Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

június 21, 2010 havi archívum

2010. június 21. Gonzága Szent Alajos szerzetes A nap liturgikus színe: fehér

Emberi igyekezetünk és erőnk még ahhoz is kevés, hogy önmagunkról gondoskodni tudjunk. Csak Isten kegyelmével vagyunk képesek teljes életet élni. Ezért fontos hogy bízzunk Isten gondviselő jóságában.

1568-ban született a lombardiai Mantova közelében a Castiglione hercegi családból. Édesanyjától jámbor nevelést kapott. Már fiatal korában megtanulta, hogy heves természetét fékeznie kell. Apród volt Firenzében, majd Madridban II. Fülöp király udvarában. Komolysága és vallásossága már akkor feltűnt. A hercegséghez való jogát átengedte öccsének és 17 éves korában belépett a Jézus Társaságba, miután hosszas kérés után apja megadta erre az engedélyt. Szerzetesnövendék volt Rómában, amikor ott kitört a pestisjárvány. Önfeláldozóan ápolta a betegeket, majd őt is elragadta a járvány. 1591. június 21-én halt meg, Rómában.

B év, évközi idő, 12. hét, hétfő
2Kir 17,5-8.13-15a.18

Keresztülvonult ugyanis az egész országon, felment Szamaria ellen, három esztendeig ostromolta és Hósea kilencedik esztendejében bevette az asszírok királya Szamariát s elhurcolta Izraelt Asszíriába és Hálában és Hábornál, Gózán folyója mellett, a médek városaiban telepítette le őket. Az történt ugyanis, hogy Izrael fiai vétkeztek az Úr ellen, az ő Istenük ellen, aki kihozta őket Egyiptom földjéről s a fáraónak, Egyiptom királyának kezéből s más isteneket tiszteltek s azon nemzetek szertartásai szerint jártak, amelyeket az Úr elpusztított Izrael fiai és Izrael királyai színe elől, mivel hasonlóképpen cselekedtek, Figyelmeztette erre az Úr Izraelt és Júdát minden prófétája és látnoka által: ,,Térjetek vissza nagyon gonosz útjaitokról s tartsátok meg parancsaimat és szertartásaimat teljesen azon törvény szerint, amelyet atyáitoknak parancsoltam s amint nektek szolgáim, a próféták által meghagytam.” Ám ők nem hallgattak rá, hanem megkeményítették nyakukat atyáik nyakassága szerint, akik szintén nem akartak engedelmeskedni az Úrnak, Istenüknek. Elvetették törvényeit és szövetségét, amelyet atyáikkal kötött s figyelmeztetéseit, amelyekkel figyelmeztette őket s a hiábavalóságokat követték s hiábavalóságokat cselekedtek és utánozták a nemzeteket, amelyek körülöttük voltak s amelyek felől azt parancsolta nekik az Úr, hogy ne tegyenek úgy, mint ahogy azok cselekedtek. Ezért igen megharagudott az Úr Izraelre s eltávolította őket színe elől, úgyhogy nem maradt meg csak Júda törzse.
Mt 7,1-5

Ne ítéljetek, hogy el ne ítéljenek titeket. Mert amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak megítélni titeket is, és amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, a saját szemedben meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod a testvérednek: engedd, hogy kivegyem a szemedből a szálkát, amikor íme, a gerenda ott van a te szemedben? Képmutató! Vesd ki előbb a magad szeméből a gerendát, csak aztán fogj hozzá, hogy kivedd a szálkát testvéred szeméből.

2010. június 21. – Hétfo

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne ítélkezzetek, hogy
fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak
fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd
nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg
nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak: “Hadd
vegyem ki szemedbol a szálkát!”, holott a te szemedben gerenda van?
Képmutató! Vedd ki elobb a saját szemedbol a gerendát, és csak azután láss
hozzá, hogy kivedd embertársad szemébol a szálkát!
Mt 7,1-5

Elmélkedés:

Jézus azt mondja nekünk a mai evangélium szerint, hogy ne ítélkezzünk
másokon. Mi ugyanis nem ismerhetjük teljesen a másik személyt és az o
szándékait, amely alapján igazságos ítéletet tudnánk alkotni. Az
ítélkezés, és foként a végsoítélet egyedül Isten feladata és joga, aki
tökéletesen ismeri az emberi szívek minden szándékát. Tudja, hogy mit
miért teszünk, s képes arra, hogy igazságos legyen minden ítéletében.
Ez természetesen nem zárja ki annak lehetoségét, hogy jó szándékkal
figyelmeztessünk valakit hibáira, de ezt mindenképpen elozze meg egy
alapos lelkiismeretvizsgálat. Ha ugyanis nekünk is számtalan hibánk van,
amelyeket nem tudunk vagy nem akarunk megváltoztatni, akkor milyen jogon
kérjük ezt másoktól? A hibák kijavítását mindig önmagunkon kezdjük!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, kérlek Téged, taníts engem parancsaid útjára, taníts engem azok
sorrendjére: milyen egymásutánban kell azokat megtartanom, hogy mindig
helyesen cselekedjem; s miként haladjak erényrol erényre, hogy ne legyek
túlhajszolt a kezdetben, se túl gyönge a végén.
Kölni Szent Brúnó

21. hétfő: GONZÁGA SZENT ALAJOS

2Kir 17,5-8.13-15a.18; Zs 59; Mt 7,1-5
Megvetették az Úr rendelkezéseit, szövetségét és intelmeit

2Kir 17,5-8.13-15a.18

Keresztülvonult ugyanis az egész országon, felment Szamaria ellen, három esztendeig ostromolta és Hósea kilencedik esztendejében bevette az asszírok királya Szamariát s elhurcolta Izraelt Asszíriába és Hálában és Hábornál, Gózán folyója mellett, a médek városaiban telepítette le őket. Az történt ugyanis, hogy Izrael fiai vétkeztek az Úr ellen, az ő Istenük ellen, aki kihozta őket Egyiptom földjéről s a fáraónak, Egyiptom királyának kezéből s más isteneket tiszteltek s azon nemzetek szertartásai szerint jártak, amelyeket az Úr elpusztított Izrael fiai és Izrael királyai színe elől, mivel hasonlóképpen cselekedtek, Figyelmeztette erre az Úr Izraelt és Júdát minden prófétája és látnoka által: ,,Térjetek vissza nagyon gonosz útjaitokról s tartsátok meg parancsaimat és szertartásaimat teljesen azon törvény szerint, amelyet atyáitoknak parancsoltam s amint nektek szolgáim, a próféták által meghagytam.’ Ám ők nem hallgattak rá, hanem megkeményítették nyakukat atyáik nyakassága szerint, akik szintén nem akartak engedelmeskedni az Úrnak, Istenüknek. Elvetették törvényeit és szövetségét, amelyet atyáikkal kötött s figyelmeztetéseit, amelyekkel figyelmeztette őket s a hiábavalóságokat követték s hiábavalóságokat cselekedtek és utánozták a nemzeteket, amelyek körülöttük voltak s amelyek felől azt parancsolta nekik az Úr, hogy ne tegyenek úgy, mint ahogy azok cselekedtek. Ezért igen megharagudott az Úr Izraelre s eltávolította őket színe elől, úgyhogy nem maradt meg csak Júda törzse. —

Zs 59

A karvezetőnek. A ,,Liliomok’ szerint. Miktám Dávidtól. Tanító ének. Amikor kivonult Arám Naharaim és Arám Szóba ellen, és amikor Joáb visszatért és legyőzte Edomot a Sóaknás völgyben: tizenkétezret. Isten, elvetettél és szerteszórtál minket, haragra gerjedtél, de térj vissza hozzánk! Megrendítetted az országot és összetörted, gyógyítsd meg sebeit, mert egyre remeg. Kemény dolgokat mutattál népednek, kábító borral itattál minket. Jelt adtál a téged félőknek, hogy az íjak elől megmeneküljenek. Hogy szeretteid megszabaduljanak, szabadíts meg jobboddal és hallgass meg minket! Szent helyén így szól Isten: ,,Örvendezve kiosztom Szíchemet, kimérem Szukkót völgyét nektek. Enyém Gileád és enyém Manassze, és Efraim fejem sisakja. Júda az én jogaram, Moáb a tál, amelyben mosakszom. Edomra vetem sarumat, a filiszteusok hódolnak nekem.’ Ki visz el engem az erős városba? Ki vezet el engem Edomba? Nemde te, Isten, bár elvetettél minket, te, Isten, bár nem vonultál ki seregeinkkel?Segíts ki minket a szorongatásból, mert hiábavaló az emberi segítség, de Istennel győzelmet aratunk, s ő eltapossa ellenségeinket.

Mt 7,1-5

Ne ítéljetek, hogy el ne ítéljenek titeket. Mert amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak megítélni titeket is, és amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, a saját szemedben meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod a testvérednek: engedd, hogy kivegyem a szemedből a szálkát, amikor íme, a gerenda ott van a te szemedben? Képmutató! Vesd ki előbb a magad szeméből a gerendát, csak aztán fogj hozzá, hogy kivedd a szálkát testvéred szeméből.