aki bennetek van, hatalmasabb, mint az, aki a világban van. * 5. Azok e világból valók, azért is beszélnek e világról, és a világ hallgat rájuk. * 6. Mi Istentõl vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk. Aki viszont nem az Istentõl való, nem hallgat ránk. Így különböztetjük meg, az igazság szellemét a hamisság szellemétõl. * Isten szeretet: éljetek szeretetben. * 7. Szeressétek Istent! Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentõl van. Mindaz, aki szeret, Istentõl született és ismeri az Istent. * 8. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. * 9. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. * 10. A szeretet ebben mutatkozik meg: Nem mi szerettük Istent, hanem õ szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelõ áldozatul bûneinkért. * 11. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. * 12. Istent sohasem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk él, és szeretete tökéletes lesz bennünk. * 13. Abból ismerjük föl, hogy benne élünk és õ mibennünk, hogy saját Lelkébõl adott nekünk. * 14. Mi láttuk és tanuságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte Fiát, mint a világ Üdvözítõjét. * 15. Aki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten él, és õ Istenben. * 16. Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne. Szeretet az Isten: aki szeretetben él, Istenben él, és Isten õbenne. * 17. (Isten) szeretete azzal éri el tökéletességét bennünk, ha teljes bizalommal tekintünk az itélet napjára, mert amilyen õ, olyanok vagyunk mi is e világon. * 18. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet nem fér össze a félelemmel, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki fél, az még nem tökéletes a szeretetben. * 19. Szeressük tehát (Istent), mert Isten elõbb szeretet minket. * 20. Aki azt állítja: Szeretem az Istent, de felebarátját gyûlöli, az hazug. Aki ugyanis nem szereti testvérét, akit lát, Istent, akit nem lát, hogyan szerethetné? * 21. Ezt a parancsot kaptuk tehát tõle: Aki szereti Istent, szeresse testvérét is.

János apostol elsõ levele * 3. fejezet

1. Nézzétek, mekkora szeretetet tanusított irántunk az Atya: Isten fiainak hívnak és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismeri Õt. * 2. Szeretteim, most Isten fiai vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Tudjuk azonban, hogy megjelenésekor hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk õt úgy, amint van. * 3. Mindaz, akit ez a reménység tölt el iránta, megszenteli magát, amint õ is szent. * 4. Mindaz, aki bûnt követ el, megszegi a törvényt, mert a bûn törvényszegés. * 5. Tudjátok, hogy õ azért jelent meg, hogy elvegye bûneinket. Õbenne nincs bûn. Mindaz, aki benne marad, nem vétkezik. Aki viszont vétkezik, nem látja õt, és nem is ismeri. * 6. Gyermekeim, senki meg ne csaljon titeket! Aki igazságot cselekszik, az igaz, amint õ maga is igaz. * 7. Aki bûnt követ el, az ördögtõl van, mert az ördög kezdettõl fogva bûnös. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög mûveit lerontsa. * 8. Mindaz, aki Istentõl született, bûnt nem követ el, mert isteni csíra van benne. Nem vétkezik, mert Istentõl született. * 9. Errõl ismerhetõk föl Isten fiai és az ördög fiai: mindaz, aki nem cselekszik igazságot, nem Istentõl való, de az sem, aki testvérét nem szereti. * 10. Szeressétek egymást! Az üzenet, amit kezdettõl fögva hallottatok, ez: Szeressük egymást. * 11. Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt és megölte testvérét. Ugyan miért ölte meg? Mivel cselekedetei gonoszak voltak, testvére tettei viszont igazak. * 12. Ne csodálkozzatok testvérek, ha a világ gyûlöl titeket. * 13. Mi tudjuk, hogy a halálból átjutottunk az életre, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szeret, a halálban marad. * 14. Mindaz, aki gyûlöli testvérét, gyilkos. És mi tudjuk, hogy a gyilkos nem hordja magában az örök életet. * 15. Arról ismertük meg (Isten) szeretetét, hogy életét adta értünk. Tehát nekünk is oda kell adnunk életünket testvéreinkért. * 16. Aki birtokolja a világ javait, és látja, hogy testvére szükséget szenved, de mégis elzárja elõle szívét: hogyan él abban Isten szeretete? * 17. Gyermekeim, ne szeressünk szóval és nyelvvel, hanem tettel és igazsággal! * 18. Így tudjuk meg, hogy az igazságból vagyunk, és ezzel megnyugtathatjuk elõtte szívünket. * 19. Ha vádol a szívünk, Isten nagyobb szívünknél: Õ mindent tud. * 20. Szeretteim, ha szívünk nem vádol, teljes bizalommal lehetünk Istenhez: * 21. bármit kérünk, megkapjuk tõle, hiszen megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami kedves neki. * 22. Az Õ parancsa pedig ez: Higgyünk Fiában, Jézus Krisztusban, és szeressük egymást. Így parancsolta nekünk. * 23. Aki megtartja parancsait, Istenben él és Isten õbenne. Azt, hogy õ bennünk él, a nekünk adott Lélektõl tudjuk.

2009. december 15., kedd Mint Názáretben

Egynek lenni azt jelenti, hogy család vagyunk. Olyan család, amelynek mintája a földön a názáreti család. Ez szüzek olyan együttélése, amely bár természetfölötti, de egyben az elképzelhető legemberibb is, mert olyan emberi-isteni szeretet a benső köteléke, amely képes betölteni és felülmúlni az emberi szeretet iránti minden vágyunkat.

És ha család vagyunk, megoldódik az idős papok problémája is, hiszen abszurd és ellenkezik is Jézus parancsával, hogy megengedjük, hogy egy plébánosnak – mert idős és beteg – magányban és névtelenségben, elhagyottan kell élnie.

Ez a család szép és vonzó, mert fölragyog benne az egység harmóniája. A paptestvérek és kispapok számára is nyitott ház, a közösség otthona, mert ahol Jézus él, nem érezhető a nemzedékek közti távolság. Jézus mindig jelen van, mindig új. Ő Isten Igéje, a Teológus, a Bölcsesség, Aki mindazok által jelenvalóvá válik köztünk, akik újraélik Máriát.

Silvano Cola

15. kedd

A szegény és nincstelen nép az Úr nevében keres oltalmat

Szof 3,1-2.9-13

Jaj a lázongó, szennyes és erőszakos városnak! Nem hallgatott a szóra, nem fogadott el figyelmeztetést, nem bízott az Úrban, nem közeledett Istenéhez. Akkor majd ismét tisztává teszem a népek ajkát, hogy valamennyien az Úr nevét hívják segítségül, és vállvetve neki szolgáljanak. Etiópia folyóin túlról jönnek esedezni hozzám, szétszórtjaimnak fiai áldozatot hoznak nekem. Azon a napon majd nem szégyenkezel mindazon cselekedeted miatt, mellyel vétkeztél ellenem; mert akkor majd eltávolítom közüled nagyhangú kevélyeidet, és nem kérkedsz majd többé szent hegyemen. Szegény és alázatos népet hagyok meg benned”, mely majd az Úr nevében bizakodik. Izrael maradékai nem cselekszenek majd gonoszságot, nem beszélnek hazugságot, és szájukban nem lesz csalárd nyelv, hanem nyugton legelnek és leheverednek, és nem lesz, aki felrettentse őket.

Zs 33

Dávidtól, amikor őrültséget színlelt Abimelek előtt, és az továbbengedte őt. Áldom az Urat minden időben, ajkamon van dicsérete szüntelen. Az Úrban dicsekszik lelkem, hallják meg a szelídek s örvendezzenek. Magasztaljátok az Urat velem, dicsérjük együtt az ő nevét. Kerestem az Urat és meghallgatott, minden rettegésből kiragadott engem. Nézzetek rá és megvilágosultok, és arcotok meg nem szégyenül. Íme ez a szegény kiáltott, az Úr meghallgatta, és kiszabadította minden szorongatásából. Az Úr angyala az őt félőket körülsáncolja, és kiragadja őket. Ízleljétek meg és lássátok, milyen édes az Úr, boldog az az ember, aki őbenne bízik! Féljétek az Urat, szentjei mind, mert nem szenvednek szükséget, akik őt félik! Gazdagok nyomorba juthatnak s éhezhetnek, de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítlak titeket. Ki az, aki élni akar, s jó napokat kíván látni? Őrizd meg nyelvedet a gonosztól, s ajkad ne beszéljen csalárdságot! Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd! Az Úr szemmel tartja az igazakat, és imádságukat meghallgatja. De az Úr tekintete ott a gonosztevőkön is, hogy eltörölje emléküket a földön. Kiáltottak az igazak és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásukból kiszabadította őket. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megmenti az alázatos lelkűeket. Sok nyomorúság éri az igazakat, de az Úr valamennyiből kimenti őket. Megőrzi minden csontjukat, egy sem törik el belőlük. Gonoszságuk öli meg a bűnösöket, s megbűnhődnek akik gyűlölik az igazat. De szolgáit az Úr megszabadítja, és senki sem bűnhődik, aki benne bízik.

Mt 21,28-32

,,Vajon erről mit gondoltok? Egy embernek két fia volt. Odament az elsőhöz és így szólt: ,,Fiam! Menj ki ma, dolgozz a szőlőben!” Az így válaszolt: ,,Nem akarok”, de később meggondolta magát és kiment. Akkor odament a másikhoz is, és ugyanúgy szólt neki. Az ezt felelte: ,,Igenis, Uram!” De nem ment ki. A kettő közül melyik tette meg az apa akaratát?” Azt felelték: ,,Az első.” Erre Jézus azt mondta nekik: ,,Bizony, mondom nektek: a vámszedők és az utcanők előbb mennek be Isten országába, mint ti. Eljött ugyanis hozzátok János az igazság útján — és nem hittetek neki. A vámszedők és az utcanők azonban hittek neki. Ti még ennek láttán sem gondoltátok meg magatokat később, hogy higgyetek neki.