Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

2010. november 30. Szent András apostol A nap liturgikus színe: piros

András apostol, Jánossal együtt, Keresztelő Szent János tanítványa volt, és a tanúságtételt követő napot JÉZUS társaságában töltötték. András vitte hírül testvérének, Péternek, hogy megtalálták a Messiást.
Az első meghívott apostolok közé tartozik, az apostolok névsorában a harmadik. Betszaidából származott, és testvérével, Péterrel együtt halász volt. Az Úr a háló mellől hívta meg, és attól kezdve kétkedés nélkül hitt Jézusban, és mindenek fölött szerette Őt.

A Szentírás igen szűkszavúan tesz említést Andrásról. Az első századig visszamenő hagyomány szerint Szkitiában hirdette az igét, majd Kisázsiában, a Földközi tenger vidékén, azután Tráciában és Görögországban. Ősi hagyomány szerint az achaiai Petrosban keresztre feszítették. Még a keresztről is prédikált, és tanúságot tett Jézus iránti szeretetéről.
Az apostoli meghívásról emlékezik a szentmise Kezdőéneke:

Az Úr a Galileai tenger partján
látott két testvért: Pétert és Andrást;
meghívta őket:
Jöjjetek utánam, emberhalászokká teszlek titeket.
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Csak tiszta szívvel tartozhatunk az apostolokra épített Egyházhoz. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy Krisztus Egyházának élő tagjai lehessünk.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki az Isten Báránya vagy, aki elveszi a világ bűneit:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki apostolaidat emberhalászokká tetted:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megosztottad keresztedet apostolaiddal:
Uram, irgalmazz!
DICSŐSÉG
A SZENTLECKÉHEZ (Róm 10, 9-18)
Isten Igéje győzelmet szerez a sátán elleni küzdelemben. A kinyilatkoztatott és leírt Igének is megvan az az ereje, hogy visszaverje a sátán kísértését, sőt, az örök életet is megadja. De mivel a hit hallásból ered, azért küldte Jézus az apostolokat az igehirdetésre.
AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mt 4, 18-22)
Jézus nyilvános működésének megkezdésekor elhagyta az otthonát, hogy teljesítse azt a küldetést, amit a mennyei Atya bízott reá. Körüljárt, és benső munkatársakat, apostolokat választott, akik az Ő küldetésének folytatói lesznek. A meghívottak pedig készséggel követték Őt.
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy a meghíváson túl, Szent András példájára, a szeretet teljességét is adja meg nekünk.

1. Add, Urunk, hogy tanúságtételünkkel elvezessük testvéreinket Hozzád.
2. Add, hogy tudjunk alázatosan háttérben maradni.
3. Add, hogy egész életünkkel és mindenek felett szeressünk Téged.
4. Add, Urunk, hogy értékeljük és szeressük kapott keresztjeinket.
5. Add, hogy az apostolok közbenjárására eljussunk a szentek társaságába.

Urunk, Jézus Krisztus! Te András apostolt az első találkozással a szeretet fogságába vetetted, és egész létével szolgált Téged. Kérünk, a szentáldozásban gyújtsd lángra szívünket, hogy keresztjeink viselésével tanúsítsuk Irántad való szeretetünket. Aki élsz és utalkodol mindörökkön örökké.

Istenünk, ki Szent Andrást apostoloddá és vértanúddá tetted itt a földön, kérünk, engedd, hogy Egyházad állandó pártfogója legyen a mennyben!

Példája: hallgasd a hívást, és kövesd azt még veszély esetén is!
Bibliai szövegek: Róm 10, 9-18 Ha száddal vallod, és szíveddel hiszed. Következményeivel együtt vállalom. Mt 4, 18-22 Feltétel nélkül akarom én is Jézus hívását követni.

forrás: Fülöp Ákos és Bárdosy Éva
Rövid életrajz: Szent András, Betszaidában született. Kafarnaumban élt és halász volt. Előbb Keresztelő János tanítványa volt, majd később a Keresztelő irányítására (Jn 1,35-40) Krisztust követte, és elvezette hozzá testvérét, Pétert is. Fülöppel együtt ő vitte Jézushoz az érdeklődő pogányokat. A csodálatos kenyérszaporításkor ő hívta fel Jézus figyelmét, hogy az egyik gyermeknél van két hal és öt kenyér. A hagyomány szerint az első pünkösd után több helyen hirdette az evangéliumot, az Alsó-Duna tájékán és Görögországban. 60. november 30-án, Patrasz városában x-alakú keresztre feszítették (andrás-kereszt), de még így is prédikált, tanúságot téve Krisztus iránti szeretetéről
Hívek könyörgése:

1. Hívj meg ma is közülünk férfiakat és nőket egyaránt, hogy mindig legyenek olyanok, akik a jó hírt elviszik minden teremtményhez! Hallgass meg, Urunk!
2. Áldd meg az első tanítványok működése nyomán kivirágzó Egyházadat! A vértanúk és a hitvallók odaadott élete teremjen bőven gyümölcsöt! Hallgass meg, Urunk!
3. Hogy a beléd vetett hit elterjedjen az egész világon, a keresztény remény erőt öntsön a világszerte célt tévesztett emberekbe, és a Mennyei Atya szeretete hódítsa meg a még kételkedők szívét! Hallgass meg, Urunk!
4. A testvérekből is álló Tizenkettő példájára fogj össze minket egyetlen, összetartó, belőled táplálkozó egymást szerető nagy családdá! Hallgass meg, Urunk!
5. Szent András apostol közbenjárására erősítsd meg, bátorítsd továbbra is azokat a testvéreinket, akik ma védőszentjükkel névnapjukat ünneplik! Hallgass meg, Urunk!
6. A vértanúk hite és tanúságtétele adjon erőt a haldoklóknak! A hozzád térők életét teljesítsd be az örök boldogsággal! Hallgass meg, Urunk!

Élete: Meghívása előtt halász volt, Betszaidából származott (Jn 1, 44), Kafarnaumban lakott, öccsével Simon Péterrel dolgozott együtt.

Annak idején éppen hallgatta Keresztelő János tanítását a pusztában (Jn 1, 35-42), amikor János rámutatott a Prófétára: “Íme az Isten báránya!”. Jánossal, a kisebbik Zebedeus fiúval Jézus után lopakodtak, megismerkedtek Vele, aznap nála is maradtak.

A galileai tenger partján ismét találkoztak a Prófétával. Az megszólította őket: “Jöjjetek utánam, és emberek halászaivá teszlek”. Partra futtatták a hajót, otthagyták és követték a Mestert.

A tanítványok között tanultak, járták az országot (Mk 1, 16-18; Mk 3, 17; ApCsel 1, 13). Néha visszatértek a hajóhoz, hogy a szorongatott Mestert a parttól távolabb vihessék, vagy átvihessék a túlpartra. Három eseménynél találkozunk vele. Péterrel és Jánossal az idők végének jelei felől kérdezték Jézust (Mk 13, 3); ott van az első kenyérszaporításnál (Jn 6, 8); és szól azoknak a görögöknek az érdekében, akik Jézussal szerettek volna találkozni (Jn 12, 22).

A Mester mennybemenetele után András előbb Palesztinában, azután az Alduna vidékein Scythiában, Epirusban és Thráciában térített (Dél-Oroszországban és a Balkánon), majd Achajába, Patras városába ment téríteni. Elfogták, bálványáldozatra akarták kényszeríteni, ezt azonban nem tette meg. Börtönbe vetették, és bár a nép ki akarta szabadítani, András annyira vágyakozott a vértanúságra, hogy végül is ráhagyták. “X” formájú keresztet készített számára a helytartó, amit András boldog örömmel fogadott. Két napig függött élve a keresztjén, de még ott is Krisztusról prédikált, valószínüleg 70-ben történt ez. Az ilyen keresztet azóta is András keresztnek nevezik.

357-ben testét átvitték Patrasból Konstantinápolyba az Apostolok templomába, de itt is csak 1210-ig maradt. Ekkor Itáliába, Amalfiba vitték. Teste ma is ott nyugszik, fejét azonban 1462-től Rómában, a Szent Péter bazilikában őrzik.

Neki tulajdonítják egyes szerzők az apokrif, nem kánoni ‘András (és Máté) cselekedeteit’. Ennek a műnek részletei hivatkozásokban és gnosztikus átdolgozásban maradtak fenn.

Róm 10,9-18

Ha tehát a száddal vallod, hogy ,,Jézus az Úr!”, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt halottaiból, üdvözülsz. A szív hite megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az Írás ugyanis azt mondja: ,,Mindaz, aki hisz benne, meg nem szégyenül” [Iz 28,16]. Nincsen ugyanis különbség zsidó és görög között, mert mindnyájuknak ugyanaz az egy Ura van, aki bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül [Jo 3,5]. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak, ha nincsen, aki hirdesse? S hogyan hirdessék, ha nem küldték őket? Amint meg van írva: ,,Milyen gyönyörűségesek azok lábai, akik a jó hírt hirdetik!” [Iz 52,7] De nem mindnyájan fogadták engedelmességgel az evangéliumot. Azért mondja Izajás: ,,Uram, ki hitt annak, amit hallott tőlünk?” [Iz 53,1] Eszerint a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus szava által. De kérdem én: Talán nem hallották? Sőt, ellenkezőleg: ,,Hangjuk elhatott az egész földre, s beszédük a földkerekség határaira” [Zsolt 19,5].
Mt 4,18-22

Amint elhaladt a Galileai tenger mellett, látott két testvért: Simont, akit Péternek hívtak, és Andrást, a testvérét, amint körhálót vetettek a tengerbe; halászok voltak ugyanis. Azt mondta nekik: ,,Jöjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket!” Azok pedig azonnal elhagyták hálóikat és követték őt. Amikor onnan továbbment, látott másik két testvért: Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost a hajóban Zebedeussal, az apjukkal, amint javították hálóikat. És őket is hívta. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt.

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: