Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

július 29, 2010 havi archívum

2010. július 29. Szent Márta A nap liturgikus színe: fehér

Márta hite mindannyiunk számára példa. Testvére halála felett érzett szomorúságán átvilágít a Jézusba vetett hit. Erősítsük meg mi is a feltámadásba vetett hitünket. Kérjük Istent, adja meg a rendíthetetlen hit kegyelmét.

Márta a betániai Lázár és Mária nővére volt. Jézus szívesen látott vendégük volt. Ő volt az, aki egy ilyen alkalommal buzgó lélekkel szolgált (Jn 12,2). “De csak egy a szükséges” – mondta neki Jézus. Neki mondta e szavakat is Lázár feltámasztása előtt: “Én vagyok a feltámadás és az élet.” Válaszul Márta hitvallóan Jézus Messiásnak, Isten Fiának nevezte. Ő a háziasszonyok védőszentje. Kulcscsomóval vagy főzőkanállal szokták ábrázolni.
Márta hite mindannyiunk számára példa. Testvére halála felett érzett szomorúságán átvilágít a Jézusba vetett hit. Erősítsük meg mi is a feltámadásba vetett hitünket. Kérjük Istent, adja meg a rendíthetetlen hit kegyelmét.

Hívek könyörgése:

1. Köszönjük, hogy barátaid lehetünk mi is, mint Szent Márta! Szenteld meg ezt az emberi kapcsolatot, hogy örök értékű legyen! Hallgass meg, Urunk!
2. Legyen a te Titokzatos Tested kegyelmedből élő emberek szerető családja, ahová szívesen betérhet minden fáradt vándor! Hallgass meg, Urunk!
3. Hogy öntudatos, önmagukkal kibékült nők és férfiak legyenek műved folytatóivá, amikor meg akarjuk érteni a Teljességet! Hallgass meg, Urunk!
4. Hogy minden nemek közötti hátrányos megkülönböztetés is megszűnjön, és ne legyen akadálya többé Országod eljövetelének, titkaid kinyilvánításának! Hallgass meg, Urunk!
5. Szenteld meg mindennapi munkánkat, hogy kezünk nyomán értékek teremjenek, és minden a Te dicsőségedet szolgálja! Hallgass meg, Urunk!
6. Erősítsd meg örök életbe vetett hitünket, különösen olyankor, amikor szeretett hozzátartozónkat gyászoljuk! Hogy el ne felejtsük: Te vagy a Messiás, és valóban legyőzted a halált! Hallgass meg, Urunk!

Elmélkedés

Mária sírva fakadt, bizonyára Márta is együtt könnyezett az érkező zsidókkal Lázár sírjánál.
Jézus, látva a sírókat, szintén megindult, megrendült – egészen a lelke mélyéig. Az evangélista fontosnak tartja, ezért megismétli: Jézus lelkében megindulva ment a sírhoz.
Elhiszem-e, hogy Jézus együttérez velem, ahogyan senki más? Hogy megrendül a lelke mélyéig, ha gyászolok? Pedig Ő mondta, hogy aki hisz benne, ha meghalt is, élni fog. Mégis velem sír. Mert ember vagyok – és mert Ő is valóságos ember. Mivel valóságos Isten is, ezért tud velem úgy együtt lenni, ahogyan senki. Minden fájdalmamat, bánatomat ismeri – és bennük velem van.
Jézus, Isten egyszülött Fia, szűzi édesanya gyermeke, köszönjük, hogy velünk vagy a szenvedésben, velünk sírsz a gyászban, és hitünket erősíted a kilátástalanságban! Kérünk, add, hogy szeretteinkkel, akiket a halál elválasztott tőlünk, országodban örvendezve újra találkozhassunk!

1Jn 4,7-16

Szeretteim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. Ebben áll a szeretet. Nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mert ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelésül a mi bűneinkért. Szeretteim! Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást! Istent soha nem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik, és szeretete tökéletes bennünk. Abból ismerjük meg, hogy benne lakunk, és ő mibennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. Mi pedig láttuk, és tanúságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte Fiát, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy ,,Jézus az Isten Fia”, abban Isten benne marad, és ő Istenben. Mi, akik hittünk, megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket. Szeretet az Isten; aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne.
Jn 11,19-27

Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, eléje ment, Mária pedig otthon maradt. Márta akkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy most is, bármit is kérsz Istentől, Isten megadja neked. Jézus azt felelte neki: Testvéred fel fog támadni. Márta így szólt hozzá: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus azt mondta neki: Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog és mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg soha. Hiszed ezt? Márta azt felelte neki: Igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, aki a világba jön.

2010. július 29. – Csütörtök, Szent Márta

Abban az idoben: A zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy
vigasztalják oket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus
jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz:
“Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy
most is, bármit kérsz Istentol, megadja neked.” Jézus ezt felelte neki:
“Testvéred fel fog támadni!” Erre Márta így szólt: “Tudom, hogy feltámad a
feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus folytatta: “Én vagyok a feltámadás
és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és
hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” Márta ezt válaszolta
neki: “Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a
világba jön!”
Jn 11,19-27

Elmélkedés:

Miután Jézus hírt kap Lázár betegségérol, kis késlekedéssel útnak indul
Betániába. A beteg eközben meghalt. Amikor Jézus megérkezik, Lázár már
négy napja a sírban volt. Márta és Mária azt várták Jézustól, hogy
hamarabb fog érkezni és meg fogja gyógyítani testvérüket. Elvárásukat
Márta fogalmazza meg, aki azt mondta, hogy nem halt volna meg Lázár, ha
ott lett volna Jézus. A gyógyítás csodájában reménykedtek, de ez a remény
elveszett, amikor testvérük meghalt. Jézus viszont a gyógyítás csodája
helyett egy még nagyobb csodát tesz, amikor feltámasztja a halott Lázárt
és visszahozza a födi életre.
A feltámadást és az örök életet Jézus nekünk is megadja. Egyedül o adhatja
nekünk az új életet. Aki hisz Krisztusban és az o életet adó erejében, s
kész vele meghalni, az elnyeri majd tole a feltámadást is.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Imádság a vakációban
Olyan szünidotol,
amely elpuhít,
amely henyélésben telik,
amelyben az értelem és szív számára
semmi hasznos sem terem,
Uram, ments meg engem!

Olyan naptól,
amely Isten nélkül kezdodik,
amely Istentol távol végzodik
Uram, ments meg engem!

A lustálkodástól, a léha szórakozástól,
amely gyengíti önuralmamat,
és fogékonnyá tesz a rosszra,
Uram, ments meg engem!

A pénz könnyelmu tékozlásától,
minden meggondolatlanságtól,
amely másokat kísértésbe vihetne,
vagy bosszanthatna
Uram, ments meg engem!

Uram, Jézus Krisztus!
Szívbol örülök a vakációnak.
Sokat várok tole:
örömöt, pihenést, felüdülést.
Adj nyitott szemet,
hogy meglássam a világ szépségeit!
Adj nyitott fület,
hogy meghalljam hívásodat!
Tölts el örömöddel!
Engedd, hogy minél többet
ízleljek meg világod gazdagságából!
Vigyázz rám minden utamon,
hogy a szünido is
erosítsen és gazdagítson!

2010. július 29.

Az ember lelkét semmi sem tudja a földön kielégíteni. Ha elfordult a jó Istentől, nem lehet boldog… Fogjatok ki egy halat a vízből, nem él sokáig. Ilyen az ember Isten nélkül!

29. csütörtök: SZENT MÁRTA

1Jn 4,7-16; Zs 33; Jn 11,19-27 vagy Lk 10,38-42
Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk

1Jn 4,7-16

Szeretteim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. Ebben áll a szeretet. Nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mert ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelésül a mi bűneinkért. Szeretteim! Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást! Istent soha nem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik, és szeretete tökéletes bennünk. Abból ismerjük meg, hogy benne lakunk, és ő mibennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. Mi pedig láttuk, és tanúságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte Fiát, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy ,,Jézus az Isten Fia’, abban Isten benne marad, és ő Istenben. Mi, akik hittünk, megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket. Szeretet az Isten; aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne.

Zs 33

Dávidtól, amikor őrültséget színlelt Abimelek előtt, és az továbbengedte őt. Áldom az Urat minden időben, ajkamon van dicsérete szüntelen. Az Úrban dicsekszik lelkem, hallják meg a szelídek s örvendezzenek. Magasztaljátok az Urat velem, dicsérjük együtt az ő nevét. Kerestem az Urat és meghallgatott, minden rettegésből kiragadott engem. Nézzetek rá és megvilágosultok, és arcotok meg nem szégyenül. Íme ez a szegény kiáltott, az Úr meghallgatta, és kiszabadította minden szorongatásából. Az Úr angyala az őt félőket körülsáncolja, és kiragadja őket. Ízleljétek meg és lássátok, milyen édes az Úr, boldog az az ember, aki őbenne bízik! Féljétek az Urat, szentjei mind, mert nem szenvednek szükséget, akik őt félik! Gazdagok nyomorba juthatnak s éhezhetnek, de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítlak titeket. Ki az, aki élni akar, s jó napokat kíván látni? Őrizd meg nyelvedet a gonosztól, s ajkad ne beszéljen csalárdságot! Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd! Az Úr szemmel tartja az igazakat, és imádságukat meghallgatja. De az Úr tekintete ott a gonosztevőkön is, hogy eltörölje emléküket a földön. Kiáltottak az igazak és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásukból kiszabadította őket. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megmenti az alázatos lelkűeket. Sok nyomorúság éri az igazakat, de az Úr valamennyiből kimenti őket. Megőrzi minden csontjukat, egy sem törik el belőlük. Gonoszságuk öli meg a bűnösöket, s megbűnhődnek akik gyűlölik az igazat. De szolgáit az Úr megszabadítja, és senki sem bűnhődik, aki benne bízik.

Jn 11,19-27

Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, eléje ment, Mária pedig otthon maradt. Márta akkor így szólt Jézushoz: ,,Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy most is, bármit is kérsz Istentől, Isten megadja neked.’ Jézus azt felelte neki: ,,Testvéred fel fog támadni.’ Márta így szólt hozzá: ,,Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.’ Jézus azt mondta neki: ,,Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog és mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg soha. Hiszed ezt?’ Márta azt felelte neki: ,,Igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, aki a világba jön.’

vagy

Lk 10,38-42

Történt pedig, hogy amikor továbbmentek, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Volt neki egy Mária nevű húga, aki az Úr lábához ülve hallgatta szavait, Márta pedig sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt, és így szólt: ,,Uram! Nem törődsz vele, hogy a testvérem egyedül hagy engem szolgálni? Szólj már neki, hogy segítsen!’ Az Úr ezt válaszolta neki: ,,Márta, Márta! Sok mindenre gondod van és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha.