Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

október 19, 2010 havi archívum

2010. október 19. B év, évközi idő, 29. hét, kedd (De Brébeuf Szent János, Jogues Szent Izsák áldozópap és társaik, vértanúk, Keresztes Szent Pál) A nap liturgikus színe: zöld

Nyolc francia származású jezsuita hithirdető közül ötöt – köztük de Brébeuf Szent János pátert irokéz, mohak és huron indián törzsek gyilkoltak meg kegyetlen kínzások közepette Kanadában, hármat pedig a mai Egyesült Államok területén 1642-49 között. XI. Pius pápa avatta őket szentté 1930-ban.

Kanadában szenvedett vértanúságot
Chabanel Natál pap, 1649. dec. 8-án
Daniel Antal pap, 1648. júl. 4-én
de Brébeuf János pap, 1649. márc. 16-án
Garnier Károly pap, 1649. dec. 7-én
Lalement Gábor pap, 1649. márc. 17-én.

A mai Egyesült Államok területén áldozta életét hitünkért
de La Lande János segítőtestvér, 1646. okt. 19-én
Goupil René segítőtestvér, 1642. szept. 29-én
Jogues Izsák pap, 1646, okt. 18-án.

Keresztes Szent Pál 1694-ben született Ovadában (Alessandria, Genuától északra). Szülei nemes származásúak voltak. Családi neve Danei Pál Ferenc volt. Korán árvaságra jutott, de őrizte édesanyjától kapott jámborságát. Sokat imádkozott, mélyen tisztelte a Szent Szüzet, vállalta a fájdalmakat zokszó nélkül. Ifjú korában kereskedő volt, de tökéletesebb életre törekedett. Vágyódott a vértanúság után ezért beállt Velencében keresztes vitéznek. Egy hang visszatérésre szólítását hallotta másféle szenvedést ígérve neki.

Remete lett az Orbetello közelében levő Argentaro hegyen. Mindenről lemondott, szegényeknek és betegeknek szolgált. Társakat gyűjtött maga köré, és 1720-ban megalapították a passzionisták rendjét, teljes nevén “a Szent Keresztről és a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedéséről nevezett sarutlan papok kongregációját”. 1727-ben pappá szentelték, 1737 után szerzetesházakat alapított, apostoli tevékenységet folytatott, közben kemény penitenciát vállalt.
Nehéz megpróbáltatásokat kellett a megnemértés és magárahagyottság miatt elszenvedni, mindezt örömmel viselte. Nagyhatású beszédeket tartott, sokakat megtérített. 1773-ben szerzetük megkapta a római Szent János és Pál templomot a Celio dombon. Ide települt mint rendfőnök, és itt, 1775. okt. 18-án halt meg.
IX. Piusz pápa 1867. június 29-én, (Szent Péter és Pál napján) szentté avatta, ünnepét április 28-ra tette. A Vatikáni Zsinat után került ünnepe halála napjához.
Példája:
Társakat keress a céljaid megvalósításához!

Ef 2,12-22

Akkoriban Krisztus nélkül éltetek, idegenek voltatok Izrael közösségétől, kívül álltatok az ígéret szövetségein, remény nélkül és Isten nélkül éltetek ezen a világon. Most azonban Jézus Krisztusban ti, akik egykor távol voltatok, közel jutottatok Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két népet eggyé tette, és a közöttük lévő válaszfalat, az ellenségeskedést lebontotta saját testében. A tételes parancsokból álló törvényt megszüntette, hogy mint békeszerző, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában, és mindkettőt egy testben engesztelje ki Istennel a keresztfa által, megölve az ellenségeskedést saját magában. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, akik távollévők voltatok, s békét a közel lévőknek [Iz 57,19]; mert általa van mindkettőnknek szabad utunk egy Lélekben az Atyához. Így tehát most már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten házanépe, az apostolok és próféták alapjára rakott épület, melynek szegletköve maga Krisztus Jézus. Benne illeszkedik egybe az egész építmény, és az Úr szent templomává növekszik. Ti is benne épültök egybe Isten lakóhelyévé a Lélekben.
Lk 12,35-38

Legyen a csípőtök felövezve, a lámpásotok pedig meggyújtva. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor visszatér a menyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr ébren talál, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek: felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, aztán megy, és kiszolgálja őket. S ha a második őrváltáskor vagy a harmadik őrváltáskor jön, és így találja őket, boldogok azok a szolgák.

2010. október 19. – Kedd

Abban az idoben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípotök legyen felövezve,
kezetekben pedig égo gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik
urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzorol és zörget, rögtön ajtót
nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren
talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti oket,
körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik orváltáskor
érkezve is így találja oket, boldogok azok a szolgák.
Lk 12,35-38
Elmélkedés:
Jézus arra tanít minket, hogy, hogy legyünk mindenkor készek jövetelére és a
számadásra. Gyakorlati dolgokról beszél az érkezésére való éber
várakozásról. Felövezve és égo gyertyával várjuk jövetelét – mondja. Ezt
követoen a szolgák várakozását írja le, akik nem tudják elore, mikor fog
uruk megérkezni. E jelképes beszéd már elárulja, hogy valójában a lelki
éberségrol, várakozásról és készületrol van szó. A hit, a remény és a
szeretet a mi lelkünk égo mécsei, amelynek lángját oriznünk kell. A
keresztény éberség nem engedi kialudni a lángot. Készülnünk kell a
találkozásra, hogy legyen mirol számot adnunk. Jócselekedeteink erosítik
lelkünk mécsesének lángját.
? Horváth István Sándor

Imádság:
Irgalmas és könyörületes Urunk, bocsásd meg törvényszegéseinket,
igazságtalanságainkat, botlásainkat és vétkeinket. Ne említsd fel
szolgáidnak és szolgálóidnak bunét, hanem tégy tisztává minket igazságod
által. Irányítsd lépteinket az igazságosságban és abban, ami méltányos, hogy
szívünk alázatosságában járjunk, azt tegyük, ami szép, ami elotted és
vezetoink elott tetszésre talál.

19. kedd (Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, Keresztes Szent Pál)

Ef 2,12-22; Zs 84; Lk 12,35-38
Krisztus eljött, hogy békét hirdessen nektek

Ef 2,12-22

Akkoriban Krisztus nélkül éltetek, idegenek voltatok Izrael közösségétől, kívül álltatok az ígéret szövetségein, remény nélkül és Isten nélkül éltetek ezen a világon. Most azonban Jézus Krisztusban ti, akik egykor távol voltatok, közel jutottatok Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két népet eggyé tette, és a közöttük lévő válaszfalat, az ellenségeskedést lebontotta saját testében. A tételes parancsokból álló törvényt megszüntette, hogy mint békeszerző, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában, és mindkettőt egy testben engesztelje ki Istennel a keresztfa által, megölve az ellenségeskedést saját magában. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, akik távollévők voltatok, s békét a közel lévőknek [Iz 57,19]; mert általa van mindkettőnknek szabad utunk egy Lélekben az Atyához. Így tehát most már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten házanépe, az apostolok és próféták alapjára rakott épület, melynek szegletköve maga Krisztus Jézus. Benne illeszkedik egybe az egész építmény, és az Úr szent templomává növekszik. Ti is benne épültök egybe Isten lakóhelyévé a Lélekben.

Zs 84

A karvezetőnek. Kóré fiainak zsoltára. Megkegyelmeztél országodnak, Uram, véget vetettél Jákob fogságának. Megbocsátottad néped vétkét, betakartad minden bűnét. Visszatartottad nagy haragodat, elfordítottad felindulásod hevét. Állíts helyre minket, szabadító Istenünk, s fordítsd el rólunk haragodat! Vagy örökre haragszol ránk, és kiterjeszted haragodat nemzedékről nemzedékre? Ugye felénk fordulsz és életre keltesz minket és néped örvendezhet majd tebenned? Mutasd meg nekünk, Uram, irgalmasságodat, és szabadításodat add meg nekünk. Hadd halljam meg, mit szól hozzám az Úr Isten, hisz ő békét hirdet nemzetének, szentjeinek, s mindazoknak, akik megtérnek szívükben. Bizony, közel van üdvössége azokhoz, akik félik őt, hogy dicsőség lakozzék országunkban. Az irgalom és az igazság egymásra lelnek, csókot vált az igazságosság és a béke. Hűség sarjad a földből és igazság tekint le az égből. Valóban, az Úr megadja kegyelmét, és földünk megtermi gyümölcsét. Igazságosság jár előtte, s követi az úton lépteit.

Lk 12,35-38

Legyen a csípőtök felövezve, a lámpásotok pedig meggyújtva. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor visszatér a menyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr ébren talál, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek: felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, aztán megy, és kiszolgálja őket. S ha a második őrváltáskor vagy a harmadik őrváltáskor jön, és így találja őket, boldogok azok a szolgák.