Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

november 25, 2010 havi archívum

2010. november 25. B év, évközi idő, 34. hét, csütörtök (Alexandriai Szent Katalin szűz, vértanú) A nap liturgikus színe: zöld

A keresztény ókor szentje, alakja homályba vész, tisztelete mégis sokfelé fennmaradt. A vértanúk és a szentek életpéldája erősít minket, hogy megmaradjunk a Krisztusi úton.

Egész élete, különösen szenvedéstörténete annyira legendás, hogy belőle a történeti magot kihámozni már lehetetlen. Tisztelete igen elterjedt a nyugati és keleti egyházban egyaránt. Sírja a Sinai hegyen épült Szent Katalin kolostorban van; kerékkel, karddal és könyvvel ábrázolják. Bölcseleti fakultások, diákok, prédikátorok és molnárok védőszentje.
Maxentius (311-313) üldözései alatt Katalin a császárnak szemrehányást tett kegyetlenségei miatt. A császár ötven filozófust rendelt ellene, de ezek nem tudták meggyőzni, sőt, maguk is megtértek, ezért megégették őket. A császár Katalint kerékbetörette, és amikor a kerék összetört, lefejezték.
Vértanúságának ajándékát magasztalja a szentmise Kezdőéneke:

Örvendjünk, vígadjunk,
mert a mindenség Ura
szent és dicsőséges szüzet
tüntetett ki szeretetével.
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Ha a vértanúságban és a szűzi tisztaságban nem is, Krisztus iránti szeretetben követnünk kell a mai nap szentjét. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megújult szeretettel várjuk Jézust a szentmise áldozatban.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Akit a kereszthordozással követhetünk:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki a magad erejét öntöd hitvallóidba:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megadod a szabadulást a Téged szeretőknek:
Uram, irgalmazz!

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Isten teremtetlen Bölcsességét, a világ Világosságát, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy az evangélium igazságát mutassa meg azoknak is, akik nem ismerték fel eddig a kinyilatkoztatásban megnyilatkozó isteni bölcsességet.

1. Adj, Urunk, igazi tudást azoknak, akik másokat tanítanak, hogy minden ember eljusson az igazság ismeretére.
2. Hívj szolgálatodra ifjakat, akik teljes önátadással, készségesen vállalják az evangéliumi magvetést.
3. Ajándékozz új szenteket Egyházadnak, akik önfeláldozó szeretettel mutatják az utat Feléd.
4. Adj tanulékony lelkületet nekünk, hogy megértsük indításaidat, és kövessük tanításodat.
5. Erősítsd akaratunkat, hogy hűséges kitartással egykor eljuthassunk Országod dicsőségébe.

Urunk, Jézus Krisztus! Te a szentekben, különösen a vértanúkban olyan csodálatos példaképeket adtál, akik életükkel mutatják az utat. Kérünk, Szent Katalin közbenjárására adj bölcs és vonzó szenteket Egyházadnak, hogy útmutatásukkal egyre jobban szeressünk Téged, Aki élsz és utalkodol mindörökkön örökké.

forrás: Fülöp Ákos és Bárdosy Éva

* A Keleti Egyházzal együtt a mai napon emlékezünk meg Szent Katalin halála napjáról. Előkelő származású alexandriai szűz volt és a tudományoknak szentelte magát. Maximus császár alexandriai látogatása idején a bálványáldozatban való részvételt megtagadta, sőt a pogány tudósokat is meggyőzte. Erre először szépszóval, majd kínzásokkal próbálták hittagadásra bírni, s amikor egy éles és hegyes késekkel kirakott kerékre kötötték, hogy így összevagdossák, a kerék Katalin imájára darabokra tört. Végül is lefejezték, ezért ábrázolják kerékkel és karddal. A hagyomány szerint testét angyalok vitték a Sínai-hegyre, ahol 305-körül temették el. Sírja fölött ma a Szent Katalin kolostor áll. A tizennégy segítőszent egyike.
* Hívek könyörgése:

1. Segíts a végső időkre vonatkozó jeleket szándékod szerint értelmeznünk! Hallgass meg, Urunk!
2. Őrizd meg műved folytatóját, az egyházat a szolgálat egyszerűségében és óvj meg mindnyájunkat az ítélkezés, a bosszú bűnétől! Hallgass meg, Urunk!
3. Szolgáltass igazságot végtelen irgalmad szerint mindnyájunknak, azoknak, akiket szeretünk, és azoknak, akiket nem szeretünk eléggé! Hallgass meg, Urunk!
4. Hogy a Bárány menyegzőjére a mai szentmise is előkészítsen, add, hogy az Egyházban mindig hálaadó lelkülettel ünnepeljük halálodat és föltámadásodat! Hallgass meg, Urunk!
5. Hogy második eljöveteled, az igazi advent beteljesítse megváltásunkat, hallgass meg, Urunk!

Jel 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a

Ezek után egy másik angyalt láttam leszállni az égből, akinek nagy hatalma volt, és a föld felragyogott dicsőségétől [Ez 43,2]. Hangos szóval így kiáltott: ,,Elesett, elesett a nagy Babilon [Iz 21,9], ördögök lakóhelyévé lett, és minden tisztátalan szellem tanyájává, minden tisztátalan és gyűlöletes állat lakásává. Egy erős angyal követ vett föl, olyat, mint egy nagy malomkő, a tengerbe dobta, és ezt mondta: ,,Ilyen erővel döntik le Babilont, azt a nagy várost, és többé már nem találják meg! [Jer 51,63-64; Dán 4,27; Ez 26,21] A hárfások, zenészek és fuvolások hangja és harsona nem hangzik fel többé benned; semmiféle művészet mestere nem található többé benned, és malom zörgése nem hallatszik többé benned; és lámpavilág nem fénylik többé benned, és a vőlegénynek és menyasszonynak szava [Jer 25,10] nem hangzik fel többé benned, mert kereskedőid a föld fejedelmei voltak, s a te varázslataid miatt jutott tévútra minden nemzet [Iz 23,8; 47,9]; Ezek után mintha nagy sokaság hangját hallottam volna az égben: ,,Alleluja! Üdv, dicsőség és hatalom a mi Istenünknek, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei [Zsolt 19,10], mert ítéletet mondott a nagy parázna asszony fölött, aki paráznaságával megrontotta a földet, és számon kérte szolgáinak vérét a kezéből!” [2 Kir 9,7] Azután pedig ezt mondták: ,,Alleluja! És a füstje felszáll örökkön-örökké!” [Iz 34,10] Ekkor így szólt hozzám: ,,Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzős lakomájára!” Majd ezt mondta nekem: ,,Ezek Isten igaz igéi.”
Lk 21,20-28

Amikor pedig látjátok, hogy seregek veszik körül Jeruzsálemet, tudjátok meg, hogy elközelgett az ő pusztulása. Akkor akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe. Az ottlévők költözzenek ki, és akik vidéken vannak, ne menjenek oda. Mert a bosszúállás napjai ezek [MTörv 32,35], hogy beteljesedjen mindaz, ami meg van írva. Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Mert nagy szorongatás lesz a földön és harag ezen a népen. Kard élén hullanak el, és fogságba hurcolják őket minden néphez, Jeruzsálemet pedig legázolják a pogányok [Zak 12,3], míg be nem telik a nemzetek ideje. Jelek lesznek akkor a napban, a holdban és a csillagokban, és a földön a népek kétségbeesett rettegése a tenger zúgása és háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, és annak várásától, ami a földkerekséggel történik, mert az egek erői megrendülnek. Akkor meglátják az Emberfiát, amint eljön felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel [Dán 7,13]. Mikor pedig ezek elkezdődnek, húzzátok ki magatokat és emeljétek fel a fejeteket, mert közel van a ti megváltástok.”

2010. november 25. – Csütörtök

Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második
eljövetelérol: Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül,
tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak,
fussanak a hegyekbe; akik a városban meneküljenek el; és akik vidéken
vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék
mindaz, amit az Írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a
napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a
népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány
népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik. Jelek
lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett
rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt.
Az emberek megdermednek a rémülettol, miközben várják, hogy mi történik a
világgal. A mindenség összetartó eroi megrendülnek. Akkor majd meglátják az
Emberfiát, amint eljön a felhokben nagy hatalommal és dicsoséggel. Amikor
mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert
elérkezett megváltásotok.
Lk 21,20-28

Elmélkedés:
A végso idokben várható eseményekrol és az akkor bekövetkezo ítéletrol
szóló jézusi szavakat sokan félelemmel hallgatták egykor és ma is. A
helytelen életvitel, az Isten parancsainak semmibe vétele, a szeretet
mindennapi gyakorlásának elmulasztása ugyanis számukra kedvezotlen ítélettel
járnak. Mindenkinek vagy ugyan lehetosége és ideje arra, hogy megváltoztassa
életét, de ezt egyesek nem teszik meg. A hívo ember, aki egész életében
Isten akaratának teljesítésére törekedett, nem félelemmel, hanem örvendezve
várhatja Krisztus újbóli eljövetelét, hiszen számára ez az üdvösség
beköszöntét jelenti. A különleges égi jelek után eljön az ido, amikor az
igazak meglátják az Istent.
? Horváth István Sándor

Imádság:
Édes Jézusom, eléd borulok, abban a biztos tudatban, hogy te megteheted azt
is, amit én még csak el sem tudok képzelni. Ott akarlak szolgálni, ahol te
akarod, bármi áron, bármi áldozat árán. Én magamtól semmit sem tudok tenni:
nem tudok megalázkodni, de mondom neked és határozottan mondom: meg akarok
alázkodni, szeretni akarom a megalázkodást, hogy testvéreim ne vegyenek
sokba.
Csukott szemmel és bizonyos örömmel vetem magam a megvetés, a szenvedés és
elutasítás azon áradatába, ahová a te akaratod helyez. A szívembe hasít az
ellenérzés, míg ezt mondom, de mégis megígérem neked: akarok szenvedni,
akarok érted megvetett lenni!
Boldog XXIII. János pápa

2010.november 25.

Mily szép a halál annak, aki a kereszten élt!

25. csütörtök (Alexandriai Szent Katalin)

Jel 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Zs 99; Lk 21,20-28
Boldogok a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!

Jel 18,1-2.21-23

Ezek után egy másik angyalt láttam leszállni az égből, akinek nagy hatalma volt, és a föld felragyogott dicsőségétől [Ez 43,2]. Hangos szóval így kiáltott: ,,Elesett, elesett a nagy Babilon [Iz 21,9], ördögök lakóhelyévé lett, és minden tisztátalan szellem tanyájává, minden tisztátalan és gyűlöletes állat lakásává. Egy erős angyal követ vett föl, olyat, mint egy nagy malomkő, a tengerbe dobta, és ezt mondta: ,,Ilyen erővel döntik le Babilont, azt a nagy várost, és többé már nem találják meg! [Jer 51,63-64; Dán 4,27; Ez 26,21] A hárfások, zenészek és fuvolások hangja és harsona nem hangzik fel többé benned; semmiféle művészet mestere nem található többé benned, és malom zörgése nem hallatszik többé benned; és lámpavilág nem fénylik többé benned, és a vőlegénynek és menyasszonynak szava [Jer 25,10] nem hangzik fel többé benned, mert kereskedőid a föld fejedelmei voltak, s a te varázslataid miatt jutott tévútra minden nemzet [Iz 23,8; 47,9];

19,1-3.9a

Ezek után mintha nagy sokaság hangját hallottam volna az égben: ,,Alleluja! Üdv, dicsőség és hatalom a mi Istenünknek, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei [Zsolt 19,10], mert ítéletet mondott a nagy parázna asszony fölött, aki paráznaságával megrontotta a földet, és számon kérte szolgáinak vérét a kezéből!’ [2 Kir 9,7] Azután pedig ezt mondták: ,,Alleluja! És a füstje felszáll örökkön-örökké!’ [Iz 34,10] Ekkor így szólt hozzám: ,,Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzős lakomájára!’ Majd ezt mondta nekem: ,,Ezek Isten igaz igéi.’

Zs 99

Zsoltár. Hálaadásra. Ujjongjatok Istennek, minden földek, örvendezve szolgáljátok az Urat, járuljatok eléje lelkendezve! Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és az övéi vagyunk az ő népe s az ő legelőjének nyája. Lépjetek be kapuiba hálaadással, udvaraiba magasztalással. áldjátok őt, dicsérjétek nevét. Mert jó az Úr; Örökké tart kegyelme, nemzedékről nemzedékre hűsége.

Lk 21,20-28

Amikor pedig látjátok, hogy seregek veszik körül Jeruzsálemet, tudjátok meg, hogy elközelgett az ő pusztulása. Akkor akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe. Az ottlévők költözzenek ki, és akik vidéken vannak, ne menjenek oda. Mert a bosszúállás napjai ezek [MTörv 32,35], hogy beteljesedjen mindaz, ami meg van írva. Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Mert nagy szorongatás lesz a földön és harag ezen a népen. Kard élén hullanak el, és fogságba hurcolják őket minden néphez, Jeruzsálemet pedig legázolják a pogányok [Zak 12,3], míg be nem telik a nemzetek ideje. Jelek lesznek akkor a napban, a holdban és a csillagokban, és a földön a népek kétségbeesett rettegése a tenger zúgása és háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, és annak várásától, ami a földkerekséggel történik, mert az egek erői megrendülnek. Akkor meglátják az Emberfiát, amint eljön felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel [Dán 7,13]. Mikor pedig ezek elkezdődnek, húzzátok ki magatokat és emeljétek fel a fejeteket, mert közel van a ti megváltástok.