Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

december 8, 2010 havi archívum

2010. december 8. ? Szerda, Szuz Mária szeplotelen fogantatása

Abban az idoben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevu városába
egy szuzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek.
A szuz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: ?Üdvözlégy,
kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!?
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle
köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: ?Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet
találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s
Jézusnak fogod ot nevezni! Nagy lesz o: a Magasságbeli Fiának fogják hívni.
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán
mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!? Mária ekkor megkérdezte az
angyalt: ?Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?? Az angyal
ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje
borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki toled születik: Isten Fiának
fogják ot hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében,
sot, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek.
Istennél semmi sem lehetetlen.? Erre Mária így szólt: ?Íme, az Úr
szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!? Ezután az angyal
eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:
A mai Szuz Mária ünnep az adventi várakozás máriás jellegére figyelmeztet
minket. Jézus édesanyjától azt a szeretetteljes, türelmes, reményteli és
örvendezo várakozást szeretnénk megtanulni, amely ot jellemezte, s amelyet a
legjobban talán a gyermekeket váró kismamák, a távolból hazainduló
gyermeküket váró édesanyák, a munkából hazaérkezo férjüket váró feleségek, a
türelmüket el nem veszto családanyák és a reménybol élo nok ismernek. Attól
kezdve, hogy Mária méhébe fogadta Jézust, már nem csak a Megváltó
érkezésének hitében él, hanem tudja is, hogy hamarosan elérkezik a Megváltó.
Adventben nem egy teljesen ismeretlen személyre várakozunk, hanem tudjuk,
hogy reményteli várakozásunk Jézusban teljesedik be.
? Horváth István Sándor

Imádság:
Ó, Mária, aki rád tekint, vigasztalást nyer minden bánatában,
megpróbáltatásában és fájdalmában, gyoz minden kísértésen.
Te eros vagy és hatalmas. Aki állandó harcban áll, Hozzád siessen! Te az
alázat anyja vagy, és a gonosz lelket semmi sem uzi el jobban, mint az
alázat.
Aki nem tudja, kicsoda Isten, hozzád folyamodjék, Mária.
Aki nem tudja akaratát elfogadni, hozzád forduljon, Mária.
Aki nem talál irgalmat Istennél, meneküljön hozzád, Mária.
Aki gyöngesége miatt elfárad, hozzád folyamodjék, Mária.
Hozzád folyamodjon, hozzád meneküljön!

8. szerda: SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA (főünnep)

Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt

Ter 3,9-15.20

Az Úr Isten azonban szólította az embert: ,,Hol vagy?’ Az így válaszolt: ,,Hallottam szavadat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem.’ Erre megkérdezte tőle: ,,Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Csak nem ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam neked, hogy ne egyél?’ Az ember azt felelte: ,,Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és ettem.’ Az Úr Isten ekkor megkérdezte az asszonyt: ,,Miért tetted ezt?’ Ő így felelt: ,,A kígyó rászedett és ettem.’ Ekkor az Úr Isten így szólt a kígyóhoz: ,,Mivel ezt tetted, légy átkozott minden állat és földi vad között; a hasadon járj, és port egyél életed valamennyi napján! Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és az ő ivadéka közé: Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod.’ És elnevezte az ember a feleségét Évának, mert ő lett az anyja minden élőnek.

Zs 97

Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett. Győzelmet szerzett jobbja, az ő szentséges karja. Megismertette szabadítását az Úr, megmutatta igazságosságát a nemzetek előtt. Megemlékezett irgalmáról, Izrael házához való hűségéről. A föld minden határa látta Istenünk szabadítását. Ujjongjatok Istennek, minden földek, énekeljetek, örvendjetek, zengjetek! Zengjetek az Úrnak lanttal, lanttal és a zsoltár szavával; Trombitával és kürtszóval, ujjongjatok az Úr, a király előtt! Zúgjon a tenger s ami betölti azt, a földkerekség és lakói. Tapsoljanak a folyóvizek, és a hegyek is mind ujjongjanak az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Igazságban ítéli meg a földkerekséget, és méltányosan a népeket.

Ef 1,3-6.11-12

Áldott legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene és Atyja, aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket. Mert kiválasztott minket őbenne a világ megteremtése előtt, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk előtte a szeretetben. Eleve arra rendelt minket, hogy fiaivá fogadjon Jézus Krisztus által, akaratának jóságos tetszése szerint, és magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. Benne részesei is lettünk az örökségnek, mi, akik erre rendeltettünk annak végzése szerint, aki mindent akaratának végzése szerint cselekszik, hogy magasztaljuk az ő dicsőségét, mi, akik már azelőtt is reméltünk Krisztusban.

Lk 1,26-38

Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.’ Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta: ,,Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni [Iz 7,14]. Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja Dávidnak, az ő atyjának trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége’ [2 Sám 7,13; Iz 9,6]. Mária erre megkérdezte az angyaltól: ,,Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?’ Az angyal ezt felelte neki: ,,A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; azért a Szentet is, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak, mert Istennél semmi sem lehetetlen’ [Ter 18,14; Jób 42,2]. Mária erre így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.’ És eltávozott tőle az angyal.

2010. december 7. – Kedd

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: ?Mit
gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem
hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy megkeresse az
eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek: jobban
örül neki, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így mennyei
Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül.?
Mt 18,12-14

Elmélkedés:
Az egyetlen elveszett bárány után induló pásztorról szóló beszéd azt a
vigasztaló tanítást tartalmazza, hogy Istennek az a szándéka, hogy
megmentsen minden embert. Mindenki egyaránt fontos számára. Ezért oly nagy
az öröme, amikor megtalál egy elveszett embert, s jobban örül neki, mint az
el nem tévedteknek.
Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy Jézus jó pásztorként megérkezik hozzánk,
hogy megváltson minket. Küldetése akkor teljesedik majd be, amikor a
kereszten életét adja értünk. Az adventi idoszak során mi, az eltévedt
bárányok már megpillanthatjuk a távolban alakját, amint közeledik felénk.
Számára is nagy öröm, hogy ránk talált, de mi is örvendezzünk érkezésének,
amely üdvösségünket jelenti.
? Horváth István Sándor

Imádság:
Ó örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed
csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük
szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos Tested kötelékeivel, hogy
eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti testvéri
összefogást! Ámen.
Boldog XXIII. János pápa