Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

november 24, 2010 havi archívum

2010. november 24. Dung-Lac Szent András és társai vértanúk A nap liturgikus színe: piros

A XVII. Században, Vietnámban papok, szerzetesek és világiak adták életüket hitükért. Voltak köztük misszionáriusok és bennszülöttek. Istenért készek voltak mindent odaadni. Így váltak a vietnámi egyház magvetőivé. Én is szeretnék valami szépet tenni Isten ügyéért.

A vietnamiak hagyományos vallása a buddhizmus, keverve a taoizmus, konfucianizmus és őskultusz elemeivel. A 16. sz. kezdetén léptek először katolikus misszionáriusok Vietnam földjére. A kereszténység, mint idegen vallás, fanatikus üldözéssel találkozott. Az első két évszázad során mintegy százezerre becsülhető azok száma, akiket Krisztusba vetett hitükért megöltek, de sok történeti adat elveszett. Az első két apostoli vikariátus fölállítása 1659-ben történt.

Az a 117 szent, akiknek emléknapját november 24-én ünnepli a római kalendárium, 1625 és 1886 között szenvedett vértanúhalált Vietnam három királyságában: Tonkinban, Annamban és Kokinkínában. A 117 között 96 volt vietnami és 21 külföldi misszionárius. A vietnamiak közül 37 pap és 59 világi keresztény volt, egyikük hatgyermekes asszony. A hittérítő vértanúk közül 11 spanyol volt, 6 püspök és 5 pap, mindnyájan dominikánusok; 10 pedig francia, 2 püspök és 8 pap, a Külföldi Missziók Társulatából. 76 vértanút lefejeztek, 21-et megfojtottak, 6-ot élve megégettek, 5-öt megcsonkítottak, 9 pedig a börtönben halt meg az elszenvedett kínzások következtében. A legkorábbi vértanúk, akikről alapos dokumentáció áll rendelkezésre, Francisco Gil de Federich és Alonso Lenziana spanyol dominikánusok voltak, akik 1580 táján jöttek az országba. Gil kilenc éven keresztül gyümölcsöző apostolkodást irányított a börtönből, míg Lenziana, tizenhárom éven át állandó menekülésben, titokban hűségesen szolgálta a benszülött hívőket. Az első indokínai benszülött vértanú Vincent Liem lett.

A tizenkilencedik század első két évtizedében a kereszténység nagy előrehaladást tett, de ezt drámai módon szakította meg Minh-Mang (1820-40) és Tu Dúc (1847-83) annami császárok üldözése. 1832-től minden külföldi misszionárius ki volt tiltva az országból, a vietnami keresztényeket pedig arra akarták kényszeríteni, hogy megtapossák a feszületet. A templomokat lerombolták, a keresztény tanítást betiltották. Sokan szenvedtek halált vagy borzalmas kegyetlenségeket. A spanyol dominikánus püspököt, a 76 éves Inigo Delgadót ketrecbe zárták nyilvános kigúnyolás céljából, ahol az éhség és szomjúság ölte meg, mielőtt lefejezhették volna. A francia Joseph Marchand testéről vörösen izzó fogókkal tépték le a húst, Jean-Charles Cornayt ketrecekben való tartás után darabokra vagdalták, fejét három napra közszemlére tették, majd a folyóba vetették.

Dung-Lac András, akinek nevét a római naptár mint a 117 vértanú reprezentánsáét említi, benszülött vietnami egyházmegyés pap volt. Eredeti neve Dung An Trân. 1795 körül született pogány szülőktől az észak-vietnami Bac-Ninhben. Tizenkét éves korában költözött családja Hanoiba, hogy munkát találjanak. Ott találkozott egy katekistával, tőle kapott szállást és élelmet, majd keresztény tanítást három éven keresztül; Vinh-Triben keresztelték meg, ekkor kapta az András nevet. Megtanulta a kínai és a latin nyelvet, majd ő is katekista lett. Alkalmasnak találták a teológiai tanulmányokra, és 1823. március 15-én pappá szentelték. Plébános lett Ke-Dâmban, ahol fáradhatatlanul prédikált. Sokat böjtölt, szigorú életet élt, példájára sokan megkeresztelkedtek. 1835-ben, Minh Mang, a „vietnami Nero” alatt bebörtönözték, de gyülekezete pénzzel kiváltotta a fogságból. Elváltoztatott néven (Dung helyett Lac) rejtőzködött az üldözés elől, de 1839. november 10-én ismét letartóztatták, együtt Peter Thivel, egy másik vietnami pappal, akit gyónás céljából keresett föl. Másodszor is sikerült mindkettőjüket pénzzel kiváltani. Azonban hamarosan újból börtönbe kerültek. Mindkettőkjüket Hanoiba vitték és borzalmasan megkínozták. 1839. december 21-én fejezték le a két papot. Andrást már 1900. május 27-én boldoggá avatták.

Részlet Le-BaoTinh Pál leveléből, amelyet a börtönből intézett a papnövendékekhez 1843-ban: „Mindeme gyötrelmek közepette, amelyek másokat rémíteni szoktak, Isten kegyelméből öröm és vidámság tölt el, mert nem egyedül vagyok, hanem Krisztussal. Mesterünk maga viseli a kereszt teljes súlyát, reám csupán a legkisebb és utolsó részét helyezi. Nem puszta szemlélője küzdelmemnek, hanem ő vívja a harcot. Ő a győztes.”

A későbbi vértanúk közül a leghíresebb Théophane Venard, aki 1852-ben lett pap, és 1854-ben, súlyos üldözések idején ment ki Tonkinba. 1856-ban kiűzték Nam-Dinh-ből, mire Hanoiba ment, de hamarosan ott is bújkálnia kellett. Végül elfogták, bambuszketrecbe zárták, majd 1851-ben lefejezték hitéért. Levelei és életpéldája inspirálták Lisieux-i Szent Terézt, hogy jelentkezzék a hanoi Kármelbe, bár betegsége meggátolta, hogy tényleg oda kerüljön.

A keresztényeket megjelölték arcukon a ta dao (hamis vallás) szavakkal; a férjeket elszakították feleségüktől, a gyermekeket szüleiktől; a keresztény falvakat lerombolták, a keresztények tulajdonát szétosztották. Agnes Thanh Thi Le, 6 gyermek anyja, azért szenvedett vértanúhalált, mert leveleket vitt ki a hitvallóktól a börtönből.

1862-ben egy Franciaország és Amman közötti szerződés garantálta a vallásszabadságot. Ezzel kezdtek megszűnni az üldözések, amelyek számos vonása a régi római keresztényüldözéseket idézi.

A 117 vértanú boldoggáavatása négy csoportban történt: XIII. Leó által 1900. május 27-én, X. Piusz által 1906. május 20-án és 1909. május 2-án, végül XII. Piusz által 1951. április 29-én. Szenttéavatásukat II. János Pál végezte 1988. június 19-én Rómában.

A szenttéavatáson nem volt jelen delegáció a kommunista Vietnamból. Azonban nyolcezer vietnami emigráns vett részt rajta, képviselve katolikus honfitársaikat, akik nem hagyhatták el az országot. Ezenkívül ott voltak a zarándokok Spanyolországból, Franciaországból és a Fülöp-szigetekről, amely országok 300 éven keresztül misszionálták Vietnamot.

# Hívek könyörgése:

1. Áldd meg az ázsiai egyház erőfeszítéseit, hogy örömhíredet népeik számára befogadható nyelven és stílusban hirdessék! Hallgass meg, Urunk!
2. Hogy a egész egyház élje és sugározza a kereszt és a föltámadás hitét, hogy tanítóink ma se feledkezzenek el a megfeszített Krisztusról! Hallgass meg, Urunk!
3. Hogy a felnövekvő nemzedék értékelje és gyakorolja az elkötelezettségből következő önmegtagadásokat, erőfeszítéseket, az áldozatos, az önzésen túlmutató életet! Hallgass meg, Urunk!
4. Növeld hitünket és bizalmunkat irántad, hogy hittel beléd helyezzük gondjaink megoldását anélkül, hogy elhanyagolnánk bármit is a ránk bízott feladatok közül! Hallgass meg, Urunk!
5. Add, hogy örömöt találjunk a nagy bizalomban, amelyet belénk helyezel, és tőled tanulva emberi kapcsolatainkat is átjárja és gyümölcsözőbbé tegye a bizalom! Hallgass meg, Urunk!
6. Adj bátorságot, hogy sose féljünk azoktól, akik megölik a testet, de utána már semmi rosszat nem tehetnek! Adj olyan hitet, elszánt akaratot, amilyen a vietnami vértanúknak volt! Hallgass meg, Urunk!

B év, évközi idő, 34. hét, szerda
Jel 15,1-4

Ekkor egy másik nagy és csodálatos jelet láttam az égben: hét angyalt, akiknél a hét utolsó csapás volt, mert azok által teljesedett be Isten haragja. Akkor egy üvegtenger-félét láttam, ami tűzzel volt vegyítve. Láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, a képmását és nevének számát, amint az üvegtenger fölött állnak Isten hárfáival, és éneklik Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét: ,,Nagyok és csodálatosak a te műveid [Zsolt 92,5], Uram, mindenható Isten! Igazságosak és igazak a te útjaid [Zsolt 139,14], nemzetek Királya! Ki ne félne téged, Uram, és ki ne magasztalná nevedet? Mert egyedül te vagy szent [Zsolt 99,3], hisz minden nemzet eljön és leborul színed előtt [Zsolt 86,9], mert ítéleteid nyilvánvalóvá lettek!”
Lk 21,12-19

Mindezek előtt pedig kezet emelnek rátok és üldözni fognak titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak titeket az én nevemért. Alkalom lesz ez számotokra, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: ne gondolkodjatok előre, mi módon védekezzetek. Mert olyan szájat és bölcsességet adok majd nektek, amelynek egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak titeket szüleitek és testvéreitek, rokonaitok és barátaitok, és közületek egyeseket halálra adnak. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de egy hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket.

2010. november 24. – Szerda

Abban az idoben Jézus így készítette elo tanítványait a rájuk váró
megpróbáltatásokra: ?Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók
elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát
szívetekbe: Ne törjétek fejeteket elore, hogyan védekezzetek. Én olyan
ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem
tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülok,
testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is ölnek. Az én
nevemért mindenki gyulölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a
fejetekrol. Állhatatossággal orzitek meg lelketeket.?
Lk 21,12-19

Elmélkedés:
Az Egyház történelmét végigkísérik az üldözések. Szinte minden korban
akadtak olyanok, akik a keresztényekben látták legfobb ellenségüket. Azt
gondolták, hogy fenyegetéssel, kényszerítéssel, bántalmazásokkal megtörhetik
a hívoket. E próbálkozások sorra kudarcot vallottak, hiszen a keresztény
vértanúk hosies helytállása még többeket állított Krisztus mellé, az Egyház
mellé. Az igazán hívo ember az üldözések közepette sem feledkezik meg arról,
hogy üdvösségének feltétele, hogy huséges maradjon, s minden veszély, sot
életveszély ellenére is kitartson Jézus személye mellett. Meggyozodésbol
fakadó vallásosságunk és hiteles keresztény életünk erosítsen meg másokat is
a hitben!
? Horváth István Sándor

Imádság:
Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy szüleimen keresztül számtalan
jótéteményben részesítettél. Fizess meg nekik a sok jóért, amit velem az
elso naptól kezdve tettek; és segíts, hogy hálás lehessek irántuk. Áldd meg
munkájukat és fáradozásukat, tartsd meg oket jó egészségben, vigasztald oket
a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a jóban és orizd meg
oket minden rossztól. Áldd meg testvéreimet is és minden rokonomat. Ne
engedd, hogy családunk egy tagja is elvesszék örökre, hanem egyesíts
mindannyiunkat újra örök atyai házadban.

2010. november 24.

Ha a mennyországban egy nap imádság nélkül múlna, nem volna az többé mennyország; és ha a szegény kárhozottak szenvedéseik közt imádkozhatnának, nem volna többé pokol számukra.

24. szerda: DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÉS VIETNAMI VÉRTANÚTÁRSAI (Szent Krizogonusz, Szent Flóra)

Jel 15,1-4; Zs 97; Lk 21,12-19
Műveid csodálatosan nagyok, Uram, mindenható Isten!

Jel 15,1-4

Ekkor egy másik nagy és csodálatos jelet láttam az égben: hét angyalt, akiknél a hét utolsó csapás volt, mert azok által teljesedett be Isten haragja. Akkor egy üvegtenger-félét láttam, ami tűzzel volt vegyítve. Láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, a képmását és nevének számát, amint az üvegtenger fölött állnak Isten hárfáival, és éneklik Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét: ,,Nagyok és csodálatosak a te műveid [Zsolt 92,5], Uram, mindenható Isten! Igazságosak és igazak a te útjaid [Zsolt 139,14], nemzetek Királya! Ki ne félne téged, Uram, és ki ne magasztalná nevedet? Mert egyedül te vagy szent [Zsolt 99,3], hisz minden nemzet eljön és leborul színed előtt [Zsolt 86,9], mert ítéleteid nyilvánvalóvá lettek!’

Zs 97

Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett. Győzelmet szerzett jobbja, az ő szentséges karja. Megismertette szabadítását az Úr, megmutatta igazságosságát a nemzetek előtt. Megemlékezett irgalmáról, Izrael házához való hűségéről. A föld minden határa látta Istenünk szabadítását. Ujjongjatok Istennek, minden földek, énekeljetek, örvendjetek, zengjetek! Zengjetek az Úrnak lanttal, lanttal és a zsoltár szavával; Trombitával és kürtszóval, ujjongjatok az Úr, a király előtt! Zúgjon a tenger s ami betölti azt, a földkerekség és lakói. Tapsoljanak a folyóvizek, és a hegyek is mind ujjongjanak az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Igazságban ítéli meg a földkerekséget, és méltányosan a népeket.

Lk 21,12-19

Mindezek előtt pedig kezet emelnek rátok és üldözni fognak titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak titeket az én nevemért. Alkalom lesz ez számotokra, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: ne gondolkodjatok előre, mi módon védekezzetek. Mert olyan szájat és bölcsességet adok majd nektek, amelynek egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak titeket szüleitek és testvéreitek, rokonaitok és barátaitok, és közületek egyeseket halálra adnak. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de egy hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket.

2010. november 23. – Kedd

Abban az idoben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és
díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom, Jézus
ezt mondta: ?Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, ko kövön
nem marad, mindent lerombolnak.? Erre megkérdezték tole: ?Mester, mikor
történik mindez? És milyen jelek elozik meg?? O így válaszolt: ?Vigyázzatok,
nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: ?Én
vagyok!? És: ?Elérkezett az ido!? Ne kövessétek oket! Amikor háborúkról és
lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek elobb meg kell történnie,
de ezzel még nincs itt a vég!? Aztán így folytatta: ?Nemzet nemzet ellen és
ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és
dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tunnek fel az égen.?
Lk 21,5-11

Elmélkedés:
Az egyházi, liturgikus év utolsó hetéhez érkeztünk. Az evangéliumok a végso
idokre irányítják figyelmünket. Jézus figyelmeztetése ezen idok veszélyeirol
az egykori a mostani tanítványoknak egyaránt szól. A gonosz általi
megtévesztés és félrevezetés miatt sokan elbuknak. Hamis tanítással, könnyu
ígéretekkel sokakat letérítenek majd az üdvösség útjáról, a hit útjáról.
Bárkinek bármit elhinni nagy könnyelmuség. A Krisztust követo tanítvány
legyen mindig óvatos, vizsgálja meg a tanítást és a tanítót. Az isteni
tanításban és igaz tanítónkban, Jézusban megbízhatunk. Ami ettol eltér, s
ami ezzel ellenkezik, az lelkünk vesztét okozhatja. Maradjunk huségesek
Jézus szavához és személyéhez!
? Horváth István Sándor

Imádság:
Jézusom, addig akarok élni, amíg akarod! Addig akarok szenvedni, amíg
akarod! Akkor akarok meghalni, amikor akarod! Az legyen, amit Isten akar,
ahogyan akarja, ameddig akarja.
Hofbauer Szent Kelemen

2010. november 23. B év, évközi idő, 34. hét, kedd (Szent Kelemen pápa, vértanú) A nap liturgikus színe: zöld

Szent Kelemen pápa Szent Péter harmadik utóda volt. Ismerte még az apostol-fejedelmeket, sőt, Szent Pál őt is köszöntötte a filippiekhez írt levelében. Pápasága alatt a korintusi egyházban zavargások támadtak, azért a béke és egyetértés érdekében dogmatörténetileg nagyon fontos levelet írt. Chersonesosba száműzték és ott is halt meg 101-ben. Holttestét Szent Cirill és Metód vitték vissza Rómába.

Szent Kelemen pápa Szent Péter harmadik utóda volt. Ismerte még az apostol-fejedelmeket, sőt, Szent Pál őt is köszöntötte a filippiekhez írt levelében. Pápasága alatt a korintusi egyházban zavargások támadtak, azért a béke és egyetértés érdekében dogmatörténetileg nagyon fontos levelet írt. Chersonesosba száműzték és ott is halt meg 101-ben. Holttestét Szent Cirill és Metód vitték vissza Rómába.
Kegyelmi ajándékáról beszél a szentmise Kezdőéneke:

Kiválasztotta és főpapjává szentelte őt az Úr,
megnyitotta kincstárát
és elhalmozta őt kegyelmével.
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Urunk, Jézust Krisztus az Egyházat adta az üdvösség elnyerésének eszközéül. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy bűntől mentesen élő tagjai legyünk Titokzatos Testének, az Egyháznak.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki az apostolokra alapoztad Egyházadat:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki minden embert meghívtál Titokzatos Tested, az Egyház közösségébe:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki a bűnbocsánatot és Szent Tested titkát az Egyházra bíztad:
Uram, irgalmazz!
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, a pásztorok Pásztorát, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy szent pápák és főpapok által irányítsa Egyházát, és őrizze híveiben a hit sértetlenségét.

1. Add, Urunk, hogy minden ember földi Helytartódat lássa és tisztelje a pápában.
2. Add, hogy engedelmes lélekkel fogadjuk a pápa szavát.
3. Add, hogy sértetlenül őrizzük tanításodat, és megmaradjunk a hitben.
4. Add, Urunk, hogy mindig a béke és egyetértés uralkodjék szívünkben.
5. Adj örökrészt, Urunk, szentjeid és vértanúid között Országodban.

Urunk, Jézus Krisztus! Törékeny emberekre bíztad a hit terjesztését és Egyházad kormányzását, hogy kegyelmed ereje még nyilvánvalóbb legyen. Kérünk, Szent Kelemen pápa közbenjárására erősítsd hitünket, és add híveidnek a béke és egyetértés szellemét, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Örök pásztorunk, mindenható Isten, jóságosan tekints hívedre, és Szent Kelemen pápa és vértanú közbenjárására, akit egész Egyházad pásztorává tettél, szüntelen oltalommal ôrizd népedet!

Példája: Teremts a környezetedben békét és egyetértést!

Jel 14,14-19

Ekkor íme, fehér felhőt láttam, és a felhőn az Emberfiához hasonló ült [Dán 7,13], akinek fején arany korona volt, és a kezében éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hangos szóval így kiáltott a felhőn ülőnek: ,,Csapj a sarlóddal és arass, mert eljött az aratás órája, hiszen megérett az aratnivaló a földön!” [Jo 4,13] És a felhőn ülő nekieresztette sarlóját a földnek, és learatta a földet. Ekkor egy másik angyal jött ki az égben levő templomból, neki szintén éles sarlója volt. Az oltártól ismét egy másik angyal jött ki, akinek hatalma volt a tűz felett, és hangosan odakiáltott annak, akinek éles sarlója volt: ,,Csapj le éles sarlóddal, és szüreteld le a föld szőlőjének gyümölcseit, mert megértek szőlőfürtjei!” [Jo 4,13] Az angyal megindította sarlóját a földre, és leszüretelte a föld szőlőjét, és Isten haragjának nagy borprésébe dobta.
Lk 21,5-11

Amikor néhányan megjegyezték a templomról, hogy milyen szép kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt: ,,Jönnek majd napok, amikor mindezekből, amit itt láttok, nem marad kő kövön, amelyet le ne rombolnának.” Erre megkérdezték őt: ,,Mester! Mikor fognak ezek bekövetkezni, és mi lesz előtte a jel?” Ő pedig így szólt: ,,Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Mert sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják: ,,Én vagyok”, és: ,,Elérkezett az idő”; de ti ne menjetek utánuk. Mikor háborúkról és lázadásokról hallotok, meg ne rémüljetek; ezeknek előbb meg kell történniük [Dán 2,28]; de ez még nem a vég.” Azután ezt mondta nekik: ,,Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen. Nagy földindulás lesz több helyen, dögvész, éhség, rettentő tünemények és nagy égi jelek.

2010. november 23.

A pokol gyökere Isten jósága. A kárhozottak ezt mondogatják: „Ó ha Isten nem szeretett volna bennünket annyira, nem gyötrődnénk most így, elviselhetőbb lenne a pokol…” De mert ennyire szeretett, elviselhetetlen ez a szenvedés!

23. kedd (Római Szent Kelemen, Szent Kolumbán)

Jel 14,14-19; Zs 95; Lk 21,5-11
Itt az aratás ideje, már érett a vetés a földön

Jel 14,14-19

Ekkor íme, fehér felhőt láttam, és a felhőn az Emberfiához hasonló ült [Dán 7,13], akinek fején arany korona volt, és a kezében éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hangos szóval így kiáltott a felhőn ülőnek: ,,Csapj a sarlóddal és arass, mert eljött az aratás órája, hiszen megérett az aratnivaló a földön!’ [Jo 4,13] És a felhőn ülő nekieresztette sarlóját a földnek, és learatta a földet. Ekkor egy másik angyal jött ki az égben levő templomból, neki szintén éles sarlója volt. Az oltártól ismét egy másik angyal jött ki, akinek hatalma volt a tűz felett, és hangosan odakiáltott annak, akinek éles sarlója volt: ,,Csapj le éles sarlóddal, és szüreteld le a föld szőlőjének gyümölcseit, mert megértek szőlőfürtjei!’ [Jo 4,13] Az angyal megindította sarlóját a földre, és leszüretelte a föld szőlőjét, és Isten haragjának nagy borprésébe dobta.

Zs 95

Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekeljetek az Úrnak minden földek! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek napról-napra szabadítását! Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, csodatetteit minden népnek! Mert nagy az Úr, méltó a dicséretre, minden istennél félelmetesebb. Mert a nemzetek istenei mind csak hamis istenek, az Úr azonban egeket alkotott. Színe előtt fenség van és szépség, szentélyében ékesség és hatalom. Ünnepeljétek az Urat, népek családjai, ünnepeljétek az Úr dicsőségét és hatalmát. Adjátok meg az Úr nevének a dicsőséget, hozzatok áldozati ajándékokat és jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le szent pompával az Úr előtt, rettegjen előtte az egész föld! Hirdessétek a nemzetek közt: ,,Király az Úr!’ Megerősítette a föld kerekségét, hogy ne ingadozzék, s igazságosan ítéli a népeket. Örvendjenek az egek, ujjongjon a föld, zúgjon a tenger s ami betölti azt; Vigadjanak a mezők és minden, ami rajtuk van! Ujjongjon akkor az erdő minden fája az Úr előtt, mert eljön, eljön hogy megítélje a földet. Igazságban ítéli meg a föld kerekségét, s a népeket hűsége szerint.

Lk 21,5-11

Amikor néhányan megjegyezték a templomról, hogy milyen szép kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt: ,,Jönnek majd napok, amikor mindezekből, amit itt láttok, nem marad kő kövön, amelyet le ne rombolnának.’ Erre megkérdezték őt: ,,Mester! Mikor fognak ezek bekövetkezni, és mi lesz előtte a jel?’ Ő pedig így szólt: ,,Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Mert sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják: ?,,Én vagyok?”, és: ?,,Elérkezett az idő?”; de ti ne menjetek utánuk. Mikor háborúkról és lázadásokról hallotok, meg ne rémüljetek; ezeknek előbb meg kell történniük [Dán 2,28]; de ez még nem a vég.’ Azután ezt mondta nekik: ,,Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen. Nagy földindulás lesz több helyen, dögvész, éhség, rettentő tünemények és nagy égi jelek.