Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

Pál apostol leleve a zsidókhoz * 11. fejezet

1. A hit példaképei az Ószövetségben. A hit reményeink szilárd alapja és a nem látott dolgok igazolása. * 2. Ez adott bizonyságot õseinknek. * 3. Hitbõl értjük meg, hogy a világot Isten igéje alkotta, vagyis láthatatlanból lett a látható. * 4. Hittel mutatott be Ábel értékesebb áldozatot Istennek, mint Káin. Ezzel nyerte el igaz voltának bizonyítékát, amikor Isten kedvezõen tanúskodott ajándékai mellett. Hite által még holtan is beszél. * 5. Hitéért ragadtatott el Hénok, hogy halált ne lásson. Nem találták többé, mert Isten elragadta. Elragadtatása elõtt azonban bizonyságot nyert, hogy kedves az Istennek. * 6. Hit nélkül nem lehet tetszeni (Istennek). Annak ugyanis, aki Istenhez járul, hinnie kell, hogy létezik s hogy megjutatmazza azt, aki õt keresi. * 7. Hittel kapott Noé fölvilágosítást a még láthatatlan dolgok felõl, s szent félelemmel eltelve, bárkát épített családja megmentésére. Hite erejével ítélte el a világot és lett részese a hitbõl fakadó megigazulásnak. * 8. Hittel engedelmeskedett Ábrahám a hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Kivándorolt, anélkül hogy tudta volna, hová megy. * 9. Hittel telepedett le az ígéret földjén, mint idegen földön. Sátorban lakott Izsákkal és Jákobbal, akik ugyanannak az ígéretnek voltak társörökösei. * 10. Várta ugyanis azt a szilárd alapokra épülõ várost, melynek tervezõje és alkotója Isten. * 11. Hittel kapott erõt (a meddõ) Sára arra, hogy éltesebb kora ellenére anya lehessen, mert hûségesnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. * 12. Ezért is származnak egytõl, noha már kivénült, olyan sokan, mint az ég csillagai s mint a tengerpart megszámlálhatatlan fövenye. * 13. Hitben hunytak el õk mind, anélkül hogy elnyerték volna az ígéretet. Csak messzirõl látták és köszöntötték, s ezzel megvallották, hogy vándorok és jövevények a földön. * 14. Aki így beszél, elárulja, hogy hazát keres. * 15. Ha arra gondoltak volna, ahonnan kivándoroltak, lett volna még idejük a visszatérésre. * 16. Ámde õk jobb haza után törekedtek, tudniillik a mennyei után. Ezért Isten sem restelli, hogy Istenüknek hívják õt, hiszen hazát készített nekik. * 17. Hittel áldozta föl Izsákot Ábrahám, amikor próbára tette Isten. Föláldozta egyszülött fiát, bár ígéretet kapott * 18. és hallotta: “Izsák által lesznek utódaid.” * 19. Meg volt gyõzõdve, hogy Isten a halottat is föl tudja támasztani. Ezért is kapta vissza õt, mint elõképet. * 20. Hittel áldotta meg Izsák Jákobot és Ézsaut, megjövendölve sorsukat. * 21. Hittel áldotta meg a haldokló Jákob József mindkét fiát, és imádva borult botjának fejére. * 22. Hittel tett említést a haldokló József Izrael fiainak kivándorlásáról és rendelkezett csontjairól. * 23. Hittel rejtegették szülei az újszülött Mózest három hónapon keresztül, mert látták, hogy szép a gyermek, s nem féltek a király parancsától. * 24. Hittel tagadta Mózes, miután felnõtt, hogy õ a fáraó leányának fia. * 25. Inkább úgy döntött, hogy együtt szenved sanyargatást Isten népével, mintsem hogy a bûn múló elõnyét élvezze. * 26. Nagyobb értéknek tartotta Krisztus gyalázatát az egyiptomiak kincsénél, mert a jutalmat tartotta szem elõtt. * 27. Hittel hagyta el Egyiptomot, s nem ijedt meg a haragra gerjedt királytól, hanem állhatatosan kitartott, mintha látta volna már a láthatatlant. * 28. Hittel ünnepelte meg a húsvétot és a vérrel történõ meghintést, hogy az öldöklõ angyal ne bánthassa az elsõszülötteket. * 29. Hittel keltek át a Vörös-tengeren, akárcsak a szárazföldön; amikor viszont az egyiptomiak kísérelték meg, elmerültek. * 30. A hit erejével omlottak le Jerikó falai, miután hét nap körüljárták. * 31. Hite miatt nem veszett oda a hitetlenekkel a parázna Rácháb, mivel békével befogadta a kémeket. * 32. Mit is mondjak még? Kifogynék az idõbõl, ha Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftérõl, Dávidról, Sámuelrõl és a prófétákról beszélnék, * 33. akik a hit erejével országokat gyõztek le, igazságot gyakoroltak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, * 34. lángoló tüzet oltottak ki, megmenekültek a kard élétõl, gyengeségbõl erõre kaptak, hõsök voltak a háborúban és megfutamították az ellenség táborát. * 35. Asszonyok föltámasztás útján visszanyerték halottaikat. Némelyek kínpadra kerültek, de nem fogadták el a szabadságot, hogy jobb föltámadáshoz jussanak, * 36. mások gúnyt és megostorozást, sõt bilincseket és börtönt tûrtek el, * 37. megkövezést, kettéfûrészelést és sanyargatást szenvedtek, kardélen hullottak el, juhbõrben és kecskebõrben bujdostak, nélkülözve, üldöztetve, zaklatva. * 38. A világ nem volt méltó rájuk. Ezért sivatagban, hegyek közt, barlangokban és szakadékok közt bolyongtak. * 39. Ezek mindnyájan, bár a hit igazolta õket, nem nyerték el az ígéretet, * 40. mert Isten nekünk rendelt valami jobbat, hogy nélkülünk ne jussanak a tökéletességre.

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: