Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

október 13, 2010 havi archívum

2010. október 13. B év, évközi idő, 28. hét, szerda A nap liturgikus színe: zöld

Gal 5,18-25

Ha a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. A test cselekedetei nyilvánvalók: paráznaság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, irigykedés, részegeskedés, tobzódás és hasonlók. Ezekről előre mondom nektek, mint előbb is mondtam, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, nem nyerik el Isten országát. A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ilyenek ellen nincsen törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, megfeszítették testüket a vétkekkel és a kívánságokkal együtt. Ha a Lélek által élünk, járjunk is a Lélek szerint!
Lk 11,42-46

De jaj nektek, farizeusok! Mert tizedet adtok a mentából, a rutából és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok! Mert szeretitek a főhelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a piacon. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok, amelyek fölött emberek járnak, anélkül, hogy tudnának róla.” Erre a törvénytudók közül az egyik ezt mondta neki: ,,Mester! Ha ezt mondod, minket is gyalázol.” Ő ezt felelte neki: ,,Jaj nektek is, törvénytudók! Mert elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, magatok pedig egy ujjatokkal sem érintitek a terheket.

2010. október 13. – Szerda

Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülokhöz: Jaj nektek,
farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteménybol, de
elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell
tenni, azt meg nem szabad elhagyni! Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a
fohelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános tereken. Jaj
nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülrol nem lehet
észrevenni. Az emberek fölöttük járnak ? anélkül, hogy tudnák. Erre egy
törvénytudó méltatlankodni kezdett: Mester, ha ilyeneket mondasz, minket
is gyalázol. O azonban így folytatta: Jaj nektek is, törvénytudók!
Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti magatok azonban még egy
ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni.
Lk 11,42-46

Elmélkedés:

A farizeusok után most a törvénytudókat figyelmezteti Jézus. Ok is csak az
eloírások külso betartására törekszenek, de nem veszik észre, hogy közben
elsiklanak a törvény mélyebb szelleme mellett. Nem veszik észre, hogy a
szeretet és az igazságosság adja meg a törvények lényegét. A szeretet,
amelyet tanúsítanunk kell Isten iránt, aki elobb szeretett minket, s
legfeljebb csak viszonozni tudjuk szeretetét. És az igazságosság, amely
meghatározza embertársainkhoz fuzodo kapcsolatunkat. Akkor tudjuk távol
tartani a farizeusi lelkületet és a törvénytudók felszínességét, ha
nyitottak vagyunk Jézusra, aki rámutat hibáinkra. Tanuljuk meg tole a
szeretet és az igazságosság törvényét!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Nagy Isten, Urunk és Mesterünk, örökké szent és megszentelo isteni
akaratod teljesedjen bennem, gazdagságban, szegénységben, örömben,
bánatban, megpróbáltatásban, életben és halálban.
Jóságos Isten, legyen, amint Te akarod, létemet és akaratomat a te isteni
elhatározásaidhoz, a megpróbáltatásokhoz vagy büntetésekhez igazítom.
Atyám, legyen meg a te akaratod, és ne az enyém!
Flüei Szent Miklós

13. szerda (Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)

Gal 5,18-25; Zs 1; Lk 11,42-46
A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség

Gal 5,18-25

Ha a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. A test cselekedetei nyilvánvalók: paráznaság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, irigykedés, részegeskedés, tobzódás és hasonlók. Ezekről előre mondom nektek, mint előbb is mondtam, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, nem nyerik el Isten országát. A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ilyenek ellen nincsen törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, megfeszítették testüket a vétkekkel és a kívánságokkal együtt. Ha a Lélek által élünk, járjunk is a Lélek szerint!

Zs 1

Boldog az az ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem áll a vétkesek útján, és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében, hanem az Úr törvényében leli kedvét, s törvényét éjjel-nappal eszében forgatja! Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében meghozza gyümölcsét, és amelynek nem hull le a lombja. Boldogul minden dolgában. Nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem úgy, miként a szálló por, amelyet elsodor a szél. Ezért a gonoszok meg nem állnak ítéletkor, sem a vétkesek az igazak gyülekezetében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, de elvész az istentelenek ösvénye.

Lk 11,42-46

De jaj nektek, farizeusok! Mert tizedet adtok a mentából, a rutából és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok! Mert szeretitek a főhelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a piacon. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok, amelyek fölött emberek járnak, anélkül, hogy tudnának róla.’ Erre a törvénytudók közül az egyik ezt mondta neki: ,,Mester! Ha ezt mondod, minket is gyalázol.’ Ő ezt felelte neki: ,,Jaj nektek is, törvénytudók! Mert elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, magatok pedig egy ujjatokkal sem érintitek a terheket.