Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

november 14, 2010 havi archívum

2010. november 14. C év, évközi idő, 33. vasárnap A nap liturgikus színe: zöld

az olvasmányhoz
Malakiás próféta a babiloni fogságból való visszatérés valóságos korában élt (Kr.e. 5. sz.). A Templom újraépült, de hol marad a végidőkre ígért üdvösség? Malakiás úgy érzi, az ő kora a végidő, mikor Isten maga belenyúlt az időbe. Ő újra jelen van szentélyében, de hogyan áll a népe? A próféta kénytelen megfeddni, fenyegetni a népet, mint a régi látnokok a fogság előtt. Egyben vigasztalja is az istenfélőket, akik látják a gonoszak szerencséjét és elbizakodását. “Isten meghallja panasztok” — szól ezekhez — “eljön az igazságtétel napja!” Jahve Napja ítéletnek és üdvösségnek napja lesz. Mindkettőt apokaliptikus színekkel festi (vagyis az evangélium képeivel): a tűzzel — melyben minden gőg porrá ég, az igazság fölkelő napjával, mely a jámborokra fölragyog. (3,19: Szof 1,14-18; Mal 3,2-3 # 3,20: Zsolt 37,5-6; Lk 1,78-79; Jn 8,12)

a szentleckéhez
“Végezzék dolgukat békésen és maguk-kereste kenyerüket fogyasszák.” — Józan tanács ez olyanokra, kik sokfélével törődnek, csak nem közvetlen kötelességükkel, nem a maguk dolgával, hogy a maguk kenyerét megkeressék. Aki tud dolgozni, de dolgát nem teszi, — az rendet bont, és “tolvajjá lesz”, azaz lelkiismeretlen élősdivé másokon. Hogy várják az Úr közeli érkezését, az nem mentség ilyen hitványságra; az Úr eljövetele éppenséggel felelős józanságot követel az őszinte hívőtől. Sz Pál joggal hivatkozhat itt a saját példájára. (3,7-9: 1Kor 4,16; Gal 4,12; Fil 3,17; 1Tesz 2,9; ApCsel 18,3; 20,33-35; ApCsel 18,3; 20,33-35; 1Kor 9,12-18; 1Tesz 2,9; Fil 3,17)

az evangéliumhoz
Még a második Templomra is pusztulás vár — ez zsidó fülnek megdöbbentően hangzik, alig érthető. Szinte világomlást jelent. Mikor kérdik mindennek idejét és előjeleit, Jézus kitér az egyenes válasz elől. Nem az idő közelsége a legfőbb: “Ez még nem azonnal a vég”. Katasztrófák előzik meg a népek együttélésében és a természetben, Jézus híveit üldözni fogják… S mindez nem okvetlen a teljes vég, csak jelei annak, hogy e világ el fog múlni. Addig is, az Emberfiának hatalomban és fönségben való eljövetele, a történelem minden történésének titkos értelme! Sz Ágoston is így értelmezi a történelmet: Isten Városa s a világ Városa, “a világias állam” harcban áll Krisztus győzelméig. Figyelő szemmel, nyugodt szívvel (és bátor hitvalló kiállással Krisztus mellett) kövesse ezt a hívő! (21,5-6: Mt 24,1-2; Mk 13,1-2 # 21,7-11: Mt 24,3-8; Mk 13,3-8; Dán 2,28; Iz 19,2; 2Krón 15,6 # 21,12-19: Mt 24,9-14; Mk 13,9-13; Mt 10,17-22; Lk 12,11-12; Zsid 10,36.39)

Az Utolsó Napon
Akkor az igazak nagy bátran szembeszállnak azokkal, kik őket szorongatták és lábuk alá tapodták. — Akkor föláll és ítéletet mond, aki most alázatosan az emberek ítélete alá veti magát. — Akkor nagy bátorsággal lesz a szegény és alázatos, és retteg mindentől a felfuvalkodott ember. — Akkor megösmerszik, hogy igazán bölcs volt e világon, aki Krisztusért bolond és megvetett akart lenni. — Akkor tetszeni fog minden baj, amelyet békével szenvedtünk, és minden álnokság befogja a száját. — Akkor örvendez az ájtatos, és kesereg minden vallástalan ember. — Akkor hasznosabb lesz az állhatatos béketűrés, mint az egész világ hatalma. — Akkor nagyobb dicsérete lesz az egyszerű engedelmességnek, mint a világ minden ravaszságának. — Akkor jobban örül a tiszta és jó lelkiismeret, mint a tudós bölcselkedés. — Akkor többet ér a gazdagság megvetése, mint a föld fiainak minden kincse. — Akkor jobban örülsz ájtatos imádságodon, mint a jóízű lakomákon. — Akkor nagyobb örömed lesz a megőrzött hallgatásból, mint a hosszú csevegésből. — Akkor többet érnek a szent cselekedetek, mint a sok szép beszéd. — Akkor jobban tetszik a kemény élet és sanyarú bűnbánat, mint minden földi gyönyörűség. — Bizony, két örömed nem lehet: hogy itt e világon is gyönyörűségben élj és azután Krisztussal is uralkodjál. (Kempis Tamás: Krisztus Követése, 1:24)

Mal 3,19-20a

Bizony, íme, eljön majd az a nap, lángolva, mint a kemence, és minden kevély és minden gonosztevő olyan lesz, mint a tarló, és az eljövendő nap lángra lobbantja őket, — mondja a Seregek Ura, — és nem hagy rajtuk sem gyökeret, sem hajtást. Nektek azonban, akik nevemet félitek, felkel az igazság napja, ami gyógyulást hoz szárnyain; kimentek és ugrándoztok, mint a csorda fiatal borjai.
2 Tessz 3,7-12

Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett. Győzelmet szerzett jobbja, az ő szentséges karja. Megismertette szabadítását az Úr, megmutatta igazságosságát a nemzetek előtt. Megemlékezett irgalmáról, Izrael házához való hűségéről. A föld minden határa látta Istenünk szabadítását. Ujjongjatok Istennek, minden földek, énekeljetek, örvendjetek, zengjetek! Zengjetek az Úrnak lanttal, lanttal és a zsoltár szavával; Trombitával és kürtszóval, ujjongjatok az Úr, a király előtt! Zúgjon a tenger s ami betölti azt, a földkerekség és lakói. Tapsoljanak a folyóvizek, és a hegyek is mind ujjongjanak az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Igazságban ítéli meg a földkerekséget, és méltányosan a népeket.
Lk 21,5-19

Amikor néhányan megjegyezték a templomról, hogy milyen szép kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt: ,,Jönnek majd napok, amikor mindezekből, amit itt láttok, nem marad kő kövön, amelyet le ne rombolnának.” Erre megkérdezték őt: ,,Mester! Mikor fognak ezek bekövetkezni, és mi lesz előtte a jel?” Ő pedig így szólt: ,,Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Mert sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják: ,,Én vagyok”, és: ,,Elérkezett az idő”; de ti ne menjetek utánuk. Mikor háborúkról és lázadásokról hallotok, meg ne rémüljetek; ezeknek előbb meg kell történniük [Dán 2,28]; de ez még nem a vég.” Azután ezt mondta nekik: ,,Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen. Nagy földindulás lesz több helyen, dögvész, éhség, rettentő tünemények és nagy égi jelek. Mindezek előtt pedig kezet emelnek rátok és üldözni fognak titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak titeket az én nevemért. Alkalom lesz ez számotokra, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: ne gondolkodjatok előre, mi módon védekezzetek. Mert olyan szájat és bölcsességet adok majd nektek, amelynek egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak titeket szüleitek és testvéreitek, rokonaitok és barátaitok, és közületek egyeseket halálra adnak. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de egy hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket.

2010. november 14. – Évközi 33. vasárnap

Abban az idoben: Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és
díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta:
?Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, ko kövön nem marad,
mindent lerombolnak.?
Erre megkérdezték tole: ?Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek
elozik meg?? O így válaszolt: ?Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket!
Sokan jönnek az én nevemben, s mondják: ?Én vagyok?. És: ?Elérkezett az
ido.? Ne kövessétek oket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne
rémüldözzetek. Mindennek elobb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a
vég!?
Aztán így folytatta: ?Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy
földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és
rendkívüli jelek tunnek fel az égen. De elobb kezet emelnek rátok, és
üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe
vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy
tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket elore,
hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek,
hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.
Kiszolgáltatnak benneteket a szülok, testvérek, rokonok és barátok, s
némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyulölni fog titeket. De
egyetlen hajszál sem vész el a fejetekrol. Állhatatossággal orzitek meg
lelketeket.?
Lk 21,5-19

Elmélkedés:
Az üdvösség feltétele
Az egyházi év utolsó napjaiban a végso idokre irányítja az evangélium a
figyelmünket. Jézus egyértelmuvé teszi, hogy nem a bekövetkezés idopontja a
lényeges, hanem, hogy tanítványai kitartsanak mellette. Lesznek, akik éppen
Jézusra hivatkozva akarják félrevezetni az embereket. Bölcsesség és
tisztánlátás kell ahhoz, hogy megkülönböztessük a krisztusi igazságot az
emberek hamisságától, amely látszat- vagy féligazságokba öltözködve jelenik
meg. A könnyu ígéretek sok ember fülének jobban tetszenek, mert nem kívánják
meg az isteni értékrendhez való ragaszkodást. Krisztus tanítványának egyedül
az Urat szabad követnie, s nem szabad félelembe burkolóznia, ha az említett
jeleket látja. A végso idoknek hatása van jelen életünkre, ha felismerjük a
bennünket figyelmezteto isteni jeleket.
Jézus a végso idokben bekövetkezo félelmetes jelekrol és rendkívüli
természeti jelenségekrol beszél, amelyek a világot sújtani fogják, valamint
üldözésekrol, és a gonosz emberi erok elszabadulásáról. Az embereket félelem
fogja eltölteni mindezeknek a veszedelmeknek a látványa. A földrengések, a
szökoárak vagy a hurrikánok hatalmas pusztítását látva könnyen el tudjuk
képzelni mindezeknek e megvalósulását, s talán egyesek a mai idokben látják
megvalósulni a Jézus által mondottakat.
Az evangéliumból azonban az is kiderül, hogy az Emberfia, tehát maga Jézus
az egész világ és az egész természet felett is Úr, s hatalma van, hogy
legyozze a gonoszságot. A keresztény ember, aki Jézusba veti reményét, nem
ijed meg, mert tudja, hogy élete Isten kezében biztonságban van, s ha
huséges marad hitéhez, akkor nem veszítheti el az üdvösséget. Az utolsó idok
bekövetkezése idejét nem tudhatjuk, s nem tunik valószínunek, hogy a
közeljövoben bekövetkezik. Ez viszont nem ad okot a könnyelmuségre senki
számára, hiszen az életbol távoznunk kell, s akkor számot kell adnunk
Istennek. Az üdvösség elnyerésének szándéka vezessen bennünket életünkben!
Jézus arra is figyelmezteti tanítványait, hogy üldözések fogják várni oket.
Ez nem csak a végítéletet közvetlenül megelozo idore vonatkozik, hiszen az
Egyházat egész történetén keresztül üldözések érték. Krisztus huséges
tanítványától megköveteltetik, hogy semmiféle veszély, tehát még az
életveszély miatt sem tagadja meg hitét, hanem a Szentlélekre hallgatva
tegyen tanúságot hitérol. Ugyanaz a sors vár tehát a tanítványokra, mint a
Mesterre, akinek szintén az életére törtek. A hitükért üldözötteknek maga a
visszautasított, az üldözött, a szenvedo Jézus ad erot. A hit próbatételei
ezek az idoszakok, amikor kiderül, hogy kik azok, akik valóban elkötelezték
magukat Uruk mellett, és kik azok, akik nem ragaszkodnak teljes szívükkel a
megismert igazsághoz. A tét igen nagy: lelkünk üdvössége forog kockán.
Minden korban vannak, akik az Egyházban látják legfobb ellenségüket, s úgy
gondolják, hogy a keresztény hívok megfélemlítésével, a papok jóhírének
tönkretételével vagy esetleg megölésükkel meggyengíthetik Isten népének
közösségét. Ez be is következne, ha az Egyház csupán emberi vagy emberekre
alapozott csoportosulás volna. A valóságban viszont a vértanúk példája az
isteni kegyelem titokzatos muködésének köszönhetoen nem gyengíti, hanem
inkább erosíti az Egyházat, állhatatosságra, huségre és tanúságtételre
ösztönözve a hívoket.
A hitben való huséges kitartás és a hitben való növekedés az üdvösség
feltétele. Krisztus tanítványát senki és semmi nem tántoríthatja el. A
fizikai eroszak vagy a lelki kényszer sem képes eltéríteni vallásának
gyakorlásától és hitének megvallásától a meggyozodéses keresztényt. Akinek
felszínes és nem a Jézussal való személyes kapcsolatból forrásozó a hite,
bizony könnyen meginoghat. Legyünk huséges és tanúságtevo követoi az Úrnak!
? Horváth István Sándor

Imádság:
Uram, Jézus, azért imádkozom hozzám, hogy üldözötten is boldognak érezzem
magam. Bár a világban élek, mégsem vagyok a világé, hanem egészen a tiéd
akarok lenni. A világ sokszor talál rá alkalmat, hogy megzavarja
törekvésemet feléd. Add nekem a huség kegyelmét, a hitben való kitartás
kegyelmét, a hitben való növekedés kegyelmét, és a végso állhatatosság
kegyelmét, hogy eljussak örök Országodba!

14. vasárnap: ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP (Szent Hypatiusz-Huba)

Mal 3,19-20a; Zs 97; 2 Tessz 3,7-12; Lk 21,5-19
Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence

Mal 3,19-20a

Bizony, íme, eljön majd az a nap, lángolva, mint a kemence, és minden kevély és minden gonosztevő olyan lesz, mint a tarló, és az eljövendő nap lángra lobbantja őket, — mondja a Seregek Ura, — és nem hagy rajtuk sem gyökeret, sem hajtást. Nektek azonban, akik nevemet félitek, felkel az igazság napja, ami gyógyulást hoz szárnyain; kimentek és ugrándoztok, mint a csorda fiatal borjai.

Zs 97

Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett. Győzelmet szerzett jobbja, az ő szentséges karja. Megismertette szabadítását az Úr, megmutatta igazságosságát a nemzetek előtt. Megemlékezett irgalmáról, Izrael házához való hűségéről. A föld minden határa látta Istenünk szabadítását. Ujjongjatok Istennek, minden földek, énekeljetek, örvendjetek, zengjetek! Zengjetek az Úrnak lanttal, lanttal és a zsoltár szavával; Trombitával és kürtszóval, ujjongjatok az Úr, a király előtt! Zúgjon a tenger s ami betölti azt, a földkerekség és lakói. Tapsoljanak a folyóvizek, és a hegyek is mind ujjongjanak az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Igazságban ítéli meg a földkerekséget, és méltányosan a népeket.

2 Tessz 3,7-12

Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett. Győzelmet szerzett jobbja, az ő szentséges karja. Megismertette szabadítását az Úr, megmutatta igazságosságát a nemzetek előtt. Megemlékezett irgalmáról, Izrael házához való hűségéről. A föld minden határa látta Istenünk szabadítását. Ujjongjatok Istennek, minden földek, énekeljetek, örvendjetek, zengjetek! Zengjetek az Úrnak lanttal, lanttal és a zsoltár szavával; Trombitával és kürtszóval, ujjongjatok az Úr, a király előtt! Zúgjon a tenger s ami betölti azt, a földkerekség és lakói. Tapsoljanak a folyóvizek, és a hegyek is mind ujjongjanak az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Igazságban ítéli meg a földkerekséget, és méltányosan a népeket.

Lk 21,5-19

Amikor néhányan megjegyezték a templomról, hogy milyen szép kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt: ,,Jönnek majd napok, amikor mindezekből, amit itt láttok, nem marad kő kövön, amelyet le ne rombolnának.’ Erre megkérdezték őt: ,,Mester! Mikor fognak ezek bekövetkezni, és mi lesz előtte a jel?’ Ő pedig így szólt: ,,Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Mert sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják: ?,,Én vagyok?”, és: ?,,Elérkezett az idő?”; de ti ne menjetek utánuk. Mikor háborúkról és lázadásokról hallotok, meg ne rémüljetek; ezeknek előbb meg kell történniük [Dán 2,28]; de ez még nem a vég.’ Azután ezt mondta nekik: ,,Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen. Nagy földindulás lesz több helyen, dögvész, éhség, rettentő tünemények és nagy égi jelek. Mindezek előtt pedig kezet emelnek rátok és üldözni fognak titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak titeket az én nevemért. Alkalom lesz ez számotokra, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: ne gondolkodjatok előre, mi módon védekezzetek. Mert olyan szájat és bölcsességet adok majd nektek, amelynek egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak titeket szüleitek és testvéreitek, rokonaitok és barátaitok, és közületek egyeseket halálra adnak. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de egy hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket.