Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

november 30, 2010 havi archívum

2010. november 30. Szent András apostol A nap liturgikus színe: piros

András apostol, Jánossal együtt, Keresztelő Szent János tanítványa volt, és a tanúságtételt követő napot JÉZUS társaságában töltötték. András vitte hírül testvérének, Péternek, hogy megtalálták a Messiást.
Az első meghívott apostolok közé tartozik, az apostolok névsorában a harmadik. Betszaidából származott, és testvérével, Péterrel együtt halász volt. Az Úr a háló mellől hívta meg, és attól kezdve kétkedés nélkül hitt Jézusban, és mindenek fölött szerette Őt.

A Szentírás igen szűkszavúan tesz említést Andrásról. Az első századig visszamenő hagyomány szerint Szkitiában hirdette az igét, majd Kisázsiában, a Földközi tenger vidékén, azután Tráciában és Görögországban. Ősi hagyomány szerint az achaiai Petrosban keresztre feszítették. Még a keresztről is prédikált, és tanúságot tett Jézus iránti szeretetéről.
Az apostoli meghívásról emlékezik a szentmise Kezdőéneke:

Az Úr a Galileai tenger partján
látott két testvért: Pétert és Andrást;
meghívta őket:
Jöjjetek utánam, emberhalászokká teszlek titeket.
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Csak tiszta szívvel tartozhatunk az apostolokra épített Egyházhoz. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy Krisztus Egyházának élő tagjai lehessünk.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki az Isten Báránya vagy, aki elveszi a világ bűneit:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki apostolaidat emberhalászokká tetted:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megosztottad keresztedet apostolaiddal:
Uram, irgalmazz!
DICSŐSÉG
A SZENTLECKÉHEZ (Róm 10, 9-18)
Isten Igéje győzelmet szerez a sátán elleni küzdelemben. A kinyilatkoztatott és leírt Igének is megvan az az ereje, hogy visszaverje a sátán kísértését, sőt, az örök életet is megadja. De mivel a hit hallásból ered, azért küldte Jézus az apostolokat az igehirdetésre.
AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mt 4, 18-22)
Jézus nyilvános működésének megkezdésekor elhagyta az otthonát, hogy teljesítse azt a küldetést, amit a mennyei Atya bízott reá. Körüljárt, és benső munkatársakat, apostolokat választott, akik az Ő küldetésének folytatói lesznek. A meghívottak pedig készséggel követték Őt.
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy a meghíváson túl, Szent András példájára, a szeretet teljességét is adja meg nekünk.

1. Add, Urunk, hogy tanúságtételünkkel elvezessük testvéreinket Hozzád.
2. Add, hogy tudjunk alázatosan háttérben maradni.
3. Add, hogy egész életünkkel és mindenek felett szeressünk Téged.
4. Add, Urunk, hogy értékeljük és szeressük kapott keresztjeinket.
5. Add, hogy az apostolok közbenjárására eljussunk a szentek társaságába.

Urunk, Jézus Krisztus! Te András apostolt az első találkozással a szeretet fogságába vetetted, és egész létével szolgált Téged. Kérünk, a szentáldozásban gyújtsd lángra szívünket, hogy keresztjeink viselésével tanúsítsuk Irántad való szeretetünket. Aki élsz és utalkodol mindörökkön örökké.

Istenünk, ki Szent Andrást apostoloddá és vértanúddá tetted itt a földön, kérünk, engedd, hogy Egyházad állandó pártfogója legyen a mennyben!

Példája: hallgasd a hívást, és kövesd azt még veszély esetén is!
Bibliai szövegek: Róm 10, 9-18 Ha száddal vallod, és szíveddel hiszed. Következményeivel együtt vállalom. Mt 4, 18-22 Feltétel nélkül akarom én is Jézus hívását követni.

forrás: Fülöp Ákos és Bárdosy Éva
Rövid életrajz: Szent András, Betszaidában született. Kafarnaumban élt és halász volt. Előbb Keresztelő János tanítványa volt, majd később a Keresztelő irányítására (Jn 1,35-40) Krisztust követte, és elvezette hozzá testvérét, Pétert is. Fülöppel együtt ő vitte Jézushoz az érdeklődő pogányokat. A csodálatos kenyérszaporításkor ő hívta fel Jézus figyelmét, hogy az egyik gyermeknél van két hal és öt kenyér. A hagyomány szerint az első pünkösd után több helyen hirdette az evangéliumot, az Alsó-Duna tájékán és Görögországban. 60. november 30-án, Patrasz városában x-alakú keresztre feszítették (andrás-kereszt), de még így is prédikált, tanúságot téve Krisztus iránti szeretetéről
Hívek könyörgése:

1. Hívj meg ma is közülünk férfiakat és nőket egyaránt, hogy mindig legyenek olyanok, akik a jó hírt elviszik minden teremtményhez! Hallgass meg, Urunk!
2. Áldd meg az első tanítványok működése nyomán kivirágzó Egyházadat! A vértanúk és a hitvallók odaadott élete teremjen bőven gyümölcsöt! Hallgass meg, Urunk!
3. Hogy a beléd vetett hit elterjedjen az egész világon, a keresztény remény erőt öntsön a világszerte célt tévesztett emberekbe, és a Mennyei Atya szeretete hódítsa meg a még kételkedők szívét! Hallgass meg, Urunk!
4. A testvérekből is álló Tizenkettő példájára fogj össze minket egyetlen, összetartó, belőled táplálkozó egymást szerető nagy családdá! Hallgass meg, Urunk!
5. Szent András apostol közbenjárására erősítsd meg, bátorítsd továbbra is azokat a testvéreinket, akik ma védőszentjükkel névnapjukat ünneplik! Hallgass meg, Urunk!
6. A vértanúk hite és tanúságtétele adjon erőt a haldoklóknak! A hozzád térők életét teljesítsd be az örök boldogsággal! Hallgass meg, Urunk!

Élete: Meghívása előtt halász volt, Betszaidából származott (Jn 1, 44), Kafarnaumban lakott, öccsével Simon Péterrel dolgozott együtt.

Annak idején éppen hallgatta Keresztelő János tanítását a pusztában (Jn 1, 35-42), amikor János rámutatott a Prófétára: “Íme az Isten báránya!”. Jánossal, a kisebbik Zebedeus fiúval Jézus után lopakodtak, megismerkedtek Vele, aznap nála is maradtak.

A galileai tenger partján ismét találkoztak a Prófétával. Az megszólította őket: “Jöjjetek utánam, és emberek halászaivá teszlek”. Partra futtatták a hajót, otthagyták és követték a Mestert.

A tanítványok között tanultak, járták az országot (Mk 1, 16-18; Mk 3, 17; ApCsel 1, 13). Néha visszatértek a hajóhoz, hogy a szorongatott Mestert a parttól távolabb vihessék, vagy átvihessék a túlpartra. Három eseménynél találkozunk vele. Péterrel és Jánossal az idők végének jelei felől kérdezték Jézust (Mk 13, 3); ott van az első kenyérszaporításnál (Jn 6, 8); és szól azoknak a görögöknek az érdekében, akik Jézussal szerettek volna találkozni (Jn 12, 22).

A Mester mennybemenetele után András előbb Palesztinában, azután az Alduna vidékein Scythiában, Epirusban és Thráciában térített (Dél-Oroszországban és a Balkánon), majd Achajába, Patras városába ment téríteni. Elfogták, bálványáldozatra akarták kényszeríteni, ezt azonban nem tette meg. Börtönbe vetették, és bár a nép ki akarta szabadítani, András annyira vágyakozott a vértanúságra, hogy végül is ráhagyták. “X” formájú keresztet készített számára a helytartó, amit András boldog örömmel fogadott. Két napig függött élve a keresztjén, de még ott is Krisztusról prédikált, valószínüleg 70-ben történt ez. Az ilyen keresztet azóta is András keresztnek nevezik.

357-ben testét átvitték Patrasból Konstantinápolyba az Apostolok templomába, de itt is csak 1210-ig maradt. Ekkor Itáliába, Amalfiba vitték. Teste ma is ott nyugszik, fejét azonban 1462-től Rómában, a Szent Péter bazilikában őrzik.

Neki tulajdonítják egyes szerzők az apokrif, nem kánoni ‘András (és Máté) cselekedeteit’. Ennek a műnek részletei hivatkozásokban és gnosztikus átdolgozásban maradtak fenn.

Róm 10,9-18

Ha tehát a száddal vallod, hogy ,,Jézus az Úr!”, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt halottaiból, üdvözülsz. A szív hite megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az Írás ugyanis azt mondja: ,,Mindaz, aki hisz benne, meg nem szégyenül” [Iz 28,16]. Nincsen ugyanis különbség zsidó és görög között, mert mindnyájuknak ugyanaz az egy Ura van, aki bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül [Jo 3,5]. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak, ha nincsen, aki hirdesse? S hogyan hirdessék, ha nem küldték őket? Amint meg van írva: ,,Milyen gyönyörűségesek azok lábai, akik a jó hírt hirdetik!” [Iz 52,7] De nem mindnyájan fogadták engedelmességgel az evangéliumot. Azért mondja Izajás: ,,Uram, ki hitt annak, amit hallott tőlünk?” [Iz 53,1] Eszerint a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus szava által. De kérdem én: Talán nem hallották? Sőt, ellenkezőleg: ,,Hangjuk elhatott az egész földre, s beszédük a földkerekség határaira” [Zsolt 19,5].
Mt 4,18-22

Amint elhaladt a Galileai tenger mellett, látott két testvért: Simont, akit Péternek hívtak, és Andrást, a testvérét, amint körhálót vetettek a tengerbe; halászok voltak ugyanis. Azt mondta nekik: ,,Jöjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket!” Azok pedig azonnal elhagyták hálóikat és követték őt. Amikor onnan továbbment, látott másik két testvért: Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost a hajóban Zebedeussal, az apjukkal, amint javították hálóikat. És őket is hívta. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt.

2010. november 30. ? Kedd, Szent András apostol

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek
is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert
halászok voltak. Így szólt hozzájuk: ?Kövessetek engem, és én emberek
halászává teszlek titeket!? Erre azok otthagyták hálóikat, és követték ot.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát,
Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a
csónakban. Oket is elhívta. Ok is otthagyták a csónakot és az apjukat, és
követték ot.
Mt 4,18-22

Elmélkedés:
Az egyszeru halászemberek, köztük Péter és az o testvére, a mai ünnepelt
András, Jézus hívására új életet kezdenek. Elindulnak tehát egy új úton,
amely a halászattól az emberhalászatig vezet. A hívás megváltoztatja,
átalakítja életüket. Érdekes, hogy nem kezdenek el tanakodni egymás között,
hogy engedelmeskedjenek-e a hívásnak. Nem tesznek fel kérdéseket Jézusnak
azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatnak. Az oket megszólító, meghívó
Jézusból olyan ero árad, amely azonnal hat rájuk, s bátran rábízzák magukat
arra, akit ettol kezdve mesterüknek tekinthetnek. Jézus kedvéért elhagyják
éve óta gyakorolt mesterségüket, hogy új hivatásuknak éljenek és az emberek
üdvösségéért fáradozzanak.
? Horváth István Sándor

Imádság:
Ki halfogással kezdted el,
hogy emberek halásza légy,
András, hálóddal minket is
világ sodrából Partra végy.
Jézust, a célt, hos életed
Péter elozve érte el:
nekünk, gyengéknek is te légy
vezérünk boldog égbe fel.
Testvérednek hu társa,te,
add, éljen köztünk szeretet,
s a nyájat Péter nyomdokán
szilárd egységben tartsa meg.
Add, Krisztus kedvelt gyermeke,
lángoljon szívünk szent tüze,
elérjük az örök hazát,
áldhassuk ott az ég Urát. Ámen.

30. kedd: SZENT ANDRÁS APOSTOL (ünnep)

Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 4,18-22
A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből

Róm 10,9-18

Ha tehát a száddal vallod, hogy ,,Jézus az Úr!’, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt halottaiból, üdvözülsz. A szív hite megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az Írás ugyanis azt mondja: ,,Mindaz, aki hisz benne, meg nem szégyenül’ [Iz 28,16]. Nincsen ugyanis különbség zsidó és görög között, mert mindnyájuknak ugyanaz az egy Ura van, aki bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül [Jo 3,5]. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak, ha nincsen, aki hirdesse? S hogyan hirdessék, ha nem küldték őket? Amint meg van írva: ,,Milyen gyönyörűségesek azok lábai, akik a jó hírt hirdetik!’ [Iz 52,7] De nem mindnyájan fogadták engedelmességgel az evangéliumot. Azért mondja Izajás: ,,Uram, ki hitt annak, amit hallott tőlünk?’ [Iz 53,1] Eszerint a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus szava által. De kérdem én: Talán nem hallották? Sőt, ellenkezőleg: ,,Hangjuk elhatott az egész földre, s beszédük a földkerekség határaira’ [Zsolt 19,5].

Zs 18A

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Isten dicsőségét beszélik az egek, és keze művét hirdeti az égbolt. Ezt harsogja az egyik nap a másiknak, erre tanítja az egyik éj a másikat. Nem sustorgással, nem dadogással, hogy ne lehetne érteni őket: az egész földre elhat szózatuk, s a földkerekség határaira szavuk. Bennük ütötte fel a napnak sátrát, s az, mint a vőlegény, kilép nászházából, mint a hős, ujjongva indul neki útjának. Az ég egyik szélén kel föl, és útja annak másik széléig jut el, és nincs, aki melege elől elrejthetné magát. Szeplőtelen az Úr törvénye, felüdíti a lelket, az Úr rendelete megbízható, bölcsességet ad a kisdedeknek. Egyenesek az Úr végzései, vidámmá teszik a szívet, világos az Úr parancsa, felvilágosítja a szemet. Az Úr félelme tiszta, örökkön-örökké megmarad, igazak az Úr ítéletei, egytől-egyig igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, és megannyi drágakőnél, édesebbek a méznél, meg a csepegő lépes méznél. Szolgád meg is tartja őket, megtartásuk jutalma bőséges. Ki veszi észre a vétkeket? Tisztíts meg titkos bűneimtől, és a kevélységtől mentsd meg szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor szeplőtelen leszek, s a nagy vétektől tiszta maradok. Hadd legyen kedves előtted szám beszéde, és szívem elmélkedése mindenkor. Uram, én segítőm, én üdvözítőm!

Mt 4,18-22

Amint elhaladt a Galileai tenger mellett, látott két testvért: Simont, akit Péternek hívtak, és Andrást, a testvérét, amint körhálót vetettek a tengerbe; halászok voltak ugyanis. Azt mondta nekik: ,,Jöjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket!’ Azok pedig azonnal elhagyták hálóikat és követték őt. Amikor onnan továbbment, látott másik két testvért: Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost a hajóban Zebedeussal, az apjukkal, amint javították hálóikat. És őket is hívta. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt.

2010. november 29. – Hétfo

Abban az idoben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy pogány százados járult
eléje, és így szólt: ?Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen
kínlódik.? Jézus így felelt: ?Megyek és meggyógyítom.? A százados ezt
válaszolta: ?Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy
szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember
vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: ?Menj!? ? elmegy;
a másiknak: ?Jöjj ide!? ? akkor hozzám jön; és szolgámnak: ?Tedd ezt!? ? és
megteszi.?
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kíséroihez: ?Bizony
mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt
mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletrol és napnyugatról, és asztalhoz
telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában.?
Mt 8,5-11

Elmélkedés:
Jézus korában a zsidó emberek számára tilos volt belépni a pogányok házába,
mert a mózesi törvény tiltotta ezt. A kafarnaumi százados pogány létére jól
ismerte ezt a zsidó törvényt. Figyelmességérol és udvariasságáról tanúskodik
kérése. Nem azt kéri tehát, hogy Jézus a házába lépjen, hanem hogy gyógyítsa
meg szolgáját. Kérésével ugyanakkor kifejezi azt is, hogy hisz Jézus
szavának erejében. Adventben Jézust várjuk, aki belépni készül emberi
világunkba, a mi méltatlan hajlékunkba. Gyógyulást, békességet, megváltást,
üdvösséget hoz nekünk. Ismerjük el méltatlanságunkat és valljuk meg
alázattal buneinket, mielott megérkezik világunkba és betér a mi életünkbe.
Várjuk ot igaz hittel!
? Horváth István Sándor

Imádság:
Urunk, Te, aki közelebb vagy hozzánk, mint mi önmagunkhoz, erosítsd
szívünkben az irántad való bizalmat és az üdvösség reményét! Urunk, aki az
életszentség forrása vagy, orizz meg minket, hogy szentek és feddhetetlenek
legyünk eljöveteled napjára!