Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

március 19, 2010 havi archívum

PÉTER MÁSODIK LEVELE 3. Fejezet

1. Ez már a második levél szeretteim, amelyet nektek írok, hogy fölkeltsem bennetek az emlékeztetés által a napfénytiszta gondolkodást,
2. hogy eszetekbe jussanak azok a beszédek, amelyeket előre megmondták a szent próféták, és a mi paran-csolatunk, akik az Úrnak és Üdvözítőnek apostolai vagyunk,
3. először ezt értsétek meg, hogy az utolsó napokban csúfondáros gúnyolódok fognak jönni, akik saját kí-vánságaik szerint járnak,
4. és ezt mondják: hol van az Ó visszajövetelének ígérete? mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy ma-radt, amint a teremtés kezdete óta van,
5. mert ezek készakarva elfelejtik, hogy az egek már régen megvoltak, és a föld vízből és víz által állott össze az Isten szavára,
6. amelyek által az akkori világ vízzel elárasztva elveszett,
7. a mostani egeket pedig és a földet ugyanaz a szó elnapolta a tűz számára, fenntartva az ítéletnek és az elvetemült emberek pusztulásának napjára.
8. Ez az egy pedig ne kerülje el figyelmeteket, szeretteim, hogy egy nap az Urnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap,
9. nem késik el az Úr az ígérettel, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem hosszútűrő irántunk, nem az a szándéka, hogy valaki is elvesszen, hanem mindenki gondolatmód megváltozásra jusson (helyet kapjon).
10. Eljön pedig az Úr napja, mint egy tolvaj, amelyben az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek pedig hőtől elégve felbomlanak, a föld is, a benne lelhető dolgok is.
11. miután mindezek így felbomlanak, milyeneknek kell lennetek szent magatartástokban és az Isten tisztele-tében,
12. akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amely által az egek tűzben égve felbomlanak, és az elemek hőtől elégve megolvadnak,
13. mi pedig új egeket és új földet várunk az Ő ígérete szerint, amelyekben az igazságosság lakik,
14. ezért szeretteim, mivel ezeket várjátok, legyetek rajta, hogy szeplőtelenül és kifogástalanul találjon (tite-ket) Ő békességben
15. és a mi Urunk hosszútűrését üdvösségnek tartsátok, ahogyan a mi szeretett testvérünk, Pál is, a neki adott bölcsesség szerint írta nektek,
16. ahogyan minden levelében is, amikor bennük ezekről szól, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amelyeket a tanulatlanok és meg nem szilárdultak kicsavarnak, mint a többi írásokat is, a saját vesztükre.
17. Ti, tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, őrizkedjetek, nehogy az erkölcstelenek tévedése elsodorjon benneteket, vagy ki ne essetek saját szilárdságotokból,
18. növekedjetek pedig a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében.
Övé legyen a dicsőség most is, és a korszak napjára.

PÉTER MÁSODIK LEVELE 2. Fejezet

1. Támadtak pedig hamis próféták is a nép körében, mint (ahogy) köztetek is lesznek hamis tanítók, akik romboló szakadásokat (pusztító tévtanokat) vezetnek be, megváltó Urukat is megtagadják, magukra gyors pusztulást hoznak
2. és sokan követik őket kicsapongásaikban, akik miatt a valóság útját káromolják,
3. akik kapzsiságukban (többet bírni-vágyásukban) költött szólamokkal becsapnak titeket, akik számára az ítélet már régtől fogva nem marad el, és a romlásuk nem szunnyad,
4. mert ha Isten a vétkező angyalokat nem kímélte, hanem az alvilág sötét üregeibe taszította őket, hogy ott maradjanak őrizetben az ítéletre
5. és a régi világnak sem kedvezett, hanem csak Noét az igazságosság hírnökét őrizte meg nyolcadmagával, amikor özönvizet zúdított az elvetemült világra,
6. Szodoma és Gomora városát elhamvasztotta, pusztulásra ítélte, hogy példát állítson azoknak, akik a jö-vőben elvetemültekké lesznek
7. és az igazságos Lótot, akit a gonoszok kicsapongó magaviselete meggyötört, kiragadta,
8. mert az igaznak, mivel közöttük lakott, látva és hallva törvénysértő tetteiket, napról-napra gyötrelmet okozott igazságos lelkének,
9. ért hozzá az Úr, hogy az Istenben boldogokat a megpróbáltatásból kiragadja, a nem igazakat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartsa,
10. főként pedig azokat, akik beszennyező vágyakban a (hús)test után járnak, és a felsőbbséget megvetik, vakmerők, önfejűek, nem rettegnek a dicső(ségben lévő)ket káromolni,
11. holott az angyalok, bár erősségre és hatalomra nagyobbak, nem hoznak ellenük az Úr előtt káromló ítéle-tet,
12. ezek pedig, mint oktalan állatok, amelyek természettől arra vannak, hogy megfogják és elpusztítsák őket, tudatlanságukban azokat káromolják, akiket nem ismernek, azzal, hogy rontanak, maguk is megromla-nak,
13. megkapják a bért gonoszságukért, akik élvezetnek tartják a nappali tivornyát, szennyfoltok és szégyen-foltok, kéjelegnek a csalárd kívánságaikban, amikor veletek együtt lakmároznak,
14. akiknek szemei telve vannak azzal, akivel házasságot törnek, és telhetetlen vétkekkel csábítgatják a meg nem szilárdult lelkeket, szívük be van gyakorolva a kapzsiságra: átok gyermekei!
15. Akik az egyenes utat elhagyták, és eltévedtek, elindultak a Bálám – a Beor fiának – útján, aki az igazság-talanság bérét megszerette,
16. magát pedig kitette a saját törvénytelenségének: egy hangtalan igavonó állat emberi hangon megszólalt, és meggátolta a próféta esztelenségét,
17. ezek víztelen források és forgószéltől kergetett felhők, akiknek a sötétség homálya van fenntartva,
18. mert nagyhangú, üres szólamokkal (hús)testi vágyakra, kicsapongásra csábítják azokat, akik alighogy elmenekültek azoktól, akik tévúton járnak,
19. szabadságot ígérnek nekik, holott a romlottság rabszolgái, mert mindenki annak a rabszolgaságába kerül, aki legyűrte,
20. mert ha azok, akik a világ förtelmeitől megmenekültek az Úr és Üdvözítő Jézus Krisztus megismerése által, de újra belekeveredve hatalmába estek, azoknak az utolsó állapota rosszabb lett az azelőttinél,
21. mert jobb lett volna nekik, ha nem ismerték volna meg az igazság(osság) útját, minthogy azt megismerve visszaforduljanak (elpártoljanak) a nekik átadott szent parancsolattól,
22. végbe ment rajtuk az igaz példabeszéd: a kutya visszafordult ahhoz, amit kihányt és a megfürdött disznó a sárban hempereg.

PÉTER MÁSODIK LEVELE 1. Fejezet

1. Simon Péter, Jézus Krisztus rabszolgája és apostola: azoknak írok, akik velünk egyenlő értékű hitben részesültek Istenünknek és az Üdvözítő Jézus Krisztusnak igazságosságában,
2. kegyelem és békesség töltsön be titeket Istennek és Urunknak, Jézusnak megismerésében.
3. Amint minket mindennel megajándékozott az Ő isteni hatóereje, ami az élethez és az Istenben való bol-dogsághoz kell, annak megismerése által, aki minket az Ő dicsőségére és az erényre elhívott,
4. amelyek által értékes és a legnagyobb ígéreteket ajándékozta azért, hogy ezek által részesei legyetek az isteni természetnek, és megmeneküljetek a romlottságtól, amely a kívánságban van e világban.
5. éppen ezért, minden igyekezettel azon legyetek, hogy bőségesen adjatok a hitetekhez erényt, az erényhez pedig ismeretet,
6. az ismerethez pedig önuralmat, az önuralomhoz pedig kitartást, a kitartáshoz pedig az Isten tiszteletét,
7. az Isten tiszteletéhez pedig testvériességet, a testvériességhez pedig szeretetet,
8. mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket sem tétlenné (hatástalanná), sem gyümölcstelenné a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve,
9. mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, aki megfeledkezett a régi vétkeiből való megtisztu-lásról,
10. ezért testvérek, még inkább igyekezzetek elhivatástokat és kiválasztástokat szilárddá tenni, mert ha eze-ket teszitek, nem botlotok meg soha,
11. mert így gazdagon megadják nektek a bemenetelt a mi Urunknak és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak korszakra szóló királyságába.
12. ezért igyekszem mindig emlékeztetni titeket ezekre, noha ismerősök vagytok és szilárdak a jelenvaló igazságban,
13. igazságosnak tartom pedig, hogy ameddig ebben a sátorban vagyok, ébresztgesselek titeket emlékeztetés által,
14. tudom, hogy gyorsan meglesz a sátorom letétele, amint Urunk, Jézus Krisztus is tudtomra adta,
15. igyekszem pedig hogy mindenkor módotokban legyen elmenetelem után is ezekről megemlékezni,
16. mert nem bölcsen kieszelt hitregék nyomába szegődve ismertettük meg veletek az Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem szemtanúi lettünk nagyságának,
17. mert amikor az Atya Istentől azt a megbecsülést és dicsőséget kapta, hogy hozzá a nagyszerű dicsőségtől ilyen szózat jött: ez az én szeretett Fiam, aki megnyerte tetszésemet (kedvem lelem),
18. és ezt az égből jött hangot hallottuk, amikor vele együtt voltunk a szent hegyen,
19. és még szilárdabbul tartjuk a prófétai szót, amelyre igen jól teszitek, ha figyeltek, mint egy sötét helyen világító mécsre, amíg a nappal felragyog, és a hajnalcsillag (fényhozó) feljön a szívetekben,
20. először is ezt értsétek meg, hogy az írás egy jövendölése sem származik saját magyarázatunkból,
21. mert soha ember akaratából nem hoztak próféciát, hanem a Szent Szellemtől sugalmazva szóltak Istentől emberek.

2010. március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese A nap liturgikus színe: fehér

Szent József befogadta és őrizte Szűz Máriát. Így lett ma is az Egyház oltalmazója, amelynek küldetése, hogy befogadja és őrizze a megváltás titkát. Ezt a nagyszerű ajándékot szent Józseffel együtt nem csak önmagunkba zárva őrizzük, hanem megosztjuk szűkebb és tágabb környezetünkkel.

II. JÁNOS PÁL REDEMPTORIS CUSTOS KEZDETŰ APOSTOLI BUZDÍTÁSA SZENT JÓZSEF SZEMÉLYÉRŐL, VALAMINT JÉZUS KRISZTUS ÉS AZ EGYHÁZ ÉLETÉBEN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Dávid király nemzetségéből származott. Mivel a “vezéri pálca” már elvétetett Juda törzsétől és Dávid házától, Szent József a szegény kézműves emberek közé tartozott: ács volt. A Szentírás a legnagyszerűbb elismerést írja róla: Igaz ember volt. Az Újszövetség hajnalán ő a hallgató szent, akinek szavát nem jegyezte le a Kinyilatkoztatás, de példaképül áll minden keresztény előtt, mert ő az, aki állandóan figyelemmel és készséges lélekkel fogadta az égi indításokat. Ez a lelkülete tette alkalmassá arra, hogy a Szent Szűz jegyese, a Megtestesült Ige nevelőapja, a Szent Család őre legyen. Azt az egyedülálló kiváltságot kapta, hogy földi pályafutása befejezésénél a Boldogságos Szent Szűz és Jézus Krisztus volt jelen.
A Szentírás szavával magasztaljuk a szentmise Kezdőénekében:

Íme, a hűséges és okos szolga,
akit az Úr házanépe fölé rendelt.
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Isten az Ő Megtestesült Szent Fiát az Igaz emberre akarta bízni, és akarja bízni most is. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy érdemesek lehessünk Urunk, Jézus Krisztus szolgálatára.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki azért jöttél, hogy Ádám családját kiszabadítsd a bűn igájából:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki az Ígéret Fia lettél, és Dávid házába, József családjába születtél:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Akiről úgy gondolták, hogy Józsefnek, az ácsnak vagy Fia:
Uram, irgalmazz!
DICSŐSÉG
AZ OLVASMÁNYHOZ (2Sám 7, 4-5a; 12-14a; 16)
Urunk, Jézus Krisztus az isteni ígéret alapján Dávid házába és az ő családjába született. Így teljesedtek az isteni ígéretek, amelyből a legutolsó a Boldogságos Szűz köszöntésekor hangzott el: Neki adja az Úristen atyjának, Dávidnak trónját.
A SZENTLECKÉHEZ (Róm 4, 13.16-18.22)
Jézus Krisztus Dávidnak Fia, Ábrahám Fia. Ábrahám az igaz ember példáját adta: hitt az Istennek feltétel nélkül. Utóda, a Szent Család őrzője, Szent József is igaz ember volt, mert egész létével hitt Istennek.
AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mt 1, 18-21.24a)
Szent Józsefről az evangélium a legnagyszerűbb elismerést mondja: Igaz ember volt. Éber figyelemmel figyelt minden mennyei indításra, és azonnal kész volt teljesíteni az Isten akaratát. Mindig mindenben úgy cselekedett, ahogy az Úr megparancsolta neki.
HITVALLÁS
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! Szent Józsefet rendelte a Gondviselés a Szent Család Őrzőjévé. Ünnepén az ő közbenjárását kérve terjesszük kéréseinket a Mennyei Atya elé:

1. Szent József közbenjárására oltalmazd meg, Urunk, Egyházadat az egész világon.
2. Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak a népek nagy családjáról.
3. A názáreti otthon békéje töltse el családjaink életét.
4. Szent József hite, egyszerűsége, és a Gondviselésbe vetett bizalma legyen a családapák eszményképe.
5. Szent József boldog halálához hasonlóan, Jézus és Mária álljon mellettünk halálunk óráján.

Gondviselő Istenünk! Te Szent Józsefet példaképül adtad nekünk a munkás élet megszentelésére. Add, hogy a mi fáradozásunk is a Te dicsőségedre, családjaink és embertársaink javára váljék. Krisztus, a mi Urunk által.

Mindenható Istenünk, ki hűséges szolgád, Szent József gondjaira bíztad a gyermek Jézust, és oltalma alá helyezted a Megváltás művét, kérünk, add meg Egyházadnak, hogy hűségesen őrizze misztériumaidat és szüntelen munkálkodjék a világ üdvösségéért!

Példája: Te is ott állsz észrevétlenül a kialakuló Jézus mögött, segíts Józsefnek!
Élete: Dávid családjából származott (Mt 1, 1-17; Lk 3, 23-38). Mária jegyese volt, amikor az egybekelésük előtt Mária méhében fogant a Szentlélektől. József jó ember volt, sok töprengés után az angyali jelenés nyomán mégis feleségül vette jegyesét. Az összeírás idején Betlehemben megszületett a gyermek Jézus. (Mt 1, 18-24; Mt 2, 1-12) A veszély elől engedelmesen Egyiptomba menekítette családját (emigrált!) majd hazatérésük után Názáretben telepedtek le. (Mt 2, 13-23) Itt ács volt. Jézust 12 éves korában Jeruzsálembe vitték, de félreértés miatt nyomát vesztették, és csak harmadnap találták meg a templomban. Ezután visszatértek Názáretbe. (Lk 2, 39-52) Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt nem sokkal hunyhatott el, ám sem halála időpontját, sem sírhelyét nem ismerjük.

A szent engedelmesség, a családi gondoskodás és a szerény alázatosság példaképe. 1870-ben IX. Pius pápa az Egyház védőszentjévé tette. A Habsburg-ház Bécs 1683-as, majd Buda 1686-os felszabadítását részben Szent József közbenjárásának tulajdonítja. A munkások védőszentje, és a jegyesek pártfogója.

Bár az őskeresztények szép emléket állított Szent József tiszteletének, mégis ünnepe csak a 10. századtól kezdve szerepel a nyugati naptárakban. A 9. században született reichenaui kolostor “szentek listáján” szerepel. Március 19 megünneplése a 14. században kezdett terjedni a nyugati országok templomaiban. 1621-ben XV. Gergely pápa tette általánossá az ünneplését.

1. Köszönjük Neked Szent József életét! Hogy tőle minél többen hűséget, engedelmességet, beléd vetett föltétlen bizalmat tanuljunk! Hallgass meg, Urunk!
2. Segíts, hogy példájára mi is egyszerűbbek és egyértelműbbek legyünk. Hogy szavaink és tetteink összhangban legyenek, és világos, egyértelmű beszédünk által egymást is könnyebben megértsük! Hallgass meg, Urunk!
3. Gyógyítsd meg a családok sebeit! Add, hogy a házasság szentsége folyamatos erőforrás legyen a házastársaknak abban, hogy szentté váljanak! Hogy egymás számára a te életed közvetítői: áldás legyenek! Hallgass meg, Urunk!
4. Áldd meg a nevelőszülőket! Áldj meg mindenkit, aki szülői szeretettel neveli mások gyermekeit! Áldd meg őket azzal, hogy nevelt gyermekeik sok sebét begyógyíthatják szeretetükkel, hallgass meg, Urunk!
5. Hogy Szent József, Jézusunk nevelő apja az édesapák példaképe legyen ma is! Hallgass meg, Urunk!
6. A jó halál kegyelmét Szent József közbenjárására add meg mindnyájunknak! Hallgass meg, Urunk!

József az igaz ember. Szeretete Isten iránt és Mária iránt akkora, hogy egészen megváltoztatja életét, egészen Isten akarata szerint alakítja életét. Lemond saját elképzeléséről. Ezzel a szeretettel és bizalommal akarok én is Isten elé állni.

———————-

Március hónapot a régi kalendáriumok Szent József tiszteletére szentelték. Szent József foglalkozását tekintve ács volt. Az üdvtörténetben fontos szerep jutott neki. A Megváltónak, Jézus Krisztusnak lett neveloatyja, a Boldogságos Szuz Mária jegyese és hitvese.

Szent József Dávid házából származott. Izraelben Dávid király óta mindig az o családjából származó utód lett a király. Az evangéliumok családfái (Mt 1,1-18; Lk 3,25-38) Jézus Dávid fiúságát akarják igazolni (2Sám 7,12-16). Jézus a kor társadalmi rendjének megfeleloen József fiának számított. Mária mást nem tudott megnevezni apának, mint Józsefet. Jézus és József kapcsolatára nem volt megfelelo kifejezés. Mária Jézusnak az édesanyja. József, mivel nem természetes apa, tisztázni kellett a helyzetét. A családfákból értesülünk arról, hogy a Dávidi családban nemcsak törvényes gyerekeket, hanem az örökbefogadottakat is ugyanazok a jogok illeték meg a királyság öröklésében. Isteni ígéreten nyugszik ennek a családnak a trónra való jogosultsága. Az Ábrahámnak tett ígéret örökségnek is tekintheto és a Dávidi örökség hordozója lesz a Megváltó, Jézus Krisztus. József volt az, akinek ez a szent örökség jutott, pedig családja körében megvetett volt szegénysége miatt.
Isten kiválasztotta ot, hogy Jézusnak az o fiának apja legyen. József tehát nem is örökbe fogadta Jézust, hanem Isten tette meg fiává. József félt Máriát magához venni. Az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, hogy eloszlassa félelmeit. József álmában tudja meg, hogy Jézus apja lesz. Igaz embernek nevezi ot Máté evangéliuma, mert elfogadta az Isten akaratát, és aszerint is cselekedett. Jézus és József kapcsolatát az Atya határozta meg, egyedül Tole származott. József Dávid utóda volt és Jézus szintén a Dávidi családból származó Mária fia. Máriától Jézus a vér szerinti Dávidi örökséget kapta, a szent örökséget Józseftol kellett kapnia. József halálával Jézusra szállt át az ábrahámi és Dávidi örökség.

Ez az örökség az ószövetségi üdvrendnek a lényege. Jézus Józsefen keresztül került kapcsolatba az ószövetséggel. Átvette tole ezt az örökséget, az ószövetségi üdvrendet és beteljesítette. Isten Józsefet tette meg Jézus neveloatyjának, ezért a névadási jogot is megkapta. Az ószövetségi szokások szerint ölébe ültette a gyermeket, nevet adott neki. Ezzel elismerte, hogy övé a gyermek. Menekülnie kellett Egyiptomba Heródes miatt. Heródes halála után visszatért Izrael földjére és Názáretben telepedett le.
A tizenkét éves Jézust elvitték a templomba. Amikor rátaláltak Jézusra, Mária felelosségre vonta: „Atyád és én aggódva kerestünk.” Ezután az esemény után Szent Józsefrol hallgatnak az evangéliumok. Az apokrif iratok részletezik eljegyzésük történetét, József kiválasztottságát, amelyet a kizöldült vesszo csodája bizonyít (vö. Áron vesszeje). A „József az ács történetei” címu IV.-V. századi apokrif irat részletesen elbeszéli halálát. A Szent Családnak jogi biztonságot és oltalmat adott. Halála elott átadta Jézusnak az Ábrahám óta apáról fiúra szálló elsoszülöttségi áldást. Az Egyház Szent Józsefet – a Boldogságos Szuz Anyát illeto hüperdúlia után – protodúliával tiszteli. József tiszteletének elterjedésében a ferencesek muködtek közre. IV. Sixtus pápa, aki a ferencesek rendjébol jutott a pápai székbe, ünneppé nyilvánította a Szent neve napját (1479). 1726-ban I. Lipót, majd III. Károly kérelmére bekerült a Mindenszentek litániájába. IX. Piusz az Egyház egyik legválságosabb idoszakában az Egyház védoszentjévé nyilvánította. A XX. században a hívek a március hónapot szentelik Szent Józsefnek. 1909-ben külön litániát és 1919-ben pedig mise prefációt kap. 1955 május 1- jén elrendelte XII. Piusz pápa „Munkás Szent József” ünnepét.
A Habsburg-házban a XVII. század folyamán meghonosodott Szent József tisztelete. Lipót császár fiúgyermeke születésekor hozzá imádkozott. Amikor megszületett, a József nevet adták neki. Neve elterjedt eloször az arisztokráciában, késobb a nép névadási szokásában is. I. Lipót az O oltalmába ajánlotta egész birodalmát és a Habsburg-ház patrónusává választotta (1675). Bécs (1683) és Buda (1686) felszabadulását az o mennyei közbenjárásának tulajdonította. Buda ostromakor a dönto támadásra induló katonákat a kapucinus Avianói Márk lelkesítette, aki egy dárda hegyén Szent József képét emelte magasba. Védoszentjüknek tekintik az ácsok, asztalosok, erdészek, famunkások, favágók, bognárok, koporsókészítok, kádárok, tímárok, a jegyesek, az ifjú házasok, a családok, az árvák és a haldoklók. Segítségért folyamodnak hozzá a házépítéskor, kísértésben, hirtelen halál, reménytelen ügyek, szembetegségek idején. A XIX. századtól tartják a papnövendékek és a szerzetesek védoszentjének; a XX. században pedig a munkások patrónusa lett. Szent Józsefet legtöbbször úgy ábrázolják, hogy a kis Jézus a jobb karján ül, bal kezében pedig liliomot vagy kivirágzott vesszot tart, de ábrázolják vándorbottal, furésszel, fejszével és fúróval is.
Szent József tisztelete hazánkban már a középkorban elterjedt. Ezt bizonyítja egy esztergomi kiadású misekönyv is, melyben külön miséje van, ami a Missale Romanum hivatalos szövegétol is eltér. A XVIII. században a jeles barokk imádságoskönyvünk, a „Lelki Paradicsom” hoz egy biblikus veretu litániát, amelyet sok elnépiesített változat követ még. Ez a tisztelet elterjedt a famunkások körében is. Patrónusa volt a szegedi és az aradi ácsok, asztalosok céhének. Hajdanában a koporsót is ok készítették. A szegedi céhzászlón (1824) két lebego angyal között egy koporsót is oda hímeztek. A kaposvári ácsok március 19-én végezték a húsvéti szentgyónásukat. A vasvári iparosok a domonkos templomban Szent József képe elott gyertyát gyújtottak, misét mondattak és felajánlást tettek. A karmeliták Gyorben könyörgo társulatot hoztak létre a jó halál kegyelméért. Szent József számtalan ábrázolási módjával találkozunk hazánkban, ezzel is jelezve, hogy a közbenjárását milyen sokan kérték.
József napja a mezogazdaságban is a tavaszi munkák kezdetének számít. Szegeden még a lusta emberek is rá hivatkoznak, akik egész télen nem takarítják el a havat: „nem vergodöm vele, majd megfogadom Szent Józsefot, majd elhordja o. ” Szent József napján kezdték meg a csíkosok, csordások és a gulyások a szolgálatukat, de csak Szent György napjától hajtják ki az állatokat. A néphiedelem a méheket szuzi életet éloknek tartja, ezért öntötték a gyertyát méhviaszból és nem faggyúból. Szent József tisztaságára utaltak ezzel is. Ezen a napon eresztették ki eloször a méhrajokat. Algyon e szavakkal ereszti útjának a gazda méheit: „Atya, Fiú, Szentlélök neviben induljatok, rakodjatok, mindön mézet behordjatok!” Göcsejben nem megy el otthonról a gazda, hogy a méhek a rajzásból visszatérjenek.
Szent József prefációja nagyon szépen összefoglalja mindazt, amit a szentírásból tudunk, ami az o Istentol kapott „atyai” hivatását megkülönbözteti a többi családapáétól:
„… és téged Szent József ünnepén illo hódolattal dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ot az igaz férfit, az Istenszülo Szuznek jegyesül adtad, hu és okos szolgát családod fölé rendelted, hogy atyai gonddal orizze a Szentlélek erejébol megtestesült Fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust.”

2Sám 7,4-5a.12-14a.16

Íme, azonban még az éjjel szózatot intézett az Úr Nátánhoz, ezekkel a szavakkal: ,,Eredj, s mondd szolgámnak, Dávidnak: Ezt üzeni az Úr: Hát te házat akarsz építeni nekem lakásul? Amikor ugyanis letelnek napjaid, s aludni térsz atyáidhoz, felemelem utánad ivadékodat, aki ágyékodból származik, s megszilárdítom királyságát. Ő fog házat építeni nevemnek, s én megszilárdítom királysága trónját mindörökre. Atyja leszek neki, s ő fiam lesz nekem: ha valami gonoszat cselekszik, megfenyítem őt az emberek vesszejével, s az emberek fiainak csapásaival. Állandó lesz házad és királyságod mindörökké színem előtt, és szilárd lesz trónod mindenkor.”
Róm 4,13.16-18.22

Azt az ígéretet ugyanis, hogy a világ örököse lesz, Ábrahámnak és utódainak nem a törvény közvetítésével adták, hanem a hitből való megigazulás alapján. Azért hitből, hogy minden kegyelemből legyen, és az ígéret biztos legyen minden utód számára, nemcsak azoknak, akik a törvényből vannak, hanem azoknak is, akik Ábrahám hitéből vannak, aki mindnyájunknak atyja Isten előtt, amint meg van írva: ,,sok nemzet atyjává rendeltelek” [Ter 17,5]. Ő hitt annak, aki életre kelti a holtakat, és aki nevet ad a nemlétezőknek, hogy létezzenek. Ő reménységgel hitt a remény ellenére, így sok nemzet atyja lett, amint megmondatott neki: ,,Annyi lesz a te utódod” [Ter 15,5]. És ezt számították be neki megigazulásul [Ter 15,6].
Mt 1,16.18-21.24a

Jákob pedig nemzette Józsefet. Ő volt a férje Máriának, akitől született Jézus, akit Krisztusnak neveznek. Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitudódott, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el őt. Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: ,,József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét.

2010. március 19., péntek Szolgálat szeretetből

Abban látom Szent József nagyságának titkát – amely teljes összhangban van alázatával –, hogy föl tudta áldozni életét a Megtestesülés misztériumáért, és az üdvözítő küldetés szolgálatáért. Úgy használta törvényes tekintélyét – amely a szent családban megillette őt –, hogy teljesen odaajándékozta önmagát, életét, munkáját. Emberségéből fakadó hivatását, a szűkebb család iránti szeretetet úgy tudta átalakítani, hogy önmagát, szívét és minden képességét emberfeletti ajándékká tette. És közben szeretettel szolgálta a házában növekvő Messiást, akit az ő fiának és Dávid fiának neveztek, de aki valójában Mária fia és Isten fia volt.

Ha van valaki, akire ráillik az evangéliumi kifejezés, hogy „szeretetből szolgál”, akkor Szent Józsefre bizonyosan ráillik, aki – nekem úgy tűnik – szeretetbe öltözött. Olyan ez, mint egy jellemvonás, amely meghatározza őt, mint ragyogás, amely megdicsőíti őt. Szolgálni Krisztust – ez volt az ő élete. Szolgálni Őt mély alázatban, a legteljesebb odaadottságban, szolgálni Őt szeretettel és szeretetből.

VI. Pál pápa

2010. március 19. – Péntek, Szent József, a Boldogságos Szuz Mária jegyese

Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának,
Jézus Krisztus szüloanyjának. Jézus Krisztus születése pedig így történt:
Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielott azonban egybekeltek volna,
Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektol. Férje, József igaz ember
volt, nem akarta ot megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban
bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és
így szólt: “József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát,
mert a benne fogant élet a Szentlélektol van. Fiad születik majd, akit
Jézusnak nevezel, mert o váltja meg népét buneitol!” Amikor József
felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta
neki.
Mt 1,16.18-21.24a

Elmélkedés:

A mai napon ünnepelt Szent József Jézus neveloapja, a Mária jegyese, a
Szent Család gondviseloje volt. Az evangéliumi beszámolók szerint József
több alkalommal álomban értesül Isten akaratáról. Így értesül Jézus
születésének különleges körülményeirol, s késobb szintén álomban kap
isteni utasítást, hogy meneküljön családjával Egyiptomba. Egészen
egyszerunek tunik számunkra az a kijelentés, hogy álmából felébredve az
útmutatás szerint cselekszik, pedig ez nem lehetett könnyu számára. Talán
nem is értett meg minden pontosan, de mégis el tudja fogadni Isten
akaratát, szándékát, s megteszi, amit Isten tole kér. Nekünk is ezzel egy
egyszeruséggel érdemes fogadnunk Isten velünk kapcsolatos tervét.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Jóságos Szent József! Oltalmazd családunkat: segíts, hogy Istennek
mindenkor tetszésére legyünk. Te mindent kérhetsz számunkra, hiszen
Jézusnak neveloatyja vagy. Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élo
hitet, huséget, világos és tiszta lelkiismeretet, természetes
alázatosságot, nagy szeretetet Isten és minden felebarátunk iránt.
Könyörögj érettünk, hogy egyre tökéletesebben éljünk, a bizalom útján
haladjunk és soha el ne lanyhuljunk. Járj közben értünk, hogy Isten minket
is szentekké tehessen! Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket,
ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szívének.

19. péntek: SZENT JÓZSEF (főünnep)

2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját

2Sám 7,4-5a.12-14a.16

Íme, azonban még az éjjel szózatot intézett az Úr Nátánhoz, ezekkel a szavakkal: ,,Eredj, s mondd szolgámnak, Dávidnak: Ezt üzeni az Úr: Hát te házat akarsz építeni nekem lakásul? Amikor ugyanis letelnek napjaid, s aludni térsz atyáidhoz, felemelem utánad ivadékodat, aki ágyékodból származik, s megszilárdítom királyságát. Ő fog házat építeni nevemnek, s én megszilárdítom királysága trónját mindörökre. Atyja leszek neki, s ő fiam lesz nekem: ha valami gonoszat cselekszik, megfenyítem őt az emberek vesszejével, s az emberek fiainak csapásaival. hanem állandó lesz házad és királyságod mindörökké színem előtt, és szilárd lesz trónod mindenkor.’

Zs 88,2-29

Az Úr kegyelmét örökké éneklem, hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti szám. Mert ezt mondtad: ,,Örök időkre épül az irgalom’ — hűséged szilárdan áll a mennyekben. — ,,Szövetségre léptem választottammal, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak: örökre megszilárdítom utódodat, nemzedékről nemzedékre építem trónodat.’ Csodáidat, Uram, magasztalják az egek, és hűségedet az egybegyűlt szentek. Mert ki hasonló az Úrhoz a fellegek közt ki olyan az Isten fiai között, mint Isten? Isten, akit rettegnek a szentek tanácsában, aki nagyobb és félelmetesebb mindazoknál, akik körülötte vannak. Uram, Seregek Istene, ki hasonló hozzád? Hatalmas vagy, Uram, és hűséged övez téged. Te uralkodsz a tenger erején és háborgó hullámait te fékezed meg. Te tapostad el Ráhábot, halálra sebezve, hatalmas karoddal szétszórtad ellenségeidet. Tiéd az ég, és tiéd a föld, te alkottad a föld kerekségét és mindazt, ami rajta van. Te teremtetted északot és délt, nevedben örvendezik a Tábor és a Hermon. Karod hatalmas, kezed erős, jobbod diadalmas. Igazságosság és jog trónod alapja, irgalom és igazság vonulnak előtted. Boldog az a nép, amely tud ünnepelni. Az ilyenek arcod világosságánál járnak, Uram. Nevedben egész nap ujjonganak, s felmagasztalódnak igazságosságodban. Mert te vagy erejük és ékességük és jóságod emeli magasra fejünket. Mert az Úré a pajzsunk, s Izrael Szentjéé a királyunk. Egykor látomásban szóltál szentjeidhez és azt mondtad: ,,Segítséget nyújtottam egy hősnek, felemeltem népemből egy választottat. Megtaláltam szolgámat, Dávidot, felkentem őt szent olajommal. Vele lesz erős kezem és karom megerőssíti őt. Semmit sem tehet vele az ellenség, és nem árthat majd neki a gonoszság fia. Kiirtom előle ellenségeit, és gyűlölőit megfutamítom. Vele lesz hűségem és kegyelmem, és hatalma magasra emelkedik nevemben. Ráteszem kezét a tengerre és jobbját a folyóvizekre. Így szól majd hozzám: ,,Atyám vagy te, én Istenem, és szabadításom kősziklája!’ S én elsőszülöttemmé teszem őt, legfölségesebbé a föld királyai között. Örökre megőrzöm irgalmamat iránta, és szövetségem mindig vele marad.

Róm 4,13.16-18.22

Azt az ígéretet ugyanis, hogy a világ örököse lesz, Ábrahámnak és utódainak nem a törvény közvetítésével adták, hanem a hitből való megigazulás alapján. Azért hitből, hogy minden kegyelemből legyen, és az ígéret biztos legyen minden utód számára, nemcsak azoknak, akik a törvényből vannak, hanem azoknak is, akik Ábrahám hitéből vannak, aki mindnyájunknak atyja Isten előtt, amint meg van írva: ,,sok nemzet atyjává rendeltelek’ [Ter 17,5]. Ő hitt annak, aki életre kelti a holtakat, és aki nevet ad a nemlétezőknek, hogy létezzenek. Ő reménységgel hitt a remény ellenére, így sok nemzet atyja lett, amint megmondatott neki: ,,Annyi lesz a te utódod’ [Ter 15,5]. És ezt számították be neki megigazulásul [Ter 15,6].

Mt 1,16.18-21.24a

Jákob pedig nemzette Józsefet. Ő volt a férje Máriának, akitől született Jézus, akit Krisztusnak neveznek. Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitudódott, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el őt. Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: ,,József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét.