Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

április 11, 2010 havi archívum

Közös kilenced hazánk megújulásáért… – kilencedik nap

…és a választások Isten akarata szerinti eredményéért. A Nagypénteken kezdett kilencedet – ami így pont Irgalmasság vasárnapjára, a választások napjára fejeződik be – minden nap itt együtt imádkozhatjuk. Minden nap egy rövid imát veszünk az “Imádságok hazánkért” imafüzetből, és az Irgalmasság kilenced aznapi elmélkedését. Kilencedik nap:

Drága Jézusom!

Add, hogy lábunk együtt járjon,
kezünk együtt gyûjtsön,
szívünk együtt dobbanjon,
bensőnk együtt érezzen,
elménk gondolata egy legyen,
fülünk együtt figyeljen a csöndességre,
szemünk egymásba nézzen és összeforrjon,
ajkunk együtt könyörögjön
az Örök Atyához irgalomért! Ámen.

(Szeretetláng Lelkinapló – Erzsébet asszony)

Isteni Irgalmasság Kilenced – kilencedik nap

,,Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod! – E lelkek utolsó (65) esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet.”

Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek Benned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz.

A tűz és a jég együtt meg nem lehet,

Mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged.

Ó, Uram, irgalmad még nagyobb

Nyomorúságot is megold.

Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét…

Közös kilenced hazánk megújulásáért… – nyolcadik nap

…és a választások Isten akarata szerinti eredményéért. A Nagypénteken kezdett kilencedet – ami így pont Irgalmasság vasárnapjára, a választások napjára fejeződik be – minden nap itt együtt imádkozhatjuk. Minden nap egy rövid imát veszünk az “Imádságok hazánkért” imafüzetből, és az Irgalmasság kilenced aznapi elmélkedését. Nyolcadik nap:

Istenünk, Atyánk, minden emberrel egyesülve hozzád intézzük könyörgésünket a Szûzanya Szíve és keze által, egységben az Egyházzal és Szent-atyánkkal.
Atyánk, tégy minket békéd eszközévé Szentlelked által!
Szabadíts meg minket a félelemtől és az erőszaktól, a kiszámíthatatlan önmegsemmisítéstől és minden-fajta háborútól!
Szabadíts meg minket a reménytelenségtől, a gyûlölettől és az ember istengyermeki méltóságának lealacsonyításától!
Szabadíts meg minket a jó és a rossz tudásának elvesztésétől!
Szabadíts meg minket az emberi élet elleni bûnöktől, egészen annak első pillanataitól fogva!
Szabadíts meg minket az igazságtalanság minden fajtájától!
Szabadíts meg minket isteni parancsolataid megszegésétől!
Szabadíts meg minket a kísértéstől, hogy kioltsuk az emberi szívekben az igazságra való vágyakozást!
A Szentlélek elleni bûnöktől szabadíts meg minket!
Ó, Mária, Isten Anyja és minden ember Anyja, kérjük oltalmadat és hathatós közbenjárásodat. Édes-anyánk, Te ismered és megosztod szenvedéseinket és reményeinket. “Mária, Béke Királynője”, Rád bízzuk hazánkat, anyai oltalmadba ajánljuk magunkat, kérjük Tőled a békét és a kiengesztelődést Magyarország számára. Kérünk, kísérj el bennünket utunkon, bennünket, akik mint János apostol, szeretnénk befogadni Téged, hogy megtanuljuk, hogyan legyünk Jézushoz hasonlóvá. Isten Lelke nyissa meg a szíveket a szeretet és az igazság számára, és vezesse el népünket a kölcsönös megértésre és a béke őszinte akarására. Ebben az egységben ajánljuk fel Neked különleges módon Magyarországot, a magyar Egyházat, és minden magyart, akinek különösen szüksége van erre a felajánlásra.
Ó, Magyarok Nagyasszonya, Rád bízzuk nemzetünket, elsősorban a legvédtelenebbeket: az ártatlan gyermekeket, az útkereső fiatalokat, a szétzilált családokat, a magányos öregeket, a nélkülözőket és a betegeket, mindazokat, akik elhagyatva, remény nélkül élnek.
Rád bízzuk, Mária, Megváltás Hajnalpírja, jövőnket és utunkat az új évezredben.

Isteni Irgalmasság Kilenced – nyolcadik nap

,,Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam kincstárának (64) valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük… Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.”

1227
Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét.

A tisztítótűz szörnyű hőségéből

Irgalmadhoz kiáltás száll e kínok mélyéből.

És vigaszt, enyhülést, hűsítést ad.

A szívedből folyt vér- és vízpatak.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan.

Közös kilenced hazánk megújulásáért… – hetedik nap

…és a választások Isten akarata szerinti eredményéért. A Nagypénteken kezdett kilencedet – ami így pont Irgalmasság vasárnapjára, a választások napjára fejeződik be – minden nap itt együtt imádkozhatjuk. Minden nap egy rövid imát veszünk az “Imádságok hazánkért” imafüzetből, és az Irgalmasság kilenced aznapi elmélkedését. Hetedik nap:

Drága Jézusom!
Add, hogy eljöjjön közénk
a Te országod,
a békesség és a szeretet,
az igazság és az igazságosság országa,
a Szeretet földje!

Isteni Irgalmasság Kilenced – hetedik nap

,,Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ôk irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben.”

Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket.

A lelket, ki Urának jóságát hirdeti,

Isten különösképpen szereti.

Mindig közel van az élő víz forrásához,

Ki kegyelmet merít az Isten irgalmából.

Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat – végtelen irgalmasságodat – különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat Beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: ,,A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.”

Közös kilenced hazánk megújulásáért… – hatodik nap

…és a választások Isten akarata szerinti eredményéért. A Nagypénteken kezdett kilencedet – ami így pont Irgalmasság vasárnapjára, a választások napjára fejeződik be – minden nap itt együtt imádkozhatjuk. Minden nap egy rövid imát veszünk az “Imádságok hazánkért” imafüzetből, és az Irgalmasság kilenced aznapi elmélkedését. Hatodik nap:

Ima a hazáért nehéz időben

,,Úristen! Igazság kútfeje, kegyelem kimeríthetetlen forrása, ki parancsolataidról megfeledkezett népedet néhanapján a szolgaság jármával sújtod, hogy megtörvén gôgjét, amint a büntetésben igazságot adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet nyújts neki: bevalljuk, Uram, ôseink nyughatatlanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, amelyekkel ellened támadván, valóban megérdemeljük ostorodat.
Rászolgálunk, Uram, hogy nemzetünk dicsôsége elenyésszék, s gyermekeink idegen nép járma alatt görnyedjenek. Méltók vagyunk, hogy magvunk szakadván, eredetünk emlékezete és nemzetünk neve feledésbe merüljön, mivel elhajoltunk tôled, Istenünktôl és Urunktól.
Mindazáltal, ô Uram, tekintsd a nyomorúság ez örvényébe hullott népednek sóhaját, hallgasd meg a szegények, az özvegyek és árvák Hozzád felsíró jajkiáltását. Tekintsd a bûnhôdésre kész ártatlanoknak kiontott vérét, s ne feledkezzél meg irgalmasságod cselekedeteirôl, melyekkel hajdan oly kegyesen elárasztottad szolgaságban sínylô választott népedet. És ha lelkünkben lángra lobbantanád felszabadulásunk vágyának tüzét, vezéreld cselekedeteinket, erősítsd meg karunkat, élesítsd fegyvereinket, hogy egyesült erővel szolgálhassunk kegyes akaratodnak.
Adj, Uram, azoknak, akiket vezéreinkül rendeltél, hivatásukban bölcsességet, balsorsban bátorságot, a szerencsében mérsékletet, hogy végzéseid útján haladjanak.
Te jelöld ki, Uram, táboraink határát, vedd körül irgalmasságod köntösével, óvd meg az ellenségnek cseleitől, s ûzd el az álmot a virrasztók szeméről, nehogy készületlenül találtassunk. A Te angyalod legyen őrünk és vezetőnk a csatában, aki szétszórja a fegyverek golyóit, s amint Izraelt szárazon vitte át a tengeren, vezessen át bennünket is sértetlenül ellenségeink tömegén.
Add, végül, Urunk, legkedvesebb Atyánk, hogy felvétetvén néped kebelébe, rendelésed útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételeid őreivé lévén, utunk nyugalomban és békességben vezessen Tehozzád, ki
végtelen kegyelmednél fogva azt akartad, hogy kiszabaduljunk a szolgaságból és megváltassunk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki a Szentháromságban veled él és uralkodik, mindörökkön-örökké. Ámen.”

(II. Rákóczi Ferenc)

Isteni Irgalmasság Kilenced – hatodik nap

,,Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.”

Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: ,,Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat maga az Úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát.

Az igazán alázatos és szelíd lélek

Már itt a földön a mennyországgal élhet.

S alázatos szívének illata

Magát a Teremtőt is megragadja.

Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ôk hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen Jóság Atyja, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön-örökké! Ámen.

Közös kilenced hazánk megújulásáért… – ötödik nap

…és a választások Isten akarata szerinti eredményéért. A Nagypénteken kezdett kilencedet – ami így pont Irgalmasság vasárnapjára, a választások napjára fejeződik be – minden nap itt együtt imádkozhatjuk. Minden nap egy rövid imát veszünk az “Imádságok hazánkért” imafüzetből, és az Irgalmasság kilenced aznapi elmélkedését. Ötödik nap:

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyûlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Uram, segíts meg, hogy törekedjem
nem arra, hogy megvigasztaljanak,
hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek,
hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek,
hanem hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre

(Assisi Szent Ferenc)

Isteni Irgalmasság Kilenced – ötödik nap

,,Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet – az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak[333] sebeim, és így enyhítik kínjaimat.”

Kik egységed köntösét szétszaggatták,

Szíved számukra is irgalom-forrás.

Irgalmad mindenhatósága, ó Istenem,

Tévedéseikből kihozhatja e lelkeket.

Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét! Világosságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad bőségét!

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték jóságodat, és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottságukkal kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad szeretetét, és keserves kínszenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, hogy ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják örökkön-örökké! Ámen.

Közös kilenced hazánk megújulásáért… – negyedik nap

…és a választások Isten akarata szerinti eredményéért. A Nagypénteken kezdett kilencedet – ami így pont Irgalmasság vasárnapjára, a választások napjára fejeződik be – minden nap itt együtt imádkozhatjuk. Minden nap egy rövid imát veszünk az “Imádságok hazánkért” imafüzetből, és az Irgalmasság kilenced aznapi elmélkedését. Negyedik nap:

Szabadító ima
Ó Uram, Te hatalmas vagy, Te Isten vagy, Te Atya vagy, Szent Mihály, Rafael és Gábriel arkangyalok közbenjárására és segítségével kérünk, hogy testvéreink szabaduljanak meg a gonosztól.
A félelemtől, a szomorúságtól, a lidércnyomásoktól,
– kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
A gyûlölettől, a paráznaságtól, az irigységtől,
– kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
A féltékenység, a harag, a halál gondolatától,
– kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
Minden öngyilkossági és abortuszra irányuló gondolattól,
– kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
A szexualitás minden rossz formájától,
– kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
A család szétválásától, minden rossz barátságtól,
– kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
Az ördögi bajoktól, a varázslástól, a boszorkányságtól és mindenféle okkult baj minden formájától,
– kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
Könyörögjünk! Ó Urunk, Aki azt mondottad: “Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek.”, Szûz Mária közbenjárására add, hogy megszabaduljunk minden átoktól és mindig a Te békédet élvezhessük, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

(Don Gabriele Amorth)

Isteni Irgalmasság Kilenced – negyedik nap

,,Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!”

Legkegyelmesebb Jézus! Világ világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket soha eltávozni irgalmas Szívedtől!

Szereteted fényessége

Gyújtson világot a lelkek éjébe!

Add, hogy Téged ők is megismerjenek,

És irgalmasságodért velünk együtt dicsérjenek.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok lelkére, akik még nem ismernek Téged, de akiket Jézus irgalmas Szíve magába zár! Töltsd be őket az Evangélium világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű irgalmadat örökkön-örökké! Ámen.

Közös kilenced hazánk megújulásáért… – harmadik nap

…és a választások Isten akarata szerinti eredményéért. A Nagypénteken kezdett kilencedet – ami így pont Irgalmasság vasárnapjára, a választások napjára fejeződik be – minden nap itt együtt imádkozhatjuk. Minden nap egy rövid imát veszünk az “Imádságok hazánkért” imafüzetből, és az Irgalmasság kilenced aznapi elmélkedését. Harmadik nap:

Mennyei Atyánk!

Hálát adok neked azért, hogy
képviselhetem országunkat és egyházunkat
előtted és az emberek előtt.
Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére
jól végezzem el a rám bízott feladatokat.
Kérünk Téged, add,
hogy az erőtlenek erőben részesüljenek,
a buzgók az életszentség teljességére eljussanak,
a bûnösök megtérjenek,
a betegek meggyógyuljanak,
a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből,
a szûkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak!
Bennüket pedig vezess el a teljes egységre
Jézus Krisztus nevében,
a mindenkor segítő Szûzanya közbenjárására,
hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által.
Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Isteni Irgalmasság kilenced – Harmadik nap

,,Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.”

Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts ott minket az egész örökkévalóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, mellyel szent Szíved a mennyei Atya iránt lángol.

Kifürkészhetetlenek az irgalom csodái,

Sem a bűnös, sem az igaz nem képes átlátni.

Mindenkire könyörülő szemmel nézel,

Mindenkit szereteteddel érsz el.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a Szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Ámen.

Közös kilenced hazánk megújulásáért… – második nap

…és a választások Isten akarata szerinti eredményéért. A Nagypénteken kezdett kilencedet – ami így pont Irgalmasság vasárnapjára, a választások napjára fejeződik be – minden nap itt együtt imádkozhatjuk. Minden nap egy rövid imát veszünk az “Imádságok hazánkért” imafüzetből, és az Irgalmasság kilenced aznapi elmélkedését. Második nap:

Mennyei Atyánk, trónod elé jövünk, megalázva magunkat, imádságban keressük arcod és elhagyjuk gonosz útjainkat. Vétkeztünk ellened, Urunk. Megszegtük egyértelmû parancsaidat. Nem szerettünk Téged teljes szívünkből, lelkünkből, elménkből, erőnkből. Nem szerettük felebarátainkat úgy, mint ahogy magunkat szeretjük.

Bocsáss meg nekünk, Istenünk! Gyógyítsd meg országunkat! Küldd el a bûnbánat lelkét, hadd söpörjön át ezen a nemzeten! Lángoljon fel az ébredés tisztító tûze a szívünkben és a Te egyházadban! Terjedjen át minden közösségre, minden falura és városra országunkban és az egész világon!

Kérünk, hogy teremts tisztaságot bennünk! Égjenek ki a rossz gyümölcsöket termő rossz gyökerek az életünkből! Atyánk, kérünk, hogy istenfélő vezetőket és köztisztviselőket válasszanak meg minden szinten, a nem tőled valókat pedig távolítsd el! Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is!

Jézus nevében. Ámen.

Isteni irgalmasság kilenced – második nap

Második nap

,,Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.”

1213
Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe; s mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei Atyját.

Az isteni szeretet forrása

A tiszta szívekben lel lakásra,

Kik az irgalom tengerében megfürödtek,

S mint fénylő csillagok tündökölnek.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel (59) szőlőskerted választott seregére, papjaid, szerzetes fiaid és lányaid lelkére! Áldásod ereje gazdagítsa őket! Fiad Szívének érzéseiért, amely Szívbe bezártad őket, add meg nekik világosságod erejét, hogy az üdvösség biztos útjain vezessenek másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék majd kikutathatatlan irgalmad dicséretét. Ámen.

Közös kilenced hazánk megújulásáért…

…és a választások Isten akarata szerinti eredményéért. A Nagypéntenek kezdett kilencedet – ami így pont Irgalmasság vasárnapjára, a választások napjára fejeződik be – minden nap itt együtt imádkozhatjuk. Minden nap egy rövid imát veszünk az “Imádságok hazánkért” imafüzetből, és az Irgalmasság kilenced aznapi elmélkedését. Első nap:

Ima-kilenced az ország keresztény megújulásáért

Ima az ország keresztény megújulásáért
A te kezedben van szívünk, Uram,
Döfd át szereteted nyilával,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,
Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd a tudatlanokat,
Gyarapítsd bennünk a hitet,
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat.

(II. Rákóczi Ferenc)

Isteni Irgalmasság Kilenced – Első nap

,,Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek.”

1211
Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne nézd bűneinket, hanem bizalmunkat, (58) mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Végy fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk Hozzád szereteted által, amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze Téged.

Ó, Isten irgalmának mindenhatósága,

A bűnös ember egyetlen mentsvára,

Te az irgalom és könyörület tengere vagy,

Ki alázattal kér, megsegíted azt.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen.

(Fausztína nővér lelkinaplójából)

2010. április 11. C év, Húsvét, 2. vasárnap Az isteni irgalmasság vasárnapja (Szent Szaniszló püspök, vértanú) A nap liturgikus színe: fehér

II. János Pál pápa Szent Fausztina nővér magánkinyilatkoztatásai alapján 2000-ben ezt a napot az isteni irgalmasság vasárnapjává nyilvánította.

A Föltámadt Krisztusba vetett hitből élnek a tanítványok: az egyesek élő hitéből és a közös hitből. Ez a hit csodálkozás és öröm, hála és hűség. Egyben szükség és aggodalom is, hogy elviseljék a tanítványok, ami nekik a legnehezebb: az elkülönülést közösségtől, közös istentisztelettől és Isten-dicséréstől, közös föladatoktól, közös örömöktől; hisz a hitre meghívatás egyben közösségbeli meghívatás is.

Első olvasmányhoz / ApCsel 2,42-47
Az Apostolok Cselekedetei (2,42-5,42) a jeruzsálemi ősegyház életképét mutatja. A mai szakaszt részben kiegészíti a másik (ApCsel 4,32-35). A “közösség” abban állt, hogy mindent együtt birtokoltak, egymással megosztottak (2,44). Az “apostolok tanítására” és istentiszteletre még a Főtemplomba járnak. A kis csoport vidám jóságával, nagylelkűségével mindenkit erősen vonzott. Így Isten megsokasította őket. Az utolsó mondat (2,47) röviden, szabatosan összefoglalja, mi a titka minden sikeres missziós munkának. (Lk 24,53; ApCsel 5,12-16)

Szentleckéhez / 1Pt 1,3-9
Szent Péter első levele a kisázsiai keresztényekhez szól. Vigasztaló és intő írás a pogányságból megtértekhez, kiket üldözés fenyeget. A levél Isten dicséretével kezdődik himnikus, liturgikus nyelvezetben. A már elnyert isteni üdvajándékok még nagyobb kegyelemnek és reménynek zálogai. A keresztségben Isten a fiaivá fogadott (“újra nemzett”: 1,3) minket. Ez az új élet, mint tökéletes valóság, persze még nem a miénk, csak élő remény, amely Jézus föltámadásán alapul. De ennek gyümölcse öröm és biztonság, még külső veszély és belső szorongatás, szükség idején is. — A következő vasárnapokon e levél folytatását olvassuk, fölidézve a húsvéti és keresztségi élményeket. (1,3-5: 1Pt 1,23; Jn 3,5; Kol 1,5.12; 3,3-4 # 1,6-9: Jak 1,2-3; Zsid 12,11; 1Kor 3,13; 1Jn 4,20)

Evangéliumhoz / Jn 20,19-31
A hét első napján, vasárnap támadt föl Jézus, és jelent meg tanítványainak. Ahogy az első teremtés, úgy ez a második is Isten szavával és életalkotó Lelkével kezdődik (1Mz 1,2). Az isteni Lélek ereje a rend és szépség világát alkotta az őskáoszból. Ugyanaz a Lélek győzi le most a tudatlanság és bűn zűrzavarát, teremt új embert, az apostoloknak adott bűnbocsátó oldó-kötő hatalommal is. Ez a Lélek ad nekünk kegyelmet, hogy Tamással higgyünk Abban, akit szemeink még nem látnak! (Mk 16,14-18; Lk 24,36-49 # 20,19-20: Jn 20,1; 16,16.20-22 # 20,21-23: Jn 17,18; Mt 16,19; 18,18 # 20,29: 1Pt 1,8 # 20,31: Jn 3,15; 1Jn 5,13)

Szentségre várva
Jézus szavai és “jelei” (csodái) nem a múlté, jelen vannak Egyházában és szentségeiben. Hozzánk is szól ma az Úr: “Békesség nektek!” Ő maga a mi békénk. Tamás apostoltól tanuljuk a hit válaszát, míg a szent testet érintjük: “Én Uram és én Istenem!”

Boldogok akik hisznek (eretnekség ellen)
Mint már mondtam, az Egyház megkapván e tanítást és e hitet Krisztustól, világszerte hirdeté, mégis úgy megőrizé, mintha csak egy ház lenne. Éppígy a hitet úgy hiszi, mint aki egylelkű és egyszívű…. Mert más és más a világnak nyelve, de a hagyománynak tekintélye egyazon és egyhitű. Sem a germánok közti egyház nem tart más hitet-hagyományt, sem ibérek vagy kelták közt, avagy a messzi keleten, Egyiptomon és Líbián, vagy kik lakoznak e világ legközépi földtáján [200 előtt már így elterjedt a hír! “Legközépi táj” = India? vagy épp Róma?
Mint Isten műve: égi Nap csak egyazon a tájakon, a földön szerte: úgy a Hit meghirdetése bárhol is: ragyog-világít bárkinek, ki Igazságra szomjazik…. Nagy Polikárp, kit oktatott az apostolok ön-szava, sok Krisztus-látottal beszélt, lőn Smyrna város püspöke, apostoloktól tétetvén! Én láttam őt még ifjontan; hosszú kort megért a szent, vénen hagyá ez életet, mint dicső fénylő vértanú… Egyszer eretnek Marcion véle találkozván megszólítá: “Megismersz ugye engemet?” És Polikárp ígyen válaszolt: “Megismerlek még, igenis, te Sátán első szülöttje!”… Nem kell keresned másfelé az Igazságot: Egyháznál oly könnyen Őt te megleled! Apostolok, — mint bankba dúsgazdag, — Őnála mindent letettek, ami az Igazságot illeti. És bárki, aki szomjaz rá, ihat Őtőle életet (Jel 22,17). Egyház az Élet kapuja, mind a többi rabló és tolvaj, kit gonddal el kell kerülni, míg nagy buzgóan ápolni, amit az Egyház tárol itt! S ragaszkodjunk az igazhit ránk hagyományozott kincséhez! Nos hát? ha bármin vita kél, nem kell legősibb Egyházak kútfőihez futnunk vajon? Apostolokkal ismerős helyektől nemde kérdenünk, mi tiszta, biztos a vitán? S ha apostolok nem hagytak írást ez ügyről mireánk? Ugye, hogy hagyomány rendjét kell követnünk, amint azt kézről-kézre leadták, akikre ők bízták reá!? (Szent Iréneus híres szövege: Deposítum Fidei = Hit-letétről)

Tamás hitetlensége többet használt hitünknek, mint a többi tanítvány hite! Ahogy tapintja Krisztusát s meggyőződik a hitben, szétfoszlik mind a kétség, szilárdul tőle a mi hitünk. Tehát a kétkedő tanítvány, ki érinté a Szent Sebeket, lesz erősítő tanúság a Föltámadás mellett! (Nagy Szent Gergely)

Hit és kötelesség
A hit dolgában semmiképp se várhatjuk változásnak, vagy [eltérő] fejlődésnek vagy bármi módosításnak lehetőségét. A Hitvallás, a Krédó örökre ugyanaz marad! (VI. Pál pápa)

A hit őrzése püspöki kötelesség
Vajon a püspökök szabadon taníthatják-e, ami leginkább tetszésükre van a hit dolgában, vagy azt, amitől úgy várják, legtetszetősebb bizonyos ma dívó nézetek követőinek, kik minden hittan ellenzői? Bizonnyal nem. A püspökségnek legfőbb dolga és kötelme, hogy szoros hűséggel továbbadja Krisztusnak eredeti, valódi üzenetét! Az igazság teljes egészét, mit Ő nyilatkoztatott ki, mit Ő bízott rá apostolaira, mint az üdvösséghez okvetlen szükségeset! (VI. Pál pápa)

A hitről
Nem gyakorolva hitünk sorvad s meghal hamarosan! — Az igazságnak nemcsak az az árulója, ki megtagadja, hanem ki nyíltan meg nem vallja! (Szent Ambrus)

Sértetlen igaz hit hatalmas oltalom, senki hozzá nem tehet, el senki belőle nem vehet: mert ha nem egy és ugyanaz, megszűnt már hitnek lenni az. (Nagy Szent Leó)

Világfiak mi mást gondolhatnak, csak azt, hogy bolondot játszunk, attól futva, amit úgy óhajt a világ, s mitől ők futnak, azt mi vágyjuk. Olyanok vagyunk, mint bohócaik, komédiázók, kik tótágast járva föltűnést kihívnak! Vidám egy játék, igen, a miénk, de illedelmes, fontos és csodás! Gyönyörködik rajta azoknak szeme, kik lesik az egekből. E szűzies, buzgó hit a játékot játssza, ki elmondja az apostolokkal: “Látványossága lettünk mi az angyaloknak s embereknek!” (Szent Bernát)

ApCsel 2,42-47

Ők pedig állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a kenyérszegés közösségében és az imádságokban. Félelem fogott el mindenkit: számos csoda és jel történt az apostolok által. A hívek mind összetartottak, és mindenük közös volt. Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották, mindenkinek szükségéhez mérten. Naponta egy szívvel-lélekkel ott voltak a templomban, házanként végezték a kenyérszegést, örvendezve és a szív tisztaságával vették magukhoz az eledelt. Dicsérték Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponta növelte az üdvözülendők számát.
1Pét 1,3-9

Áldott legyen Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával élő reménységre szült újjá minket, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szennyezetlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben fenn van tartva számotokra. Isten ereje megőriz titeket az üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben kinyilvánuljon. Ennek örülni fogtok, ha most szomorkodnotok kell is egy kissé a különféle kísértésekben, hogy hitetek próbája a romlandó aranynál — melyet tűz által próbálnak meg — sokkal értékesebbnek bizonyuljon dicséretetekre, dicsőségetekre és tisztességetekre Jézus Krisztus megjelenésekor, akit bár nem láttatok, szerettek; akiben, bár most sem látjátok, hisztek; s mivel hisztek, örvendezni fogtok kimondhatatlan és megdicsőült örömmel, elérve hitetek célját, lelketek üdvösségét.
Jn 20,19-31

Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: ,,Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor meglátták az Urat. Aztán újra szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Amikor ezt mondta, rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak.” Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívnak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi tanítvány elmondta neki: ,,Láttuk az Urat!” Ő azonban így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, és ujjamat a szegek helyére nem teszem, és kezemet az oldalára nem helyezem, én nem hiszem!” Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Jézus eljött a zárt ajtón át, megállt középen, és így szólt: ,,Békesség nektek!” Azután azt mondta Tamásnak: ,,Tedd ide ujjadat és nézd a kezeimet; nyújtsd ki kezedet és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás azt felelte: ,,Én Uram és én Istenem!” Jézus erre azt mondta neki: ,,Mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.” Jézus még sok egyéb jelet is művelt tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket pedig azért írták le, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és a hit által az ő nevében életetek legyen.