Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

március 11, 2010 havi archívum

2010. március 11. Nagyböjt, 3. hét, csütörtök A nap liturgikus színe: lila

A csökönyös ember csak önmagára figyel, a maga feje után megy, és nem hallgat mások intő szavára. Így volt ez az Ószövetség népének életében, majd Jézus korában, és így van ez ma is. Mindaz, aki gyanakodva tekint Jézusra, az ellene van. Aki pedig szívébe fogadja, meghallgatja szavát, és tettekre váltja, az vele van.

Jer 7, 23-28
Hallgassatok szavamra, és én Istenetek leszek!
Lk 11, 14-23
Közel van a mennyek országa.

Forrás: Bárdosy Éva

1. Taníts ma, Jézusunk, engedelmesen nyomodban járni! Hogy elkerülve a magunk akarta vargabetűket, egyenesen célba jussunk! Hallgass meg, Urunk!
2. Hogy az egyház a pápával, a püspökökkel és minden egyes tagjával együtt Országod eljöveteléért dolgozzon, összefogva egymással és a Szentlélekkel, hallgass meg, Urunk!
3. Hogy ez az ország, amelyet hazánknak tekinthetünk, ne váljék önmagával meghasonlottá, s legyen utódaink élete is a te kezedben, hallgass meg, Urunk!
4. Óvj meg a bizalmatlanság minden válfajától! Hogy élő maradjon az egymás iránti bizalmunk az egyházban, a társadalomban, a családokban, a munkahelyeken, hallgass meg, Urunk!
5. Gyógyítsd meg betegségeinket a Szentlélek segítségével, és segíts, hogy minden ma kimondott szavunk és minden cselekedetünk vigasztalja, bátorítsa, gyógyítsa környezetünk tagjait, hallgass meg, Urunk!

A sátán támadása végigvonul az emberiség történelmén. Krisztusra is ráfogták, hogy “megzavarodott”. S azóta is hányszor mondták kiváló emberekre, hogy bolond. De bolondságnak mondják egyesek a keresztény tanítást, igyekeznek nevetségessé tenni a krisztusi élet erkölcsi elveit. Mi tudjuk: Jézus már legyőzte a világot

forrás: Magvető lista 2000

forrás: nagyböjti lista (2000)

Tanítás az imádságról
A lélek, amely megtisztult egy erényekben gazdag életben, szemlélődő értelmének megrendíthetetlen nyugalmat ad, olyan lelki hangulatot, amely szükséges az imádsághoz. Az imádság a szemlélődő lélek beszélgetése az Istennel. Szabad-e tehát hátratekintenie akkor, amikor Urához akar menni, s minden közvetítő nélkül akar vele érintkezni? Amikor Mózes az égő csipkebokorhoz akart közeledni, le kellett vetnie saruját. Hogyan akarod Őt szemlélni, aki minden gondolatot és minden érzelmet felülmúl, ha magad nem vagy szabad minden szenvedélyes indulattól:
Először kérd a könnyek adományát, hogy a bánat föloldja szíved keménységét. Valld meg magadnak Urad ellen elkövetett bűneidet, hogy bocsánatot nyerjél tőle. Légy türelmes, és imádkozzál buzgón. Távolítsd el képzeletvilágodból a zavaró gondolatokat, és tegyél félre minden földi gondot, mert zavarnak, és gyöngítik erődet. Talán azt hiszed, az ördögök nem tudják, hogy forrón kívánkozol az igazi imádság után? A legkülönfélébb dolgokat keltik fel emlékezetedben, melyek mintegy kényszerből erőszakolják magukat rád. Arra törekednek, hogy felkorbácsolják az emlékezetet, amely aztán belekapaszkodik az emlékekbe, s arra készteti az értelmet, hogy azokat még egyszer átélje. Ha nem sikerül, bánat s gond tölti el. Magában az imádságban pedig a gonosz lelkek ilyen kísérletek és emlékek eredményeivel nyugtalanítják az emlékezetet, hogy ezekkel a zavarásokkal terméketlenné tegyék az imádságot. Kényszerítsd magad arra, hogy imádság közben lelked süketté és némává váljon. Akkor majd tudsz imádkozni.

(Evagriosz Pontikosz- Kis Filokália)

Jer 7,23-28

Ezt a parancsot adtam nekik: Hallgassatok szavamra, akkor Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek! Járjatok mindig azon az úton, amelyet parancsolok nektek, hogy jó dolgotok legyen! De nem hallgatták meg, és nem hajtották ide fülüket, hanem gonosz szívük megátalkodottságában annak tanácsai szerint jártak; hátukat fordították felém, nem pedig arcukat. Attól a naptól fogva, amelyen kijöttek atyáitok Egyiptom földjéről, mind a mai napig küldtem hozzátok valamennyi szolgámat, a prófétákat; nap mint nap, idejekorán küldtem. De nem hallgattak rám, és nem hajtották ide fülüket, hanem megkeményítették nyakukat, és még gonoszabbul cselekedtek, mint atyáik. Ha elmondod nekik mindezeket az igéket, nem fognak rád hallgatni; ha szólítod őket, nem fognak válaszolni neked. Azért mondd nekik: Ez az a nemzet, mely nem hallgatott az Úrnak, az ő Istenének szavára, és nem fogadta meg az intelmet. Elveszett a hűség, eltűnt a szájukból.
Lk 11,14-23

Egyszer kiűzött egy ördögöt, amely néma volt. Amikor az ördög kiment, a néma megszólalt, a nép pedig elcsodálkozott. De közülük néhányan így szóltak: ,,Az ördögök fejedelme, Belzebub által űzi ki az ördögöket.” Mások pedig égi jelet kértek tőle, hogy kísértsék. Ő azonban látta gondolataikat, és ezt mondta nekik: ,,Minden ország, amely önmagával meghasonlott, elpusztul, és ház házra omlik. Ha tehát a sátán meghasonlott önmagával, hogyan állhat fenn az ő országa? Azt mondjátok, hogy én Belzebub által űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Ők lesznek tehát a ti bíráitok. De ha én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyverrel őrzi a házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb jön, legyőzi őt, elveszi összes fegyverzetét, amelyben bízott, és elosztja zsákmányát. Aki nincs velem, ellenem van, s aki nem gyűjt velem, az szétszór.

2010. március 11., csütörtök Korunk szeizmográfja

Ha olyan szeizmográfot keresel, amely képes jelezni korunk rezdüléseit, képes felismerni korunk tudatának pozitív és negatív eredményeit, a ránk váró fenyegetéseket és az új reményeket, tekints a pap alakjára.

Ő bizonyos módon az Úr Szíve, akit maga az Úr rendelt az emberiség számára, s különleges hivatással bízta meg őt: egyszerre kell fogékonynak lennie az Úr iránt – és az emberek iránt is, akikkel közösséget kell vállalnia. Ez a fogékonyság azonban nagy sebezhetőséggel is párosul.

Klaus Hemmerle: A pap ma

2010. március 11. – Csütörtök

Egy alkalommal Jézus egy néma emberbol uzött ki ördögöt. Amint az ördög
kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt
mondták: “Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével uzi ki az
ördögöket.” Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tole.
Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: “Minden önmagában
meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában
meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok,
hogy Belzebub segítségével uzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub
segítségével uzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével
uzik ki? Ezért ok lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis
Isten erejével) uzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az
Isten országa. Az eros ember fegyveresen orzi házát. De birtoka csak addig
van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erosebb nála. Ez legyozi,
elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki
nincs velem, az ellenem van; aki nem gyujt velem, az szétszór.”
Lk 11,14-23

Elmélkedés:

Egyesek számára megmagyarázhatatlan volt, hogy honnét származik Jézus
csodatevo ereje. Abban a korban azt vélték, hogy a testi betegségek a
gonosznak, az ördögnek a hatalmát jelezték az emberen. A gyógyító csodák
ezért általában két dolgot eredményeznek: egyrészt megszunik a test
fogyatékossága, másrészt megszunik a gonosz befolyásoló hatalma. Mivel
ilyen tettekre az emberi ero nem elegendo, azért joggal merült fel a
kérdés: honnan van Jézusnak mindehhez ereje? A vád, hogy az ördöggel
szövetkezik, egészen furcsa, s önmagában ellenmondásos. Jézus ugyanis
szembeszáll a gonosszal, s e küzdelem az ember érdekében zajlik. Vajon
kinek a befolyása gyoz bennem?
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Hálát adunk neked, Atyánknak, az életért és az ismeretért, amelyet nekünk,
szolgáidnak Krisztus által kinyilatkoztattál; dicsoség legyen neked
mindörökké! Mint ahogy ez a kenyér szétszórva volt a földeken, és
összegyujtve eggyé lett, úgy legyen Egyházad a világ egyik végétol a
másikig összegyujtve országodban; mert tiéd a dicsoség és a hatalom Jézus
Krisztus által mindörökké. Ámen.
(Ókeresztény ima)

11. csütörtök

Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-23
Hallgassatok az Úr szavára!

Jer 7,23-28

hanem ezt a parancsot adtam nekik: Hallgassatok szavamra, akkor Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek! Járjatok mindig azon az úton, amelyet parancsolok nektek, hogy jó dolgotok legyen! De nem hallgatták meg, és nem hajtották ide fülüket, hanem gonosz szívük megátalkodottságában annak tanácsai szerint jártak; hátukat fordították felém, nem pedig arcukat. Attól a naptól fogva, amelyen kijöttek atyáitok Egyiptom földjéről, mind a mai napig küldtem hozzátok valamennyi szolgámat, a prófétákat; nap mint nap, idejekorán küldtem. De nem hallgattak rám, és nem hajtották ide fülüket, hanem megkeményítették nyakukat, és még gonoszabbul cselekedtek, mint atyáik. Ha elmondod nekik mindezeket az igéket, nem fognak rád hallgatni; ha szólítod őket, nem fognak válaszolni neked. Azért mondd nekik: Ez az a nemzet, mely nem hallgatott az Úrnak, az ő Istenének szavára, és nem fogadta meg az intelmet. Elveszett a hűség, eltűnt a szájukból.

Zs 94

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, ujjongjunk szabadító Istenünknek. Járuljunk eléje magasztalással, vigadjunk előtte zsoltárokkal. Mert nagy Isten az Úr, hatalmas király ő minden istenen. Kezében vannak a föld mélységei, s övé a hegyek csúcsa. Övé a tenger, ő alkotta meg, s az ő keze formálta a szárazföldet. Jöjjetek, imádjuk, hajoljunk meg, boruljunk térdre az Úr, a mi alkotónk előtt! Mert ő az Úr, a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népe, s kezének juhai vagyunk. Ma, ha szavát meghalljátok: ,,Ne keményítsétek meg szíveteket, Mint Meribánál s Massza napján a pusztában, hol atyáitok megkísértettek engem: próbára tettek, bár látták műveimet. Negyven esztendeig undorodtam e nemzedéktől, s azt mondtam: Tévelygő szívű nép ez. Nem ismerték útjaimat, ezért haragomban megesküdtem: Nem mennek be nyugalmamba!’

Lk 11,14-23

Egyszer kiűzött egy ördögöt, amely néma volt. Amikor az ördög kiment, a néma megszólalt, a nép pedig elcsodálkozott. De közülük néhányan így szóltak: ,,Az ördögök fejedelme, Belzebub által űzi ki az ördögöket.’ Mások pedig égi jelet kértek tőle, hogy kísértsék. Ő azonban látta gondolataikat, és ezt mondta nekik: ,,Minden ország, amely önmagával meghasonlott, elpusztul, és ház házra omlik. Ha tehát a sátán meghasonlott önmagával, hogyan állhat fenn az ő országa? Azt mondjátok, hogy én Belzebub által űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Ők lesznek tehát a ti bíráitok. De ha én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyverrel őrzi a házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb jön, legyőzi őt, elveszi összes fegyverzetét, amelyben bízott, és elosztja zsákmányát. Aki nincs velem, ellenem van, s aki nem gyűjt velem, az szétszór.