Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

március 12, 2010 havi archívum

PÁL LEVELE FILEMONHOZ

1. Pál, Krisztus Jézus foglya, és Timótheus testvér a szeretett Filemonnak és munkatársunknak,
2. és Appiának, a nő(test)vérnek és Archipposznak, a mi bajtársunknak és a te házadnál összejövő gyüleke-zetnek (eklézsiának):
3. Kegyelem néktek és békesség Istentől, Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
4. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, amikor említést teszek rólad imádságaimban,
5. mivel hallom szeretetedet és hithűségedet, amellyel az Ur Jézus iránt és minden szentekhez vagy,
6. hogy így a hithűségednek közössége hatékony legyen mindannak a jónak felismerésében, ami bennetek van Krisztusra nézve.
7. Mert sok örömünk van és bátorításom a te szeretetedben, mivelhogy a szentek szíve felüdült általad test-vérem.
8. Azért bár sok bátorságot nyertem arra, hogy néked parancsot adjak arra, ami illik,
9. a szeretetért inkább kérlek én, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most pedig Krisztus Jézusnak megkötö-zött foglya is: kérve kérlek téged az én gyermekemért,
10. akinek bilincseimben adtam életet, Onézimuszért,
11. aki egykor haszontalan volt, most pedig neked is és nekem is hasznos,
12. akit visszaküldők hozzád, őt, mint saját szívemet,
13. akit én magamnál akartam tartani (azért), hogy helyetted (diakónusként) szolgáljon nekem az evangéliu-mért viselt bilincseimben,
14. de beleegyezésed nélkül semmit sem akartam tenni, hogy jótéteményed ne kényszerből fakadjon, hanem önként,
15. mert talán azért váltál el ideig-óráig tőle, hogy mindenkorra kapd vissza
16. de nem mint rabszolgát, hanem mint többet: szeretett testvért, főképp nekem, mennyivel pedig neked, (hús)testben is, az Úrban is,
17. ha tehát engem közös társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem,
18. ha pedig jogtalanul tett volna valamit, vagy tartozik neked, nekem ródd fel,
19. én, Pál írom saját kezűleg, én azt megfizetem; nehogy azt mondjam neked, hogy önmagáddal is tartozol nekem.
20. Igen, testvér, én hasznodat szeretném venni az Úrban, üdítsd fel a bensőmet Krisztusban.
21. Azért írok neked, mert bízom engedelmességedben. Tudom, hogy amiket mondok, annál többet is teszel.
22. Egyúttal pedig készíts nekem vendégszállást, mert remélem, hogy imádságaitokra a kegyelem néktek ajándékoz engem.
23. Köszönt téged Epafrász, a fogolytársam Krisztus Jézusban,
24. Márk(usz), Arisztárkhusz, Démász, Lukács, munkatársaim.
25. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme szellemetekkel.

PÁL LEVELE TITUSZHOZ 3. Fejezet

1. Emlékeztesd őket: a fölöttes hatóságoknak vessék alá magukat, a felsőbbségnek szót fogadjanak, minden (eszményi)szép tettre készek legyenek,
2. senkit ne káromoljanak, ne legyenek harciasak, legyenek előzékenyek , tanúsítsanak kellő szelídséget minden ember iránt,
3. mert egykor mi is balgák voltunk, engedetlenek, tévelygők, rabszolgái különféle kívánságoknak és gyö-nyöröknek, rosszban és irigységben törtettünk, utálatosak voltunk, gyűlöltük egymást,
4. amikor pedig megjelent a mi üdvözítő Istenünk jóságossága és emberbarátsága,
5. az megmentett minket, nem igazságosságunkban véghezvitt tetteink alapján, hanem irgalma szerint az újjálétel fürdője és a Szent Szellem megújulása által,
6. amit kitöltött ránk gazdagon az Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által,
7. (azért) hogy kegyelméből megigazulva sorsrészesek legyünk a korszakos (aioni) élet reménységének megfelelően,
8. hiteles az Ige (hithű a szó) és ezekről tanácsolom, hogy határozottan hangoztasd: az eszményi szép tet-tekben elöljárjanak azok, akik hithűek lettek Istenben, mert ezek szépek és hasznosak az embereknek,
9. a balga vitatkozásokat és a származástáblázatokat, veszekedést és a törvényharcokat kerüld ki, mert hasznuk nincs és hiábavalók.
10. A szakadást szító embert első vagy második intés után kerüld,
11. tudod, hogy rossz útra fordult az ilyen, és célt téveszt, és saját magát ítéli el.
12. Amikor hozzád küldöm Artemást vagy Tychikuszt, siess, jöjj hozzám Nikopoliszba, mert úgy döntöttem, ott telelek át.
13. Zénást, a törvénytudót és Apollóst, gondosan küldd tovább, hogy semmiben ne legyen hiányuk.
14. Tanulják meg a mieink is. hogy (eszményi) szép tettekkel járjanak elöl a kényszerítő szükségben, nehogy gyümölcstelenek legyenek.
15. Köszöntenek téged a velem levők mind(nyájan). Köszöntsd azokat, akik kedvelnek minket hithűségben. A kegyelem mindnyájatokkal.

PÁL LEVELE TITUSZHOZ 2. Fejezet

1. Te pedig szóld azt, ami az egészséges tan(ítás)hoz illik,
2. az öreg emberek higgadtak legyenek, tiszteletreméltók, józanok, egészségesek a hithűségben, a szeretet-ben, a kitartásban,
3. ugyanígy az öregasszonyok magatartásukban szent komolyságúak, nem vádaskodók, ne legyenek sok bornak a rabszolgái, a szépre tanítsanak,
4. a józanságra intsétek a fiatalasszonyokat, hogy kedveljék férjüket, és gyermekeiket,
5. józanok, szentül tiszták, háziasak, (otthon munkálkodók), jók, saját férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy az Isten szavát káromlás érje,
6. a fiatal férfiakat ugyanígy buzdítsad, hogy józanok legyenek,
7. mindenben magadat add példaképül, a jó munkában, a tanításban romlatlanságot és komolyságot mutass,
8. szavad legyen egészséges, kifogástalan, (azért) hogy az ellenfél rnegszégyenüljön, mivel semmi rosszat nem tud mondani rólunk.
9. A rabszolgákat intsd, hogy saját gazdájuknak engedelmeskedjenek, mindenben keressék kedvét, nehogy ellenkezzenek velük,
10. nehogy kárt okozzanak, hanem mindenben hűséget tanúsítsanak, hogy üdvözítő Istenünknek tanítását mindenben ékesítsék,
11. mert megjelent az Isten kegyelme, mely üdvöt áraszt minden ember számára,
12. mely arra nevel minket, hogy megtagadjuk az istentelenséget és a világi vágyakat józanul és igazságosan és istenfélelemmel (Istenben boldogan) éljünk e mostani korszakban (aionhan),
13. várva a boldog reménységet és a nagy Isten és üdvözítőnk Krisztus Jézus dicsőségének megjelenését,
14. aki önmagát adta értünk, (azért,) hogy megváltson minket minden törvénytelenségtől és tisztítson magá-nak körülötte lévő népet, (eszményi)szép munkára buzgólkodót,
15. ezeket szóld, erre buzdíts és figyelmeztess teljes nyomatékkal, nehogy valaki téged megvessen!

PÁL LEVELE TITUSZHOZ 1. Fejezet

1. Pál, Isten rabszolgája Jézus Krisztusnak pedig apostola, Isten választottainak hite és az istenfélelem sze-rinti való(igaz)ság megismerése végett
2. a korszakos élet reménysége alapján amelyet megígért Isten, (aki nem hazudik), az korszakos idők előtt,
3. de aki kijelentette a maga idejében az Ő szavát az igehirdetésben, amelyet rámbízott az üdvözítő Istenünk rendelkezése szerint.
4. Titusznak, igazi gyermekének a közös hit(hűség) szerint, kegyelem és békesség Istentől, az Atyától és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől.
5. Ezért hagytalak téged Krétában, hogy a hiányzó dolgokat hozd rendbe, és állíts városonként presbitere-ket, amint én meghagytam neked,
6. olyat, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi és akinek hithű gyermekei vannak, nem vádolhatók kicsapon-gással és nem rendetlenek,
7. mert a felügyelőnek kifogástalannak kell lenni, mint Isten intézőjének, nem önhittnek, nem haragosnak, nem borivónak, nem verekedőnek, nem nyereséghajhászónak,
8. hanem legyen vendégbarát, jóra hajlandó, megfontolt, igazságos, tiszta (tisztességes), önmegtartóztató,
9. aki a tanítással megegyező hiteles Igéhez ragaszkodik (azért), hogy képes legyen buzdítani is az egészsé-ges tan(ítás) által, az ellentmondókat pedig meggyőzni,
10. mert vannak sokan rendetlenkedők, fecsegők és ámítók, főképp a körülmetéltek között.
11. Ezeknek száját be kell fogni, mint akik egész családokat felforgatnak, olyat tanítanak, amiket nem kelle-ne, piszkos nyerészkedés kedvéért.
12. Közülük az egyik azt mondta, a saját prófétájuk: a krétaiak folyton hazudnak, rossz vadállatok, tétlen hasak,
13. ez a tanúvallomás igaz, azért intsd őket szigorúan, hogy egészségesek legyenek a hithűségben,
14. ne figyeljenek a zsidó hitregékre és az igazságnak hátat fordító emberek parancsolataira,
15. minden tiszta a tisztáknak, a fertőzötteknek pedig és a hitetleneknek semmi sem tiszta, hanem megfertő-zött az elméjük (gondolatviláguk) és lelkiismeretük is.
16. Vallják, hogy ismerik az Istent, de tetteikkel megtagadják, utálatosak és engedetlenek és minden jó mun-kára alkalmatlanok.

PÁL MÁSODIK LEVELE TIMÓTHEUSHOZ 4. Fejezet

1. Erős tanú(bizony)ságot teszek Isten és Krisztus Jézus előtt, aki ítélni fog élőket és halottakat, az Ő meg-jelenésére és a királyságára;
2. hirdesd az Igét, állj vele elő alkalmas (és) alkalmatlan időszakban, győzz meg, dorgálj, buzdíts minden hosszútűréssel és tanítással,
3. mert lesz időszak, amikor az egészséges tan(ítás)t nem tűrik el, hanem a saját kívánságuk szerint gyűjte-nek tanítókat, mert viszket a fülük,
4. és a való(igaz)ságtól elfordítják fülüket, de a (hit)regékhez odafordulnak.
5. Te pedig józan légy mindenben, szenvedd el a rosszat, tedd az evangélista munkáját, (diakóniai) szolgá-latodat teljesen betöltve,
6. mert én már italáldozatul kitöltetem és az én feloldatásom időszaka. bekövetkezik.
7. Az (eszményi) szép tusát megharcoltam, a pályafutást bevégeztem (végigfutottam), a hithűséget meg-őriztem.
8. végül elkészítve fekszik az igazságosság győzelmi babérkoszorúja, amelyet megad nekem az Úr azon a napon, az igazságos ítélőbíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, akik szeretve várják az Ő megje-lenését.
9. Igyekezz hozzám hamar eljönni,
10. mert Demás engem elhagyott, megszerette a mostani (világ)korszakot és elment Thesszalonikába, Kreszkensz Galáciába, Titusz Dalmáciába.
11. Lukács van egyedül velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert nekem nagyon hasznos a diakóniai szolgálatban.
12. Tychikoszt pedig elküldtem Efézusba.
13. Az útiköpenyem, amelyet (ott)hagytam Troászban Kárpusznál, jöttödben hozd el és a könyv(tekercs)eket is, főként a pergameneket (hártyákat).
14. Alexandrosz, a rézműves sok rosszat okozott nekem, megfizet majd neki az Úr a munkája szerint,
15. tőle te is őrizkedj, mert roppantul ellenállt a mi szavainknak,
16. Az első védekezésemben senki sem volt mellettem, hanem mindenki elhagyott. Nehogy felróják (felszá-mítsák) nekik!
17. De az Úr mellém áll(ot)t és erőt öntött belém, hogy általam az igehirdetés teljességre jusson és meghall-ják a nemzetek mind, és kiragadott az oroszlán szájából.
18. Kiragad engem az Úr a gonosz minden munkájából és megment az Ő égentúli királyságába. Övé a dicső-ség a korszakok korszakaiba (az aionok aionjaiba). Ámen.
19. Köszöntsd Priszkát és Akvilát és Onesiforosz házát.
20. Erasztusz Korintusban maradt, Trophimoszt pedig Miletoszban hagytam.
21. Igyekezz, hogy a tél beállta előtt ideérkezz. Köszöntenek téged Euboulosz és Poudensz és Linosz és Kla-udia és a testvérek mind(annyian).
22. Az Úr a te szellemeddel. A kegyelem veletek.

PÁL MÁSODIK LEVELE TIMÓTHEUSHOZ 3. Fejezet

1. Ezt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban veszedelmes időszakok állnak be,
2. mert lesznek az emberek önmagukat kedvelők, (ezüst)pénzt kedvelők, kérkedők, kevélyek, (fennhéjá-zok), káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, kegyetlenek, tisztátalanok,
3. szeretetlenek, összeférhetetlenek, (engesztelhetetlenek), rágalmazók (ördögiek), mértéktelenek, féktele-nek, a jót sem kedvelők,
4. árulók, vakmerők, felfuvalkodottak és élvezetszeretők inkább, mint Istent kedvelők,
5. akiknél megvan a jámborság látszata, de annak hatóerejét megtagadják és ezeket kerüld,
6. mert ezek közül vannak, akik besurrannak a házakba és foglyul ejtik a vétkektől terhelt asszonykákat, akiket sokféle vágyak hajtanak,
7. akik mindenkor tanulnak és soha a való(igaz)ság megismerésére eljutni nem képesek,
8. mint ahogy Jannesz és Jambresz ellenállottak Mózesnek, úgy ezek is ellenállnak a való(igaz)ságnak, romlott agyú, a hithűség dolgában próbát ki nem álló emberek,
9. de nem haladnak sokra, mert esztelenségük egészen nyilvánvalóvá válik mindenki előtt, amint ahogy amazoké is az lett,
10. te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, a célkitűzésemet, a hithűségemet, a hosszútűrésemet, a szeretetemet, a kitartásomat,
11. üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek velem történtek Antiókhiában, Ikóniumban, Lystrában, amely üldöztetéseket elhordoztam (vállaltam), és mindenikből kiragadott engem az Úr,
12. de mindenkit akik istenfélőén akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözni fognak.
13. A gonosz emberek és szélhámosok előrehaladnak a rosszakban, tévúton járnak és tévútra vezetnek,
14. te pedig maradj meg azokban, amiket tanultál és amiről meggyőződtél, mert (hisz) tudod, kiktől tanultad,
15. mivelhogy gyermekkorod óta ismered a szent(elt) írásokat, amelyek képesek téged bölccsé tenni az üd-vösségre, a hithűség által Krisztus Jézusban.
16. minden írás, amely Istentől ihletett jól használható (hasznos) tanításra, meggyőzésre, helyreigazításra, az igazságosságban való nevelésre,
17. (azért) hogy (fel)kész(ített) legyen az Isten embere, minden jó munkára felkészülve.

PÁL MÁSODIK LEVELE TIMÓTHEUSHOZ 2. Fejezet

1. Te tehát gyermekem, légy erős a kegyelemben Krisztus Jézusban,
2. és amiket hallottál nálam sok tanú(bizony)ságtétel által, azokat bízd hithű emberekre, akik elég hatalma-sak lesznek másokat is tanítani.
3. Szenvedd el velem együtt a rosszat, mint Krisztus Jézus kitűnő katonája,
4. egy katona sem bonyolódik bele a megélhetés foglalatosságaiba, hogy annak, aki katonasorba fogadta, tetszését megnyerje,
5. ha pedig valaki versenyző (atléta), nem nyer győzelmi babérkoszorút, csak ha szabályszerűen küzd.
6. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesednie.
7. Fontold meg amit mondok, mert az Úr megértést ad majd neked minden(ek)ben.
8. Emlékezzél Jézus Krisztusra, aki életre kelt a halottak közül, aki Dávid magvából való, ahogy az én örömüzenetem hirdeti,
9. ezért szenvedek a bilincsekig, mint gonosztevő, de az Isten szava nincs bilincsbe verve,
10. ezért mindent eltűrök, a kiválasztottakért, hogy ők is elnyerjék a megtartást, amely Krisztus Jézusban van a (világ)korszakig tartó (aioní) dicsőséggel,
11. megbízható az Ige (hithű a szó):
mert ha vele együtt meghalunk, vele együtt fogunk élni is,
12. ha kitartunk, együtt uralkodunk vele,
ha megtagadjuk, Ő is megtagad minket,
13. ha hűtlenkedünk, Ő hithű marad,
mert Ő nem képes megtagadni önmagát.
14. Ezeket idézd emlékezetükbe, tégy tanú(bizony)ságot az Isten előtt, hogy ne folytassanak szóharcot, ame-lyek semmit nem használnak, csak a hallgatókat teszik tönkre.
15. Fáradozz azon, hogy magadat kipróbáltként állítsd Isten elé, olyan munkásként, akinek nincs mit szé-gyenkeznie, aki helyesen hasogatja a való(igaz)ság szavát,
16. a közönséges, üres szócséplést kerüld, mert előbbre sodornak az istentelenségben,
17. és a szavak, mint a rákos daganat úgy terjednek. Közülük való Hymenaiosz és Pholétosz,
18. akik az igazság mellől eltévelyedtek, azt mondták, hogy a föltámadás már megtörtént, és feldúlják egye-sek hithűségét,
19. persze az Isten szilárd alapja megáll, ezt a pecsétet viseli: ismeri az Úr, kik az övéi; és: álljon el az igaz-ságtalanságtól mindenki, aki az Úr nevét ajkára veszi.
20. Egy nagy házban pedig nemcsak arany és ezüst eszközök vannak, hanem fa és cserépedények is, és azok ugyan megtisztelő, ezek pedig alantas használatra,
21. aki tehát tisztán tartja magát ezektől, megtisztelő célra rendelt edény lesz, a gazdájának megszentelt, hasznos, minden jó munkára alkalmas,
22. a fiatalkori vágyaktól pedig menekülj, de törekedj az igazságosságra, hithűségre, szeretetre, békességre azokkal együtt, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből,
23. a balga és nevelésre alkalmatlan vitatkozásokat kerüld, tudod, hogy veszekedéssé fajulnak,
24. az Úr rabszolgájának pedig nem veszekednie kell, hanem legyen barátságos mindenkihez, oktatásra al-kalmas, a rosszat elhordozó,
25. szelídségben nevelje az ellenszegülőket, hogy adjon nekik az Isten gondolkozásmód megváltozást (belső megjobbulást) az igazság megismerésére,
26. és felocsúdjanak az ördög kelepcéjéből, aki (elevenen) foglyul tartja őket a maga akaratában.

PÁL MÁSODIK LEVELE TIMÓTHEUSHOZ 1. Fejezet

1. Pál, Krisztus Jézus apostola Isten akarata által az élet ígérete szerint, amely Krisztus Jézusban van,
2. Timótheusnak, a szeretett gyermeknek, kegyelem, irgalom, békesség Istentől, az Atyától és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.
3. Hálás vagyok az Istennek, akinek őseimtől fogva tiszta lelkiismeretben szolgálok, amint szüntelen emlé-kezem rád könyörgéseimben éjjel és nappal,
4. kívánlak téged látni, amikor eszembe jutnak könnyeid, hogy öröm töltsön el,
5. emlékezetembe idézem a te kétszínűség mentes hithűségedet, amely először nagyanyádban, Loiszban és (édes)anyádban Eünikében lakozott, de meg vagyok győződve, hogy benned is.
6. Ezért emlékeztetlek téged, gerjeszd újra föl az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeim rátétele által,
7. mert nem a gyávaság szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erőét, a szeretetét és józanságét.
8. nehogy szégyelld a mi Urunkról szóló tanú(bizony)ságtételt, (netán) engem, az Ő foglyát, hanem szen-vedd el velem együtt az örömüzenetért a rosszat, Isten hatóereje szerint,
9. Aki megmentett minket és elhívott szent hívással, nem csak a mi tetteink, hanem a saját végzése és ke-gyelme szerint, amelyet adott nekünk Krisztus Jézusban a világkorszakon át tartó (aioni) idők előtt,
10. amely nyilvánvalóvá lett pedig most a mi Megmentőnk, Krisztus Jézusunk megjelenése által, aki ható-erejétől megfosztotta a halált, (nap)fényre hozta pedig az életet és halhatatlanságot az örömüzenet (evan-gélium) által,
11. ezért tett engem hírnökké, kiküldötté (apostollá) és tanítóvá,
12. ez okból szenvedtem ezeket is, de nem szégyenlem, mert tudom, kinek hittem hűen és meg vagyok győ-ződve arról, hogy van hatalma arra, hogy a rábízott kincsemet (amit nála letettem) megőrizze arra a nap-ra.
13. Tartsd meg mintakép gyanánt azokat az egészséges szavakat hithűségben és szeretetben, amelyeket tő-lem hallottál, a Krisztus Jézusban,
14. a rábízott (eszményi) szép kincset őrizd meg a bennünk lakó Szent Szellem által.
15. Tudod, hogy elfordultak tőlem mind az ázsiaiak, akik közül való Phygelos és Hermogenész,
16. adjon irgalmat az Úr Onesiforosz házának, mivelhogy sokszor felüdített engem, és az én bilincsláncomat nem szégyenlette,
17. hanem amikor Rómába került, serényen keresett engem, meg is talált,
18. adja meg neki az Úr, hogy találjon irgalmat az Úrnál azon a napon és hogy mennyi (diakóniai) szolgála-tot tett Efézusban, a (leg)jobban te tudod.

PÁL ELSŐ LEVELE TIMÓTHEUSHOZ 6. Fejezet

1. Azok, akik a szolgaság igája alatt görnyednek, a saját gazdáikat teljes tiszteletre méltassák azért, hogy az Isten nevét és tanítását ne érje káromlás,
2. akiknek pedig hithű gazdauraik vannak, mivelhogy testvérek, nehogy lebecsüljék (lenézzék), hanem annál inkább szolgálják, mivelhogy hívek és szeretettek, akik a jótevésben foglalatosak. Ezeket tanítsd és ezekre buzdíts,
3. ha valaki mást tanít és nem csatlakozik a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges szavaihoz és az istenféle-lemnek megfelelő tanításhoz,
4. az felfuvalkodott és semmihez nem ért, hanem a vitatkozásokban és a szóharcokban betegesen szenved, ezekből támad az irigység, a veszekedés, a káromlások, a gonosz gyanú(sításo)k,
5. megromlott elméjű emberek torzsalkodása, akik a való(igaz)ságtól meg vannak fosztva, akik azt gondol-ják, hogy nyerészkedésre való az istenfélelem,
6. de valóban nagy nyereségforrás az istenfélelem, megelégedéssel,
7. mert semmit sem hoztunk a világba, ki sem vihetünk semmit,
8. de hogyha van eledelünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.
9. akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe és kelepcébe és sok értelmetlen, és káros kívánságba esnek bele, amelyek romlásba és pusztulásba döntik az ember(eke)t.
10. mert minden rossznak gyökere a pénzvágy, ami után sóvárogva egyesek eltévelyednek a hithűségtől és magukat átszegezik sok fájdalommal,
11. te pedig, óh Isten embere, menekülj ezektől, törekedj igazságosságra, istenfélelemre, hithűségre. szeretet-re, kitartásra (béketűrésre, türelemre), szelídségre.
12. Vívd meg a hithűség szép tusáját, ragadd meg a korszakra szóló (aioni) életet, amelyre elhívást kaptál, és amiről szép hitvallást tettél sok tanú(bizonyságtevő) előtt.
13. Buzdítalak az Isten előtt, aki élteti a mindenséget, és Krisztus Jézus előtt, aki tanú(bizony)ságot tett Pon-cius Pilátus előtt a szép vallástételről.
14. tartsd meg e parancs(olat)ot szeplőtelenül és kifogástalanul a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,
15. amit a kellő időszakban megmutat a boldog és egyedül hatalmas; a királyok Királya és uraknak Ura,
16. aki egyedül halhatatlan, aki hozzáférhetetlen fényben lakik, akit még ember nem látott, sem nem képes meglátni, övé a dicsőség és a (világ)korszakra szóló (aioni) hatalom, Ámen.
17. A gazdagoknak a mostani (világ)korszakban (aion) add hírül, nehogy gőgösek (fennhéjázok) legyenek, nehogy reménykedjenek a gazdagság bizonytalanságában, hanem az élő Istenben, aki megad nekünk mindent gazdagon megélhetésünkre,
18. legyenek jótékonyak, gazdagodjanak a jó tettekben, legyenek szívesen adakozók, közösséget vállalók,
19. gyűjtsenek kincset maguknak (eszményi)szép alappal a jövőre, hogy elnyerjék a valóságos életet.
20. Óh, Timótheus, amit rád bíztak, őrizd meg, kerüld a közönséges üres szóhangzatokat (fecsegést), és a hamisan tudománynak nevezett álismeret ellenvetéseit,
21. amelyet egyesek hirdetnek, a hithűségtől mellékútra tévedtek. A kegyelem veletek!

PÁL ELSŐ LEVELE TIMÓTHEUSHOZ 5. Fejezet

1. Idősebb embert nehogy korholj, hanem intsd mint apádat, a fiatalabbakat mint öcséidet,
2. idősebb asszonyokat (nőket) mint anyádat, a fiatalokat mint húgaidat, szent tisztaságban.
3. Özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld,
4. ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy először a saját családjuk iránt legyenek istenfélelemmel és róják le hálájukat szüleiknek, mert ez kedves az Isten előtt,
5. aki pedig valóban özvegy és egyedül maradt nő, vesse Istenbe reménységét, és tartson ki a könyörgésben és az imádkozásban éjjel és nappal,
6. a tékozló pedig bár él (eleven), halott,
7. parancsolj rá ezekre is, hogy feddhetetlenek legyenek,
8. ha pedig valaki övéinek és főleg házanépének nem viseli gondját, az a hithűséget megtagadta és a hitet-lennél is rosszabb.
9. Az özvegyasszonyok sorába csak olyan kerüljön, aki legalább hatvan éves, egy férfinak volt felesége,
10. a jó tettekben tanú(bizony)sága van, ha gyermekeket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek lábait meg-mosta, ha a bajba jutottakon segített és minden jó munkában részt vett,
11. a fiatalabb özvegyasszonyokat utasítsd el, mert ha Krisztus ellenére túlteng bennük az indulat, férjhez akarnak menni,
12. az az ítélet éri őket, hogy az első hűségüket megszegik,
13. egyúttal pedig megtanulják a semmittevést, körüljárják a házakat, nemcsak tétlenek, hanem pletykálko-dók is, és más ügyébe avatkozók, olyanokat beszélnek, amiket nem kellene.
14. Tanácsolom tehát, hogy a fiatalabbak menjenek férjhez, gyermekeket szüljenek, háztartást vezessenek, semmiféle indítóokot ne adjanak az ellenségnek, a rágalmazásra,
15. mert már egyesek elfordultak (visszaszegődtek) a sátánhoz,
16. ha valamely hívő nőnek özvegyei vannak, segítsen nekik, nehogy megterheljék a gyülekezetet, hogy azokat akik valóban özvegyek, segíthesse.
17. A szolgálatukat (tisztüket) szépen betöltő elöljárók kétszeres megbecsülésre méltók, kiváltképpen azok, akik az igeszólásban és a tanításban fáradoznak,
18. mert azt mondja az írás: a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját és: méltó a munkás a maga bérére.
19. Presbiter ellen vádat nehogy elfogadj, kivéve két vagy három tanú(bizony)ságra.
20. A vétkeseket mindenki előtt ródd meg (azért), hogy a többiek elrettenjenek.
21. Felhívlak Isten, az Úr Krisztus Jézus és a kiválasztott angyalok előtt, hogy ezeket őrizd meg előítélet nélkül, semmit se tégy részrehajlásból.
22. Kezedet elhamarkodva senkire ne tedd fel, nehogy közösséget vállalj mások vétkeiben, magadat tisztán őrizd meg.
23. Többé ne csak vizet igyál, hanem egy kevés bort használj a gyomrod és gyakori gyengélkedésed miatt.
24. Némely ember vétkei nyilvánvalóak, előtte mennek az ítéletre, másokat pedig követnek.
25. Ugyanígy az (eszményi)szép tettek is nyilvánvalóak, és amelyekkel másképp áll a dolog, azokat sem lehet elrejteni.