Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

január 4, 2010 havi archívum

2010. január 4., hétfő Újfajta pasztorális terv

Kedves Testvérek, ha valóban szemléltük Krisztus arcát, akkor lelkipásztori programjainknak abból az új parancsolatból kell fakadniuk, melyet Ő adott nekünk: “Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13,34).

A közösség a szeretet gyümölcse és jele. Ez a szeretet az örök Atya szívéből áramlik, s a Jézustól kapott Lélek ontja felénk (vö. Róm 5,5), hogy mi mind “egy szív, egy lélek” (ApCsel 4,32) legyünk. Ennek a szeretetközösségnek a megvalósításával lesz az Egyház „szentség, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek, és az egész emberiség egységének” (LG 1.) Az Egyház történeti haladásához igen sok dologra lesz szükség az új évszázadban is, de ha a szeretet (agapé) hiányzik, akkor minden más hiábavaló.

II. János Pál: Novo Millenio Ineunte 42.

2010. január 4. Karácsonyi idő, Vízkereszt utáni hétfő A nap liturgikus színe: fehér

Isten iránti szeretetünk megadja az erőt ahhoz, hogy felismerjük, mi az igazán helyes, mi az Isten szerint való. Isten szeretete az igazi világosság a világban.

Fogadjunk el mindent, ami az Istentől való, de ami nem azt határozottan utasítsuk el.
Ezzel a mondattal lehetne összefoglalni a mai olvasmányokat.
Mai világunkban egyre nehezebben ismerjük fel, hogy mi az, ami Istentõl van és mi az, ami nem. Hiszen a gonosz nagyon tetszetõs és vonzó külsõvel jelentkezik elõttük, és ezzel könnyen csapdába ejt.
Mondhatnánk úgyis, hogy ami értékes, azt értéktelennek látjuk, ami értéktelen azt pedig értékesnek mutatja a világ.
A rendszeres lelkiismeretvizsgálat és önismeret segít, hogy eligazodjuk az élet útvesztõiben.
Isten lelkünkbe oltotta azt a képességet, hogy felismerjük mi a rossz és mi a jó, a helyes. Próbáljuk sokkal határozottabban észrevenni a jót, hogy ezáltal csökkenjen a rossz, az értéktelen.

1Jn 3,22 – 4,6

és bármit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami kedves előtte. És az ő parancsa az, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. Aki megtartja parancsait, az őbenne marad, ő pedig bennünk. Hogy pedig ő bennünk marad, azt a Lélektől tudjuk meg, amelyet nekünk adott. Szeretteim! Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta áradt ki a világba. Erről ismerhetjük meg Isten Lelkét: Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben eljött, Istentől van. És minden lélek, amely nem vallja Jézust, nem Istentől van. Az Antikrisztusé az, akiről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van. Ti Istentől vagytok, fiacskáim, azokat pedig legyőztétek, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ők ebből a világból valók, azért erről a világról beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk; aki nincs Istentől, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság Lelkét és a tévelygés lelkét.
Mt 4,12-17.23-25

Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost kiszolgáltatták, visszavonult Galileába. Elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengermenti Kafarnaumban, Zebulon és Naftali határában, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: ,,Zebulon földje és Naftali földje, a tengeri út, a Jordánon túl, a pogányok Galileája; a nép, amely sötétségben ült, nagy fényt látott, s akik a halál országában és árnyékában ültek: fény virradt rájuk” [Iz 8,23; 9,1]. Ekkor kezdte Jézus hirdetni és mondani: ,,Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa.” Jézus ezután bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt a nép között. Eljutott a híre egész Szíriába, és odavitték hozzá mindazokat, akik rosszul voltak, akiket különféle betegségek és kínok gyötörtek, az ördögtől megszállottakat, holdkórosokat és a bénákat, ő pedig meggyógyította őket. Nagy tömeg követte őt Galileából és a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.