Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

augusztus 16, 2010 havi archívum

2010. augusztus 16. B év, évközi idő, 20. hét, hétfő (Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap vértanúk) A nap liturgikus színe: zöld

Ponciánusz pápát és Hippolituszt Szardínia szigetére száműzték a római keresztényüldözések idején, ezért Ponciánusz lemondott tisztségéről, hogy a római egyház ne maradjon távollétében főpásztor nélkül. Mindketten a szigeten szenvedtek vértanúhalált. Holtestüket Fábián pápa idején (235-250) vitték vissza Rómába, a Kallixtus katakombába.

Ez 24,15-24

Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: ,,Emberfia, íme, egy csapással elveszem tőled szemed gyönyörűségét, de ne sirasd; ne sírj, s a könnyeid se folyjanak. Sóhajts csöndben, halotti gyászt ne tarts; tedd föl fejedre turbánodat, és sarud legyen a lábadon; ruháddal ne takard el arcodat, és a gyászolók eledelét se edd.” Szóltam tehát reggel a néphez, és estére meghalt a feleségem; reggel pedig úgy tettem, amint Ő megparancsolta nekem. Ekkor a nép ezt mondta nekem: ,,Miért nem mondod meg nekünk, mit jelent az, amit cselekszel?” Azt feleltem nekik: ,,Az Úr így szólt hozzám: Beszélj Izrael házához: Így szól az Úr Isten: Íme, én megfertőzöm szentélyemet, országotok büszkeségét és szemetek gyönyörűségét, amely miatt aggódik a lelketek; fiaitok és leányaitok, akiket hátrahagytatok, kard által esnek el. Akkor ti is úgy tesztek majd, amint én tettem: Arcotokat nem takarjátok el ruhátokkal és a gyászolók eledelét nem eszitek; turbánotok a fejeteken lesz és sarutok a lábatokon; nem jajgattok, sem nem sóhajtoztok, hanem elsenyvedtek majd gonoszságaitokban, és mindenki csak a rokona előtt siránkozik majd. Mert Ezekiel csodálatos jel lesz számotokra; mindenben úgy cselekszetek majd ti is, amint ő cselekedett, amikor ez majd megtörténik; és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr Isten.
Mt 19,23-30

Ekkor Jézus így szólt tanítványaihoz: ,,Bizony, mondom nektek: a gazdag ember nehezen tud bemenni a mennyek országába. S újra mondom nektek: Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bemenni az Isten országába.” Ennek hallatára a tanítványok nagyon elcsodálkoztak és megkérdezték: ,,Akkor hát ki üdvözülhet?” Jézus rájuk tekintett és így szólt: ,,Embereknek lehetetlen ez, de Istennek minden lehetséges” [Ter 18,14; Jób 42,2]. Ekkor megszólalt Péter és azt mondta neki: ,,Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát velünk?” Jézus azt felelte nekik: ,,Bizony, mondom nektek: ti, akik követtetek engem, az újjászületés idején, amikor az Emberfia helyet foglal dicsősége trónján, ti is tizenkét trónon fogtok ülni, és ítélni fogjátok Izrael tizenkét törzsét. És mindenki, aki elhagyta házát, testvéreit vagy nővéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjét az én nevemért, százannyit kap majd és örök életet fog örökölni. Sokan lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők.

2010. augusztus 16. – Hétfo

Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: Mester, mi
jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?
Jézus így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten
a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat! Az
ifjú tovább kérdezte: Melyeket? Jézus felsorolta: Ne ölj, ne
paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat
tiszteld, és szeresd felebarátodat úgy, mint önmagadat!
Az ifjú erre kijelentette: Ezt mind megtartottam. Mit kell még tennem?
Jézus így felelt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és
árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután
jöjj, és kövess engem! Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert
nagy vagyona volt.
Mt 19,16-22

Elmélkedés:

A gazdag ifjú története szomorú példája annak, hogy nem elegendo a
törvények ismerete és azok általános szintu megtartása. Jézus ugyanis egy
tökéletesebb életre hív meg minket, amely azt jelenti, hogy minden
vagyonról és evilági kincsrol lemondva Ot kell követnünk. A gazdag ifjú
nem volt képes megnyitni szívét a Jézus által feltárt tökéletes élet felé,
hanem engedett a földies vonzásoknak, s inkább távozott Jézustól.
Valószínuleg nem csak az ifjú volt szomorú, hanem távozását követoen Jézus
is elszomorodhatott, hiszen megtapasztalhatta, hogy hiába próbálja az örök
isteni igazsággal a magasba emelni, az Atya felé irányítani ezt a fiút, o
jobban ragaszkodott a világ által nyújtott pillanatnyi elonyökhöz.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Teljenek be ajkaink dicséreteddel, hogy énekeljük, Uram, a te dicsoséged;
mert arra méltattál minket, hogy részesüljünk halhatatlan, élteto, szent,
égi titkaidban. Erosíts meg minket szentséged által, hogy egész nap
elmélkedjünk igazságaid felett.

16. hétfő (Szent Rókus)

Ez 24,15-24; MTörv 32,18-21; Mt 19,16-22
Ezekiel példa lesz számotokra: ugyanazt csináljátok ti is

Ez 24,15-24

Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: ,,Emberfia, íme, egy csapással elveszem tőled szemed gyönyörűségét, de ne sirasd; ne sírj, s a könnyeid se folyjanak. Sóhajts csöndben, halotti gyászt ne tarts; tedd föl fejedre turbánodat, és sarud legyen a lábadon; ruháddal ne takard el arcodat, és a gyászolók eledelét se edd.’ Szóltam tehát reggel a néphez, és estére meghalt a feleségem; reggel pedig úgy tettem, amint Ő megparancsolta nekem. Ekkor a nép ezt mondta nekem: ,,Miért nem mondod meg nekünk, mit jelent az, amit cselekszel?’ Azt feleltem nekik: ,,Az Úr így szólt hozzám: Beszélj Izrael házához: Így szól az Úr Isten: Íme, én megfertőzöm szentélyemet, országotok büszkeségét és szemetek gyönyörűségét, amely miatt aggódik a lelketek; fiaitok és leányaitok, akiket hátrahagytatok, kard által esnek el. Akkor ti is úgy tesztek majd, amint én tettem: Arcotokat nem takarjátok el ruhátokkal és a gyászolók eledelét nem eszitek; turbánotok a fejeteken lesz és sarutok a lábatokon; nem jajgattok, sem nem sóhajtoztok, hanem elsenyvedtek majd gonoszságaitokban, és mindenki csak a rokona előtt siránkozik majd. Mert Ezekiel csodálatos jel lesz számotokra; mindenben úgy cselekszetek majd ti is, amint ő cselekedett, amikor ez majd megtörténik; és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr Isten.

MTörv 32,18-21

Elhagytad Istent, szülődet, feledted az Urat, teremtődet. Látta ezt az Úr és haragra gerjedt, mert felingerelték fiai s lányai. Mondta tehát: ?,,Elrejtem arcomat előlük, hadd látom, mi lesz majd a végük, mert elvetemült nemzedék ez, hűtlenné vált gyermekek. Ők azzal ingereltek, ami nem-isten, bőszítettek semmiségeikkel, én is ingerlem majd őket: népnek sem nevezhető néppel, bosszantom majd őket oktalan nemzettel.

Mt 19,16-22

Ekkor íme, valaki odament hozzá és azt mondta: ,,Mester! Milyen jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?’ Ő azt válaszolta neki: ,,Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyvalaki a jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsokat.’ Az megkérdezte: ,,Melyikeket?’ Jézus ezt felelte: ,,Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd felebarátodat, mint önmagadat’ [Kiv 20,12-16; MTörv 5,16-20; Lev 19,18]. Az ifjú erre azt mondta neki: ,,Mindezeket megtartottam, mi hiányzik még nekem?’ Erre Jézus így szólt hozzá: ,,Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, add oda a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyekben. Azután jöjj, kövess engem.’ E szó hallatára az ifjú szomorúan elment, mert nagy vagyona volt.