Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

október 27, 2010 havi archívum

2010. október 27. B év, évközi idő, 30. hét, szerda A nap liturgikus színe: zöld

Sokan vannak, vagy kevesen az üdvözültek? Jézus bíztat, hogy nincs létszámstop. Helyhiány miatt nem fognak elutasítani senkit az Isten országából. De minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk azért, hogy eljussunk az üdvösségre.

Ef 6,1-9

Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert így van az rendjén. ,,Tiszteld apádat és anyádat” [Kiv 20,12]; ez az első, ígérettel egybekötött parancs: ,,hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön” [MTörv 5,16]. És ti apák, ne ingereljétek haragra gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben és az Úr intelmével! Szolgák, engedelmeskedjetek test szerinti uraitoknak félelemmel és remegéssel szívetek egyszerűségében, akárcsak Krisztusnak! Ne látszatra szolgáljatok, mintha emberek tetszését keresnétek, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát! Készséges akarattal szolgáljatok, mintha az Úrnak tennétek, s nem embereknek! Tudjátok, hogy mindenki, aki valami jót tesz, annak jutalmát megkapja majd az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, gazdák, ugyanezt tegyétek velük, hagyjátok a fenyegetőzést, hiszen tudjátok, hogy nekik is, nektek is Uratok van az égben, s nála nincs személyválogatás.
Lk 13,22-30

Ezután bejárta a városokat és falvakat, és tanított, Jeruzsálem felé haladva. Közben valaki megkérdezte tőle: ,,Uram! Kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?” Ő ezt felelte nekik: ,,Igyekezzetek a szűk kapun bemenni, mert mondom nektek: sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor a családapa már felkel és bezárja az ajtót, ti kívül állva zörgetni kezdtek az ajtón, és azt mondjátok: ,,Uram! Nyisd ki nekünk!” Ő ezt feleli majd nektek: ,,Nem tudom, honnan valók vagytok.” Akkor ti ezt kezditek majd mondogatni: ,,Előtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál.” Ő erre azt feleli nektek: ,,Nem ismerlek titeket, hogy honnan valók vagytok! Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők!” [Zsolt 6,9] Lesz majd sírás és fogcsikorgatás, amikor látni fogjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákobot és az összes prófétát Isten országában, magatokat pedig kirekesztve. Jönnek majd napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és letelepszenek az Isten országában. Mert íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.”

2010. október 27. – Szerda

Abban az idoben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a
városokban és falvakban, melyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tole: ?Uram,
kevesen vannak, akik üdvözülnek?? O így válaszolt: ?Törekedjetek bemenni a
szuk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak.
A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek
az ajtón: Uram, nyiss nekünk ajtót. Erre o azt feleli nektek: Nem tudom,
honnan vagytok. Akkor ti bizonygatni kezditek: Veled ettünk és ittunk, a mi
utcánkban tanítottál. De o megismétli: Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok
tolem mind, ti, gonosztevok! Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor
látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten
országában, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek majd keletrol és
nyugatról, északról és délrol, és helyet foglalnak az Isten országában. Íme,
így lesznek az utolsókból elsok, és az elsokbol utolsók!?
Lk 13,22-30
Elmélkedés:
Ennyire kevesen lennének, akik üdvözülni akarnak? ? kérdezzük a mai
evangélium kapcsán. S vajon mi a kevesekhez tartozunk-e? Mindennapi
teendoink között sajnos gyakran elfeledkezünk végso célunkról. Egész emberi
életünknek csak akkor van értelme, ha állandóan egyre közelebb kerülünk az
üdvösséghez. Hiábavaló minden fáradozásunk és munkánk, ha ettol eltávolít
bennünket. Tevékenységeink közben néha gondoljunk arra is, hogy elobbre
jussunk az üdvösség útján! Lelkünk üdvössége érdekében érdemes komolyan
venni kapcsolatunkat Jézussal. A gyermekkori vallási emlékek aligha
elegendoek az örök élethez.
? Horváth István Sándor

Imádság:
Istenünk, ha eljön a végso ?átmenet? pillanata, add, hogy derus szívvel
induljunk, nem sajnálva azt, amit magunk mögött hagyunk, hiszen ha a hosszú
keresés után Veled találkozhatunk, újra megtalálunk minden igazi értéket,
amit itt a földön megismerhettünk.

27. szerda

Ef 6,1-9; Zs 144; Lk 13,22-30
Ne látszatra szolgáljatok, hanem mint Krisztus szolgái!

Ef 6,1-9

Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert így van az rendjén. ,,Tiszteld apádat és anyádat’ [Kiv 20,12]; ez az első, ígérettel egybekötött parancs: ,,hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön’ [MTörv 5,16]. És ti apák, ne ingereljétek haragra gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben és az Úr intelmével! Szolgák, engedelmeskedjetek test szerinti uraitoknak félelemmel és remegéssel szívetek egyszerűségében, akárcsak Krisztusnak! Ne látszatra szolgáljatok, mintha emberek tetszését keresnétek, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát! Készséges akarattal szolgáljatok, mintha az Úrnak tennétek, s nem embereknek! Tudjátok, hogy mindenki, aki valami jót tesz, annak jutalmát megkapja majd az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, gazdák, ugyanezt tegyétek velük, hagyjátok a fenyegetőzést, hiszen tudjátok, hogy nekik is, nektek is Uratok van az égben, s nála nincs személyválogatás.

Zs 144

Dicséret. Dávidtól. Magasztallak téged, Istenem, királyom, s áldom nevedet örökkön örökké. Áldalak téged mindennap, és dicsérem nevedet örökkön örökké. Nagy az Úr és méltó a dicséretre, nagysága fölfoghatatlan. Nemzedék nemzedéknek dicséri alkotásaidat és hirdeti hatalmadat. Elmondják szentséged fölséges dicsőségét, elbeszélik csodáidat. Elmondják félelmetes erődet, és hirdetik nagyságodat. Megemlékeznek túláradó jóságodról, igazságodat ujjongva ünneplik. Irgalmas az Úr és könyörületes, hosszantűrő és nagyirgalmú. Jó az Úr mindenkihez, és könyörületes minden teremtményéhez. Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és áldjanak szentjeid. Országod dicsőségét hirdessék és beszéljék el hatalmadat, hogy megismertessék az emberek fiaival hatalmadat, és országodnak fölséges dicsőségét. A te országod örökké tartó ország, és uralmad nemzedékről nemzedékre fönnáll. Hűséges az Úr minden igéjében, és szentséges minden tettében. Fölemel az Úr mindenkit, aki elesik, és minden elnyomottat fölsegít. Mindeneknek szemei tebenned bíznak, Úristen, mert te adsz nekik eledelt. Alkalmas időben. megnyitod kezedet, és betöltesz minden élőt áldásoddal. Igazságos az Úr minden útjában, és szent minden művében. Közel van az Úr mindazokhoz, akik segítségül hívják, akik segítségül hívják őt igazságban. Teljesíti akaratát azoknak, akik őt félik, meghallgatja könyörgésüket és megszabadítja őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de elpusztítja mind a bűnösöket. Hirdesse szám az Úr dicséretét, és minden élő áldja szent nevét örökkön-örökké.

Lk 13,22-30

Ezután bejárta a városokat és falvakat, és tanított, Jeruzsálem felé haladva. Közben valaki megkérdezte tőle: ,,Uram! Kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?’ Ő ezt felelte nekik: ,,Igyekezzetek a szűk kapun bemenni, mert mondom nektek: sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor a családapa már felkel és bezárja az ajtót, ti kívül állva zörgetni kezdtek az ajtón, és azt mondjátok: ?,,Uram! Nyisd ki nekünk!?” Ő ezt feleli majd nektek: ?,,Nem tudom, honnan valók vagytok.?” Akkor ti ezt kezditek majd mondogatni: ?,,Előtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál.?” Ő erre azt feleli nektek: ?,,Nem ismerlek titeket, hogy honnan valók vagytok! Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők!?” [Zsolt 6,9] Lesz majd sírás és fogcsikorgatás, amikor látni fogjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákobot és az összes prófétát Isten országában, magatokat pedig kirekesztve. Jönnek majd napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és letelepszenek az Isten országában. Mert íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.’