Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

november 11, 2010 havi archívum

2010. november 11. Szent Márton püspök A nap liturgikus színe: fehér

Márton Pannóniában, Sabáriában született, püspökként a papság műveltségét emelte, a szegényeknek gondját viselte. A jó pásztort, Jézust utánozva tette kötelességét. Szeretnénk mi is napról napra megtenni kötelességünket, észrevenni a rászorulót, és elvezetni a ránk bízottakat Krisztushoz.

Savariában (a mai Szombathelyen) született 316-ban pogány szülőktől. Mint katonatiszt megismerkedett a kereszténységgel. Amiens városa előtt megfelezte köpenyét és odaadta egy didergő koldusnak. 18 éves korában megkeresztelkedett. 20 éves korában Poitiers-ben Szent Hilarius püspök exorcistává avatta. Visszatért Savariába, majd Milanoba, később Genovaba vonult, és a város közelében remetéskedett. 360-ban ismét Poitiers-be ment, és a püspök engedélyével a város mellett kolostort alapított. 371-ben a nép toursi püspökké választotta. Mint püspök is szigorú szerzetesi életet élt. 397. november 11-én halt meg. Tisztelete hazánkban is népszerű.
Jól illik rá a szentmise Kezdőéneke:

Hűséges papot támasztok magamnak, – mondja az Úr; ő majd mindent szívem szerint tesz, ahogyan kívánom!

B év, évközi idő, 32. hét, csütörtök
Filem 1,7-20

Nagy örömömre és vigasztalásomra szolgált testvér, a szereteted, mert a szentek szíve enyhülést talált benne. Ezért bár Jézus Krisztusban parancsot is adhatnék rá, hisz kötelességed megtenni, mégis a szeretetre hivatkozva inkább kéréssel fordulok hozzád, én, az öreg Pál, aki most Krisztusért fogságot szenvedek. Fiamért, Onezimuszért könyörgök, akinek bilincseimben adtam életet. Egykor haszontalan volt számodra, most pedig számodra is, számomra is hasznos. Úgy küldöm vissza hozzád, mint saját szívemet. Szerettem volna magam mellett tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem fogságomban, amelyet az evangéliumért viselek, beleegyezésed nélkül azonban mégsem teszem, hogy jótéteményed ne kényszerből fakadjon, hanem önként vállald. Hiszen talán épp azért hagyott ott egy időre, hogy egyszer s mindenkorra visszakapjad, de már nem mint szolgát, hanem mint többet, mint szeretett testvért, mert nekem teljesen az, de neked még inkább: test szerint is, az Úrban is. Ha tehát együtt érzel velem, fogadd őt úgy, mint engem. Ha megkárosított vagy tartozik valamivel, írd az én terhemre. Én, Pál sajátkezűleg írom: Én térítem meg. Nem is beszélek arról, hogy te többel tartozol nekem: saját magaddal. Igen, testvér, szeretném, ha örömömre szolgálnál az Úrban: teljesítsd hát szívem vágyát Krisztusban.
Lk 17,20-25

Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, ezt válaszolta nekik: ,,Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem fogják azt mondani: ,,Íme itt van,” vagy ,,Amott”. Mert az Isten országa köztetek van.” A tanítványoknak pedig ezt mondta: ,,Jönnek napok, amikor szeretnétek látni az Emberfiának egyetlen napját, és nem fogjátok látni. Ha azt mondják majd nektek: ,,Íme, itt van”, ,,íme, ott van”; ne menjetek el és ne fussatok oda. Mert mint ahogy a cikázó villám az ég egyik végétől a másikig látszik, olyan lesz az Emberfia is az ő napján. De előbb még sokat kell szenvednie, és el kell, hogy vesse ez a nemzedék.

2010. november 11. – Csütörtök

A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa.
O ezt válaszolta: ?Isten országa nem jön el szembetuno módon. Nem lehet azt
mondani: ?Nézd itt van, vagy amott!? Isten országa köztetek van.? Azután
tanítványaihoz fordult: ?Jönnek napok, amikor az Emberfiának egyetlen napját
is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd nektek: ?Nézzétek, itt
van, vagy amott!? Oda ne menjetek, és ne higgyétek! Mert ahogy a cikázó
villám az ég egyik felétol a másikig villan, úgy jön el azon a napon az
Emberfia is. Elobb azonban sokat kell szenvednie, és megvetésben kell
részesülnie ettol a nemzedéktol.?
Lk 17,20-25

Elmélkedés:
Isten országa eljövetelének idejérol kérdezik a farizeusok Jézust. Mikor fog
eljönni, mikor fog megvalósulni Isten Országa? Valószínuleg teljesen hiába
magyarázná Jézus ezeknek az embereknek, hogy az o eljövetelével már jelen
van Isten országa, aligha értették volna meg. Inkább arról kezd tanítani,
hogy az Isten országa változást fog hozni a világba és az emberek életébe. A
farizeusok éppen ezt a változást nem akarják, mert akkor saját
álláspontjukat kellene felülvizsgálniuk és életmódjukon kellene
változtatniuk. Az Isten országát én sem külso jelekbol fogom észrevenni,
hanem abból, hogy bennem megváltozik valami. Lelki megújulásom jelzi, hogy
bennem megvalósul-e Isten országa.
? Horváth István Sándor

Imádság:
Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy a
kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erosíts engem
mindig, különösen utolsó órámon.
Engedd, hogy téged, akit most a kenyér fátyola alatt imádok, ez élet után
színrol színre láthassalak! Ámen.

11. csütörtök: SZENT MÁRTON

Filem 7-20; Zs 145; Lk 17,20-25
Fogadd el, nem mint rabszolgát, hanem mint szeretett testvért

Filem 7-20

Zs 145

ALLELUJA! Dicsérd lelkem, az Urat! Dicsérem az Urat, amíg csak élek, zsoltárt énekelek Istenemnek, amíg csak leszek. Ne bízzatok fejedelmekben, emberek fiaiban, akik nem segíthetnek! Ha lelkük elszáll, visszatérnek a földbe, terveik még aznap mind megsemmisülnek. Boldog, akinek segítője Jákob Istene, akinek az Úrban, az ő Istenében van reménye! Ő alkotta az eget és a földet, a tengert és mindent ami bennük van. Hűségét megtartja örökre, igazságot szerez a méltatlanul szenvedőknek, kenyeret ad az éhezőknek.Az Úr megszabadítja a foglyokat, az Úr a vakokat látóvá teszi, az Úr felemeli a lesújtottakat, az Úr az igazakat szereti. Az Úr megoltalmazza a jövevényeket, felkarolja az özvegyet és az árvát, de elpusztítja a bűnösök útjait. Király az Úr mindörökké, a te Istened, Sion, nemzedékről nemzedékre.

Lk 17,20-25

Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, ezt válaszolta nekik: ,,Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem fogják azt mondani: ?,,Íme itt van,?” vagy ?,,Amott?”. Mert az Isten országa köztetek van.’ A tanítványoknak pedig ezt mondta: ,,Jönnek napok, amikor szeretnétek látni az Emberfiának egyetlen napját, és nem fogjátok látni. Ha azt mondják majd nektek: ?,,Íme, itt van?”, ?,,íme, ott van?”; ne menjetek el és ne fussatok oda. Mert mint ahogy a cikázó villám az ég egyik végétől a másikig látszik, olyan lesz az Emberfia is az ő napján. De előbb még sokat kell szenvednie, és el kell, hogy vesse ez a nemzedék.