Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

március 10, 2010 havi archívum

PÁL MÁSODIK LEVELE A THESSZALONIKAIAKHOZ 3. Fejezet

1. Végül imádkozzatok testvérek értünk, hogy az Úr szava terjedjen és dicsőségre jusson, mint nálatok is,
2. és hogy kiragadjon a helytelen és gonosz, emberek közül, mert nem mindenkié a hithűség,
3. de hithű az Ur, aki megszilárdít titeket és megőriz a gonosztól,
4. rátok nézve pedig bízunk az Úrban, hogy amiket meghagytunk, meg is teszitek és meg is fogjátok tenni.
5. Az Úr pedig irányítsa bele a szíveteket az Isten szeretetébe és a Krisztus kitartásába.
6. Meghagyjuk pedig nektek, testvérek, az Úr Jézus Krisztus nevében, húzódjatok vissza minden olyan testvértől, aki rendetlenül él, és nem aszerint a hagyomány szerint, amelyet kaptatok tőlünk.
7. Mert ti magatok tudjátok, hogyan kell utánozni minket, mivelhogy nem voltunk rendetlenek köztetek,
8. senkinél pedig ingyen kenyeret nem ettünk, hanem fáradságban és vesződségben éjjel-nappal megdol-goztunk érte, nehogy terhére legyünk valakinek közületek,
9. nem mintha nem lett volna jogunk hozzá, hanem (azért), hogy magunkat példaképül adjuk nektek, hogy utánozzatok minket,
10. mert amikor nálatok voltunk is, ezt meghagytuk nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék,
11. mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közöttetek, semmit sem dolgoznak, hanem kerülik a munkát.
12. az ilyeneknek meghagyjuk és figyelmeztetjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csöndesen dol-gozva a maguk kenyerét egyék,
13. ti pedig testvérek, nehogy elcsüggedjetek az (eszményi) szép megtevésében,
14. ha pedig valaki nem engedelmeskedik, a mi levelünkben írottaknak, azt jegyezzétek meg, ne tartsatok kapcsolatot vele, (azért) hogy megszégyenüljön,
15. de ne tartsátok ellenségnek, hanem úgy intsétek, mint testvért.
16. Maga pedig a béke(sség) Ura adjon nektek békét mindenen át, minden módon. Az Úr mindnyájatokkal!
17. A köszöntést a saját kezemmel, Pál(éval) írom, ami minden levelem jele, így írok.
18. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájatokkal.

PÁL MÁSODIK LEVELE A THESSZALONIKAIAKHOZ 2. Fejezet

1. Kérünk pedig titeket, testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi nála (való) összejövete-lünkre nézve,
2. hogy egyhamar el ne tántorítson titeket felfogásotoktól, és meg ne ijesszen se szellem, se .szó., se levél, mintha mi írtuk volna, hogy már küszöbön áll az Úr napja,
3. nehogy valaki titeket tévútra csaljon valami módon, hisz előbb az elszakadás jön el, és lelepleződik a törvénytiprás embere, a pusztulás fia,
4. aki ellene szegül és fölé emelkedik mindennek, amit Istennek és magasztosnak mondanak, annyira, hogy maga az Isten templomába beül, és Isten gyanánt mutogatja magát.
5. Nem emlékeztek, hogy még amikor nálatok voltam, ezeket megmondtam nektek?
6. és azt tudjátok, hogy mi tartja vissza még, hogy majd lelepleződjék a maga időszakában,
7. mert már munkálkodik a törvénytiprás titka, csak az, ami visszatartja még, a középpontból elkerül,
8. és akkor megjelenik a törvénytipró, akit az Úr Jézus megöl a szájának leheletével, és hatástalanná teszi az eljövetelének megjelenésével,
9. mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkálkodása (energiája) minden hatóerővel, jelekkel és csodákkal
10. és az igazságtalanság minden csalásával, azoknak akik elvesznek, mert a való(igaz)ság szeretetét nem fogadták be, hogy üdvözítse őket,
11. és ezért küldi nekik Isten a tévelygés munkálkodását (energiáját), hogy higgyenek a hazugságnak,
12. hogy ítéletet vonjanak magukra mindazok, akik nem hittek a való(igaz)ságnak, hanem kedvük telt az igazságtalanságban.
13. Mi pedig tartozunk hálát adni az Istennek mindenkor értetek, testvérek, akiket szeret az Úr, mivelhogy kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva a megmentésre (üdvösségre) a Szellem megszentelésében és a való(igaz)ság hithűségében,
14. amire el is hívott titeket a mi örömüzenetünk (evangéliumunk) által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsősé-gének megszerzésére.
15. Azért hát, testvérek, álljatok meg és ragaszkodjatok a hagyományokhoz, amelyeket tanultatok akár (élő)szóval, akár levelünk által.
16. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Atyánk, az Isten, aki megszeretett minket és adott (vi-lág)korszakra szóló (aioni) bátorítást és jó reménységet kegyelemben,
17. bátorítsa meg szíveteket és szilárdítsa meg minden jó munkára és szára,

PÁL MÁSODIK LEVELE A THESSZALONIKAIAKHOZ 1. Fejezet

1. Pál és Szilvánusz és Timótheus a thesszalonikaiak (kihívott) gyülekezetének (eklézsiájának) Istenben, a mi Atyánkban és Úr Jézus Krisztusban:
2. kegyelem nektek és békesség Istentől, Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
3. Hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvérek, ahogy ez méltó is, mivelhogy nőttön-nő a hit-hűségetek és gyarapszik a szeretet mindnyájatokban egymás iránt,
4. annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten (kihívott) gyülekezeteiben (eklézsiáiban) a kitar-tásotokért és hithűségetekért, minden üldözésetek és nyomorúságaitok között, amelyeket elviseltek,
5. az Isten igazságos ítéleteinek előjeleként, hogy méltók legyetek az Isten Királyságára, amelyért szenved-tek is,
6. mert igazságos az Istennél, hogy azoknak, akik nyomorgatnak titeket, nyomorúsággal fizessen vissza,
7. és nektek, akiket nyomorgatnak, megnyugvással velünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből hatalmának angyalaival,
8. tűznek lángjában, hogy megtorlást adjon azoknak, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek az Urunk Jézus örömüzenetének (evangéliumának),
9. akik korszakra szóló (aioni) pusztulással fognak lakolni az Úr arcától és erősségének dicsőségétől,
10. amikor eljön, hogy megdicsőüljön a szentéiben és csodálat tárgya legyen azokban, akik hithűek, mivel-hogy hűséggel fogadták tanú(bizony)ságtételünket nálatok azon a napon.
11. Ezért imádkozunk is mindenkor értetek,hogy titeket méltóvá tegyen az elhívásra a mi Istenünk, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hithűség munkájával hatalomban,
12. hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézusnak a neve bennetek, ti is Őbenne, a mi Istenünknek és Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme szerint.

PÁL ELSŐ LEVELE A THESSZALONIKAIAKHOZ 5. Fejezet

1. Az időkről és időszakokról, testvérek, nem szükséges nektek írnom,
2. mert ti magatok pontosan tudjátok, hogy az Úr napja, mint tolvaj az éjszakában, úgy jön el,
3. amikor azt mondják: békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem tör rájuk, mint a szülési fájdalom a várandós asszonyra, és semmiképpen nem menekülnek meg,
4. de ti, testvérek, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap, mint egy tolvaj, meglepne titeket,
5. (mert) ti mindnyájan a fény fiai vagytok és a nappal fiai, nem vagyunk az éjszakáé sem pedig a sötétségé,
6. tehát nehogy elszunnyadjunk, mint a többiek, hanem virrasszunk és legyünk józanok,
7. mert akik szunnyadnak, éjjel szunnyadnak, akik részegeskednek, éjjel részeg(edn)ek (le),
8. mi pedig a nappaléi vagyunk, józanok legyünk, öltsük fel a hithűség és szeretet mellvértjét (páncélját) és az üdvösség reménységének sisakját,
9. mivelhogy nem szánt minket az Isten haragra, hanem az üdvösség megszerzésére a mi Urunk Jézus Krisztus által,
10. aki meghalt értünk, (azért) hogy akár virrasztunk, akár elszunnyadunk, egyaránt vele együtt éljünk,
11. ezért buzdítsátok egymást, és építse egyik a másikát, amint teszitek is.
12. Kérünk pedig titeket, testvérek, ismerjétek el azokat, akik fáradnak köztetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket,
13. és munkájukért viseltessetek irántuk túláradó szeretettel. Legyetek békességben egymással.
14. Buzdítunk pedig titeket, testvérek, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a kicsiny hitűeket, karoljátok fel a gyengéket, legyetek hosszútűrők mindenkivel szemben.
15. Vigyázzatok, nehogy valaki a rosszért rosszal fizessen, hanem mindenkor törekedjetek a jóra egymás iránt és mindenki iránt.
16. Mindenkor örüljetek,
17. Szüntelen imádkozzatok,
18. mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban rátok nézve,
19. a Szellemet nehogy kioltsátok,
20. a prófétálást nehogy kevésre becsüljétek,
21. mindeneket vizsgáljatok meg (felül) az (eszményi)szépet tartsátok meg,
22. mindentől, ami gonosznak (romlást hozónak) látszik, tartsátok magatokat távol.
23. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket egész végig, és egész valótok: a szellem s a lélek és a test, kifogástalanul őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére,
24. hithű, aki elhív titeket, O meg is teszi.
25. Testvérek, imádkozzatok értünk.
26. Köszöntsétek a testvéreket mind szent csókkal.
27. Esküvel kötelezlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel a levelet minden testvérnek.
28. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme veletek.

PÁL ELSŐ LEVELE A THESSZALONIKAIAKHOZ 4. Fejezet

1. Egyébként tehát testvérek, kérünk és bátorítunk titeket az Úr Jézusban, hogy amint kaptátok tőlünk, ho-gyan kell forgolódnotok (járnotok-kelnetek) és Istennek tetszenetek, aképpen forgolódjatok is, hogy an-nál előbbre jussatok,
2. mert tudjátok, milyen meghagyásokat (utasításokat) adtunk nektek az Úr Jézus által,
3. mert ez az Isten akarata: a ti megszentelődésetek, hogy tartózkodjatok a cédaságtól,
4. tudja közületek mindenki a maga edényét megtartani szentségben és megbecsülésben,
5. ne szenvedélyes érzékiségben, mint a nemzetek, akik nem ismerik az Istent,
6. nehogy túlkapást kövessen el, és hasznot húzva megkárosítsa testvérét, mert mindez(ek)ért bosszút áll az Úr, amint előre megmondtuk nektek, és erről tanú(bizony)ságot tettünk,
7. mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre.
8. Azért tehát, aki ezeket megveti, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki a Szent Szellemét is belénk adta,
9. ami a testvérek iránti kedvességet illeti, nem szükséges írnom nektek, mert titeket Isten tanított meg arra, hogy egymást szeressétek,
10. hiszen ezt teszitek is minden testvér iránt az egész Makedóniában, arra buzdítunk pedig titeket, testvérek, hogy még inkább gyarapodjatok ebben,
11. és becsületbeli dolognak (kötelességnek) tartsátok, hogy nyugodtak legyetek, és saját dolgotokat végez-zétek és munkálkodjatok két kezetekkel, amint nektek meghagytuk;
12. hogy illedelmesen forgolódjatok a kívülvalók felé, és semmi hiányotok nem lesz.
13. Nem akarunk pedig titeket tudatlanságban hagyni testvérek, azok felől, akik elhunytak, hogy ne bánkód-jatok, mint a többiek, akiknek nincs (elváró) reménységük.
14. mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, így az Isten is az elhunytakat a Jézus által elő fogja vezetni, Ővele együtt,
15. mert ezt nektek mondjuk, az Úr szavában, hogy mi, az élők, akik megmaradunk az Úr eljövetelére, sem-miképpen sem előzzük meg az elhunytakat,
16. mivelhogy maga az Úr száll alá az égből riadóval, főangyal szózatával és Isten harsonájával és először a halottak támadnak fel Krisztusban,
17. azután mi, az élők, akik megmaradunk, velük együtt egyszerre elragadtatunk a felhőkben az Úrral való találkozásra a levegőben, és így mindenkor az Úrral együtt leszünk.
18. Azért bátorítsátok egymást ezekkel a szavakkal,

PÁL ELSŐ LEVELE A THESSZALONIKAIAKHOZ 3. Fejezet

1. Ezért amikor már nem bírtuk tovább, jónak láttuk, hogy inkább egyedül maradunk Athénban,
2. és elküldtük Timótheust, a testvérünket és Isten szolgálatvégzőjét a Krisztus örömhírében (evangéliumá-ban), hogy megszilárdítson titeket és bátorítson a hithűségetekben,
3. nehogy valaki megtántorodjon ezekben a nyomorúságokban (szorongattatásokban),
4. mert ti magatok tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve, mert amikor nálatok voltunk, előre megmondtuk nektek, hogy nyomorúság vár ránk, amint meg is történt, tudjátok is,
5. ezért én sem bírtam már tovább, elküldtem, hogy értesüljek hithűségetekről, hogy nem kísértett-e meg titeket a kísértő, és nem lett-e hiábavaló a mi fáradozásunk,
6. de most, hogy megjött Timótheus hozzánk tőletek, és hírül hozta nekünk a hithűségeteket és szeretetete-ket, és hogy jó emlékezetben tartotok minket mindenkor, és kívántok minket látni, mint mi is titeket,
7. ezért bátorítást vettünk, testvérek bennetek, minden bajunkban és nyomorúságunkban a ti hithűségetek által,
8. mivelhogy mi feléledünk, ha ti megálltuk az Úrban,
9. mert milyen hálával tudnánk Istennek viszonzásképpen fizetni értetek, mindazért az örömért, amellyel örülünk miattatok a mi Istenünk előtt?
10. éjjel és nappal szerfelett könyörgünk azért, hogy láthassuk orcátokat, és helyrehozzuk hithűségetek hiá-nyait.
11. Maga pedig az Isten és az Atyánk, és a mi Urunk Jézus egyengesse a mi utunkat (ti)hozzátok,
12. titeket pedig az Úr gyarapítson, tegyen bővölködőkké szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, mint mi is vagyunk irántatok,
13. hogy szilárdítsa meg szíveteket feddhetetlen szentségben Istenünk és Atyánk előtt, a mi Urunk Jézus eljövetelekor minden szentjeivel.

PÁL ELSŐ LEVELE A THESSZALONIKAIAKHOZ 2. Fejezet

1. mert ti magatok is tudjátok testvérek, hogy a hozzátok való bemenetelünk nem volt hiábavaló
2. hanem, noha előbb szenvedés és bántalom ért bennünket, amint tudjátok, Filippiben bátorságot mentet-tünk a mi Istenünkből, hogy szóljuk hozzátok az Isten evangéliumát sok tusakodással,
3. mert a mi vigasztalásunk nem megtévesztésből, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból szár-mazik,
4. hanem, amint kipróbált minket az Isten, hogy ránk bízza-e az evangéliumot, úgy szóljunk, nem mint akik embereknek igyekszünk tetszeni, hanem Istennek, aki megvizsgálja a szíveinket,
5. mert soha hízelgés szavával nem éltünk, amint tudjátok, sem kapzsiság látszatával, Isten a tanú (rá),
6. (sem) nem kerestünk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól,
7. felléphettünk volna tekintélyünk súlyával, mint Krisztus apostolai, de oly nyájasak lettünk köztetek, mint ahogy egy tápláló anya melengeti a gyermekeit,
8. így kedveskedtünk nektek, szívesen odaadtuk volna nemcsak Isten evangéliumát, hanem a magunk lelkét is, azért, hogy szeretteinkké lettetek nekünk,
9. mert emlékeztek, testvérek, a mi fáradozásunkra és bajlódásunkra, mert éjjel és nappal munkálkodtunk, nehogy valakinek terhére legyünk, így hirdettük nektek az Isten evangéliumát,
10. ti vagytok a tanúk (rá) és az Isten, mily szentül és igazságosan és kifogástalanul viseltük magunkat irán-tatok, akik hivőkké lettetek.
11. Ugyancsak tudjátok, hogy mint az édesapa a gyermekeit,
12. egyenként intettünk titeket és buzdítottunk és tanú(bizony)ságot tettünk, hogy járjatok méltóan ahhoz az Istenhez, aki elhívott titeket az Ő Királyságába és dicsőségébe,
13. ezért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy elfogadtátok Istennek tőlünk hallott Igéjét’ nem úgy fogadtátok, mint emberek szavát, hanem annak, ami a valóságban, Isten szavának, amely munkálkodik bennetek, akik hívőkké lettetek,
14. mert ti, testvérek, utánzóivá lettetek az Isten kihívott gyülekezeteinek (eklézsiájának), amelyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivelhogy ti is ugyanazokat szenvedtétek honfitársaitoktól, mint ők maguk a zsidóktól,
15. akik az Úr Jézust megölték és a prófétákat is, és minket is üldöznek, (és) az Istennek nem tetszenek, és minden embernek ellenségei.
16. Akadályoznak minket abban, hogy a nemzeteknek szóljunk, hogy üdvözüljenek, így töltik be vétkeik mértékét mindenkor, utolérte pedig őket a harag véglegesen,
17. ti pedig, testvérek, miután árván maradtunk tőletek egy kis .időszakra,, külsőleg csak, de nem szívben, még serényebben igyekeztünk a ti arcotokat viszontlátni sok vágyódással,
18. azért akartunk elmenni hozzátok, én Pál ugyan egyszer is, kétszer is, de megakadályozott minket a sátán.
19. mert ki a mi reménységünk, vagy örömünk, vagy dicsőségünk (győzelmi) koszorúja, ha nem ti, a mi Urunk Jézus előtt az Ő megjelenésekor?
20. mert ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk.