Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

november 5, 2010 havi archívum

2010. november 5. Szent Imre herceg A nap liturgikus színe: fehér

A szüzessége példa, de példa harcra edzettsége is. Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot, alázatot, Isten iránti szeretetet, imádságos lelkületet tanulhatunk. Kérjük Isten kegyelmét, hogy jó példát mutathassunk a fiatalok számára.

Szent István királynak és Boldog Gizellának fiaként született 1000 és 1007 körül Székesfehérvárott. Hétéves korától Szent Gellért püspök nevelte életszentségre, és oktatta korának tudományára. Fiútestvérei korán meghaltak, és így ő volt a trón várományosa. A királyi udvarban is az imádság, a rejtettség és a teljes lemondás szentje lett. Kegyelmi sugallatra a legkedvesebbet: teljes lelki és testi tisztaságát ajánlotta fel Istennek a veszprémi Szent György kápolnában. Bár atyja kívánságára házasságra lépett, szűzi tisztaságát mégis megőrizte, élete így lett jel és példakép. Nem tudjuk ki volt a felesége, de méltó volt Imréhez, mert a házasságban a legnagyobb erényt többre értékelte mint a gyermekek utáni vágyat. Szent István király fiához, Imréhez intézett Intelmei, arról szólnak, hogy milyen legyen a jó keresztény uralkodó. Imre az is lett volna, ha egy vadászat alkalmával meg nem öli egy vadkan. Veszprém közelében halt meg 1031. szeptember 2-án. Szent László király uralkodása alatt, István király és Gellért püspök kanonizációjának évében, 1038. november 5-én őt is szentté avatták. Tiszta életével ma is útmutatója a jóra törekvő ifjaknak.

KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te Szent Imrét tündöklő ifjúságában emelted szentjeid társaságába, miután sugallatodra neked szentelte életét. Engedd, hogy mindenkor közbenjáró segítőnk legyen nálad. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Hívek imája
Testvéreim! Kérjük Istent, hogy Szent Imrének, a keresztény magyar ifjúság első szent virágának közbenjárására hallgassa meg imádságunkat!
1. Add, Urunk, hogy főpásztoraink és papjaink ébren tartsák ifjúságunkban az igazlelkűség és a tiszta élet értékét és szeretetét.
2. Add, Urunk, hogy népünk ifjúsága Szent Imre herceg példáján nevelődjék műveltségre és becsületes munkás életre.
3. Add, Urunk, hogy mindnyájan kövessük Szent Imrét Egyházunk és magyar hazánk szeretetében.
4. Add, Urunk, hogy egyházközségünk családjai Szent Istvánban, Boldog Gizellában és Szent Imrében, az első szent magyar családban lássanak példaképet.
5. És végül engedd, Urunk, hogy az életük virágában elhunyt ifjú testvéreink örök boldogságra jussanak.
Urunk, Jézus Krisztus, kegyelmi ajándékoddal a fiatal keresztény magyarságnak Szent Imre hercegben ragyogó példát adtál. Az ő közbenjárására mentsd meg ifjúságunkat a bűn káprázatától és a szenvedély mámorától, hogy tiszta elmével megismerje az igazságot, és bátor lélekkel kövesse a jót. Krisztus, a mi Urunk által.

Szent Imre a szerzetesek között kit egy, kit három, kit négy-öt
csókkal köszöntött. Egyet pedig héttel! Szent Istvánnak, apjának
kérdésére meg is magyarázta. Az, aki több csókot kapott, az tisztább
volt, -mondhatom – Istennel bensőbb kapcsolatot tartott. Én hány csókot
kapnék?
Családom és a “rámbízott” fiatalok vajon hányat?

Szentként élő szülőktől, szent nevelő vezetésével növekedve, tanulva vált szentté szent Imre, a magyar ifjúság védőszentje.

Bölcs 4,7-17

Az igaz azonban, haljon meg bár idő előtt, nyugalomra talál. Mert a tisztes aggkort nem a hosszú élet adja, és nem az évek száma méri, inkább az ember bölcsessége az igazi ősz haj, s a szeplőtelen élet az igazi aggkor. Mivel kedvessé lett Isten előtt, szeretetet talált, és ő elvitte, mert bűnösök között töltötte életét, elragadta, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét, s az álnokság meg ne tévessze lelkét. Mert a könnyelműség igézete homályba burkolja a jót, s a csapongó szenvedély megrontja az ártatlan szívet. Mivel hamar tökéletessé lett, hosszú időt töltött be. Mert lelke kedves volt Isten előtt, sietve kiragadta őt a gonoszság közepéből. A népek látták, de meg nem értették, és nem vették szívükre azt, hogy Isten kegyelme és irgalma vár szentjeire, és irgalmas látogatása választottjaira. Az igaz azonban, ha meghalt, megítéli az életben maradt gonoszokat, s a hamar tökéletessé lett ifjúkor a bűnös hosszú életét. Látják ugyanis a bölcsnek végét, de nem értik, mit rendelt felőle Isten, és miért helyezte őt az Úr biztonságba.
Lk 12,35-40

Legyen a csípőtök felövezve, a lámpásotok pedig meggyújtva. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor visszatér a menyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr ébren talál, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek: felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, aztán megy, és kiszolgálja őket. S ha a második őrváltáskor vagy a harmadik őrváltáskor jön, és így találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt is tudjátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni a házába. Ti is legyetek készen, mert amelyik órában nem is gondoljátok, eljön az Emberfia.”

2010. november 5. ? Péntek, Szent Imre herceg

Abban az idoben Jézus így szólt tanítványaihoz:
?Csípotök legyen felövezve, kezetekben pedig égo gyertya legyen.
Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt
megérkezik a menyegzorol és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok
azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom
nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti oket, körüljár és felszolgál nekik.
És ha a második vagy a harmadik orváltáskor érkezve is így találja oket,
boldogok azok a szolgák.
Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem
engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban
az órában, amikor nem is gondoljátok.?
Lk 12,35-40

Elmélkedés:
Legyetek éberek ? figyelmeztet minket Jézus az evangéliumban, mert nem
tudjuk, hogy mikor jön el Urunk. Szent Imre herceg, akit fiatalon és
váratlanul ért a halál, éber volt, s tudta, hogy bármikor találkozhat az
Úrral. Talán annak is volt köszönheto ez, hogy rendkívül nagy gondot
fordítottak nevelésére, amelynek a trónörököshöz méltó királyi erények és a
tudományok elsajátítása mellett helyet kapott a hitre és a lelki életre
való nevelés is, hiszen tanítója Szent Gellért volt.
Korunkban is legalább ekkora figyelmet kell szentelni minden gyermek
nevelésére és lelki fejlodésére, ügyelve arra, hogy a világi tudományoknál
fontosabb legyen az imádság és az életszentségre való törekvés.
? Horváth István Sándor

Imádság:
Ima Szent Imre herceghez
Isten kedves szentje, a magyar egyház virágos kertjének elso liliomszála,
szuz Szent Imre, áldom a nagy Istent, ki téged annyi malaszttal
megszeretett, hogy a gyarló testben tisztán éltél és tisztaságodat
eljegyzésedben is szeplotelenül megorizted. Hódolva köszöntelek és
tisztellek ezért az egész anyaszentegyházzal együtt a szüzek isteni
jegyesének, az Úr Jézusnak trónjánál, hogy népünk ifjúsága velem együtt a
tiszta életet, amelyben te nekünk oly fényes például szolgálsz, nagyra
becsülje, az ártatlanság útjába gördülo akadályokat elszánt eros akarattal
legyozze, teste-lelke tisztaságát megorizze, s így nemzetünk életeros,
hosies keresztény nemzedékben újjászülessék, fiainak üdvösségére,
hivatásának huséges betöltésére és a Te dicsoségedre. Ámen.

2010. november 05.

Micsoda öröm lesz az, amikor a lélek egyesül megdicsőült testével, amely nem lesz többé a bűn eszköze, sem szenvedés okozója! Fürdik majd a szeretet balzsamában, mint méh a virágkehelyben… Ilyen az örökkévalóság számára bebalzsamozott lélek!

5. péntek: SZENT IMRE (ünnep) (Szent Zakariás és Erzsébet)

Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-16; Lk 12,35-40
Elragadta az Úr, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét

Bölcs 4,7-17

Az igaz azonban, haljon meg bár idő előtt, nyugalomra talál. Mert a tisztes aggkort nem a hosszú élet adja, és nem az évek száma méri, inkább az ember bölcsessége az igazi ősz haj, s a szeplőtelen élet az igazi aggkor. Mivel kedvessé lett Isten előtt, szeretetet talált, és ő elvitte, mert bűnösök között töltötte életét, elragadta, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét, s az álnokság meg ne tévessze lelkét. Mert a könnyelműség igézete homályba burkolja a jót, s a csapongó szenvedély megrontja az ártatlan szívet. Mivel hamar tökéletessé lett, hosszú időt töltött be. Mert lelke kedves volt Isten előtt, sietve kiragadta őt a gonoszság közepéből. A népek látták, de meg nem értették, és nem vették szívükre azt, hogy Isten kegyelme és irgalma vár szentjeire, és irgalmas látogatása választottjaira. Az igaz azonban, ha meghalt, megítéli az életben maradt gonoszokat, s a hamar tökéletessé lett ifjúkor a bűnös hosszú életét. Látják ugyanis a bölcsnek végét, de nem értik, mit rendelt felőle Isten, és miért helyezte őt az Úr biztonságba.

Zs 118,1-16

ALLELUJA! Boldogok, akiknek útja szeplőtelen, akik az Úr törvénye szerint járnak! Boldogok, akik kutatják parancsolatait, s teljes szívvel keresik őt! Nem követnek el gonoszságot, hanem az ő útjain járnak. Te azt parancsoltad, hogy rendeleteidet gondosan meg kell tartani. Bár arra irányulnának útjaim, hogy megtartsam törvényedet! Akkor nem szégyenülök meg, ha ügyelek minden parancsodra. Tiszta szívből hálát adok neked, hogy megismertem igazságos végzéseidet. Megtartom rendeléseidet, ne hagyj el engem sohasem! Hogy őrzi meg tisztán útját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igéidet. Teljes szívemből kereslek téged, ne engedd, hogy parancsaidtól eltérjek. Szívembe rejtem igéidet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram! taníts meg engem rendeleteidre! Ajkammal hirdetem szád minden végzését. Parancsolataid útjában gyönyörködöm, jobban, mint minden gazdagságban. Rendeleteiddel foglalkozom, utaidon elmélkedem. Törvényeidben gyönyörködöm, igéidről meg nem feledkezem.

Lk 12,35-40

Legyen a csípőtök felövezve, a lámpásotok pedig meggyújtva. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor visszatér a menyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr ébren talál, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek: felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, aztán megy, és kiszolgálja őket. S ha a második őrváltáskor vagy a harmadik őrváltáskor jön, és így találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt is tudjátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni a házába. Ti is legyetek készen, mert amelyik órában nem is gondoljátok, eljön az Emberfia.’