Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

augusztus 4, 2010 havi archívum

2010. augusztus 4. Vianney Szent János Mária áldozópap A nap liturgikus színe: fehér

Vianney Szent Jánost nehezen elvégzett tanulmányai nem akadályozták meg az életszentségre jutásban. Azt a keveset, amije volt, jól használta, odatette Jézus elé, aki bőségesen megszaporította, sokakat jóllakatva a kegyelemmel.
Tegyük mi is bátran Jézus elé tehetségeinket, képességeinket, bármennyire is kevésnek érezzük azokat. A többi az Ő dolga.

Lyon mellett született 1786-ban. Szülei egyszerű földművesek voltak. Édesanyja Isten szolgálatára nevelte, de a francia forradalom, majd az anyagi nehézségek lehetetlenné tették taníttatását. Földműves munkát végzet, de hő vágya volt, hogy pap lehessen. 19 éves korában sikerült iskolába kerülnie, de igen sokat küzdött a tanulással. A szemináriumban a fogyatékos latin tudása miatt nehezen végezte tanulmányait. 29. éves korában pappá szentelték, káplán lett, majd Ars plébánosa. A vallástalan falut néhány év alatt megváltoztatta, híre bejárta az egész országot. Nagyra értékelték őt, mint gyóntatót, a hívek mindenfelől sereglettek hozzá, és tanácsait szent tisztelettel fogadták. Súlyos kísértések és testi fájdalmak gyötörték, mégis mindig mindenkinek szeretettel állt szolgálatára. Az eucharisztikus Jézus volt életének középpontja. 74 éves korában halt meg 1859. augusztus 4-én. XI. Pius pápa avatta szentté 1925-ben, és tette meg a plébánosok és lelkipásztorok védőszentjévé.

Vianney Szent János életéből
Vianney Szent János emberszeretete és szociális érzéke legendás volt a maga korában. Amikor közölték vele a hírt, hogy érdemeit a világi hatóság is méltányolja és rövidesen a becsületrend lovagjává avatják, s megkapja a vele járó keresztet is, a következőket mondta: “A kereszttel jár valami fizetség?… Jelent ez pénzt is a szegényeimnek?” – Amikor megtudta, hogy ez csak tiszteletbeli kitüntetés, kissé csalódottan így válaszolt: “Ha ez így van és a szegények mit sem várhatnak ettől, kérem, mondják meg a császárnak, hogy nem vehetem hasznát.”

Rendkívüli gyöngédséget érzett a vak Bichu anyó iránt, aki az ars-i templom közelében lakott. Szívesen adott alamizsnát neki, – azért is, mert az nem ismerte fel az adakozót. Csöndesen közeledett hozzá, pénzt vagy élelmiszert tett a kosarába és szó nélkül továbbállt. A derék asszony azt hitte, hogy valamelyik szomszédnője adta az alamizsnát, s így mindig azoknak hálálkodott: Köszönöm kedvesem.

Vianney élő példája volt annak, hogy a szentéletű emberek sem állnak távol a valóságos élettől, – s hogy humoruk is lehet. A következő két kis történet ezt igazolja. – Blanchon plébánost, aki jó barátja volt Vianney-nek, jól táplált, testes embernek ismerték. Egy alkalommal így szólt az ars-i plébánosnak: “Számítok önre, hogy könnyen az égbe jussak… Amikor a mennybe megy, majd a reverendájába kapaszkodom.” A Szent kedves, hamiskás mosollyal így válaszolt: “Barátom, őrizkedjék ettől. A mennyország kapuja igen keskeny, mindketten az ajtó előtt rekedhetünk.”

Egy ugyancsak kövér asszonyságot szintén a mennyországba való jutás módja érdekelte. Amikor efelől érdeklődött az ars-i plébánostól, az így válaszolt: “Lányom, tartson három nagyböjtöt.”

“Sehol, még a Vatikánban sem várakozom” – mondta egy előkelő hölgy, aki azt hitte, hogy valóságos és vélt rangja elégséges lesz arra, hogy a plébános soron kívül meggyóntassa. “Ó, a szegény ars-i plébános előtt – tette hozzá csöndesen – mégis várakoznia kell!”

Egy nyári délelőtt Vianney Szent János nagy tömeg előtt tartotta meg szokásos katekézisét. Eközben egy szegény ember igyekezett a templomba bejutni. A plébános észrevette a mankókon járó, idős koldust. Azonnal fölkelt, s utat törve magának a hallgatók között, a templomba vezette. Minden hely foglalt volt. A Szent nem jött zavarba: saját székére, amelyről katekéziseit szokta tartani, ültette a koldust – ő pedig állva folytatta a tanítást. A jelenlevők és az utókor megítélése szerint is: ez a jelenet az assisi Poverello történetébe is beillene.

(Részletek Trucho: Az ars-i plébános című kötetéből)

B év, évközi idő, 18. hét, szerda
Jer 31,1-7

Abban az időben, — mondja az Úr — Istene leszek Izrael minden nemzetségének, ők pedig az én népem lesznek. Így szól az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a nép, amely megmenekült a kardtól; nyugalma felé tart Izrael.’ A távolból megjelent nekem az Úr: ,,Örök szeretettel szeretlek téged, azért vonzottalak kegyelemmel. Ismét felépítelek, és te felépülsz, Izrael szűze; ismét ékeskedsz kézidobjaiddal, és kivonulsz a vigadozók körtáncával. Ismét szőlőt ültetsz Szamaria hegyein; és akik ültették, az ültetők fogják élvezni is. Mert lesz nap, amikor így kiáltanak az őrök Efraim hegyén: ?,,Keljetek fel, és menjünk fel a Sionra, az Úrhoz, a mi Istenünkhöz!?” Mert így szól az Úr: Ujjongjatok Jákobnak örömmel, és vigadjatok a nemzetek vezére miatt! Zendítsetek dicsérő dalra, és mondjátok: ?,,Szabadítsd meg, Uram, népedet, Izrael maradékát!
Mt 15,21-28

Jézus ezután elment onnan: visszavonult Tírusz és Szidon vidékére. És íme, egy kánaáni asszony, aki arról a vidékről jött, így kiáltott hozzá: ,,Könyörülj rajtam, Uram, Dávid Fia! A lányomat kegyetlenül gyötri egy démon.’ Ő azonban egy szóval sem válaszolt neki. A tanítványai odamentek hozzá és kérték: ,,Küldd el őt, mert csak kiabál utánunk.’ Ekkor így szólt: ,,Nem küldtek máshová, csak Izrael házának elveszett juhaihoz.’ Az asszony mégis odament, leborult előtte és kérte: ,,Uram, segíts rajtam!’ Erre így válaszolt: ,,Nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kiskutyáknak.’ De az asszony csak folytatta: ,,Igen, Uram, de a kiskutyák is esznek a morzsákból, amelyek lehullanak uruk asztaláról.’ Erre Jézus így szólt hozzá: ,,Asszony, nagy a te hited! Legyen neked, amint akarod.’ És abban az órában meggyógyult a lánya.

2010. augusztus 4. – Szerda

Abban az idoben: Jézus továbbhaladt. Tirusz és Szidon vidékére vonult
vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte:
?Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz
szellem!? O azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai,
és arra kérték: ?Küldd el ot, ne kiáltozzon utánunk!? Jézus kijelentette:
?Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.? Ám az
asszony odajött, és leborult elotte e szavakkal: ?Uram, segíts rajtam!? O
így válaszolt: ?Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a
kutyáknak!? Mire az asszony: ?Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami
lehull gazdájuk asztaláról!? Erre Jézus így szólt hozzá: ?Asszony! Nagy a
te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!? És a lánya meggyógyult még abban
az órában.
Mt 15,21-28

Elmélkedés:

Furcsának tartjuk Jézus elutasító magatartását, aki sem az asszony, sem a
tanítványok kérésére nem teljesíti elsore a pogány asszony vágyát. A
beszélgetésbol kiderül, hogy azért ilyen elutasító, mert nem akar túllépni
küldetésének határán, de ez az asszony nem zsidó származású. De talán még
furcsább, hogy az asszony tulajdonképpen legyozi Jézust a vitában. Oly
kitartóan kér és olyan ügyesen érvel, hogy Jézus meglátja benne azt a
hitet, amely tántoríthatatlanná teszi. De mégsem tolakodó vagy követelozo
az asszony magatartása, hanem a hite alázatossá teszi, s ennek jutalmaként
Jézus teljesíti kérését, meggyógyítja lányát.
Mi hogyan fordulunk kéréseinkkel Jézushoz? Tanuljuk meg hittel és
alázattal kérni Jézus segítségét!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Életem Ura, és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóravaló restség,
könnyelmuség, pénzvágy és megszólás szellemét!
Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és
szeretet lelkét! Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem buneimet,
és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy örökkön-örökké. Ámen.
Szent Efrém

4. szerda: VIANNEY SZENT JÁNOS

Jer 31,1-7; Jer 31,10-13; Mt 15,21-28
Örök szeretettel szerettelek

Jer 31,1-7

Abban az időben, — mondja az Úr — Istene leszek Izrael minden nemzetségének, ők pedig az én népem lesznek. Így szól az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a nép, amely megmenekült a kardtól; nyugalma felé tart Izrael.’ A távolból megjelent nekem az Úr: ,,Örök szeretettel szeretlek téged, azért vonzottalak kegyelemmel. Ismét felépítelek, és te felépülsz, Izrael szűze; ismét ékeskedsz kézidobjaiddal, és kivonulsz a vigadozók körtáncával. Ismét szőlőt ültetsz Szamaria hegyein; és akik ültették, az ültetők fogják élvezni is. Mert lesz nap, amikor így kiáltanak az őrök Efraim hegyén: ?,,Keljetek fel, és menjünk fel a Sionra, az Úrhoz, a mi Istenünkhöz!?” Mert így szól az Úr: Ujjongjatok Jákobnak örömmel, és vigadjatok a nemzetek vezére miatt! Zendítsetek dicsérő dalra, és mondjátok: ?,,Szabadítsd meg, Uram, népedet, Izrael maradékát!?”

Jer 31,10-13

Halljátok az Úr igéjét, nemzetek, hirdessétek messze a szigeteken, és mondjátok: ,,Aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját!’ Mert megváltotta az Úr Jákobot, és kiváltotta őt a nála erősebb kezéből. Eljönnek és ujjonganak Sion magaslatán, odaözönlenek az Úr javaihoz: a gabonához, musthoz és olajhoz, a fiatal bárányokhoz és borjakhoz. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem epedeznek már tovább. Akkor majd örül a szűz a körtáncban, ifjak és öregek együtt. ,,Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom és megörvendeztetem őket bánatukban.

Mt 15,21-28

Jézus ezután elment onnan: visszavonult Tírusz és Szidon vidékére. És íme, egy kánaáni asszony, aki arról a vidékről jött, így kiáltott hozzá: ,,Könyörülj rajtam, Uram, Dávid Fia! A lányomat kegyetlenül gyötri egy démon.’ Ő azonban egy szóval sem válaszolt neki. A tanítványai odamentek hozzá és kérték: ,,Küldd el őt, mert csak kiabál utánunk.’ Ekkor így szólt: ,,Nem küldtek máshová, csak Izrael házának elveszett juhaihoz.’ Az asszony mégis odament, leborult előtte és kérte: ,,Uram, segíts rajtam!’ Erre így válaszolt: ,,Nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kiskutyáknak.’ De az asszony csak folytatta: ,,Igen, Uram, de a kiskutyák is esznek a morzsákból, amelyek lehullanak uruk asztaláról.’ Erre Jézus így szólt hozzá: ,,Asszony, nagy a te hited! Legyen neked, amint akarod.’ És abban az órában meggyógyult a lánya.