Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

december 18, 2009 havi archívum

János apostol Jelenéseinek Könyve * 2. fejezet * Látomás a jelenvalókról. * A hét levél.

1. Levél az efezusi egyházhoz.. “Az efezusi egyház angyalának írd meg: Így szól, aki jobbjában a hét csillagot tartja, aki a hét arany gyertyatartó közt jár: * 2. Ismerem tetteidet, fáradozásodat és állhatatosságodat. Tudom, hogy nem tûröd meg a gonoszokat: próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugoknak találtad ôket. * 3. Állhatatos is vagy: szenvedtél értem és nem fáradtál bele. * 4. De az a kifogásom ellened, hogy elhagytad elsô szeretetedet. Gondold meg, honnan süllyedtél ide. * 5. Tarts bûnbánatot és tégy úgy, mint elôbb. Különben föllépek ellened és elmozdítom helyérôl gyertyatartódat, ha bûnbánatot nem tartasz. * 6. Az viszont jó benned, hogy gyûlölöd a nikolaiták tetteit. Én is gyûlölöm azokat. * 7. Akinek füle van, hallja meg mit mond a Lélek az egyházaknak: A gyôztesnek az élet fájáról adok enni, mely Isten paradicsomában van. * 8. Levél a szmirnai egyházhoz.. A szmirnai egyház angyalának írd meg: Így szól az Elsô és az Utolsó, aki halott volt, de életre kelt: * 9. Ismerem üldöztetésedet és szegénységedet. Valójában gazdag vagy. Tudom, hogy gyaláznak azok, akik zsidóknak vallják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. * 10. Ne félj a rád váró szenvedéstôl. Az ördög néhányat közületek börtönbe vet, hogy próbára tegyen. Tíz napi üldözést kell kiállnotok. Légy hû mindhalálig, s neked adom az élet koronáját. * 11. Akinek füle van, hallja meg mit mond a Lélek az egyházaknak: A gyôztest nem sebzi meg a második halál. * 12. Levél a pergamumi egyházhoz.. A pergamumi egyház angyalának írd meg: Így szól, aki a kétélû hegyes kardot tartja: * 13. Tudom, hol lakol: ahol a sátán trónja áll. Mégis kitartasz mellettem és nem tagadtad meg hitemet, még azokban a napokban sem, amikor Antipászt, hûséges vértanúmat megölték nálatok, ahol a sátán lakik. * 14. De van némi kifogásom ellened: Vannak ott nálad Bálám tanításának követôi, aki kioktatta Bálákot, hogy áldozati hús evésére és paráználkodásra csábítsa Izrael fiait. * 15. Azonkívül vannak nálad követôi a nikolaiták tanításának is. * 16. Tarts tehát bûnbánatot, különben hamarosan föllépek ellened és harcba szállok velük szájamnak kardjával. * 17. Akinek füle van, hallja meg mit mond a Lélek az egyházaknak: A gyôztesnek rejtett mannát adok és egy fehár követ, a kövön új név áll, amelyet más meg nem ért, csak aki megkapja. * 18. Levél a tiatírai egyházhoz.. A tiatírai egház angyalának írd meg: Így szól az Isten Fia, akinek szeme mint a lobogó tûz, és lába mint a sárgaréz: * 19. Ismerem tetteidet, szeretetedet, hitedet, szolgálataidat, állhatatosságodat és utóbbi tetteidet, amelyek fölülmúlják az elôbbieket. * 20. De az a kifogásom ellened, hogy megtûröd Jezabel asszonyt. Ez prófétának mondja magát és tanításával arra csábítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és egyenek a bálványáldozatokból. * 21. Idôt adtam neki, hogy bûnbánatot tartson, de nem akar megtérni paráznaságából. * 22. Ágynak döntöm, és akik házasságtörést követnek el vele, azokat nagy nyomorúságba, ha el nem fordulnak tetteiktôl. * 23. Fiait halálra adom. Tudja meg minden egyház, hogy én vesék és szívek vizsgálója vagyok és megfizetek kinek-kinek tettei szerint. * 24. Nektek, többieknek pedig, akik Tiatírában vagytok, de nem követitek ezt a tanítást és nem ismeritek a sátán úgynevezett mélységeit, azt mondom: Nem rakok rátok más terhet, * 25. de amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, amíg el nem jövök. * 26. A gyôztesnek, aki mindvégig kitart tetteim mellett, hatalmat adok a pogány nemzetek fölött. * 27. Vasvesszôvel kormányozza ôket, és mint cserépedényeket, összetöri. * 28. Ezt a hatalmat Atyámtól kaptam. És neki adom a hajnalcsillagot. * 29. Akinek füle van, hallja meg mit mond a Lélek az egyházaknak.

János apostol Jelenéseinek Könyve 1. fejezet * Bevezetés

1. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek csakhamar meg kell történnie. Elküldte angyalát s úgy jelentette ki szolgájának Jánosnak, * 2. aki tanúságot tesz Isten szaváról és Jézus Krisztus tanúságáról: mindarról, amit látott. * 3. Boldog, aki olvassa és aki hallgatja ennek a jövendölésnek igéit, és megtartja mindazt, ami fel van jegyezve benne, mert közel az idõ. * 4. Üdvözlet. János a hét egyháznak, mely Ázsiában van. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van és aki volt és aki eljövendõ; meg a hét szellemtõl, aki trónja elõtt áll, és Jézus Krisztustól. * 5. Õ a hûséges tanú, az Elsõszülött a holtak közül és a föld királyainak Fejedelme. * 6. Õ szeretett minket, vérével megváltott bûneinktõl és Istennek, Atyjának országává és papjaivá tett: övé a dicsõség és a hatalom örökkön örökké. Amen. * 7. Nézzétek, eljön a felhõkön. Látni fogja õt minden ember, azok is, akik keresztülszúrták. Akkor majd mellét veri miatta a föld minden népe. Igy van. Amen. * 8. Én az Alfa és az Omega vagyok, (a kezdet és a vég), mondja sten, az Úr, aki van és aki volt és aki eljövendõ: a Mindenható. * 9. Az Úr Jézus megjelenése. Én János, testvérek és társatok Jézus (Krisztusban), az üldöztetésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevû szigeten voltam Isten igéje és Jézus tanúsága miatt. * 10. Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögött harsona hangjához hasonló nagy szózatot hallottam. * 11. Így szólt: “Amit látsz, írd egy könyvtekercsre és küldd el a hét egyháznak, (mely Ázsiában van): Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdeszbe, Filadelfiába és Laodíciába. * 12. Erre megfordultam, hogy lássam, kitõl jön a szózat. Amint megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, a (hét arany) gyertyatartó között pedig ember fiához hasonlót. * 13. Bokáig érõ ruhába volt öltözve, mellén aranyövvel övezve. * 14. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme mint a lobogó tûz, * 15. lába mint a kemencében izzó sárgaréz, hangja mint a nagy vizek zúgása. * 16. Jobbjában hét csillagot tartott, szájából kétélû, hegyes kard tört elõ, arca pedig olyan volt, mint a teljes fényében ragyogó nap. * 17. Láttára holtként rogytam lába elé. De õ rám tette jobbját és így szólt: “Ne félj! Én vagyok az Elsõ és Utolsó, s az Élõ: halott voltam, de most örökkön-örökké élek. * 18. Nálam van a halál és az alvilág kulcsa. * 19. Jegyezd fel tehát, amit láttál: ami jelenvaló és aminek ezután kell megtörténnie. * 20. A jobbomon látott hét csillag és a hét gyertyatartó titka ez: a hét csillag a hét egyház angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét egyház.”

2009. december 18., péntek A szeretet arcai

A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz,
a tiszteletadásban előzzétek meg egymást.
Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok.
Éljetek egyetértésben.
Ne legyetek fennhéjázók,
hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez.
Ne legyetek magatokkal eltelve.
Rosszért rosszat senkinek ne fizessetek.
Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében.

Róm 12,10.15-17.

18. péntek

Igaz sarjat támasztok Dávidnak

Jer 23,5-8

Íme, jönnek napok — mondja az Úr –, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak; királyként uralkodik majd, és okosan cselekszik, jogot és igazságot szolgáltat az országban. Napjaiban megszabadul Júda, és Izrael biztonságban lakik; ez lesz a neve, amelyen szólítják: Az Úr a mi igazságunk. Azért íme, jönnek napok, — mondja az Úr, — amikor nem mondják többé: ,,Él az Úr, aki felhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről!”, hanem: ,,Él az Úr, aki felhozta és elvezette Izrael házának ivadékait észak földjéről és minden országból”, ahová elűztem őket; és a saját földjükön fognak lakni.”

Zs 71

Salamontól. Isten, add át ítéletedet a királynak, igazságodat a király fiának, hogy igazságosan ítélje népedet, és méltányosan szegényeidet. Békét teremjenek a hegyek a népnek, és igazságot a halmok. Szolgáltasson igazságot a nép szegényeinek, nyújtson a szegények fiainak segítséget, s alázza meg az erőszakoskodót. Éljen, amíg a nap és a hold, nemzedékről nemzedékre. Úgy szálljon le, mint az eső a rétre, s mint ahogy az esőcsepp öntözi a földet. Virágozzék napjaiban az igazság és a béke teljessége, amíg a hold el nem múlik. Uralkodjék tengertől tengerig, A folyamtól a földkerekség széléig. Boruljanak le előtte a sivatag lakói s ellenségei nyalják a port. Tarzis királyai és a szigetek hordjanak adományokat, Arábia és Sába királyai ajándékokat hozzanak. A föld minden királya hódoljon előtte, s legyen minden nemzet a szolgája. Mert ő megszabadítja a szegényt, aki hozzá kiált, s a szűkölködőt, akin senki sem segít. Megkönyörül a szegényen és a nincstelenen és megszabadítja a szűkölködőket. Megmenti őket az elnyomástól és az erőszaktól, mert szemében drága az ő vérük. Éljen és legyen része Arábia aranyában, imádkoznak is majd érte mindenkor; Áldják őt minden nap. Bőséggel legyen gabona a földön, s hullámozzék a hegyek tetején, mint a Libanon, olyan legyen termése; A város népe virágozzék mint a rét füve. Áldott legyen neve mindörökre, maradjon meg neve, amíg a nap ragyog; Benne nyerjen áldást a föld minden nemzetsége, dicsérje őt minden nemzet! Áldott legyen az Úr Isten, Izrael Istene, egyedül ő művel csodákat. Áldott legyen az ő fölséges neve örökre, teljék be fölségével az egész világ! Ámen! Ámen!

Mt 1,18-24

Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitudódott, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el őt. Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: ,,József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott: ,,Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek fogják hívni” [Iz 7,14]. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét.