Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

október 21, 2010 havi archívum

2010. október 21.

Isten parancsolatai tanítások, amelyeket azért ad, hogy el ne tévesszük a mennyország útját. Olyanok ezek, mint az utcanevek és útjelzések.

2010. október 20.

A jó keresztény úgy tesz, mint aki idegen földre megy aranyat gyűjteni: nem gondol az ottmaradásra, csak egyetlen vágy él a szívében: hogy ha megalapozta szerencséjét, viszontláthassa hazáját

2010. október 19.

Senki sem kárhozott el azért, mert sok rosszat tett, de sokan vannak a pokolban egyetlen halálos bűn miatt, mert nem akarták megbánni.

2010. október 18.

Van, akit egyetlen szó kihoz a sodrából. Egy kis megaláztatás fölbillenti bárkáját… Bátorság, testvéreim, bátorság! Eljön az utolsó nap, s akkor mondjátok majd: „Áldott küzdelmek, ti érdemeltétek ki nekem a mennyországot!” – Küzdjünk hát nagylelkűen!

2010. október 21. B év, évközi idő, 29. hét, csütörtök (Boldog IV. Károly király) A nap liturgikus színe: zöld

Erre napra tette a Szentatya a 2004-ben boldoggá avatott utolsó magyar király, IV. Károly liturgikus emléknapját. Külön mondanivalót hordoz, hogy Boldog Károly ünnepét nem a szenteknél szokásos módon halála, azaz égi születése napján üli meg az egyház, hanem házasságkötésének évfordulóján. A Pápa ezzel is Károly király példás házaséletére kívánja irányítani a hívők figyelmét: a házasság a szentté válás egyik kitüntetett útja.

Boldoggá, és reményeink szerint majdan szentté, nem az Osztrák-Magyar Monarchia végzetszerűen tragikus sorsú uralkodóját avatja a pápa. Nem sikereit és kudarcait magasztalja föl az egyház, hanem Károly hitvalló személyiségét és hősies kegyelmi életét.

Károly király boldoggá avatásának honlapja: http://www.beatificationemperorcharles.info/Hungarian/home%20UR.htm

Károly király boldoggá avatási eljárásának eddigi története:

1949. február 16. Magyary Gyula posztulátori kinevezése

1949. április 6. a Szertartások Kongregációja engedélyezi az illetékesség megváltoztatását, és megadja a felhatalmazást arra, hogy a halál helye szerint illetékes funchali püspök helyett a bécsi érsek indítsa el az ún. előzetes vizsgálat lefolytatását

1949. július 11-1954. április 1. lebonyolításra kerül Bécsben az előzetes vizsgálat, amit egyidejűleg és kiegészítésképpen lefolytatnak Luxemburgban, New Yorkban, Friburgban, Párizsban, Le Mans-ban és Madeirán

1954. május 22. a Szertartások Kongregációja elrendeli az előzetes vizsgálat anyagáról készített hiteles másolatok hivatalos átvételét, vagyis a hatalmas, tizenhárom kötetes lepecsételt iratcsomó felbontását

1955. május 7. a Szent Offícium állásfoglalásában – ?Nihil obstat? – nem emel kifogást az eljárás római lefolytatása ellen

1966. január 27. a Kongregáció bíboros prefektusa az Ügy állásáról jelentést tesz a pápának

1969. május 19. a kiegészítő iratok benyújtása az új elnevezésű Szenttéavatási Kongregációnak

1971. november 23. Isten Szolgája írásairól elkészül az összefoglaló jelentés, benne az összes cenzori véleménnyel

1972. április 1. Károly király égi születésének 50. évfordulóján, illetékes egyházi bizottság és a család képviselőinek jelenlétében Madeirán sor kerül a sír és a koporsó fölnyitására: testét romlatlan állapotban találták

1973. november 3. a Kongregáció rendes ülésén elrendelik a vitatható kérdések tisztázását

1975. november 18. Bécs főpásztora kiegészítő eljárás lefolytatását indítványozza Isten Szolgája bizonyos történelmi felelősségének vizsgálatára

1975. december 5. Magyary Gyula helyét új posztulátor foglalja el

1977. július-október négy ülésen lezárul a vitatott kérdések tárgyalása

1988. június 17. a Kongregáció hitelesíti az egyházmegyei vizsgálatok törvényességét

1994. február 10. elkészül az ún. Positio, a tizenhárom kötetnyi dokumentáció majdnem háromezer oldalas összefoglalója

1995.megkezdődik az érdemi vizsgálat a történészekből álló bizottság előtt

2002. október 29. a teológusokból álló bizottság meghozza döntését, miszerint Károly hősies fokon gyakorolta az erényeket, ezt a döntést utóbb a Kongregációhoz kinevezett bíboros és püspök atyák jóváhagyják, minekutána közös határozatukat a Kongregáció bíboros prefektusa előterjeszti a pápának

2003. április 12. II. János Pál pápa jelenlétében kihirdetésre kerül az a legfőbb pásztori tekintélyével megerősített dekrétum, amely elismeri Károly király hősies erénygyakorlatát, életszentségét, ettől a naptól fogva Isten Szolgáját megilleti a Tiszteletreméltó cím

2003. december 20. pápai dekrétum hitelesíti a Károly király közbenjárására Brazíliában, 1960-ban történt csodás gyógyulást

2004. október 3. a boldoggá avatás napja

Ef 3,14-21

Ezért hajtom meg térdemet az Atya előtt, akitől minden nemzetség nevét nyerte a mennyben és a földön: Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő Lelke által, hogy Krisztus a hit által a szívetekben lakjék, s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek Krisztus szeretetét is, amely minden ismeretet meghalad, s beteljetek Isten egész teljességével. Annak pedig, aki a bennünk munkálkodó erőnél fogva mindent megtehet bőségesen azon túl is, amit mi kérünk vagy megértünk, dicsőség legyen az egyházban és Krisztus Jézusban minden nemzedéken át örökkön-örökké! Ámen.
Lk 12,49-53

Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre; s mennyire szeretném, ha már fellobbanna! Keresztséggel kell megkeresztelkednem, és mennyire vágyom utána, amíg be nem teljesedik! Azt gondoljátok talán: azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek: nem, hanem széthúzást. Mert mostantól fogva ha öten lesznek egy házban, meghasonlanak, hárman kettő ellen, és ketten három ellen. Meghasonlik az apa a fiával és a fiú az apjával; az anya a lányával és a lány az anyjával; az anyós a menyével és a meny az anyósával” [Mik 7,6].

2010. október 21. – Csütörtök

Abban az idoben Jézus így szólt tanítványaihoz: ?Azért jöttem, hogy tüzet
gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon!
Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez
beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre?
Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy
házban, megoszlanak egymás között: három ketto ellen, és ketto három ellen.
Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az
anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.?
Lk 12,49-53
Elmélkedés:
Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön – mondja Jézus a mai
evangéliumban. Az Isten iránti szeretet tüzét akarja meggyújtani, felszítani
bennünk, hogy ez a tuz minket is megtisztítson. Ez jelzi számunkra, hogy
Isten minket is kiválasztott, nekünk is fel szeretné fedni önmagát, hogy
megismerjük szeretetét. Istent azonban nem mindenki fogadja el, nem mindenki
akarja megismerni. Vannak, akik elutasítják. Ez okozza a szakadásokat az
emberek között, sot olykor még a családokon belül is.
? Horváth István Sándor

Imádság:
Urunk, Jézus, aki saját magaddal fizettél értünk, add meg nekünk, jóllehet
méltatlanok vagyunk erre az árra, hogy teljesen, tökéletesenés mindenben
megadjuk magunkat kegyelmednek.
Így, kínszenvedésed képéhez alakulva, hadd szerezzük vissza, amit a bunnel
elvesztettünk: istenséged képét.
Szent Bonaventura

21. csütörtök (Szent Orsolya és vértanútársai, Boldog Károly király, Berecz Skolasztika)

Ef 3,14-21; Zs 32; Lk 12,49-53
Verjetek gyökeret, és vessetek alapot a szeretetben!

Ef 3,14-21

Ezért hajtom meg térdemet az Atya előtt, akitől minden nemzetség nevét nyerte a mennyben és a földön: Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő Lelke által, hogy Krisztus a hit által a szívetekben lakjék, s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek Krisztus szeretetét is, amely minden ismeretet meghalad, s beteljetek Isten egész teljességével. Annak pedig, aki a bennünk munkálkodó erőnél fogva mindent megtehet bőségesen azon túl is, amit mi kérünk vagy megértünk, dicsőség legyen az egyházban és Krisztus Jézusban minden nemzedéken át örökkön-örökké! Ámen.

Zs 32

Örvendezzetek igazak, az Úrban, igaz emberekhez illik a dicséret! Áldjátok az Urat lanttal, zengjetek neki dalt tízhúrú hárfával! Daloljatok neki új éneket, ujjongó szóval ügyesen zsoltárt énekeljetek neki! Mert igaz az Úr igéje, és minden tette hűséggel teli. Az igazságot és a törvényt szereti; Az Úr irgalma betölti a földet. Az Úr szava alkotta az egeket, szájának lehelete minden seregüket. A tenger vizeit mintegy tömlőbe gyűjtötte, az örvényeket tárházakba helyezte. Félje az Urat az egész föld, remegjen előtte a földkerekség minden lakója! Mert ő szólt, és meglettek, parancsolt, és létrejöttek. Felforgatja az Úr a nemzetek szándékait, elveti a népek gondolatait. De megmarad az Úr terve mindörökre, szíve szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet tulajdonául kiválasztott! Letekint az Úr az égből, mind látja az emberek fiait. Hajlékából nézi a föld megannyi lakóját. Egytől-egyig ő alkotta szívüket, ismeri minden tettüket. Nem szabadítja meg a királyt a nagy sereg, s a hőst nem menti meg nagy ereje. Nem nyújt neki a ló biztos segítséget, nem szabadítja meg hatalmas ereje. De íme, nézi az Úr szeme azokat, akik félik őt, akik remélik irgalmát, és megmenti a haláltól lelküket, s éhínség idején is táplálja őket. Lelkünket az Úr hordozza, ő segít meg s oltalmaz minket. Valóban, benne örvend a szívünk, és szent nevében reménykedünk. Legyen, Uram, irgalmad rajtunk, amint benned bizakodunk!

Lk 12,49-53

Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre; s mennyire szeretném, ha már fellobbanna! Keresztséggel kell megkeresztelkednem, és mennyire vágyom utána, amíg be nem teljesedik! Azt gondoljátok talán: azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek: nem, hanem széthúzást. Mert mostantól fogva ha öten lesznek egy házban, meghasonlanak, hárman kettő ellen, és ketten három ellen. Meghasonlik az apa a fiával és a fiú az apjával; az anya a lányával és a lány az anyjával; az anyós a menyével és a meny az anyósával’ [Mik 7,6].