Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

szeptember 2, 2010 havi archívum

2010. szeptember 2. B év, évközi idő, 22. hét, csütörtök A nap liturgikus színe: zöld

A te szavadra… Jézus hívására indulnak el azok, akik papi vagy szerzetesi életet választanak. Jézus szavára akarják kivetni a hálót. Mi pedig imádkozunk értük, azokért, akik fontolgatják szívükben a választ, azokért, akik már elindultak az úton, és azokért, akik már papként vagy szerzetesként élik életüket.

Lk 5, 1-11
A te szavadra kivetem a hálót!

Péter már valamit sejtett Jézusról. Látott néhány csodát, hallotta Jézus szavait, találkozott már vele. Ebből fakad a bizalma. Napi találkozásunk Jézussal imáinkban, Szentmiséinkben erősítik bizalmunkat, hogy meghalljuk és megtegyük, amit kér tőlünk.

Sok kudarc, bizonytalanság van mindannyiunk életében. Jézussal együtt mégis érdemes nekivágni a munkának, az Ő szavára félre kell tennünk minden kételyt, bizonytalanságot.

Isten örök terve szerint új hivatást kapott minden ember. Kegyelmével meg is erősít, hogy emberi életünk gyümölcsöző legyen jótettekben, és Isten ismeretében. Áldása erejére alázatos lelkülettel lehetünk alkalmasak.

Az élet alázatosságában kérjük a szentmise Kezdőénekével:
Könyörülj rajtam, Uram;
Látod: egész nap Hozzád kiáltok!
mert Te, Uram, jóságos vagy és szelíd,
és nagyirgalmú azokhoz, akik Hozzád kiáltanak.

Felhívás a bűnbánatra
Testvéreim! Jézusban elnyertük a megváltást, és bűneink bocsánatát. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megnövekedjünk a kegyelemben.

Kyrie-litánia
Jézus Krisztus, Aki által elnyertük a megváltást, bűneink bocsánatát: Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki helyet adtál nekünk örök Országodban: Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki részt adtál nekünk a szentek örökségében, a világosságban: Uram, irgalmazz!

A Szentleckéhez
Szent Pál csak hírből hallott a kolosszei egyházközségről, mégis imádkozik értük, és kettőt kíván nekik: hogy növekedjenek az ismeretben és a tettekben. Mindig világosan lássák Isten akaratát, és állhatatosan teljesítsék azt.

Az Evangéliumhoz
A csodálatos halfogás félelemmel töltötte el az apostolokat. A bűnösség tudata rettegést hoz a lélekbe, mert nem méltó az ember az isteni csoda szemlélésére. Jézus kiválasztotta és meghívta az apostolokat, és ez a kiválasztás és meghívás teszi alkalmassá őket az apostoli küldetésre.

Egyetemes könyörgések
Imádkozzunk, Testvéreim, hogy – Isten kegyelmével együttműködve – alkalmasak legyünk az igazi keresztény életre, és gyümölcsöt hozzunk állhatatosságban, bölcsességben és Isten ismeretében.
1. Erősíts minket, Urunk, hogy állhatatosak legyünk a jóban.
2. Világosítsd meg értelmünket, hogy a kinyilatkoztatás igéivel előrehaladjunk az ismeretben.
3. Ajándékozz meg minket az élet bölcsességével.
4. Ösztönözz bennünket kegyelmeddel, hogy tevékeny legyen felebaráti szeretetünk.
5. Engedd, Urunk, hogy mint a világosság fiai, elnyerjük az örök világosságot.
Teremtő Istenünk, mennyei Atyánk! Irgalmadban kiragadtál minket a sötétség hatalmából, és szeretett Fiad Országába hívtál meg. Kérünk, erősíts kegyelmeddel, hogy hivatásunkat betöltsük, és mint a világosság fiai, szeretetünkkel megmenthessük testvéreinket. Krisztus, a mi Urunk által.

Isten végtelen jóságában mindent nekünk adott, hogy a teremtett világ szépsége és jósága szolgáljon minket, mi pedig szabad lélekkel szolgáljunk az Istennek.

Az eredeti bűnben megromlott természetünk könnyen lehorgonyoz a világ javainál, azért szabadságot esdve kérjük a szentmise Kezdőénekében:
Könyörülj rajtam, Uram;
Látod: egész nap Hozzád kiáltok!
mert Te, Uram, jóságos vagy és szelíd,
és nagyirgalmú azokhoz, akik Hozzád kiáltanak.

Felhívás a bűnbánatra
Testvéreim! Gondolataink csak akkor emberhez méltóak, ha Isten akaratával egyezőek. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel tisztán állhassunk Urunk elé.

Kyrie-litánia
Jézus Krisztus, Aki Isten megtestesült örök Bölcsessége vagy: Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki mindent nekünk akartál adni, hogy egészen a Tieid lehessünk: Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki minden igazságra megtanítottál, ami az örök élet elnyeréséhez szükséges: Uram, irgalmazz!

A Szentleckéhez
E világ bölcsessége emberi tekintélyekre alapszik, és az ismeretek gazdagságával dicsekszik. Igazán az bölcs, aki gondolatait Isten gondolataihoz tudja igazítani, aki megérti, hogy egész léte értelme, hogy Isten akarata tükröződjék életében.

Az Evangéliumhoz
A csodálatos halfogás félelemmel töltötte el az apostolokat. A bűnösség tudata rettegést hoz a lélekbe, mert nem méltó az ember az isteni csoda szemlélésére. Jézus kiválasztotta és meghívta az apostolokat, és ez a kiválasztás és meghívás teszi alkalmassá őket az apostoli küldetésre.

Egyetemes könyörgések
Testvéreim! A helyes életszemlélet és igazi bölcsesség szabaddá tesz bennünket. Kérjük közösen, foglaljon le bennünket Isten, hogy Krisztus által szabadon szolgálhassuk Őt.
1. Ösztönözz minket, Urunk, kegyelmeddel, hogy készségesen teljesítsük akaratodat.
2. Adj helyes szemléletet, hogy ne értékeljük túl a földi dolgokat.
3. Teremts szívünkbe, Urunk, igazi szabadságot, hogy nyitva álljunk az igazság befogadására.
4. Hívj ifjakat szolgálatodra, akik szívesen hirdetik kinyilatkoztatásod igéit.
5. Add, hogy Krsztus-kapcsolatunk elvezessen Hozzád, életünk végcéljához.
Mennyei Atyánk! A bűn megfertőzte, és szolgaságba vetette az emberi szíveket. Kérünk, adj igazi bölcsességet, hogy helyes életszemlélettel szabadok legyünk a bűntől, és egész lélekkel Neked szolgáljunk. Krisztus, a mi Urunk által.

1Kor 3,18-23

Senki se ámítsa önmagát. Aki közületek bölcsnek véli magát ezen a világon, legyen oktalanná, hogy bölcs lehessen. Mert e világ bölcsessége oktalanság Isten előtt. Írva van ugyanis: ,,Megfogja a bölcseket ravaszságukban” [Jób 5,13]. Továbbá: ,,Az Úr tudja a bölcsek gondolatairól, hogy hiábavalók” [Zsolt 94,11]. Senki se dicsekedjék tehát emberekkel. Mert minden a tietek, akár Pál, akár Apolló, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár a jövendők: minden a tietek, ti pedig Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.
Lk 5,1-11

Történt pedig, hogy a tömeg áradt hozzá Isten igéjét hallgatni, míg ő a Genezáret tava mellett állt. Látott a tó szélén két hajót állni; a halászok kiszálltak, és mosták a hálóikat. Akkor beszállt az egyik hajóba, amely Simoné volt, és megkérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a parttól. Ott leült, és a hajóból tanította a tömeget. Amikor befejezte beszédét, ezt mondta Simonnak: ,,Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat halat fogni!” Simon ezt felelte neki: ,,Mester! Egész éjszaka fáradoztunk, és semmit sem fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a hálót.” És miután ezt megtette, a halaknak oly bő sokaságát fogták ki, hogy szakadozott a hálójuk. Intettek tehát a társaiknak a másik hajóban, hogy jöjjenek a segítségükre. Azok odamentek és megtöltötték mind a két hajót, úgyhogy csaknem elmerültek. Ennek láttára Simon Péter Jézus lábaihoz borult és így szólt: ,,Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!” Mert a nagy halfogás miatt, amelyben részük volt, félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak, hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus pedig így szólt Simonhoz: ,,Ne félj! Ezentúl már emberek halásza leszel.” Erre kivonták a hajókat a partra, és mindenüket elhagyva követték őt.

2010. szeptember 2. – Csütörtök

Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett
köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két
bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát
az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé
beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor
befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: Evezz a mélyre, és vessétek ki a
hálótokat halfogásra. Mester ? válaszolta Simon ?, egész éjszaka
fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót. Meg
is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a
másik bárkában levo társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok
odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt.
Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: Uram,
menj el tolem, mert bunös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán
ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és
Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött
Simonba: Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat,
és mindenüket elhagyva követték Jézust.
Lk 5,1-11

Elmélkedés:

Ezentúl emberhalász leszel ? mondja Jézus Péternek a csodálatos halfogást
követoen. Minden emberhalász Isten üzenetével, Isten tanításának
hirdetésével fogja az embereket, de nem önmaga, hanem Jézus számára. Ha a
halászat-horgászat hasonlatánál akarunk maradni, akkor úgy fogalmazhatunk,
hogy ez az emberhalászat csak akkor eredményes, ha vannak olyanok, akik
megeszik a csalétket, azaz hallgatják a tanítást. A halászatnak az a
célja, hogy a vízbol kifogjuk a halakat, s megegyük, és ez a hal életébe
kerül. Az emberhalászatnak azonban nem az a célja, hogy a természetes
élettérbol kiszakítva az ember halálát okozza, hanem Jézus szolgálatába
szeretne állítani és az O közösségébe hív.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Ébreszd fel, lelkem, vágyaidat!
Megérkezett lelkednek boldog órája,
melyben Jézusod közeledik,
hogy szívedbe szálljon.
Íme, az egek királya!
Íme, Istened és Megváltód jo hozzád
forró vágyódással.
Mondd neki: Jöjj el, Jézusom,
jöjj az én lelkembe, mert utánad vágyódik!
De mielott nekem ajándékozod magad,
ajándékul és áldozatul nyújtom
gyarló szívemet. Íme, átadom azt neked.
Fogadd el tolem! Jöjj, ne késs elfogadni!
Liguori Szent Alfonz

2010. szeptember 02.

Nézzétek a királyokat, uralkodókat, a föld nagyjait: bővében vannak a gazdagságnak, de elégedettek-e? Ha szeretik a jó Istent, igen, különben nem, nincsenek megelégedve. Én úgy találom, hogy nincs szánalmasabb a gazdagoknál, ha nem szeretik a jó Istent.

2. csütörtök

1Kor 3,18-23; Zs 23; Lk 5,1-11
Minden a tiétek, ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené

1Kor 3,18-23

Senki se ámítsa önmagát. Aki közületek bölcsnek véli magát ezen a világon, legyen oktalanná, hogy bölcs lehessen. Mert e világ bölcsessége oktalanság Isten előtt. Írva van ugyanis: ,,Megfogja a bölcseket ravaszságukban’ [Jób 5,13]. Továbbá: ,,Az Úr tudja a bölcsek gondolatairól, hogy hiábavalók’ [Zsolt 94,11]. Senki se dicsekedjék tehát emberekkel. Mert minden a tietek, akár Pál, akár Apolló, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár a jövendők: minden a tietek, ti pedig Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.

Zs 23

Zsoltár Dávidtól. Az Úré a föld s ami azt betölti, a földkerekség és minden lakója. Mert ő alapította a tengerekre, s a folyók fölé ő állította. Ki mehet fel az Úr hegyére? Ki állhat meg az ő szent helyén? Az, akinek keze ártatlan, akinek szíve tiszta, aki magát hiúságra nem adja, s nem tesz hamis esküt. Az ilyen áldást nyer az Úrtól, s irgalmat Istentől, oltalmazójától. Ez azok nemzedéke, akik őt keresik, akik Jákob Istenének arcát keresik. Táruljatok fel, hatalmas kapuk, táruljatok fel, örök kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya! Ki az a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, a harcban hatalmas Úr. Táruljatok fel, hatalmas kapuk, táruljatok fel, örök kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya! Ki az a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya.

Lk 5,1-11

Történt pedig, hogy a tömeg áradt hozzá Isten igéjét hallgatni, míg ő a Genezáret tava mellett állt. Látott a tó szélén két hajót állni; a halászok kiszálltak, és mosták a hálóikat. Akkor beszállt az egyik hajóba, amely Simoné volt, és megkérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a parttól. Ott leült, és a hajóból tanította a tömeget. Amikor befejezte beszédét, ezt mondta Simonnak: ,,Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat halat fogni!’ Simon ezt felelte neki: ,,Mester! Egész éjszaka fáradoztunk, és semmit sem fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a hálót.’ És miután ezt megtette, a halaknak oly bő sokaságát fogták ki, hogy szakadozott a hálójuk. Intettek tehát a társaiknak a másik hajóban, hogy jöjjenek a segítségükre. Azok odamentek és megtöltötték mind a két hajót, úgyhogy csaknem elmerültek. Ennek láttára Simon Péter Jézus lábaihoz borult és így szólt: ,,Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!’ Mert a nagy halfogás miatt, amelyben részük volt, félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak, hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus pedig így szólt Simonhoz: ,,Ne félj! Ezentúl már emberek halásza leszel.’ Erre kivonták a hajókat a partra, és mindenüket elhagyva követték őt.