Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

március 25, 2010 havi archívum

A JELENÉSEK KÖNYVE (APOKALYPSIS) 15. Fejezet

1. és láttam más nagy és csodálatos jelet az égben, hét angyalt, akinél hét utolsó (végső) csapás volt, mivel-hogy ezekben ér végcélt az Isten haragra gerjedése,
2. és láttam mintegy üvegtengert tűzzel keverve (tűzben játszó) és azokat, akik győztek a vadállaton és a képmásán, és a nevének számán, az üvegtenger mellett állani Isten hárfáival a kezükben,
3. és énekelték Mózesnek, az Isten rabszolgájának dicsénekét és a Bárány(ká)nak dicsénekét, ezt mondták: nagyok és csodálatosak a Te műveid (dolgaid) Urunk, mindenható Isten, igazságosak és való igazak a te utaid, nemzetek Királya.
4. Ki ne félne Uram és ne dicsőítené a nevedet? Mivelhogy egyedül (csak) Te vagy szent, mivelhogy min-den nemzet eljön és imádatra borul előtted, mivelhogy igazságos ítéleteid nyilvánvalókká lettek,
5. és ezek után láttam, hogy felnyílt a tanú(bizony)ságtétel sátorának temploma az égben,
6. és kijött a hét angyal, akinél a hét csapás volt, a templomból, tiszta ragyogó vászon(ruhá)ba öltözve és mellüket körülövezve arany övvel,
7. és egy a négy élőlény közül adott a hét angyalnak hét arany csészét telve a világkorszakok világkorszaka-iba élő Istennek haragragerjedésével,
8. és megtelt a templom füsttel az Isten dicsőségéből és hatóerejéből és senki sem volt képes bemenni a templomba míg végbe nem ment a hét angyal hét csapása,

A JELENÉSEK KÖNYVE (APOKALYPSIS) 14. Fejezet

1. és láttam, hogy lám! A Bárány(ka) ott állt a Sión hegyén és vele száznegyvennégyezren, akiknek az Ő neve és Atyjának neve volt a homlokukra írva,
2. és hangot hallottam az égből, mint nagy vizek zúgását és mint nagy égzengés hangját és hallottam hárfá-sok hangját, akik hárfáikon hárfáztak,
3. és új éneket énekelnek a trón előtt és a négy élőlény előtt és az (elöljáró)vének előtt, és senki sem volt képes megtanulni az éneket csak az a száznegyvennégyezer, akik meg vannak váltva (vásárolva) a föld-ről,
4. ezek azok, akik asszonyokkal nem szennyezték be (fertőzték meg) magukat, mert szüzek, ezek akik kö-vetik a Bárány(ká)t, ahova megy, zsengéül vásárolták meg őket az emberek közül, az Istennek és a Bá-rány(ká)nak,
5. és az, ő szájukban nem találtak hazugságot, kifogástalanok,
6. és láttam más angyalt repülni az ég közepén, akinél a világkorszakra szóló (aion) örömüzenet (evangéli-um) volt, hogy örömüzenetként (jó hírként) hirdesse a földön lakóknak és minden nemzetnek és törzsnek és nyelvnek és népnek,
7. ezt mondta nagy hangon: féljétek az Istent és adjatok neki dicsőséget, mivelhogy eljött ítéletének az órá-ja, és imádjátok, aki az eget és a földet, a tengert és a vizek forrásait alkotta,
8. és egy második (másik) angyal követte, ezt mondta: elesett, elesett a nagy Babilon, aki cédasága gerje-delmének borával itatta mind a nemzeteket,
9. és egy más, harmadik angyal követte őket, ezt mondta nagy hangon: ha valaki imádja a vadállatot és a képmását és felveszi az ismertető bélyegét a homlokára vagy a kezére,
10. az is iszik az Isten felgerjedésének borából, amelyet keveretlenül töltött haragjának a poharába, és meg-kínozzák tűzben és kénkőben a szent angyalok és a Bárány(ka) előtt,
11. és a kínzások füstje felszáll világkorszakok világkorszakába, és nem lesz nyugtuk sem nappal, sem éjjel azoknak, akik imádják a vadállatot és a képmását és ha valaki felveszi a nevének ismertető bélyegét,
12. itt van a szentek kitartása, akik megtartják (megőrzik) az Isten parancs(olat)ait és a Jézus hithűségét,
13. és hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta, írd: boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Igen – mondja a Szellem –, mert megpihennek fáradalmaiktól, mert munkáik (tetteik) elkísérik (követik) őket,
14. és láttam, lám! Egy fehér felhő és a felhőn ült valaki, az Emberfiához hasonló, a fején arany koszorú volt, és a kezében éles sarló,
15. és más angyal jött ki a templomból, nagy hangon odakiáltott a felhőn ülőnek: ereszd neki a sarlódat és arass, mivelhogy elérkezett a te órád, hogy arass, mivelhogy megszáradt a föld aratnivalója,
16. és ledobta a felhőn ülő a sarlóját a földre és learatták a földet,
17. és más angyal jött ki az égi templomból, nála is éles sarló volt,
18. más angyal is kijött az áldozati oltártól, ennek teljhatalma volt a tűzön és odaszólt nagy hangon annak, akinél az éles sarló volt, ezt mondta: indítsd a te éles sarlódat és szüreteld le a föld szőlőtőkéinek a fürtje-it, mivelhogy beértek a szőlőszemek,
19. és ledobta az angyal a sarlóját a földre és leszüretelte a föld szőlőtőkéjét és beledobálta az Isten felgerje-désének nagy (bor)sajtójába,
20. és megtaposták a borsajtót a városon kívül és vér jött ki a borsajtóból a lovak zablájáig, ezerhatszáz futamatnyira (stádiumra),

A JELENÉSEK KÖNYVE (APOKALYPSIS) 13. Fejezet

1. és láttam, hogy a tengerből egy vadállat jött föl, tíz szarva és hét feje volt, és a szarvain tíz diadém és a fejeken káromlás nevei,
2. és a vadállat, amelyet láttam, hasonlított a párduchoz, és a lábai mint a medvéé és a szája, mint az orosz-lán szája, és neki adta a sárkány a hatóerejét és a trónját és nagy teljhatalmát,
3. és az egyik fejét halálra sebzettnek láttam és a halálos sebet ki(gyógy)kezelték és csodálta az egész föld a vadállatot,
4. és imádták a sárkányt, mivelhogy teljhatalmat adott a vadállatnak; imádták a vadállatot is, ezt mondták: ki hasonlít a vadállathoz és ki képes megharcolni vele?
5. és adtak neki nagyokat és káromlásokat mondó szájat és adtak neki teljhatalmat azt tenni, amit akar negyvenkét hónapig,
6. és felnyitotta a száját káromlásra Isten felé, hogy káromolja a nevét és a sátorát és az égben sátorozókat (lakókat),
7. és megadták neki, hogy háborút viseljen a szentekkel és legyőzze őket és adtak neki teljhatalmat minden törzsön és népen és nyelven és nemzeten,
8. és imádták őt a földön lakók mind, akiknek nincs beírva a neve a leölt Bárány(ka) életkönyv(tekercs)ébe a világ levetésétől fogva (alapítása óta).
9. Ha valakinek van füle, hallja meg!
10. ha valaki mást fogságba hurcol, fogságba kerül, ha valaki harci karddal öl, harci karddal kell megöletnie. Itt van a szentek kitartása és hithűsége,
11. és láttam egy másik vadállatot feljönni a földből és két szarva volt, hasonló a Bárány(ká)éhoz, de úgy szólt, mint a sárkány,
12. és az első vadállatnak minden hatalmasságát cselekszi jelenlétében (ő előtte) és megteszi, hogy a föld és annak lakói imádják az első vadállatot, akinek ki(gyógy)kezelték a halálos sebét,
13. és nagy (csodajeleket tesz, megteszi azt is, hogy tüzet bocsát le az égből az emberek szeme láttára,
14. és megtéveszti a földön lakókat a csodajelekkel, amelyeket azért adtak neki, hogy tegye a vadállat előtt és azt mondja a földön lakóknak, hogy csinálják meg a képmását (szobrát) a vadállatnak, amelyen harcikard vágta seb van és megéledt (életre kelt, él),
15. és megadták neki, hogy szellemet adjon a vadállat képmásának (szobrának), hogy megszólaljon a vadál-lat képmása (szobra) és megtegye, hogy akik a vadállat képmását (szobrát) nem imádják, megölje őket,
16. és rávesz mindenkit, a kicsinyeket és a nagyokat, a gazdagokat és a koldusszegényeket, a szabadokat és rabszolgákat, hogy tegyenek ismertető bélyeget a kezükre, vagy a homlokukra,
17. nehogy bárki vásárolhasson vagy eladhasson, hanem csak az, aki viseli a vadállat ismertető bélyegét, vagy a nevének számát.
18. Itt van a bölcsesség. Akinek esze van, számítsa ki a vadállat számát, mert ember száma és a száma hat-százhatvanhat,

2010. március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása) A nap liturgikus színe: fehér

Hogyha Jézus élete József és Mária szerelmének gyümölcse lett volna, csupán emberi élet lenne. Kétségtelen, ezt az emberi gyümölcsöt Isten adoptálhatta volna, de ebben az esetben is csak egy Isten fiává lett embert ünnepelhetnénk. Márpedig a titok, amit a Szentírás és a hit megvall éppen az, hogy Isten saját egyszülött Fia lett emberré a megtestesülés által. Jézus az örök Atya ingyenes ajándéka, benne Isten az egyszülött Fiát adta nekünk. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe Szűz Mária válasza az isteni megszólításra.

A megváltás művének kezdete, az angyali üdvözlet ünnepe a mai nap. Mária IGEN-je megerősít mindannyiunkat abban, hogy bátran válaszoljunk Isten akaratára, tegyük meg, amit Isten kér tőlünk.
Eredetileg a keleti Egyház ünnepe. A római Egyház a VII. századtól ünnepli annak emlékét, hogy Isten elküldte Gábriel arkangyalt azért, hogy hírül vigye Szűz Máriának az Istenanyaság nagy titkát: a Megváltó születését. A mai napon tehát az Anyaszentegyház megemlékezik arról, hogy Isten ígérete beteljesedett; valóra vált a prófétai szó: a Szentlélek teremtő erejével belenyúlt a történelembe; a Boldogságos Szűz Istenanyává lett; a második isteni Személy megtestesült. A Szent Szűz “igen” szavára elindult az istengyermeki élet.
Ez az engedelmes “igen” egybecseng azzal, amit a Zsoltáros megjövendölt a megtestesült Igéről. Ezt idézzük a szentmise Kezdőénekében:

Így szólt az Úr,
amikor a világba lépett:
Íme eljöttem,
hogy betöltsem akaratodat, Istenem!
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Isten örök Igéje még földi Édesanyjában sem akart találkozni a bűnnel. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lelkünkben szívesen vegyen lakást Megváltó Istenünk.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki a mindenható Isten egyszülött Fiaként jöttél:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki Szűz Mária méhében a Szentlélek erejéből testet öltöttél:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Akiről az angyal előre hirdette, hogy Országodnak nem lesz vége:
Uram, irgalmazz!
DICSŐSÉG
AZ OLVASMÁNYHOZ (Iz 7, 10-14; 8, 10)
735 évvel Urunk születése előtt Szíria megtámadta Júda királyát. Akkor adta Isten a jövendölést, és mivel a király inkább bízott az emberekben, az isteni ígéret az Eljövendőről szólt: Szűztől születik, hogy testvérünk lehessen; szegénységben él, hogy mindenkinek mindene legyen, mert Általa “Velünk az Isten”.
A SZENTLECKÉHEZ (Zsid 10, 4-10)
Jézus Krisztus azért jött el, hogy az engedetlenség bűnét tökéletes engedelmességével meggyógyítsa. Az Ő engedelmessége egyszer s mindenkorra megváltott minket.
AZ EVANGÉLIUMHOZ (Lk 1, 26-38)
Isten elküldte Gábriel főangyalt, hogy hírüladja: elérkezett az idő, amikor beteljesedik az ígéret, amit a próféták ajkával ígért. Eljön az Ő Szent Fia, és a Szent Szüzet választotta, hogy földi édesanyja legyen.
HITVALLÁS
(A mai Szentmisében a Hitvallás szavaira: “Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett” – mindnyájan letérdelnek.)
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! A Boldogságos Szűz a mai napon lett Isten Anyjává. Vele együtt imádkozzunk Szent Fiához:

1. Add, Urunk, hogy Szentséges Atyánk, püspökeink, papjaink és a szerzetesek a Szent Szűz alázatos lelkületével teljesítsék hivatásukat.
2. Engedd, hogy minden ember szívében bizonyossággá érjen a felismerés: beteljesedett a próféta szava: és Velünk az Isten.
3. Tégy készségessé minket, hogy életünk minden pillanatában örömmel valljuk: “Legyen meg a Te akaratod”.
4. Oltsd szívünkbe kegyelmedet, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony közbenjárására mi is a jócselekedetek méltó gyümölcsét teremjük.
5. Add, Urunk, hogy az istengyermeki élet a Boldogságos Szűz segítségével Országodba vezessen mindnyájunkat.

Urunk, Jézus Krisztus! Te a mai napon emberi testet öltöttél. Kérünk, add, hogy megtestesülésed szent titka által eljussunk Hozzád, a mi Istenünkhöz; Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Az Ige emberré lett miértünk, sőt Érted, mert végtelenül szeretett!
Mária életének legnagyobb titkát ünnepli ezen a napon az Egyház: az asszonyok közt Áldott anya lett és az “Ige testté lett”. A liturgiában ezt a csodát térdet hajtva említették évszázadokon keresztül. Mai liturgiánkban a szentmise Hitvallásában a “Megtestesült …” szavakat meghajolva mondjuk. A mai ünnepen és Urunk születésének ünnepén (Karácsonykor) a jelenlegi előírások szerint is térdet hajtunk. Ezt a titkot hirdeti naponta háromszor templomaink harangja, hívva mindenkit az “Úr Angyalának” imádkozására.

A Názáretben lakó Máriával, József jegyesével a küldött, Gábor angyal közölte a nem remélt megtiszteltetést, Isten megváltó akaratát, Jézus csodálatos fogantatását (Lk 1, 26-38).

Az ünnepet Rómában már a 7. században bevezették, neve “Annuntiatio Domini” volt, vagyis az Úr hírüladása. Keleten a legrégebbi időktől az egyik legnagyobb ünnep. Hosszú időn át Karácsony előtt ünnepelték a milánóiak és Spanyolországban.

Iz 7,10-14

Szólt továbbá az Úr Ácházhoz, e szavakkal: ,,Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélyéből, akár fentről, a magasból!” De Ácház azt mondta: ,,Nem kérek, és nem kísértem az Urat.” Erre a próféta így szólt: ,,Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy embereknek vagytok terhére, és azért terhére vagytok az én Istenemnek is? Ezért az Úr maga ad majd nektek jelet. Íme, a szűz fogan, és fiút szül, s nevét Emmánuelnek fogja hívni.
Zsid 10,4-10

Lehetetlen ugyanis, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért mondta, amikor a világba jött: ,,Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem; az égő- és engesztelő áldozatok nem tetszettek neked. Akkor azt mondtam: Íme, eljövök! A könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy megteszem, Istenem, a te akaratodat.” Először azt mondja: az ,,áldozatokat és ajándékokat, az égő- és engesztelő áldozatokat nem akartad, nem tetszenek neked”, amelyeket a törvény szerint mutatnak be. Aztán azt mondta: ,,Íme eljövök, hogy megtegyem a te akaratodat” [Zsolt 40,7-9G]. Megszünteti az elsőt, hogy a helyébe a következőt állítsa. Ezzel az akarattal szenteltek meg minket Krisztus Jézus testének egyszer történt feláldozása által.
Lk 1,26-38

Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.” Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta: ,,Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni [Iz 7,14]. Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja Dávidnak, az ő atyjának trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége” [2 Sám 7,13; Iz 9,6]. Mária erre megkérdezte az angyaltól: ,,Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?” Az angyal ezt felelte neki: ,,A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; azért a Szentet is, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak, mert Istennél semmi sem lehetetlen” [Ter 18,14; Jób 42,2]. Mária erre így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.” És eltávozott tőle az angyal.

2010. március 25., csütörtök Folytonosan megújított igen

Napról napra világosabban megértem a Szentírás ezen szavait: „Amennyivel magasabbak az egek a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál” (Iz 55,9). Megértem, hogy életem választások sorozata: minden pillanatban döntenem kell Isten és az Ő művei között. Mindig új döntés ez, mely megtéréssé, vagyis Isten felé fordulássá válik.

Mária, amikor Istent választotta, föladta korábbi terveit, anélkül hogy teljességgel megértette volna azt a titkot, mely testében és élethivatásában valósággá kezdett válni. Attól a perctől kezdve élete folytonosan megújított igen: „történjék velem szavaid szerint”, kezdve a betlehemi istállótól az egyiptomi menekülésen és a názáreti asztalosműhelyen át egészen a Kálváriáig.

Újra és újra egyazon választás előtt állunk: „Istent és nem az Ő műveit”. Éppen ezáltal lehet Mária szemtanúja az ígéretek beteljesedésének: megpillanthatja föltámadott Fiát, akit az imént véresen tartott karjaiban; láthatja, amint a tanítványok csoportja újra összeáll és minden népnek hirdeti az Evangéliumot; tanúja annak, hogy boldognak és „Isten anyjának” hirdeti őt minden nemzedék, és hogy Istenszülőnek nevezik azt, aki a kereszt alatt egy közülünk való, egyszerű embert kapott isteni Fia helyett.

Van Thuan bíboros: A remény tanúi

2010. március 25. – Csütörtök, Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)

Abban az idoben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevu városába
egy szuzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szuz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt:
“Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!”
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle
köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: “Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet
találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s
Jézusnak fogod ot nevezni! Nagy lesz o: a Magasságbeli Fiának fogják
hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog
Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!”
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: “Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: “A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
toled születik: Isten Fiának fogják ot hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sot, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
Erre Mária így szólt: “Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid
szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Az angyali üdvözletbol Mária megtudja, hogy gyermeke fog születni, mi
pedig az o különleges szerepérol értesülünk az üdvtörténetben. Isten
különleges feladatra választja ki, hívja meg ot: legyen a megváltó
édesanyja. Aki viszont különleges megbízást kap Istentol, az számíthat
Isten különleges segítségére is. Erre utal az angyal kijelentése: “Az Úr
veled van!”. Jézus anyjának további életében megfigyelhetjük az isteni
kegyelem hatékonyságát. Az angyali üzenetbol megtudjuk továbbá, hogy, hogy
Isten nem hagyja magára az emberiséget, a bunös embert, hanem Megváltót
ígér és küld. A názáreti lányhoz hasonlóan nekünk is érdemes elfogadnunk
Isten szándékát, hogy az isteni szeretet a megnyilvánuljon életünkben.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük
meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te
türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként
kereszthalálod és szenvedésed kínjait.
Segíts, hogy napi fájdalmainkat és konfliktusainkat, mint növekedésre
kapott lehetoségeket fogadjuk, és így egyre hasonlóbbá váljunk Hozzád.
Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy
Te támogatsz.
Boldog Kalkuttai Teréz

25. csütörtök: URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (főünnep) (Szent Izsák)

Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül

Iz 7,10-14

Szólt továbbá az Úr Ácházhoz, e szavakkal: ,,Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélyéből, akár fentről, a magasból!’ De Ácház azt mondta: ,,Nem kérek, és nem kísértem az Urat.’ Erre a próféta így szólt: ,,Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy embereknek vagytok terhére, és azért terhére vagytok az én Istenemnek is? Ezért az Úr maga ad majd nektek jelet. Íme, a szűz fogan, és fiút szül, s nevét Emmánuelnek fogja hívni.

Zs 39

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Várva-vártam az Urat, s ő lehajolt hozzám. Meghallgatta könyörgésemet, kihúzott a nyomorúság verméből, a sár fertőjéből; Lábamat kősziklára helyezte, lépésemet biztossá tette. Új éneket adott számba, Istenünket dicsérő szózatot.Sokan látják és félelem fogja el őket, s az Úrba vetik reményüket. Boldog az az ember, aki az Úrba vetette reményét, s aki nem tart a gőgösöktől, a hazugságra vetemedőktől. Sokat tettél értünk, Uram, én Istenem, csodáiddal és terveiddel: nincs hozzád hasonló senki sem! Hirdetni akarom őket és beszélni róluk, de túl sok ahhoz, hogy számba vehetném. Vágóáldozatot és ételáldozatot nem kívántál, hanem készségessé tetted fülemet. Égő- s bűnért való áldozatot nem követeltél, ezért így szóltam: ,,Íme, eljövök! A könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat. Ezt akarom, én Istenem, törvényed a szívemben van.’ Nagy gyülekezet előtt hirdetem igazságodat; Íme nem tartom vissza ajkamat, Uram, te tudod! Igazságodat nem rejtem el szívemben, hűségedet és segítségedet hirdetem. Nem titkolom irgalmadat és hűségedet a nagy gyülekezetben. Te, Uram, ne vond meg irgalmadat tőlem; Kegyelmed és hűséged tartson fenn mindenkor engem, mert számtalan veszély környékez; utolértek gonoszságaim, fel sem tudok tekinteni, számosabbak, mint a hajszál fejemen, és a szívem is elhagyott engem. Teljék kedved, Uram, megmentésemben, Uram, siess segítségemre. Jöjjenek zavarba mind és szégyenüljenek meg, akik életemre törnek, hogy elvegyék. Hátráljanak meg és piruljanak, akik rosszat akarnak nekem. Dermedjenek meg zavarukban, akik azt mondják: ,,Úgy kell neked!’ Ujjongjanak s örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek; ,,Magasztaltassék az Úr!’ — mondják mindenkor, akik örvendeznek szabadításodon. Bár én koldus vagyok és szegény, az Úr majd gondoskodik rólam. Segítőm és szabadítóm te vagy, Istenem, ne késlekedj!

Zsid 10,4-10

Lehetetlen ugyanis, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért mondta, amikor a világba jött: ,,Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem; az égő- és engesztelő áldozatok nem tetszettek neked. Akkor azt mondtam: Íme, eljövök! A könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy megteszem, Istenem, a te akaratodat.’ Először azt mondja: az ,,áldozatokat és ajándékokat, az égő- és engesztelő áldozatokat nem akartad, nem tetszenek neked’, amelyeket a törvény szerint mutatnak be. Aztán azt mondta: ,,Íme eljövök, hogy megtegyem a te akaratodat’ [Zsolt 40,7-9G]. Megszünteti az elsőt, hogy a helyébe a következőt állítsa. Ezzel az akarattal szenteltek meg minket Krisztus Jézus testének egyszer történt feláldozása által.

Lk 1,26-38

Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.’ Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta: ,,Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni [Iz 7,14]. Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja Dávidnak, az ő atyjának trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége’ [2 Sám 7,13; Iz 9,6]. Mária erre megkérdezte az angyaltól: ,,Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?’ Az angyal ezt felelte neki: ,,A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; azért a Szentet is, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak, mert Istennél semmi sem lehetetlen’ [Ter 18,14; Jób 42,2]. Mária erre így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.’ És eltávozott tőle az angyal.