Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

november, 2010 havi archívum

2010. november 30. Szent András apostol A nap liturgikus színe: piros

András apostol, Jánossal együtt, Keresztelő Szent János tanítványa volt, és a tanúságtételt követő napot JÉZUS társaságában töltötték. András vitte hírül testvérének, Péternek, hogy megtalálták a Messiást.
Az első meghívott apostolok közé tartozik, az apostolok névsorában a harmadik. Betszaidából származott, és testvérével, Péterrel együtt halász volt. Az Úr a háló mellől hívta meg, és attól kezdve kétkedés nélkül hitt Jézusban, és mindenek fölött szerette Őt.

A Szentírás igen szűkszavúan tesz említést Andrásról. Az első századig visszamenő hagyomány szerint Szkitiában hirdette az igét, majd Kisázsiában, a Földközi tenger vidékén, azután Tráciában és Görögországban. Ősi hagyomány szerint az achaiai Petrosban keresztre feszítették. Még a keresztről is prédikált, és tanúságot tett Jézus iránti szeretetéről.
Az apostoli meghívásról emlékezik a szentmise Kezdőéneke:

Az Úr a Galileai tenger partján
látott két testvért: Pétert és Andrást;
meghívta őket:
Jöjjetek utánam, emberhalászokká teszlek titeket.
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Csak tiszta szívvel tartozhatunk az apostolokra épített Egyházhoz. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy Krisztus Egyházának élő tagjai lehessünk.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki az Isten Báránya vagy, aki elveszi a világ bűneit:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki apostolaidat emberhalászokká tetted:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megosztottad keresztedet apostolaiddal:
Uram, irgalmazz!
DICSŐSÉG
A SZENTLECKÉHEZ (Róm 10, 9-18)
Isten Igéje győzelmet szerez a sátán elleni küzdelemben. A kinyilatkoztatott és leírt Igének is megvan az az ereje, hogy visszaverje a sátán kísértését, sőt, az örök életet is megadja. De mivel a hit hallásból ered, azért küldte Jézus az apostolokat az igehirdetésre.
AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mt 4, 18-22)
Jézus nyilvános működésének megkezdésekor elhagyta az otthonát, hogy teljesítse azt a küldetést, amit a mennyei Atya bízott reá. Körüljárt, és benső munkatársakat, apostolokat választott, akik az Ő küldetésének folytatói lesznek. A meghívottak pedig készséggel követték Őt.
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy a meghíváson túl, Szent András példájára, a szeretet teljességét is adja meg nekünk.

1. Add, Urunk, hogy tanúságtételünkkel elvezessük testvéreinket Hozzád.
2. Add, hogy tudjunk alázatosan háttérben maradni.
3. Add, hogy egész életünkkel és mindenek felett szeressünk Téged.
4. Add, Urunk, hogy értékeljük és szeressük kapott keresztjeinket.
5. Add, hogy az apostolok közbenjárására eljussunk a szentek társaságába.

Urunk, Jézus Krisztus! Te András apostolt az első találkozással a szeretet fogságába vetetted, és egész létével szolgált Téged. Kérünk, a szentáldozásban gyújtsd lángra szívünket, hogy keresztjeink viselésével tanúsítsuk Irántad való szeretetünket. Aki élsz és utalkodol mindörökkön örökké.

Istenünk, ki Szent Andrást apostoloddá és vértanúddá tetted itt a földön, kérünk, engedd, hogy Egyházad állandó pártfogója legyen a mennyben!

Példája: hallgasd a hívást, és kövesd azt még veszély esetén is!
Bibliai szövegek: Róm 10, 9-18 Ha száddal vallod, és szíveddel hiszed. Következményeivel együtt vállalom. Mt 4, 18-22 Feltétel nélkül akarom én is Jézus hívását követni.

forrás: Fülöp Ákos és Bárdosy Éva
Rövid életrajz: Szent András, Betszaidában született. Kafarnaumban élt és halász volt. Előbb Keresztelő János tanítványa volt, majd később a Keresztelő irányítására (Jn 1,35-40) Krisztust követte, és elvezette hozzá testvérét, Pétert is. Fülöppel együtt ő vitte Jézushoz az érdeklődő pogányokat. A csodálatos kenyérszaporításkor ő hívta fel Jézus figyelmét, hogy az egyik gyermeknél van két hal és öt kenyér. A hagyomány szerint az első pünkösd után több helyen hirdette az evangéliumot, az Alsó-Duna tájékán és Görögországban. 60. november 30-án, Patrasz városában x-alakú keresztre feszítették (andrás-kereszt), de még így is prédikált, tanúságot téve Krisztus iránti szeretetéről
Hívek könyörgése:

1. Hívj meg ma is közülünk férfiakat és nőket egyaránt, hogy mindig legyenek olyanok, akik a jó hírt elviszik minden teremtményhez! Hallgass meg, Urunk!
2. Áldd meg az első tanítványok működése nyomán kivirágzó Egyházadat! A vértanúk és a hitvallók odaadott élete teremjen bőven gyümölcsöt! Hallgass meg, Urunk!
3. Hogy a beléd vetett hit elterjedjen az egész világon, a keresztény remény erőt öntsön a világszerte célt tévesztett emberekbe, és a Mennyei Atya szeretete hódítsa meg a még kételkedők szívét! Hallgass meg, Urunk!
4. A testvérekből is álló Tizenkettő példájára fogj össze minket egyetlen, összetartó, belőled táplálkozó egymást szerető nagy családdá! Hallgass meg, Urunk!
5. Szent András apostol közbenjárására erősítsd meg, bátorítsd továbbra is azokat a testvéreinket, akik ma védőszentjükkel névnapjukat ünneplik! Hallgass meg, Urunk!
6. A vértanúk hite és tanúságtétele adjon erőt a haldoklóknak! A hozzád térők életét teljesítsd be az örök boldogsággal! Hallgass meg, Urunk!

Élete: Meghívása előtt halász volt, Betszaidából származott (Jn 1, 44), Kafarnaumban lakott, öccsével Simon Péterrel dolgozott együtt.

Annak idején éppen hallgatta Keresztelő János tanítását a pusztában (Jn 1, 35-42), amikor János rámutatott a Prófétára: “Íme az Isten báránya!”. Jánossal, a kisebbik Zebedeus fiúval Jézus után lopakodtak, megismerkedtek Vele, aznap nála is maradtak.

A galileai tenger partján ismét találkoztak a Prófétával. Az megszólította őket: “Jöjjetek utánam, és emberek halászaivá teszlek”. Partra futtatták a hajót, otthagyták és követték a Mestert.

A tanítványok között tanultak, járták az országot (Mk 1, 16-18; Mk 3, 17; ApCsel 1, 13). Néha visszatértek a hajóhoz, hogy a szorongatott Mestert a parttól távolabb vihessék, vagy átvihessék a túlpartra. Három eseménynél találkozunk vele. Péterrel és Jánossal az idők végének jelei felől kérdezték Jézust (Mk 13, 3); ott van az első kenyérszaporításnál (Jn 6, 8); és szól azoknak a görögöknek az érdekében, akik Jézussal szerettek volna találkozni (Jn 12, 22).

A Mester mennybemenetele után András előbb Palesztinában, azután az Alduna vidékein Scythiában, Epirusban és Thráciában térített (Dél-Oroszországban és a Balkánon), majd Achajába, Patras városába ment téríteni. Elfogták, bálványáldozatra akarták kényszeríteni, ezt azonban nem tette meg. Börtönbe vetették, és bár a nép ki akarta szabadítani, András annyira vágyakozott a vértanúságra, hogy végül is ráhagyták. “X” formájú keresztet készített számára a helytartó, amit András boldog örömmel fogadott. Két napig függött élve a keresztjén, de még ott is Krisztusról prédikált, valószínüleg 70-ben történt ez. Az ilyen keresztet azóta is András keresztnek nevezik.

357-ben testét átvitték Patrasból Konstantinápolyba az Apostolok templomába, de itt is csak 1210-ig maradt. Ekkor Itáliába, Amalfiba vitték. Teste ma is ott nyugszik, fejét azonban 1462-től Rómában, a Szent Péter bazilikában őrzik.

Neki tulajdonítják egyes szerzők az apokrif, nem kánoni ‘András (és Máté) cselekedeteit’. Ennek a műnek részletei hivatkozásokban és gnosztikus átdolgozásban maradtak fenn.

Róm 10,9-18

Ha tehát a száddal vallod, hogy ,,Jézus az Úr!”, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt halottaiból, üdvözülsz. A szív hite megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az Írás ugyanis azt mondja: ,,Mindaz, aki hisz benne, meg nem szégyenül” [Iz 28,16]. Nincsen ugyanis különbség zsidó és görög között, mert mindnyájuknak ugyanaz az egy Ura van, aki bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül [Jo 3,5]. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak, ha nincsen, aki hirdesse? S hogyan hirdessék, ha nem küldték őket? Amint meg van írva: ,,Milyen gyönyörűségesek azok lábai, akik a jó hírt hirdetik!” [Iz 52,7] De nem mindnyájan fogadták engedelmességgel az evangéliumot. Azért mondja Izajás: ,,Uram, ki hitt annak, amit hallott tőlünk?” [Iz 53,1] Eszerint a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus szava által. De kérdem én: Talán nem hallották? Sőt, ellenkezőleg: ,,Hangjuk elhatott az egész földre, s beszédük a földkerekség határaira” [Zsolt 19,5].
Mt 4,18-22

Amint elhaladt a Galileai tenger mellett, látott két testvért: Simont, akit Péternek hívtak, és Andrást, a testvérét, amint körhálót vetettek a tengerbe; halászok voltak ugyanis. Azt mondta nekik: ,,Jöjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket!” Azok pedig azonnal elhagyták hálóikat és követték őt. Amikor onnan továbbment, látott másik két testvért: Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost a hajóban Zebedeussal, az apjukkal, amint javították hálóikat. És őket is hívta. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt.

2010. november 30. ? Kedd, Szent András apostol

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek
is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert
halászok voltak. Így szólt hozzájuk: ?Kövessetek engem, és én emberek
halászává teszlek titeket!? Erre azok otthagyták hálóikat, és követték ot.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát,
Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a
csónakban. Oket is elhívta. Ok is otthagyták a csónakot és az apjukat, és
követték ot.
Mt 4,18-22

Elmélkedés:
Az egyszeru halászemberek, köztük Péter és az o testvére, a mai ünnepelt
András, Jézus hívására új életet kezdenek. Elindulnak tehát egy új úton,
amely a halászattól az emberhalászatig vezet. A hívás megváltoztatja,
átalakítja életüket. Érdekes, hogy nem kezdenek el tanakodni egymás között,
hogy engedelmeskedjenek-e a hívásnak. Nem tesznek fel kérdéseket Jézusnak
azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatnak. Az oket megszólító, meghívó
Jézusból olyan ero árad, amely azonnal hat rájuk, s bátran rábízzák magukat
arra, akit ettol kezdve mesterüknek tekinthetnek. Jézus kedvéért elhagyják
éve óta gyakorolt mesterségüket, hogy új hivatásuknak éljenek és az emberek
üdvösségéért fáradozzanak.
? Horváth István Sándor

Imádság:
Ki halfogással kezdted el,
hogy emberek halásza légy,
András, hálóddal minket is
világ sodrából Partra végy.
Jézust, a célt, hos életed
Péter elozve érte el:
nekünk, gyengéknek is te légy
vezérünk boldog égbe fel.
Testvérednek hu társa,te,
add, éljen köztünk szeretet,
s a nyájat Péter nyomdokán
szilárd egységben tartsa meg.
Add, Krisztus kedvelt gyermeke,
lángoljon szívünk szent tüze,
elérjük az örök hazát,
áldhassuk ott az ég Urát. Ámen.

30. kedd: SZENT ANDRÁS APOSTOL (ünnep)

Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 4,18-22
A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből

Róm 10,9-18

Ha tehát a száddal vallod, hogy ,,Jézus az Úr!’, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt halottaiból, üdvözülsz. A szív hite megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az Írás ugyanis azt mondja: ,,Mindaz, aki hisz benne, meg nem szégyenül’ [Iz 28,16]. Nincsen ugyanis különbség zsidó és görög között, mert mindnyájuknak ugyanaz az egy Ura van, aki bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül [Jo 3,5]. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak, ha nincsen, aki hirdesse? S hogyan hirdessék, ha nem küldték őket? Amint meg van írva: ,,Milyen gyönyörűségesek azok lábai, akik a jó hírt hirdetik!’ [Iz 52,7] De nem mindnyájan fogadták engedelmességgel az evangéliumot. Azért mondja Izajás: ,,Uram, ki hitt annak, amit hallott tőlünk?’ [Iz 53,1] Eszerint a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus szava által. De kérdem én: Talán nem hallották? Sőt, ellenkezőleg: ,,Hangjuk elhatott az egész földre, s beszédük a földkerekség határaira’ [Zsolt 19,5].

Zs 18A

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Isten dicsőségét beszélik az egek, és keze művét hirdeti az égbolt. Ezt harsogja az egyik nap a másiknak, erre tanítja az egyik éj a másikat. Nem sustorgással, nem dadogással, hogy ne lehetne érteni őket: az egész földre elhat szózatuk, s a földkerekség határaira szavuk. Bennük ütötte fel a napnak sátrát, s az, mint a vőlegény, kilép nászházából, mint a hős, ujjongva indul neki útjának. Az ég egyik szélén kel föl, és útja annak másik széléig jut el, és nincs, aki melege elől elrejthetné magát. Szeplőtelen az Úr törvénye, felüdíti a lelket, az Úr rendelete megbízható, bölcsességet ad a kisdedeknek. Egyenesek az Úr végzései, vidámmá teszik a szívet, világos az Úr parancsa, felvilágosítja a szemet. Az Úr félelme tiszta, örökkön-örökké megmarad, igazak az Úr ítéletei, egytől-egyig igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, és megannyi drágakőnél, édesebbek a méznél, meg a csepegő lépes méznél. Szolgád meg is tartja őket, megtartásuk jutalma bőséges. Ki veszi észre a vétkeket? Tisztíts meg titkos bűneimtől, és a kevélységtől mentsd meg szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor szeplőtelen leszek, s a nagy vétektől tiszta maradok. Hadd legyen kedves előtted szám beszéde, és szívem elmélkedése mindenkor. Uram, én segítőm, én üdvözítőm!

Mt 4,18-22

Amint elhaladt a Galileai tenger mellett, látott két testvért: Simont, akit Péternek hívtak, és Andrást, a testvérét, amint körhálót vetettek a tengerbe; halászok voltak ugyanis. Azt mondta nekik: ,,Jöjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket!’ Azok pedig azonnal elhagyták hálóikat és követték őt. Amikor onnan továbbment, látott másik két testvért: Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost a hajóban Zebedeussal, az apjukkal, amint javították hálóikat. És őket is hívta. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt.

2010. november 29. – Hétfo

Abban az idoben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy pogány százados járult
eléje, és így szólt: ?Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen
kínlódik.? Jézus így felelt: ?Megyek és meggyógyítom.? A százados ezt
válaszolta: ?Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy
szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember
vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: ?Menj!? ? elmegy;
a másiknak: ?Jöjj ide!? ? akkor hozzám jön; és szolgámnak: ?Tedd ezt!? ? és
megteszi.?
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kíséroihez: ?Bizony
mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt
mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletrol és napnyugatról, és asztalhoz
telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában.?
Mt 8,5-11

Elmélkedés:
Jézus korában a zsidó emberek számára tilos volt belépni a pogányok házába,
mert a mózesi törvény tiltotta ezt. A kafarnaumi százados pogány létére jól
ismerte ezt a zsidó törvényt. Figyelmességérol és udvariasságáról tanúskodik
kérése. Nem azt kéri tehát, hogy Jézus a házába lépjen, hanem hogy gyógyítsa
meg szolgáját. Kérésével ugyanakkor kifejezi azt is, hogy hisz Jézus
szavának erejében. Adventben Jézust várjuk, aki belépni készül emberi
világunkba, a mi méltatlan hajlékunkba. Gyógyulást, békességet, megváltást,
üdvösséget hoz nekünk. Ismerjük el méltatlanságunkat és valljuk meg
alázattal buneinket, mielott megérkezik világunkba és betér a mi életünkbe.
Várjuk ot igaz hittel!
? Horváth István Sándor

Imádság:
Urunk, Te, aki közelebb vagy hozzánk, mint mi önmagunkhoz, erosítsd
szívünkben az irántad való bizalmat és az üdvösség reményét! Urunk, aki az
életszentség forrása vagy, orizz meg minket, hogy szentek és feddhetetlenek
legyünk eljöveteled napjára!

2010. november 29. Ádvent, 1. hét, hétfő (Köznap Szent Józsefről) A nap liturgikus színe: lila

Adventi utunkra indulunk. Erre az indulásra bíztat Izaiás próféta. Rajtra, menjünk fel az Úr hegyére. Fölmenni a hegyre fáradtságos, erőfeszítésbe kerül, de megéri, mert utána csodálatos látvány tárul elénk. Isten útján járni sem könnyű, de megéri, mert Isten csodálatos szeretetét tapasztalhatjuk meg.

Istenünk, Te csodálatos gondviseléseddel Szent Józsefet Fiad édesanyjának jegyeséül választottad. Őt, az igaz férfit, mint hű és okos szolgát, családod fölé rendelted, hogy Szentlélektől megtestesült fiadat atyai gonddal őrizze. Add meg kérünk, hogy akit pártfogóként tisztelünk itt a földön, közbenjárónk legyen mennyben!

II. JÁNOS PÁL REDEMPTORIS CUSTOS KEZDETŰ APOSTOLI BUZDÍTÁSA SZENT JÓZSEF SZEMÉLYÉRŐL, VALAMINT JÉZUS KRISZTUS ÉS AZ EGYHÁZ ÉLETÉBEN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Szent József litániája

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!

Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Szent József,
Dávid nemes sarja,
Pátriárkák fénye,
Isten Anyjánakjegyese,
A Szent Szűz tisztaságos őre,
Isten F1ának nevelő atyja,
Krisztus gondviselő oltalmazója,
A szent család feje,
Igazságos József,
Tisztaságos József,
Nagyokosságú József,
Erőslelkű József,
Engedelmes József,
Hűséges József,
Béketűrés példaképe,
Szegénység kedvelője,
Iparosok példaképe,
A házasélet dísze,
Szüzek őre,
Családok támasza
Ínségesek vigasztalója,
Betegek reménye,
Haldoklók pártfogója,
Gonosz szellemek réme,
Az Anyaszentegyház védőszentje,

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk!

Háza urául rendelte Őt!
És egész országának vezérévé!

Könyörögjünk! Úristen, Te Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel szent Anyád jegyesének választottad. Add, hogy közbenjárónk legyen a mennyben, akit e földön pártfogónkul tisztelünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

——————————–

Édesapák imája Szent Józsefhez

Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, és köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál. Most Szent József életét példának tekintve kérlek:

– Adj nekem hitet és érzékeny lelket, hogy megértsem nekem szánt üzenetedet.

– Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem, hogy megfeleljek házastársi és szüloi hivatásomnak.

– Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani amit rólam elgondoltál akkor is, ha nem értem.

– Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen. Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét.

– Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel, hogy gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a követésre.

– Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból, és tetteimbol megismerhessék az igazi szeretetet. Tudjam munkára, becsületességre, igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni oket. Tudják derus lélekkel elfogadni a szegénységet, testi-lelki megterhelést. Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, elviselni, ha nem az o akaratuk teljesül.

– Segítsd gyerekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, bölcsességben úgy, hogy neked is kedved teljék bennük. Ragaszkodjanak hozzád, tartsák meg törvényeidet, és szeressék egyházadat. Mindig, a nehézségek idején is érezzék gondviselo, atyai szeretetedet.

– Jóra törekvésükben találjanak segítotársakra, és védd meg oket a rossz útra, bunre csábítóktól.

– Tudják értékelni teremtésed csodáját. Az életet mindennél többre tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak.

– Mutasd meg nekik leendo házastársukat, akit te választottál nekik. Támogasd oket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi életre mint szentségre készüljenek, és addig tiszta életet éljenek.

– Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem uralkodjon, és unokáinkat vallásosan neveljék.

– Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy lelkileg betegek, és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak. Te légy a vigaszom. Soha ne szunjek meg értük imádkozni.

– Segíts, hogy családfoi feladataimat, döntéseimet bölcsen és jól elláthassam. Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van.

– Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan, lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem mások szolgálatára.
Mária, József, Szent István, Szent Imre kérjétek velem együtt az Atyát. Áldd meg életünket, mai napunkat. Amen.

Iz 2,1-5

Az ige, melyet látomásban kapott Izajás, Ámosz fia, Júdáról és Jeruzsálemről. Ez történik majd az utolsó napokban: szilárdan áll az Úr házának hegye a hegyek tetején, kiemelkedik a halmok közül; és özönlenek hozzá mind a nemzetek. Odamegy számos nép, és így szólnak: ,,Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához! Hadd tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk!” Mert Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart majd a nemzetek között, és megfenyít számos népet; ők pedig kardjaikat ekevasakká kovácsolják, és lándzsáikat szőlőmetsző késekké. Nemzet nemzet ellen kardot nem emel, és nem tanulnak többé hadviselést. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!
Mt 8,5-11

Amikor pedig bement Kafarnaumba, odajött hozzá egy százados és kérlelte őt: ,,Uram, a szolgám a házamban fekszik bénán, és rettenetesen kínlódik.” Azt mondta neki: ,,Megyek és meggyógyítom.” De a százados így válaszolt: ,,Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, beosztott katonák vannak alattam, és ha azt mondom az egyiknek: ,,Menj!”, elmegy, vagy a másiknak: ,,Gyere!”, odajön, a szolgámnak pedig: ,,Tedd ezt!”, megteszi.” Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott, és azt mondta követőinek: ,,Bizony, mondom nektek: Izraelben nem találtam ekkora hitet senkinél. Mondom nektek: Sokan érkeznek majd keletről és nyugatról, s letelepszenek Ábrahámmal és Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában.

29. hétfő

Iz 4,2-6; Zs 121; Mt 8,5-11
Eljön az Úr, és megpihen Sion hegyének egész vidéke fölött

Iz 4,2-6

Azon a napon az Úr sarjadéka ékesség és dicsőség lesz, s a föld gyümölcse büszkeség és dísz azoknak, akik megmenekülnek Izraelből. Ez történik majd: mindazt, aki megmarad Sionban, és életben marad Jeruzsálemben, szentnek hívják majd; mindazt, aki az élők közé van felírva Jeruzsálemben. Az Úr pedig lemossa majd Sion leányainak szennyét, és Jeruzsálem vérét kiöblíti belőle, az ítélet lelkével és a megtisztítás lelkével. Akkor az Úr a Sion hegyének egész helye fölé és közössége fölé felhőt teremt nappal, füstöt és lángoló tűz fényét éjjel. Minden dicsőség felett oltalom lesz számára, és sátor, árnyékul nappal a forróság ellen, menedékül és rejtekhelyül a zápor és eső ellen.

Zs 121

Zarándok-ének. Dávidtól. Örvendeztem, amikor azt mondták nekem: ,,Az Úr házába megyünk.’ És lábunk már itt áll udvaraidban, Jeruzsálem! Jeruzsálem városnak épült, részei pompásan egybeillenek. Oda járnak fel a törzsek, az Úr törzsei, hogy Izrael törvénye szerint hálát adjanak az Úr nevének. Ott állnak a bírói székek, Dávid házának székei. Kívánjatok békességet Jeruzsálemnek: ,,Bőségben éljenek, akik szeretnek téged! Békesség legyen falaid között és bőség tornyaidban!’ Testvéreimért és a hozzám közelállókért mondom: ,,Béke legyen veled!’ Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért jót kívánok neked.

Mt 8,5-11

Amikor pedig bement Kafarnaumba, odajött hozzá egy százados és kérlelte őt: ,,Uram, a szolgám a házamban fekszik bénán, és rettenetesen kínlódik.’ Azt mondta neki: ,,Megyek és meggyógyítom.’ De a százados így válaszolt: ,,Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, beosztott katonák vannak alattam, és ha azt mondom az egyiknek: ?,,Menj!?”, elmegy, vagy a másiknak: ?,,Gyere!?”, odajön, a szolgámnak pedig: ?,,Tedd ezt!?”, megteszi.’ Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott, és azt mondta követőinek: ,,Bizony, mondom nektek: Izraelben nem találtam ekkora hitet senkinél. Mondom nektek: Sokan érkeznek majd keletről és nyugatról, s letelepszenek Ábrahámmal és Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában.

2010. november 28. – Advent 1. vasárnapja

Abban az idoben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön,
ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön elotti napokban az emberek
ettek, ittak, nosültek és férjhez mentek ?, egészen addig a napig, amikor
Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem
következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz
ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezon,
az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony oröl a malmával,
az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Virrasszatok tehát, mert nem
tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház
gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem
hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az
Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.
Mt 24,37-44

Elmélkedés:
El kell érnünk Betlehembe
Ez a tél még megváltatlan,
nincs rá mentség; fehér paplan,
se hó, se hold nem világol ?
amíg fölragyog a jászol
hordjuk szívünk szakadatlan,
kormos arcot száz darabban,
nincs ajándék, semmi tömjén ?
rí Boldizsár, Menyhért meg én.
Nagy Gáspár egyik versébol (Hótalan a hegyek inge) származik a fenti idézet.
Lassan belépünk a decemberbe, amely hónap elhozza nekünk az esztendo
legszebb ünnepét, a karácsonyt. A napok egyre hidegebbek, egyre sötétebbek,
itt a tél. Mindannyian igyekszünk behúzódni otthonunkba, egyesek a meleg
lakásba, mások a kevésbé futöttbe, mert nem telik arra, hogy nagyobb meleg
legyen otthonukban. Az ablakon át nézzük a kopár tájat, melyet ilyenkorra
néha már betakar a hó. Ez a tél még megváltatlan. Még nem jött el a
Megváltó, de most elkezdjük a várakozást. Advent elso vasárnapján csupán
egyetlen gyertya lángja töri meg a sötétséget, de már ez a parányi fény is
reményt nyújt nekünk: érdemes várakoznunk és készülodnünk, mert közeledik a
Megváltó születésének napja. Adventi koszorúnk elso gyertyájának fénye már
magába rejti azt a világosságot, amely a betlehemi jászolban fekvo
Gyermekbol fog felragyogni.
Kormos arcunkat és bunös szívünket illik megtisztítani az ünnepre. Az advent
kello idot biztosít ehhez számunkra. Jeges, fagyott járdákon és utakon kopog
ciponk a templom felé a hajnali órákban, mert a hajnali misék különös
hangulatát és kegyelmét kár volna kihagyni. Az advent kegyelmi ido, a
bunbánat ideje, a lélek-tisztítás ideje. A lelki éberség, a virrasztás ideje
ez mindannyiunk számára. Jézus születése a világtörténelem legfontosabb
pillanata. A vele való találkozás és benne Isten Fiának felismerése az
életem legfontosabb pillanata lehet. Bár méltatlanok vagyunk rá, Isten mégis
a mi emberi világunkat választotta cselekvésének színterévé. Jézus eljön
világunkba és megérkezik az én kis világomba is. O a Megváltó, akinek
születésére készülünk most, az adventi idoben.
A mai nap evangéliuma a várakozás fontosságára hívja fel figyelmünket.
Várakozásunk azonban máskor sem, de most, e kegyelmi idoszakban foleg nem
lehet tétlen, hanem hitünk ébresztését, növekedését szolgálja. Hit nélkül
ugyanis legfeljebb egy ugyanolyan kisdedet látunk majd szenteste Jézusban,
mint akármelyik más gyermekben. Vajon megnyílik-e szemünk, szívünk, lelkünk,
hogy meglássuk az isteni Megváltót? Ne szalasszuk el életünk nagy
lehetoségét, a messiással való találkozást!
E napokban néha rápillantok az üzletek kirakataiban a muhóval fedett
szarvasokra és télapókra. Mindenütt csillogó ajándékok, fenyofák, gyertyák.
Ez a világ még megváltatlan. Az ünnepbol jó üzletet, jó vásárt csináló világ
még megváltatlan. A figyelmünket a jászolban fekvo Gyermekrol elvonó
káprázatos világ még megváltatlan. S e világ el is múlik, el is tunik,
anélkül, hogy észrevenné a Megváltót.
A költo, Nagy Gáspár így fejezi be fentebb idézett versét:
Az indul el akaratlan
kinek angyala jelen van,
hótalan a hegyek inge ?
el kell érnünk Betlehembe!
A ma kezdodo adventnek a célja az, hogy elérjünk Betlehembe. De ehhez el
kell indulnunk, hogy amikor majd éjfél száll a nagytoronyra, s harangzúgás
tölti be az estét, a felragyogó jászolban megláthassuk Isten Fiát, aki
megváltotta a világot.
? Horváth István Sándor

Imádság:
Urunk, Jézus! Ma elindulunk adventi utunkon, amely Betlehembe vezet. Nem
engedünk a világ csábító fényeinek, hanem az igazi világosságot követjük. Az
üzletek fényárba öltözött kirakatai hiába kápráztatják el szemünket, mi
tudjuk, hogy egyetlen gyertya parányi lángja képes bennünk reményt
ébreszteni. Reményt, hogy érdemes várakoznunk és készülodnünk, hogy
közeledik a mi Megváltónk.

2010. november 28. A év, Ádvent, 1. vasárnap (Marchiai Szent Jakab, áldozópap) A nap liturgikus színe: lila

Advent, új kezdet, új egyházi év. Újra útnak indulunk Jézus Krisztus útján. Jócselekedetekkel akarunk indulni a közelgő Krisztus elé. Új elhatározás, szent várakozás gyullad a lelkünkben. Virrasztva és imádkozva készülünk Jézus megtestesülését ünnepelni.

A Biblia legvégén feltör a szívből fakadó kérés: jöjj el, Uram Jézus. A valamiképp már Istenre talált és ezért Istent még inkább kereső ember kívánsága ez. Oly mély, hogy ránkmaradt arám eredetije: maranatha: Jöjj el, Uram Jézus! Az advent szó ennek a latin megfelelője. Az egyház nyelvén Úr-jövetet jelent. Az Úr: a názáreti Jézus Krisztus, akiben Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiaként adta Őt nekünk, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Eljövetelét több szinten érthetjük:

A keresztény ókor két eljövetelére gondolt: s történelmi és a világvégire. A történelmire, a már megtörténtre, hogy Jézus közénk született, vállalta emberi mivoltunkat, mai szóval: szolidáris velünk. Ezzel lehetővé tette számunkra, hogy megszabaduljunk vétkeink nyomasztó terhétől. Jézus világvégi eljövetelét ekkoriban második eljövetelének mondták, s olyan komolyan vették, ahogy Jézus a virrasztásra és készenlétre tanított minket. Aki virraszt, azért van ébren, hogy az éjszakában élve, ne legyen az éjszaka fia. S ebben valami remény, valami öröm csillan meg: közel már az Úr! Adventi liturgiánk ma is csupa líra, bensőség, bizalom. Egyedülálló a vallások világban, hogy egy böjtös jellegű időszakban külön vasárnapja van az örvendezésnek.

A középkor már hármas Úr-jövettel számolt: a történelmivel, az ezentúl kihangsúlyozott kegyelmivel és az eszkatológikus világvégivel, amint ezt pl. Szent Bernát l2.Szent.i beszédei már tükrözik. A kegyelmi advent Krisztusnak a jelenbeli valamiképpeni eljövetelét hangsúlyozza: Ő az idő szövetének az idei 1989. Karácsonyán is megérinthet minket. És ennek a szemléletnek a gyökerei talán a legrégibbek advent átélésében: ugyanis az ősadvent a 4 Szent.-ban egy Vízkereszt előtti háromhetes keresztségi felkészítő időszak volt. Jellemző, hogy a középkorban, – hazánkban is – advent első vasárnapján Jézus virágvasárnapi bevonulását olvasták evangéliumként. Ezzel azt akarták mondani, hogy Ő állandóan időszerű, hogy mint a századok ura lép be az új egyházi évbe s ezen át életünkbe. Számomra érdekes felfedezés, hogy Bálint Sándor, a neves vallási néprajz-kutató szerint a budai ciszterci Szent Imre templomban egy időben felújították azt az ősi szokást, amelynek erejében advent kezdetét éjféli harangszóval jelezték.

Az adventi harangok egy 4 vasárnappal összefogott időszak komolyanvételére hívnak, hogy felkészüljünk Jézus születésnapjára az elébb mondott hármas értelemben. A liturgia ugyancsak nevelően válogatja össze mondanivalóját. Ezt elmélyítheti az adventi koszorú gyertyáinak fokozatos meggyújtása, – akár a családi otthonokban is. – A hétköznapok jellegzetes élménye a keményen, de meleg szívvel vállalt hajnali mise, régi nyelvünkön aranyos mise, roráté. A templomi lelki napok, bűnbánati alkalmak mellett népi jellegű imaórákat tartanak sokfelé házaknál, több család együtt: “Szállást keres a Szentcsalád”… .

Nekem ilyenkor boldogult Szüleim jutnak eszembe: míg Anyám a cserépkályha mellett zoknijaimat javítgatta, Apám Piusz Parsch híres könyvét olvasgatta hangosan: Az üdvösség évét. Ez a napi szentmise mondanivalóját magyarázgatta korszakalkotó, zsinatra készítő módon. Másnap meglestem a könyvet – a képeiért. Karácsony küszöbén egy olyan hatalmas zsilipet ábrázolt a vázlatos rajz, amelyet már kezdenek felvonni s beárad az éltető víz. Nyelvünkön: az üdvösség folyama, Isten szeretete, megváltása. Képben kifejezve ez az advent! Hogy ne mondanám őszülő fejjel is: jöjj el Uram, Jézus!

Iz 2,1-5

Az ige, melyet látomásban kapott Izajás, Ámosz fia, Júdáról és Jeruzsálemről. Ez történik majd az utolsó napokban: szilárdan áll az Úr házának hegye a hegyek tetején, kiemelkedik a halmok közül; és özönlenek hozzá mind a nemzetek. Odamegy számos nép, és így szólnak: ,,Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához! Hadd tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk!” Mert Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart majd a nemzetek között, és megfenyít számos népet; ők pedig kardjaikat ekevasakká kovácsolják, és lándzsáikat szőlőmetsző késekké. Nemzet nemzet ellen kardot nem emel, és nem tanulnak többé hadviselést. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!
Róm 13,11-14

Annál is inkább, mivel ismeritek az időt, hogy itt az óra, amikor fel kell kelnünk az álomból. Most ugyanis az üdvösség közelebb van már hozzánk, mint amikor hívők lettünk. Az éjszaka előrehaladt, a nappal pedig elközelgett. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük magunkra a világosság fegyvereit. Mint nappal, járjunk tisztességesen; nem tobzódásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem civódásban és versengésben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket az érzéki vágyakban.
Mt 24,37-44

Mert mint Noé napjai, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. Mert amint a vízözön előtti napokban csak ettek és ittak, nősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába [Ter 7,7], és nem is gondoltak rá, amíg el nem jött a vízözön és el nem ragadta mindnyájukat: így lesz az Emberfia eljövetele is. Ha akkor ketten a szántóföldön lesznek, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. S ha két asszony őröl malommal, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok, mely napon jön el Uratok. Azt pedig értsétek meg, hogy ha tudná a házigazda, melyik őrváltáskor jön a tolvaj, ébren volna és nem engedné betörni a házába. Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia.

2010. november 28.

Ne akarjatok mindenkinek tetszeni! Ne keressétek senki tetszését. Istennek akarjatok tetszeni!

28. vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA (A) (Marchiai Szent Jakab)

Iz 2,1-5; Zs 121; Róm 13,11-14; Mt 24,37-44
Eljön a sok nép, és ezt mondják: menjünk föl az Úr hegyére

Iz 2,1-5

Az ige, melyet látomásban kapott Izajás, Ámosz fia, Júdáról és Jeruzsálemről. Ez történik majd az utolsó napokban: szilárdan áll az Úr házának hegye a hegyek tetején, kiemelkedik a halmok közül; és özönlenek hozzá mind a nemzetek. Odamegy számos nép, és így szólnak: ,,Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához! Hadd tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk!’ Mert Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart majd a nemzetek között, és megfenyít számos népet; ők pedig kardjaikat ekevasakká kovácsolják, és lándzsáikat szőlőmetsző késekké. Nemzet nemzet ellen kardot nem emel, és nem tanulnak többé hadviselést. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!

Zs 121

Zarándok-ének. Dávidtól. Örvendeztem, amikor azt mondták nekem: ,,Az Úr házába megyünk.’ És lábunk már itt áll udvaraidban, Jeruzsálem! Jeruzsálem városnak épült, részei pompásan egybeillenek. Oda járnak fel a törzsek, az Úr törzsei, hogy Izrael törvénye szerint hálát adjanak az Úr nevének. Ott állnak a bírói székek, Dávid házának székei. Kívánjatok békességet Jeruzsálemnek: ,,Bőségben éljenek, akik szeretnek téged! Békesség legyen falaid között és bőség tornyaidban!’ Testvéreimért és a hozzám közelállókért mondom: ,,Béke legyen veled!’ Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért jót kívánok neked.

Róm 13,11-14

Annál is inkább, mivel ismeritek az időt, hogy itt az óra, amikor fel kell kelnünk az álomból. Most ugyanis az üdvösség közelebb van már hozzánk, mint amikor hívők lettünk. Az éjszaka előrehaladt, a nappal pedig elközelgett. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük magunkra a világosság fegyvereit. Mint nappal, járjunk tisztességesen; nem tobzódásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem civódásban és versengésben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket az érzéki vágyakban.

Mt 24,37-44

Mert mint Noé napjai, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. Mert amint a vízözön előtti napokban csak ettek és ittak, nősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába [Ter 7,7], és nem is gondoltak rá, amíg el nem jött a vízözön és el nem ragadta mindnyájukat: így lesz az Emberfia eljövetele is. Ha akkor ketten a szántóföldön lesznek, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. S ha két asszony őröl malommal, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok, mely napon jön el Uratok. Azt pedig értsétek meg, hogy ha tudná a házigazda, melyik őrváltáskor jön a tolvaj, ébren volna és nem engedné betörni a házába. Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia.