Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

július 30, 2010 havi archívum

2010. július 30. – Péntek

Tanító körútján Jézus az o városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a
zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és  így beszéltek róla: “Honnan  van
ennek a bölcsessége  és csodatevo ereje?  Hát nem  az ács fia  ez? És  nem
Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei?  És
nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)novérei is? Honnét vette hát mindezt?”
És csak  botránkoztak rajta.  Jézus erre  így szólt:  “Sehol sem  becsülik
kevesebbre a  prófétát, mint  szüloföldjén és  otthonában.”  Hitetlenségük
miatt nem is muvelt ott sok csodát.
Mt 13,54-58

Elmélkedés:

A mai evangélium szerint Jézus  nem tud csodákat tenni Názáret  városában,
mert az  ott lakók  hitetlenül fogadták,  amikor a  zsinagógában  tanítani
kezdett. A  názáretiek  azt gondolták,  hogy  jól ismerik  Jézust,  hiszen
gyermekkorától fogva közöttük nott fel. Amikor Jézus olyan dolgokat  tanít
nekik, amire nem számítottak, hitetlenkedve csodálkoztak. S amikor hallják
a  másik  városokban  általa   tett  csodákat,  akkor  meglepodnek,   majd
megbotránkoznak, mert emberi elvárásaik szuk keretébe nem fér bele  Jézus.
Csak az embert ismerik, de nem ismerik fel Jézusban az Istent, aki  isteni
erejével rendkívüli  tettekre képes.  Ha hiszek  Jézus istenségében,  nagy
csodák történnek velem is.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Légy velem
Ha gyötörnek a földi kínok,
S ha szenvedés az életem,
Kínjaimat könnyebben bírom,
Óh, Uram, csak Te légy velem.

Légy velem a hosszú éjszakákon,
Vigasztalj, hogyha csüggedek,
Lelkemnek égo sebeivel
Uram, Elédbe térdelek.

Nem félek a sötét éjszakától,
Ellenségtol sem reszketek,
Mert felettem orködve állnak
Az örökké vigyázó szemek.

S ha majd egyszer eljön az óra,
Örök álomra lezárom szemem,
Könnyebben hajtom fejem nyugovóra,
Óh, Uram, csak Te légy velem. Ámen.

2010. július 30. B év, évközi idő, 17. hét, péntek (Aranyszavú (Krizolog) Szent Péter püspök, egyháztanító) A nap liturgikus színe: zöld

Tanúságot tenni Isten szeretetéről azok között a legnehezebb, akik legjobban ismernek. Mégis közöttük is meg kell próbálnom prófétává válni.

380 körül Imolában Bologna mellett született. 424-ben Ravenna püspökévé választották. Mély értelmű és eredeti prédikációi miatt kapta az “Aranyszavú” nevet. Egyike a legjelentősebb keresztény íróknak. Szoros kapcsolat fűzte Nagy Szent Leó pápához és a császári házhoz is. A tévtanító Eutychesszel szemben védelmezte a római pápák elsőségét. Imolában halt meg 450-ben.

Hívek könyörgése:

1. Bocsásd meg minden bűnünket, amiket beszédünkkel vagy hallgatásunkkal követtünk el! Hogy csak akkor beszéljünk, ha kell, és ne hallgassunk, amikor beszélnünk kellene! Hallgass meg, Urunk!
2. Köszönjük, hogy tanúid lehetünk! Add, hogy minden képességünkkel, tudásunkkal, egész életünkkel odaadóan szolgálatodra legyünk! Hallgass meg, Urunk!
3. Te hitelesítsd szavainkat azzal, hogy életünk legyen a fedezete! Mivel annyira gyöngék vagyunk, segíts a hiteles életben növekednünk! Hallgass meg, Urunk!
4. Tisztítsd meg szavainkat, hogy a Te irgalmadat hirdessék, mindig a hitet és reményt erősítsék, mindig vigasztaljanak és gyógyítsanak, Rólad beszéljenek! Hallgass meg, Urunk!
5. Amikor szavaink elhagynak, és már nehéz a beszéd vagy az írás, add, hogy akkor tetteink vagy akár tehetetlenségünk tanúskodjon jóságodról! Hallgass meg, Urunk!
6. Kérjük püspökeink és papjaink számára, hogy munkájuk nyomán is egyre többen találjanak rá arájuk bízottak közül saját hivatásukra és szánják magukat még teljesebben néped szolgálatára! Hallgass meg, Urunk!

Jer 26,1-9

Joakimnak, Jozija fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén ez az ige hangzott el az Úrtól: ,,Így szól az Úr: Állj az Úr házának udvarába, és mondd el Júda minden városáról, ahonnan eljönnek leborulni az Úr házába, mindazokat az igéket, amelyekről megparancsoltam neked, hogy elmondd nekik; ne hagyj el egy szót sem! Hátha meghallgatják és megtérnek, mindenki a maga gonosz útjáról, és akkor megbánom azt a rosszat, melyet tenni szándékozom velük cselekedeteik gonoszsága miatt. Mondd tehát nekik: Így szól az Úr: Ha nem hallgattok rám, és nem jártok törvényem szerint, melyet elétek adtam, hallgatva szolgáimnak, a prófétáknak szavaira, akiket én küldök hozzátok — idejekorán küldtem, de nem hallgattatok rájuk –, akkor olyanná teszem ezt a házat, mint Síló; ezt a várost pedig átokká teszem a föld minden nemzete előtt.” Hallották a papok, a próféták és az egész nép, amint Jeremiás elmondta ezeket az igéket az Úr házában. Történt pedig, hogy amikor befejezte Jeremiás mindannak az elmondását, amit az Úr parancsára el kellett mondania az egész népnek, megragadták őt a papok, a próféták és az egész nép, s azt mondták: ,,Bizony meg kell halnod! Miért prófétáltál így az Úr nevében: ,,Mint Síló, olyan lesz ez a ház, ez a város pedig elpusztul, úgyhogy nem lesz lakója?”” Ekkor odagyűlt az egész nép Jeremiáshoz az Úr házába.
Mt 13,54-58

Azután elment a saját falujába, és tanította őket a zsinagógájukban, úgy, hogy elcsodálkoztak rajta: ,,Honnan van ennek ilyen bölcsessége és a csodái? Nem az ács fia ez? Anyját nem Máriának hívják, és a testvérei nem Jakab, József, Simon és Júdás? Nincs itt nálunk minden nővére? Honnan vette hát mindezt?” És megbotránkoztak benne. Jézus pedig azt mondta nekik: ,,Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában és a saját házában.” Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.

2010. július 30.

Milyen jó, hogy még ilyen kicsiny létünkre is tetszhetünk a jó Istennek!

30. péntek (Aranyszavú(Krizológ) Szent Péter)

Jer 26,1-9; Zs 68,5-14; Mt 13,54-58
Összesereglett az egész nép az Úr házánál

Jer 26,1-9

Joakimnak, Jozija fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén ez az ige hangzott el az Úrtól: ,,Így szól az Úr: Állj az Úr házának udvarába, és mondd el Júda minden városáról, ahonnan eljönnek leborulni az Úr házába, mindazokat az igéket, amelyekről megparancsoltam neked, hogy elmondd nekik; ne hagyj el egy szót sem! Hátha meghallgatják és megtérnek, mindenki a maga gonosz útjáról, és akkor megbánom azt a rosszat, melyet tenni szándékozom velük cselekedeteik gonoszsága miatt. Mondd tehát nekik: Így szól az Úr: Ha nem hallgattok rám, és nem jártok törvényem szerint, melyet elétek adtam, hallgatva szolgáimnak, a prófétáknak szavaira, akiket én küldök hozzátok — idejekorán küldtem, de nem hallgattatok rájuk –, akkor olyanná teszem ezt a házat, mint Síló; ezt a várost pedig átokká teszem a föld minden nemzete előtt.’ Hallották a papok, a próféták és az egész nép, amint Jeremiás elmondta ezeket az igéket az Úr házában. Történt pedig, hogy amikor befejezte Jeremiás mindannak az elmondását, amit az Úr parancsára el kellett mondania az egész népnek, megragadták őt a papok, a próféták és az egész nép, s azt mondták: ,,Bizony meg kell halnod! Miért prófétáltál így az Úr nevében: ?,,Mint Síló, olyan lesz ez a ház, ez a város pedig elpusztul, úgyhogy nem lesz lakója??”’ Ekkor odagyűlt az egész nép Jeremiáshoz az Úr házába.

Zs 68,5-14

Többen vannak, mint fejemen a hajszál, akik ok nélkül gyűlölnek engem. Hatalmasak ellenségeim, akik jogtalanul üldöznek engem. Amit el nem vettem, azt kell megfizetnem. Isten, te ismered balgaságomat, és vétkeim nincsenek titokban előtted. Ne érje szégyen miattam azokat, akik benned remélnek, Uram, Seregek Ura! Ne érje bennem szégyen azokat, akik téged keresnek, Izrael Istene. Mert érted viselem gyalázatomat, érted borítja arcomat szégyen. Érted lettem testvéreim előtt idegenné, anyám fiai előtt jövevénnyé. Mert emészt a buzgóság házadért, gyalázóid szidalma engem ér. Ha böjtölve siratom lelkemet, az is gyalázatomra válik. Ha szőrzsákot öltök, gúnyolódnak rajtam. Ellenem beszélnek, akik a kapuban ülnek, s akik boroznak, rólam énekelnek. Az én imám pedig szálljon hozzád, Uram, a kegyelem idején, ó Isten! Nagy irgalmasságodban hallgass meg engem szabadító hűséged szerint.

Mt 13,54-58

Azután elment a saját falujába, és tanította őket a zsinagógájukban, úgy, hogy elcsodálkoztak rajta: ,,Honnan van ennek ilyen bölcsessége és a csodái? Nem az ács fia ez? Anyját nem Máriának hívják, és a testvérei nem Jakab, József, Simon és Júdás? Nincs itt nálunk minden nővére? Honnan vette hát mindezt?’ És megbotránkoztak benne. Jézus pedig azt mondta nekik: ,,Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában és a saját házában.’ Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.